Забезпечення якості освіти

Моніторинг навчальних досягнень здобувачів освіти за 2019/2020 навчальний рік

Відповідно до річного  плану  роботи  гімназії  адміністрацією проведено моніторинг навчальних досягнень учнів 5–11-х класів за 2019/2020 навчальний рік.

Освітній процес у початковій школі у 2019/2020 н.р. здійснювався за навчальними програмами для загальноосвітніх навчальних закладів із навчанням українською мовою зі змінами відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України від 05.08.2016 № 948 «Про затвердження змін до навчальних програм для 3 - 4-х класів загальноосвітніх навчальних закладів». Відповідно додатку до наказу МОНУ від 19.08.2016 р. №1009 «Орієнтовні вимоги до контролю та оцінювання навчальних досягнень учнів початкової школи» систематично проводився контроль за оцінюванням навчальних досягнень учнів початкової школи. У 1 - 4 класах на кінець навчального року  навчалося 403 учня, атестовано 201 учень 3- 4 класів , 202 учня 1-2-х класів оцінювалися вербально. Для проведення моніторингових досліджень бралися результати з української мови, літературного читання, математики, природознавства, англійської мови. Навчальний рік на високому рівні закінчили 45 учнів (22%), що на 1% більше ніж минулого року, достатньому 142 (71%), середньому – 14 учнів (7%). Рівень навченості з базових предметів склав 93% проти 85%  минулого навчального року. Враховуючи зміни кількісного складу, рівень учнівських компетентностей у порівнянні з минулим  роком не змінився. Рівень учнівських компетентностей у 3-х класах склав 86 %.

 

У 5-11 класах навчається 568 учнів. За 2019/2020 навчальний рік успішність 100%, якість навчальних досягнень становить 64%, що на 9% більше ніж в 2018/2019 навчальному році. Високий рівень навчальних досягнень мають 86(15%) учнів, що на 2% більше в порівнянні з результатам минулого року,  достатній – 277(49%), що на 7% більше, ніж минулого року,  початковий рівень становить 0%. У базовій школі навчається 436 учнів, якість навчальних досягнень –62%, що на 7,6% більше, ніж результати минулого року. На високому рівні навчається 60 (14%) учнів, що на 2% більше, ніж в минулого року, на достатньому–211 (48%), що на 6% більше, ніж  результати  минулого року. Найкраще серед 5-9 класів засвоїли програмовий матеріал учні 5-В, 5-Б, 5-А, 6-А, 6-В, 7-А класів.  Стабільно навчаються учні 5-А, 5-Б, 5-В, 7-В класів. Учнів старшої школи – 132. Якість знань – 70%. На високому рівні засвоїли навчальний матеріал за рік  26 учнів (20%), на до­статньому – 66 (50%). Найкраще серед 10-11 класів засвоїли програмовий матеріал учні 11-Б та 11-А класи. Однак, є класи, в яких переважна більшість здобувачів освіти показала на кінець навчального року середній рівень навчальних досягнень: 8-Б клас-27 учнів з 33, 9-А клас – 16 з 26, 9-Б клас - 18 з 30, 10-А клас -18 з 32.  Аналіз якості рівня навченості показує, що причинами виникнення проблем щодо динаміки успішності залишається недостатня індивідуальна робота з учнями, які можуть навчатися на більш високому рівні та їх батьками.

Згідно з річним планом роботи  гімназії у січні 2021 року адміністрацією закладу здійснено аналіз рівня учнівських компетентностей серед  4-х класів за І семестр 2020/2021 навчальний рік. У 4-х  класах навчається 104 учні. І семестр  на  високому рівні закінчили 18 учнів (17%), достатньому - 62 (60%), середньому - 24 учні (23%). Рівень навченості склав 77%, що на 3% нижче ніж у минулому році. Стабільними є показники (у порівнянні з результатами  І семестру за 2019/20 н.р.) учнівських компетенцій у 4-А, зниження рівня навченості  спостерігається  на 7%  у 4-Б, на 13%  у 4-В класі. Аналізуючи результати навчальних досягнень  з української мови (додаток) можна зробити висновок, що у порівнянні з минулорічними відбулося зростання високого та достатнього рівня навчальних досягнень у 4-Б  – на 6%. 

Сталими є результати з літературного читання, де рівень навченості складає 100% у 4-Б,  97% – у 4-А та 4-В, що повністю підтверджує минулорічні результати. Суттєво відрізняються результати семестрових оцінок з минулорічними з математики. Рівень навченості зріс на 7%  у 4-А класі,  на 6% –  у 4-Б класі це пояснюється належно організованим повторенням матеріалу за минулий  рік.  Відбулося зниження показників у 4-В   на 7%.  Результативність навчальних досягнень з природознавства виросла у 4-А та 4-Б відповідно на 7% та 6%. У 4–В знизилась на 7 %, що  пояснюється небажанням читати і аналізувати великі тексти, а також відсутністю контролю з боку батьків. Аналіз якості рівня навченості показує, що причинами виникнення проблем щодо динаміки успішності є низька мотиваційна основа, тривале дистанційне навчання, яке не сприяє об’єктивному оцінюванню знань і навичок здобувачів освіти. Також фактором негативного впливу на зниження рівня навчальних досягнень учнів є відсутність контролю з боку батьків.

Відповідно до річного  плану  роботи  гімназії  адміністрацією  було проведено моніторинг навчальних досягнень учнів з іноземних мов, української мови та літератури, зарубіжної літератури, історії у 5–11-х класів за І семестр 2020/2021 навчального року. У 5-11-х класах навчається 553 учні, у 3-4-х класах – 171 учень. На основі аналізу семестрових оцінок учнів 3-11-х класів встановлено,  що в середньому 90%  гімназистів  виявили високий   та  достатній  рівні досягнень з англійської мови та 82%  – з німецької. Порівняно з минулим роком з англійської мови – 91%  з німецької – 85%. Найкращі  показники  якості  навчальних досягнень  з англійської мови мають учні 10-А та 5-А класів (100%), а також 5-Б, 5-В, 6-Б, 6-В, 7-А, 8-Б, 9-А  класів (94%).  Найнижчі – учні 6-А, 8-Б класів. Найкращі  показники  якості  знань  з німецької мови мають учні 5-Б (100%), 9-А (96%), 5-А, 6-Б (94%) класів, найгірші – 7-Б, 7-В, 8-В, 9-Б класів. Проаналізувавши результати контрольних робіт та