Статут гімназії

 

 

 І. Загальна частина

Херсонська гімназія № 6 Херсонської міської ради (далі – Гімназія) – це загальноосвітній навчальний заклад, у структурі якого функціонують:

 • спеціалізована школа І ступеня з поглибленим вивченням англійської мови;
 • гімназія – навчальний заклад  ІІ-ІІІ ступенів із поглибленим вивченням  англійської мови.

Трьохступенева структура Гімназії забезпечує рівний доступ до якісної освіти дітям молодшого шкільного віку, наступність та перспективність у наданні освітніх послуг у школі І ступеня та гімназії.

1.2. Гімназія, створена рішенням виконавчого комітету Херсонської міської ради народних депутатів № 121 від 21.05.91 р. „Про відкриття гімназій на базі середніх шкіл № 6 та 20 м. Херсона, ліцею мистецтв на базі школи № 58”,  перебуває в комунальній власності.

1.3 Юридична адреса гімназії:  73000, м. Херсон, вул. Пестеля, 4, тел. 22-50-53, 22-58-58, 22-39-84, електронна адреса: gimnazia.6@ukr.net

1.4 Гімназія є юридичною особою, має печатку, штамп, ідентифікаційний код, бланки з власними реквізитами, може  мати реєстраційний рахунок в органах Державного казначейства, самостійний баланс, а може обслуговуватись централізованою бухгалтерією при управлінні освіти Херсонської міської ради.

1.5. Власником Гімназії є територіальна громада міста. Управління освіти Херсонської міської ради сприяє фінансуванню гімназії, її матеріально-технічному забезпеченню.

1.6. Головною метою Гімназії є забезпечення реалізації права громадян на здобуття повної загальної середньої освіти,  а також науково-теоретичної, гуманітарної, загальнокультурної підготовки та підтримки обдарованих і здібних дітей.

1.7. Головними завданнями Гімназії є:

 • забезпечення реалізації права громадян на повну  загальну середню освіту;
 • виховання морально і фізично здорового покоління;
 • створення умов для здобуття загальної середньої освіти на рівні Державних стандартів;
 • розвиток природних позитивних нахилів, здібностей і обдарованості, творчого мислення, потреби і вміння самовдосконалюватися;
 • формування громадянської позиції, виховання почуття власної гідності, готовності до трудової діяльності,  відповідальності за свої дії;
 • створення сприятливих умов для самовираження особистості учнів у різних видах діяльності, їх морального, психологічного та фізичного розвитку;
 • надання учням можливості для реалізації індивідуальних творчих потреб;
 • пошук і відбір для навчання творчо обдарованих та здібних дітей;
 • оновлення змісту освіти, розробка й апробація нових педагогічних технологій, методів і форм навчання та виховання;
 • виховання в учнів поваги до Конституції України, державних символів України, прав і свобод людини і громадянина, почуття власної гідності, відповідальності перед законом за свої дії, свідомого ставлення до обов’язків людини і громадянина;
 • реалізація права учнів на вільне формування політичних і світоглядних переконань;
 • виховання свідомого ставлення до свого здоров'я та здоров'я інших громадян як найвищої соціальної цінності, формування засад  здорового способу життя, збереження і зміцнення  фізичного та психічного здоров'я учнів;
 • виконання вимог Державного стандарту загальної середньої освіти, підготовка учнів до подальшої освіти і трудової діяльності.

1.8.  У своїй діяльності керується Конституцією України, законами України "Про  освіту", "Про загальну середню освіту", іншими законодавчими  актами України, постановами Верховної  Ради  України,  актами  Президента України, прийнятими відповідно до Конституції та законів  України, Кабінету   Міністрів  України,  наказами  Міністерства освіти і науки України,  інших  центральних органів виконавчої влади,  рішеннями місцевих  органів  виконавчої влади  та  органів  місцевого  самоврядування,  власним Статутом.

1.9.  Гімназія самостійно приймає рішення і здійснює діяльність у межах своєї компетенції, передбаченої законодавством  України та власним Статутом.

1.10.  Класи у Гімназії формуються за погодженням  управління освіти Херсонської міської ради згідно з нормативами їх наповнюваності, встановленими законодавством,  з урахуванням наявності приміщень, що   відповідають  санітарно-гігієнічним  вимогам  для  здійснення навчально-виховного процесу, та відповідно до кількості поданих заяв про зарахування до Гімназії.

1.11.  У Гімназії визначена українська мова навчання, запроваджено поглиблене вивчення англійської мови (рішення виконавчого комітету Херсонської міської Ради народних депутатів № 121 від 21.05.91 р. „Про відкриття гімназій на базі середніх шкіл № 6 та 20 м. Херсона, ліцею мистецтв на базі школи № 58”), створені умови для організації профільного навчання: філологічний напрям, іноземна філологія.

1.12.  Індивідуальне навчання та навчання  екстерном  у  Гімназії організовуються  відповідно до положень про індивідуальне навчання та екстернат у системі загальної  середньої  освіти,  затверджених Міністерством освіти та науки України.

1.13.  Поділ  класів  на  групи для вивчення окремих предметів у державному  та  комунальному  закладі  здійснюється  згідно з нормативами, встановленими Міністерством освіти та науки України.

1.14.  Гімназія має право:

 • проходити в установленому порядку державну атестацію;
 • визначати форми, методи й засоби організації навчально-виховного процесу за погодженням із управлінням освіти Херсонської міської ради;
 • визначати варіативну частину робочого навчального плану;
 • в установленому порядку розробляти і впроваджувати експериментальні та індивідуальні робочі навчальні плани;
 • спільно з вищими навчальними закладами, науково-дослідними інститутами та центрами проводити науково-дослідну, експериментальну, пошукову роботу, що не суперечить законодавству України;
 • використовувати різні форми матеріального  й морального заохочення до учасників навчально-виховного процесу;
 • отримувати кошти від органів виконавчої  влади, юридичних  і фізичних осіб;
 • залишати у своєму розпорядженні й використовувати власні надходження в порядку, визначеному Законодавством України;
 • розвивати власну соціальну базу: мережу спортивно-оздоровчих   і культурних підрозділів;
 • встановлювати форму одягу для учнів;
 • здійснювати самостійну видавничу діяльність (випуск власної газети, інформаційно-методичної літератури).

1.15.  У Гімназії створюються та функціонують соціально-психологічна служба, методичні об'єднання вчителів, творчі, проблемні та динамічні групи.

1.16. Медичне обслуговування учнів та відповідні умови для його організації забезпечуються власником і здійснюється  комунальним закладом «Херсонська міська клінічна лікарня» Дитяча поліклініка № 1.

1.17. Взаємовідносини Гімназії з юридичними й фізичними особами визначаються угодами, що укладені між ними.

ІІ. Зарахування учнів до Гімназії та їх відрахування

2.1 Зарахування  учнів  до  спеціалізованої школи та Гімназії здійснюється на конкурсній основі в порядку, встановленому Міністерством освіти та науки України.

2.2.    Зарахування учнів здійснюється до початку навчального року за наказом директора на підставі особистої заяви (для неповнолітніх – заяви батьків або осіб, які їх замінюють), копії свідоцтва про народження дитини,  медичної довідки встановленого зразка, особової справи (крім дітей, які вступають до першого класу); до навчального закладу ІІІ ступеню –  документа про відповідний рівень освіти.  Правила конкурсного приймання розробляються адміністрацією Гімназії за  участю органів  громадського  самоврядування відповідно до Інструкції про порядок  прийому  учнів  до  загальноосвітніх   навчально-виховних закладів  на конкурсній основі,  затвердженої наказом Міністерства освіти і науки України,  схвалені на спільному засіданні педагогічної ради та ради Гімназії та затверджені директором навчального закладу за погодженням з управлінням освіти Херсонської міської ради. До гімназії зараховуються учні, які закінчили спеціалізовану школу І ступеня при Гімназії і пройшли конкурсний відбір.

2.3. Конкурсне приймання дітей, які вступають до першого класу спеціалізованої школи, проводиться у терміни, визначені гімназією у формі співбесіди з дитиною в присутності її батьків або осіб, які їх замінюють. Співбесіда з дитиною повинна включати виконання спеціальних діагностичних завдань для перевірки рівня загального розвитку дитини.

2.4.   До першого класу зараховуються, як правило, діти з шести років.

2.5.  Іноземці  та  особи  без  громадянства  зараховуються до Гімназії відповідно до законодавства та міжнародних договорів.

2.6.  Мікрорайон для Гімназії не встановлюється. Учні зараховуються до закладу незалежно від місця проживання.

2.7.   Переведення учнів гімназії  до  наступного класу здійснюється в порядку, встановленому Міністерством освіти та науки України.

2.8.    У разі  переходу  учня  до  іншого  навчального  закладу  для здобуття загальної середньої  освіти  батьки  або особи,  які їх замінюють,  подають до Гімназії заяву із зазначенням причини  переходу  та  довідку,  що  підтверджує  факт зарахування дитини до іншого навчального закладу.

2.9.  Учні  Гімназії,  які  мають  за підсумками  річного  оцінювання  початковий  рівень  досягнень   у навчанні  хоча  б  з  одного  профільного  предмета,  за  рішенням педагогічної  ради  та  відповідно  до наказу керівника  можуть   відраховуватися із Гімназії. За рішенням педагогічної ради Гімназії, погодженим  із управлінням освіти Херсонської міської ради,  як виключний засіб педагогічного впливу за неодноразові порушення Статуту допускається   відрахування   учнів   із  Гімназії  та переведення їх до закладу за місцем проживання.

2.10. Про можливе відрахування батьки учня (особи,  які  їх замінюють)  інформуються   не  пізніше  ніж за один місяць  у  письмовій  формі. У двотижневий  строк  до  можливого відрахування  письмово  повідомляється управління освіти Херсонської міської ради. За сприяння управління освіти Херсонської міської ради такі учні переводяться до іншого навчального закладу. Батьки або  особи,  які  їх замінюють,  мають право оскаржити рішення педагогічної  ради  щодо  відрахування  дитини  з Гімназії до  управління освіти Херсонської міської ради.

2.11. Рішення про відрахування із Гімназії дітей-сиріт   та   дітей,   позбавлених  батьківського піклування,  приймається  лише  за   згодою   органів   опіки   та піклування. За сприяння  управління освіти Херсонської міської ради такі діти переводяться до іншого навчального закладу.

2.12. Кількість  учнів  у  Гімназії  встановлюється один раз на початок  кожного  навчального року й затверджується наказом директора.

ІІІ. Організація навчально-виховного процесу

3.1. Навчально-виховний процес у Гімназії здійснюється відповідно до робочих навчальних планів, складених на основі типових навчальних планів, затверджених Міністерством освіти та науки України.

3.2. У робочому навчальному плані закладу конкретизується варіативна  частина  державних стандартів освіти.

 Індивідуалізація і  диференціація    навчання   в  Гімназії забезпечуються  шляхом реалізації інваріантної та варіативної частин. 

3.3. Робочий навчальний план Гімназії погоджується радою Гімназії та затверджується  управлінням освіти Херсонської міської ради.

3.4. Гімназія забезпечує відповідність рівня загальної середньої освіти державним стандартам освіти, єдність навчання й виховання.

3.5.    Гімназія працює за навчальними програмами, підручниками, посібника-ми, що мають відповідний гриф Міністерства освіти та науки України, і забезпечує виконання навчально-виховних завдань на кожному ступені навчання  відповідно до вікових особливостей та природних здібностей дітей.

3.6. Гімназія обирає форми, засоби  й  методи  навчання  та виховання відповідно  до законів України "Про освіту", "Про загальну  середню  освіту", власного Статуту з урахуванням  специфіки  Гімназії, профілю та інших  особливостей організації навчально-виховного процесу.

3.7.   Відповідно  до  поданих  батьками  або  особами,  які  їх замінюють,  заяв Гімназія  за  погодженням  з  управлінням освіти Херсонської міської ради створює  умови  для  прискореного  навчання  та навчання екстерном.

3.8.  У Гімназії навчально-виховна робота поєднується з науково-методичною, науково-дослідною та експериментальною роботою.

3.9.  У Гімназії можуть виконуватися освітні програми й надаватися платні послуги на договірній основі  згідно  з переліком, затвердженим Кабінетом Міністрів України.

3.10. Навчальний  рік  у  Гімназії починається 1 вересня і закінчується не пізніше 1 липня наступного року.

3.11. Структура навчального року (тривалість навчальних занять, поділ   на   чверті, семестри   (триместри)   та   режим  роботи встановлюються  закладом  у  межах  часу,  передбаченого   робочим навчальним планом, за погодженням з управлінням освіти Херсонської міської ради.

3.12.  Загальна тривалість канікул протягом навчального року   становить не менш як 30 календарних днів.

3.13. Гімназія здійснює навчально-виховний процес за денною формою навчання.

3.14 Наповнюваність  класів,  груп,  їх  поділ  при   вивченні профільних  та  інших  предметів визначається Міністерством освіти і науки  України  на  основі  встановлених  Кабінетом   Міністрів   України нормативів  фінансування  здобуття загальної середньої освіти. 

3.15. Тривалість уроків у Гімназії становить: у 1-х класах – 35 хвилин, у 2-4-х класах – 40 хвилин. у 5-11-х – 45 хвилин. Зміна тривалості уроків допускається за погодженням з управлінням освіти Херсонської міської ради  та Херсонською міською  санітарно-епідеміологічною службою.

3.16. Для учнів 5-9-х класів допускається проведення підряд двох уроків під час лабораторних і контрольних  робіт, написання творів, а також уроків трудового навчання. У 10-11-х класах допускається проведення  підряд  двох  уроків  з  одного  предмета інваріантної та варіативної частини навчального плану і профільних дисциплін.

3.17. Тривалість перерв між уроками встановлюється із урахуванням потреб в  організації активного відпочинку і харчування учнів, але не менш як 10 хвилин, великої перерви (після 2-го та 3-го уроків) – 20 хвилин.

3.18.  Розклад уроків складається на початку навчального року відповідно до робочого навчального плану з дотриманням санітарно-гігієнічних та педагогічних вимог і затверджується директором Гімназії.

3.19. Відволікання учнів від навчальних занять для  провадження інших видів діяльності забороняється (крім випадків, передбачених законодавством). 

3.20.  Залучення учнів  до видів  діяльності,  не  передбачених навчальною   програмою   та  робочим  навчальним  планом  закладу, дозволяється лише за їх згодою та згодою батьків або осіб, які їх замінюють.

3.21. Зміст, обсяг і характер домашніх завдань з кожного предмета визначаються вчителем  відповідно до педагогічних і санітарно-гігієнічних вимог з урахуванням індивідуальних особливостей учнів. Домашні завдання учням 1-х класів не задаються.

3.22. За учнями, які навчаються  в Гімназії,  зберігається  право вільного переходу до відповідного класу загальноосвітньої школи.

3.23. При переведенні  учнів з початкової школи до Гімназії   передусім беруться  до уваги досягнення у навчанні не нижче середнього рівня з української мови, читання, математики та англійської мови.

ІV. Оцінювання навчальних досягнень учнів

4.1.  Система  оцінювання   знань   учнів   Гімназії,   порядок проведення  державної підсумкової атестації,  переведення  та  випуску, звільнення  від іспитів,          нагородження  за  успіхи  у навчанні  визначаються  Положенням  про загальноосвітній навчальний заклад, затвердженим Постановою Кабінету Міністрів України.

4.2.  Критерії оцінювання  навчальних   досягнень  учнів Гімназії визначаються Міністерством освіти та науки України.

4.3. Облік навчальних досягнень  учнів протягом навчального року здійснюється у класних журналах, інструкції  про ведення яких затверджуються Міністерством освіти та науки України. Результати навчальної діяльності за рік заносяться до особових справ учнів.

4.4.   У першому класі дається словесна характеристика знань, умінь  і навичок учнів.  За рішенням педагогічної ради Гімназії можуть оцінюватися знання,  уміння і навички  учнів другого класу.

4.5.  Навчання  у випускних (4-х, 9-х і 11-х) класах Гімназії завершується  державною підсумковою атестацією. Зміст, форма й порядок державної підсумкової атестації визначаються Міністерством освіти та науки України.В окремих  випадках  учні  за  станом  здоров'я або  з  інших  поважних причин можуть бути звільнені від державної підсумкової атестації в порядку, що встановлюється Міністерством освіти і науки України  та Міністерством охорони здоров’я України.

4.6.    За результатами навчання учням (випускникам)  видається відповідний   документ  (табель,  свідоцтво  про  базову  загальну середню освіту, атестат про повну загальну середню освіту). Зразки документів   про   базову   та   повну загальну  середню  освіту затверджуються Кабінетом Міністрів України.

4.7.  Учням,  які закінчили основну школу, видається свідоцтво про базову загальну середню освіту.

4.8.   Свідоцтво про  базову  загальну  середню  освіту дає право на вступ до школи  III  ступеня.

4.9.  Учням,  які  закінчили  старшу  школу,  видається атестат про повну загальну середню освіту.

4.10. За  відмінні  успіхи  в навчанні учні 2-8-х,  10-х класів    нагороджуються  похвальним  листом   "За   високі досягнення  у  навчанні",  а  випускники  Гімназії - похвальною грамотою "За особливі  досягнення  у  вивченні  окремих предметів",  медалями  - золотою "За високі досягнення у навчанні" або срібною "За досягнення  у навчанні". За  відмінні  успіхи  в навчанні  випускникам  закладу  II ступеня видається свідоцтво про базову загальну середню освіту з відзнакою.  Порядок  нагородження учнів за відмінні успіхи у навчанні встановлюється Міністерством освіти та науки України.За успіхи у  навчанні для учасників навчально-виховного процесу  можуть встановлюватися різні форми морального й матеріального заохочення.

4.11. Свідоцтва  про  базову загальну середню освіту,  атестати про повну загальну середню освіту та  відповідні  додатки  до  них реєструються у книгах обліку та видачі зазначених документів. 

4.12. Результати семестрового, річного, підсумкового оцінювання   доводяться до відома учнів, їхніх батьків класним керівником, результати державної підсумкової атестації –  головою атестаційної комісії.

V. Виховний процес

5.1.    Виховання  учнів  у Гімназії здійснюється під час проведення  уроків,  в процесі  позаурочної  та  позашкільної роботи.

5.2.  Цілі виховного процесу у Гімназії визначаються на основі принципів, закладених у Конституції  та  законах України, інших нормативно-правових актах.

5.3.  У Гімназії   забороняється   утворення   та  діяльність організаційних структур  політичних  партій,  а також  релігійних організацій і воєнізованих формувань. Примусове  залучення  учнів  Гімназії до вступу в будь-які  громадські об'єднання, громадські, громадсько-політичні, релігійні   організації  й  воєнізовані  формування,  а  також  до діяльності  в  зазначених об'єднаннях, часті в агітаційній роботі та  політичних  акціях  забороняється згідно з Постановою Кабінету Міністрів.   

5.4. Дисципліна у Гімназії дотримується на основі взаємоповаги усіх  учасників  навчально-виховного процесу, дотримання правил внутрішнього розпорядку та власного Статуту.

Застосування методів фізичного та психічного насильства до учнів забороняється.

VІ. Учасники навчально-виховного процесу

6.1.  Учасниками навчально-виховного процесу в Гімназії є:

 • учні;
 • керівник;
 • заступники керівника;
 • педагогічні працівники;
 • психолог, бібліотекар, соціальний педагог, педагог-організатор;
 • інші спеціалісти;
 • батьки або особи, які їх замінюють.

6.2.  Статус права  та обов'язки учасників навчально-виховного процесу   визначаються законами України "Про освіту", «Про загальну середню освіту», Положенням про загальноосвітній  навчальний заклад,  затвердженим Постановою Кабінету Міністрів України, Статутом. Правилами внутрішнього трудового розпорядку Гімназії. 

6.3.   Учень – особа,  яка навчається й виховується в Гімназії.

6.4.  Права й обов’язки учнів, педагогічних та інших працівників визначаються чинним законодавством та власним Статутом.

6.5.  Учні мають гарантоване державне право:

 • доступність і безоплатність повної загальної середньої освіти в державному та комунальному закладі;
 • на вибір форми навчання, факультативів, спецкурсів, курсів за вибором, позашкільних та позакласних занять;
 • на користування навчальною, науковою, матеріально-технічною, культурно-спортивною базою Гімназії;
 • участь у  різних   видах   навчальної,   науково-практичної діяльності, конференціях, олімпіадах, виставках, конкурсах тощо;
 • отримання додаткових,  у  тому  числі   платних,   навчальних послуг; 
 • перегляд результатів  оцінювання  навчальних досягнень з усіх предметів інваріантної та варіативної частини;
 • участь у роботі органів громадського самоврядування Гімназії;
 • участь у роботі добровільних самодіяльних об'єднань,  творчих студій, клубів, гуртків, груп за інтересами тощо;
 • повагу людської   гідності,   вільне   вираження   поглядів, переконань;
 • захист від  будь-яких   форм   експлуатації,   психічного   й фізичного  насильства,  від дій педагогічних та інших працівників, які порушують їх права, принижують честь і гідність.

6.6.  Учні Гімназії зобов’язані:

 • оволодівати знаннями,  вміннями,  практичними   навичками   в обсязі  не  меншому,  ніж визначено Державним стандартом загальної середньої освіти;
 • підвищувати свій загальний культурний рівень;
 • брати участь у пошуковій та науковій діяльності, передбаченій навчальними   програмами   та   навчальним  планом  Гімназії, власним Статутом;
 • дотримуватися вимог законодавства,  моральних,  етичних норм, поважати честь і гідність інших учнів та працівників;
 • виконувати вимоги  педагогічних  та інших працівників закладу відповідно до Статуту та правил внутрішнього трудового розпорядку Гімназії;
 • брати участь у різних видах трудової діяльності;
 • дбайливо ставитися до державного,  громадського й  особистого майна, майна інших учасників навчально-виховного процесу;
 • дотримуватися вимог  власного Статуту,  правил внутрішнього трудового розпорядку Гімназії;
 • дотримуватися правил особистої гігієни.

6.7.  Педагогічним працівником Гімназії повинна бути особа з високими моральними якостями, яка має відповідну педагогічну освіту, належний  рівень професійної підготовки, здійснює педагогічну діяльність, забезпечує якість та результативність своєї роботи, фізичний та психічний стан здоров'я якої дозволяє виконувати професійні обов’язки.

6.8.  До педагогічної діяльності  у  Гімназії  не  допускаються особи,  яким вона заборонена за медичними показаннями,  за вироком суду. Перелік медичних протипоказань щодо провадження педагогічної діяльності встановлюється законодавством.

6.9. Призначення на посаду, звільнення з посади педагогічних та інших працівників Гімназії, інші трудові відносини регулюються законодавством України про працю, Законом України „Про загальну середню освіту”  та іншими законодавчими актами.

6.10. Обсяг педагогічного    навантаження   вчителів   визначається відповідно до законодавства керівником Гімназії та узгоджується з профспілковим комітетом. Обсяг педагогічного навантаження  може  бути  менше  тарифної ставки  (посадового окладу) лише за письмовою згодою педагогічного працівника. Перерозподіл педагогічного навантаження протягом  навчального року  допускається  лише в разі зміни кількості годин для вивчення окремих предметів,  що передбачається робочим  навчальним  планом, або  за  письмовою  згодою  педагогічного працівника з дотриманням вимог законодавства про працю.

6.11. Директор Гімназії призначає класних керівників, завідуючих навчальними    кабінетами,    майстернями,   права  та обов'язки яких визначаються нормативно-правовими актами Міністерства освіти та науки України, правилами внутрішнього трудового розпорядку та власного Статуту.

6.12. Відволікання педагогічних працівників  від виконання професійних обов’язків не допускається, за винятком випадків, передбачених законодавством України.

6.13. Залучення педагогічних працівників до участі у  видах  робіт, не передбачених робочим навчальним планом,  навчальними програмами та іншими документами,  що  регламентують  діяльність  Гімназії, здійснюється лише за їхньою згодою.

6.14. Педагогічні працівники несуть повну персональну відповідальність за життя і здоров'я дітей під час проведення уроків, позакласних, позашкільних заходів.

6.15. Робочий час педагогічних працівників визначається навчальним розкладом і посадовими обов’язками.

6.16. Педагогічні   працівники  Гімназії  підлягають  атестації відповідно до порядку, встановленого Міністерством освіти та науки України.

За результатами    атестації     педагогічних     працівників визначається   їх   відповідність  займаній  посаді,  присвоюється кваліфікаційна категорія (спеціаліст,  спеціаліст другої,  першої, вищої   категорії)  та  може  бути присвоєно  педагогічне  звання "старший учитель",  "учитель-методист".

6.17. Педагогічні працівники  мають право:

 • самостійно обирати форми,  методи, способи навчальної роботи, не шкідливі для здоров'я учнів;
 • брати участь у роботі  методичних  об'єднань,  нарад,  зборів Гімназії   та  інших  органів  самоврядування,  в  заходах, пов'язаних з організацією навчально-виховної роботи;
 • обирати форми та здійснювати підвищення  своєї  кваліфікації;
 • навчатися   у   вищих   навчальних  закладах  і  закладах  системи підготовки та підвищення кваліфікації педагогічних працівників;
 • проходити атестацію для здобуття відповідної  кваліфікаційної категорії та отримувати її в разі успішного проходження атестації;
 • проводити в     установленому    порядку    науково-дослідну, експериментальну, пошукову роботу;
 • вносити керівництву  Гімназії й управління  освіти Херсонської міської ради  пропозиції щодо поліпшення навчально-виховної роботи;
 • на соціальне   й   матеріальне   забезпечення  відповідно  до законодавства;
 • об'єднуватися  у  професійні  спілки  та  бути  членами інших громадських    об'єднань,    діяльність    яких    не   заборонена законодавством; 
 • порушувати питання  захисту  прав,  професійної  та  людської честі і гідності.

6.18. Педагогічні працівники зобов’язані:

 • забезпечувати належний рівень викладання навчальних дисциплін відповідно  до  навчальних  програм з дотриманням вимог Державного стандарту загальної середньої освіти;
 • контролювати рівень навчальних досягнень учнів;
 • нести відповідальність за відповідність оцінювання навчальних досягнень учнів критеріям оцінювання,  затвердженим Міністерством освіти і науки України,  доводити результати навчальних досягнень учнів до  відома  дітей,  батьків, осіб, що їх замінюють, керівника навчального закладу;
 • сприяти розвитку  інтересів,  нахилів та здібностей дітей, а також збереженню їх здоров'я;
 • виховувати повагу   до   державної    символіки,    принципів  загальнолюдської моралі;
 • виконувати статут  Гімназії,  правила внутрішнього трудового розпорядку, умови трудового договору (контракту);
 • брати участь у роботі педагогічної ради;
 • виховувати в учнів шанобливе  ставлення  до  батьків,  жінок, старших  за віком  осіб;  повагу до народних традицій та звичаїв, духовних і культурних надбань народу;
 • готувати учнів до самостійного життя з дотриманням  принципів взаєморозуміння,    злагоди   між   усіма   народами,   етнічними, національними, релігійними групами;
 • дотримуватися педагогічної етики,  моралі,  поважати особисту гідність учнів та їх батьків;
 • постійно підвищувати  свій  професійний  рівень,  педагогічну майстерність, рівень загальної культури;
 • виконувати накази  і  розпорядження   керівника   Гімназії, органів управління освітою;
 • вести відповідну документацію;
 • щороку проходити медичний догляд.

6.19.  Педагогічні працівники, які систематично порушують  Статут, правила внутрішнього трудового розпорядку Гімназії, не виконують посадових обов’язків, умови колективного договору (контракту) або за результатами  атестації не відповідають займаній посаді, звільняються з роботи згідно із законодавством.

6.20. Інший персонал призначається на роботу і звільняється директором Гімназії згідно з чинним законодавством. Їхні права, обов’язки регулюються трудовим законодавством, Статутом та правилами внутрішнього трудового  розпорядку Гімназії.

6.21. Батьки учнів та особи, які їх замінюють, мають право:

 • обирати навчальний  заклад  та  форми  навчання  й  виховання дітей;
 • створювати батьківські громадські організації та брати участь в їх діяльності, обирати і бути обраними до батьківських комітетів та органів громадського самоврядування;
 • звертатися до органів управління освіти Херсонської міської ради, керівника Гімназії й органів  громадського самоврядування з питань навчання,  виховання дітей;
 • приймати рішення про участь дитини  в  науковій,  спортивній, трудовій, пошуковій та інноваційній діяльності Гімназії;
 • брати участь у заходах, спрямованих на поліпшення організації навчально-виховного  процесу  та  зміцнення  матеріально-технічної бази Гімназії;
 • на захист  законних  інтересів  дітей  в органах громадського самоврядування  Гімназії  та  у  відповідних   державних,   судових органах.

6.22. Батьки та особи, які їх замінюють, несуть відповідальність за здобуття дітьми  загальної середньої освіти й зобов’язані:

 • створювати умови   для   здобуття  дитиною  повної  загальної середньої освіти за будь-якою формою навчання;
 • забезпечувати дотримання дітьми вимог Статуту Гімназії;
 • поважати честь і гідність дитини та працівників Гімназії;
 • постійно дбати про фізичне здоров'я,  психічний  стан  дітей,
  створювати належні умови для розвитку їх природних здібностей;
 • виховувати працелюбність,  почуття    доброти,   милосердя, шанобливе ставлення до Вітчизни, сім'ї,  державної та рідної мов;
 • повагу до національної історії, культури, цінностей інших народів;
 • виховувати у дітей повагу до законів,  прав,  основних свобод людини.

6.23. Інші  права  та  обов'язки  батьків  або  осіб,  які   їх замінюють, можуть бути обумовлені Статутом Гімназії та відповідними договорами.

Уразі невиконання батьками та особами,  які  їх  замінюють, обов'язків,  передбачених законодавством, Гімназія може порушувати в установленому порядку клопотання про відповідальність таких  осіб, у тому числі позбавлення їх батьківських прав.

6.24. За  умови  реорганізації  чи   ліквідації  Гімназії   її працівникам і учням засновником гарантується дотримання їхніх прав та інтересів відповідно до чинного законодавства з питань праці та освіти.

VІІ.  Управління Гімназією

7.1. Управління Гімназією здійснюється управлінням освіти Херсонської міської ради.

7.2. Безпосереднє керівництво  Гімназією здійснює його директор.  Керівником Гімназії  може бути громадянин України,  який має  вищу  педагогічну освіту на рівні спеціаліста або магістра, стаж педагогічної роботи не менш як три роки,  стан здоров’я якого не перешкоджає виконанню професійних обов’язків, успішно пройшов  атестацію  керівних  кадрів навчальних закладів у порядку, встановленому Міністерством освіти та науки України. 

7.3.  Директор гімназії  і  його заступники  призначаються  на  посаду  та  звільняються  з  посади начальником управлінням освіти відповідно до законодавства. Трудові відносини між адміністрацією та педагогічними працівниками можуть бути виражені у формі безстрокового та строкового трудових договорів та у формі контракту.

7.4.   Керівник Гімназії:

 • здійснює керівництво   педагогічним   колективом,  забезпечує раціональний добір і розстановку кадрів,  створює необхідні  умови для підвищення фахового і кваліфікаційного рівня працівників;
 • організовує навчально-виховний процес;
 • забезпечує контроль   за   виконанням   навчальних  планів  і програм, якістю знань, умінь та навичок учнів;
 • відповідає за дотримання вимог Державного стандарту загальної середньої  освіти,  за  якість і ефективність роботи педагогічного колективу;
 • створює необхідні умови для участі  учнів  у  позакласній  та позашкільній роботі, проведення виховної роботи;
 • забезпечує дотримання    вимог    щодо   охорони   дитинства, санітарно-гігієнічних та   протипожежних   норм,   вимог   техніки безпеки;
 • розпоряджається в  установленому  порядку  майном  Гімназії та його коштами;
 • підтримує ініціативи щодо вдосконалення системи  навчання  та виховання,  заохочення творчих пошуків, дослідно-експериментальної роботи педагогів;
 • сприяє залученню  діячів  науки,  культури,  членів   творчих спілок,   працівників   підприємств,   установ,   організацій   до навчально-виховного процесу,  керівництва учнівськими об'єднаннями за інтересами;
 • забезпечує реалізацію  права  учнів  на  захист від будь-яких форм фізичного або психічного насильства;
 • вживає заходів  до  запобігання  вживанню  учнями   алкоголю, наркотиків; 
 • контролює організацію  харчування  і медичного обслуговування учнів;
 • видає у межах своєї компетенції  накази  та  розпорядження  й контролює їх виконання;
 • щороку звітує   про   свою   роботу   на   загальних   зборах
  колективу. 

7.5. Керівник Гімназії є головою педагогічної ради – постійно діючого колегіального органу управління закладом.

7.6.  Засідання  педагогічної  ради проводяться не менш як чотири рази на рік.

7.7. Педагогічна рада розглядає питання:

 • удосконалення й методичного забезпечення  навчально-виховного процесу;
 • планування та режиму роботи Гімназії;
 • варіативної складової робочого навчального плану;
 • переведення учнів  до  наступного  класу  і  їх випуску,  видачі  документів  про   відповідний   рівень   освіти, нагородження за успіхи у навчанні;
 • підвищення кваліфікації педагогічних працівників, розвитку їх творчої  ініціативи,  впровадження  в  навчально-виховний   процес досягнень науки й передового педагогічного досвіду;
 • участі в   інноваційній   та   експериментальній   діяльності Гімназії,  співпраці з вищими навчальними  закладами  та  науковими установами;
 • морального та  матеріального заохочення учнів та  працівників Гімназії;
 • морального заохочення батьків та осіб,  що їх  замінюють,  та громадських    діячів,    які    беруть   участь   в   організації навчально-виховного процесу;
 • притягнення до    дисциплінарної    відповідальності    учнів, працівників  Гімназії за  невиконання  ними  своїх обов'язків;
 • педагогічна рада розглядає також інші  питання,  пов'язані  з діяльністю Гімназії.

7.8. Органом  громадського  самоврядування  Гімназії є загальні збори колективу, що скликаються не менш як один раз на рік.

 Порядок скликання, повноваження, чисельність, склад загальних зборів колективу  визначаються  Статутом  Гімназії  й колективним договором.

Загальні збори  заслуховують звіт директора про здійснення керівництва закладом, розглядають питання навчально-виховної, методичної, економічної  і фінансово-господарської діяльності Гімназії.

7.9.    Делегати загальних зборів із правом вирішального голосу  обираються від таких трьох категорій:

 • працівників Гімназії – зборами трудового колективу;
 • учнів Гімназії – класними зборами;
 • батьків, представників громадськості – класними батьківськими зборами.

7.10. Кожна категорія обирає однакову кількість делегатів. Визначається така кількість делегатів: від працівників Гімназії - 60, учнів - 60, батьків і представників громадськості – 60. Термін їх повноважень становить один рік.

7.11. Загальні збори:

 • обирають раду Гімназії, її голову, встановлюють термін їх повноважень;
 • заслуховують звіт директора й голови ради Гімназії;
 • розглядають питання навчально-виховної, методичної і фінансово-господарської діяльності Гімназії;
 • затверджують основні напрями вдосконалення навчально-виховного процесу, розглядають інші найважливіші напрями діяльності Гімназії;
 • приймають рішення про стимулювання праці керівника та інших педагогічних працівників.

 У період між загальними зборами діє Рада Гімназії.

7.12. Метою діяльності ради є:

 • сприяння демократизації навчально-виховного процесу;
 • об'єднання зусиль педагогічного й учнівського колективів, батьків, громадськості щодо розвитку Гімназії та удосконалення навчально-виховного процесу;
 • формування позитивного іміджу  та демократичного стилю управління Гімназією;
 • розширення колегіальних форм управління Гімназією;
 • підвищення ролі громадськості у вирішенні питань, пов’язаних з організацією навчально-виховного процесу.

7.13. Основними завданнями ради є:

 • підвищення ефективності навчально-виховного процесу у взаємодії з сім’єю, громадськістю, державними та приватними інституціями;
 • визначення стратегічних завдань, пріоритетних напрямів розвитку Гімназії та сприяння організаційно-педагогічному забезпеченню навчально-виховного процесу;
 • формування навичок здорового способу життя;
 • створення належного педагогічного клімату в Гімназії;
 • сприяння духовному, фізичному розвитку учнів та набуття ними соціального досвіду;
 • підтримка громадських ініціатив щодо вдосконалення навчання та виховання учнів, творчих пошуків і дослідно-експериментальної роботи педагогів;
 • сприяння організації дозвілля  та оздоровлення учнів;
 • підтримка громадських ініціатив щодо створення належних умов і вдосконалення процесу навчання та виховання  учнів;
 • ініціювання дій, що сприяли б неухильному виконанню положень чинного законодавства щодо обов’язковості загальної середньої освіти;
 • стимулювання морального та матеріального заохочення учнів, сприяння пошуку, підтримки обдарованих дітей;
 • зміцнення партнерських зв’язків між родинами учнів та Гімназією з метою забезпечення єдності навчально-виховного процесу;
 • організація громадського контролю за харчуванням і медичним обслуговуванням учнів;
 • контроль за витратами бюджетних асигнувань.

7.14. Очолює раду  Гімназії голова, який обирається  із складу ради

 Голова ради може бути членом педагогічної ради

 Головою ради не можуть бути директор та його заступники.

7.15. У Гімназії за  рішенням  загальних  зборів можуть   створюватися   й діяти  Піклувальна  рада,  учнівський комітет,  батьківський  комітет,  методичні  об'єднання,  комісії, положення про які розробляє й затверджує Гімназія відповідно до типових, затверджених фаховим Міністерством.

До складу ради Гімназії обираються представники  педагогічного колективу,  учнів  Гімназії,  батьків і громадськості.

7.16. Піклувальна рада –  це орган самоврядування, що формується з представників органів виконавчої влади, підприємств, установ, навчальних закладів, організацій, окремих громадян з метою залучення громадськості до розв’язання проблем освіти, забезпечення сприятливих умов ефективної роботи Гімназії. У своїй діяльності Піклувальна рада керується Конституцією України, Законом України «Про освіту», Положенням «Про Піклувальну раду».

7.17. Члени Піклувальної  ради  Гімназії  обираються  на   загальних зборах. 

7.18. Метою діяльності  Піклувальної ради є  забезпечення доступності загальної середньої освіти для всіх громадян, задоволення освітніх потреб особи, залучення широкої громадськості до розв'язання проблем навчання та виховання.

7.19. Основними завданнями Піклувальної ради є:

 • співпраця з органами виконавчої влади, організаціями, підприємствами, установами, навчальними закладами, окремими громадянами, спрямована на поліпшення умов навчання та виховання учнів Гімназії;
 • сприяння зміцненню навчально-виробничої, наукової, матеріально-технічної, культурно-спортивної, корекційно-відновлювальної та лікувально-оздоровчої бази Гімназії;
 • сприяння організації та проведення заходів, спрямованих на охорону життя і здоров'я учасників навчально-виховного процесу;
 • організація дозвілля (конкурси, вечори, спортивні змагання тощо) та оздоровлення учнів, педагогічних працівників;
 • сприяння виконанню чинного законодавства щодо обов'язковості повної загальної середньої освіти;
 • запобігання дитячій бездоглядності, сприяння працевлаштуванню випускників Гімназії;
 • стимулювання творчої праці педагогічних працівників та учнів;
 • всебічне зміцнення зв'язків між родинами учнів та Гімназією;
 • сприяння соціально-правовому захисту учасників навчально-виховного процесу.

7.20. У Гімназії створено постійно діючий  дорадчий колегіальний орган – педагогічна рада

Головою педагогічної ради є директор Гімназії.

7.21. Педагогічна рада розглядає питання:

 • удосконалення і методичного забезпечення навчально-виховного процесу, планування та режиму роботи Гімназії;
 • переведення учнів до наступних класів і їх випуску, видачі документів  про відповідний рівень освіти, нагородження за досягнення у навчанні;
 • підвищення кваліфікації педагогічних працівників, розвитку їхньої творчої ініціативи, впровадження у навчально-виховний процес досягнень науки й передового педагогічного досвіду.

7.22. Робота педагогічної ради планується в довільній формі відповідно до потреб Гімназії. Кількість засідань  педагогічної ради визначається їхньою доцільністю, але не може бути менше чотирьох разів на рік.

Члени педагогічної ради мають право виносити на її розгляд актуальні питання навчально-виховного процесу.

7.23. Колективним професійно-педагогічним громадським органом є методична рада, яка здійснює керівництво науково-методичною роботою, спрямованою на вдосконалення освітнього процесу.

7.24. Методична рада:

 • здійснює експертну оцінку, затвердження й апробацію авторських програм, методик, навчальних посібників тощо;
 • забезпечує належний рівень вивчення, узагальнення і впровадження нових технологій навчання;
 • організовує й контролює дослідницько-пошукову діяльність вчителів-експериментаторів;
 • керує й контролює діяльність членів МАН, веде банк даних обдарованих учнів;
 • підтримує тісні зв’язки з іншими гімназіями, ліцеями міста, області, країни, зарубіжжя;
 • систематично поповнює інформаційний банк інноваційних педагогічних технологій та банк обдарованих учнів.

7.25. Учнівські збори Гімназії (класу) – колективний орган учнівського самоврядування.

Основною структурною ланкою Гімназії є клас – колектив учнів, що формується з  метою виконання завдань Гімназії на основі  їхніх вікових або психофізичних особливостей, рівня розвитку.

7.26. Учнівські збори Гімназії (класу):

 • обирають органи учнівського самоврядування Гімназії;
 • висувають своїх представників для участі в роботі органів громадського самоврядування;
 • обговорюють питання організації навчання, діяльності й дозвілля учнівського колективу.

7.27. Батьківські збори Гімназії (класу) – колективний орган батьківського самоврядування.

7.28. Батьківські збори:

 • обирають органи батьківського самоврядування;
 • обирають своїх представників для участі в роботі громадського самоврядування;
 • залучають батьків до участі в керівництві гуртками та іншими видами позакласної та позашкільної роботи;
 • вносять на розгляд педагогічної ради, директора та його заступників пропозиції щодо організації навчально-виховного процесу в класі та Гімназії;
 • запрошують педагогів, представників державних органів управління, адміністрації гімназії для обговорення стану й перспектив роботи класу та Гімназії, а також роз’яснення з окремих питань, що турбують батьків.

7.29. У Гімназії можуть створюватись учнівські та вчительські громадські організації, що діють відповідно до чинного законодавства України.7.30. Діловодство Гімназії організовується відповідно до порядку, визначеного чинним законодавством України. Звітність Гімназії встановлюється відповідно до вимог чинного законодавства.

VІІІ. Матеріально-технічна база та фінансово-господарська діяльність

8.1.    Майно Гімназії становлять основні фонди (приміщення, споруди, земля, комунікації, обладнання, інші матеріальні цінності тощо), вартість яких відображена у балансі Гімназії.

8.2.    Майно Гімназії є власністю територіальної громади і закріплено за нею на праві оперативного управління відповідно до чинного законодавства.

8.3.  Гімназія користується приміщенням, обладнанням, землею, іншими природними ресурсами згідно з чинним законодавством, Положенням про загальноосвітній навчальний заклад, власним Статутом і несе відповідальність за дотримання вимог та норм з їх охорони.

8.4.    Вилучення основних фондів, оборотних коштів та іншого майна Гімназії проводиться лише у випадках, передбачених чинним законодавством. Збитки, завдані Гімназії внаслідок порушення її майнових прав іншими юридичними та фізичними особами, відшкодовуються відповідно до чинного законодавства.

8.5.   Для забезпечення навчально-виховного процесу база Гімназії складається з навчальних кабінетів, майстерень (слюсарної та обслуговуючої праці), а також спортивних залів, актового залу, бібліотеки, медичного кабінету, комп’ютерних класів, їдальні,  кабінету соціально-психологічної служби тощо.

8.6.    Відповідно до рішення  Херсонської міської ради від 30 травня 2005 року за № 818 Гімназія має земельну ділянку (Державний акт на право постійного користування земельною ділянкою,  серія ЯЯ № 327639)  площею 12188 кв. м, де розміщуються спортивні майданчики, зона відпочинку, господарські будівлі, парк, містечко з безпеки руху, гімназичне містечко.

8.7.  Фінансово-господарська діяльність Гімназії здійснюється на основі її кошторису.

8.8.    Джерелами формування кошторису гімназії є:

 • кошти міського бюджету;
 • кошти,  отримані за надання платних послуг;
 • благодійні внески юридичних та фізичних осіб;
 • інші джерела, не заборонені законодавством.

8.9.   Порядок діловодства і бухгалтерського обліку в Гімназії визначається законодавством та нормативно-правовими актами Міністерства освіти і науки України та інших центральних органів виконавчої влади. яким підпорядковані навчальні заклади. За рішенням власника Гімназії бухгалтерський облік може здійснюватися самостійно або через централізовану бухгалтерію.

8.10.  Звітність про діяльність Гімназії встановлюється відповідно до чинного законодавства України.

8.11.  Гімназія має право фінансувати за рахунок спеціального фонду бюджету заходи, що сприяють поліпшенню соціально-побутових умов колективу.

ІХ. Міжнародне співробітництво

9.1.  Гімназія за наявності належної матеріально-технічної та соціально-культурної бази, власних надходжень має право проводити міжнародний учнівський та педагогічний обмін у рамках освітніх програм, проектів, встановлювати відповідно до законодавства України прямі зв’язки  з міжнародними організаціями та освітніми асоціаціями.

9.2.    Гімназія має право відповідно до чинного законодавства укладати угоди про співробітництво з навчальними закладами, науковими установами, підприємствами, організаціями, громадськими об’єднаннями інших країн.

Х. Контроль за діяльністю Гімназії

10.1. Державний контроль за діяльністю Гімназії здійснюється з метою забезпечення реалізації єдиної державної політики в сфері загальної середньої освіти.

10.2. Державний контроль здійснюють Міністерство освіти і науки України, Департамент освіти, науки, молоді і спорту обласної державної адміністрації, управління освіти Херсонської міської ради.

10.3. Основною формою державного  контролю за діяльністю Гімназії є державна атестація закладу, яка проводиться не рідше одного разу на десять років у порядку, встановленому Міністерством освіти і науки України.

10.4. У період між атестацією проводяться перевірки Гімназії з питань, пов’язаних з його навчально-виховною діяльністю. Зміст, види й періодичність цих перевірок визначаються залежно від стану навчально-виховної роботи. Перевірки з питань, не пов’язаних з навчально-виховною діяльністю, проводяться її власником відповідно до законодавства.

XІ. РЕОРГАНІЗАЦІЯ АБО ЛІКВІДАЦІЯ ГІМНАЗІЇ

11. 1. Рішення про реорганізацію або ліквідацію Гімназії приймає Херсонська міська рада, реорганізація відбувається шляхом злиття, приєднання, поділу, перетворення.

Ліквідація проводиться ліквідаційною комісією, призначеною Херсонською міською радою, а у випадках ліквідації за рішенням господарського суду – ліквідаційною комісією, призначеною цим органом.

З часу призначення ліквідаційної комісії до неї переходять повноваження щодо управління гімназією.

11.2.  Ліквідаційна комісія оцінює наявне майно Гімназії, виявляє його дебіторів і кредиторів і розраховується з ними, складає ліквідаційний баланс і представляє його Херсонській міській раді.

11.3.  У випадку реорганізації права та зобов’язання Гімназії переходять до правонаступників або визначених навчальних закладів відповідно до чинного законодавства.

Посилання

Ми на мапі

Приєднуйтесь

Приєднуйтесь до наших груп

Приєднавшись до наших груп Ви зможете приймати активну участь у житті гімназії

Контакти

Є питання? Зв'яжітся з нами

73003, м. Херсон, вул. Пестеля, 4

Тел.: (0552) 22-50-53
Тел.: (0552) 22-58-58

Education - This is a contributing Drupal Theme
Design by WeebPal.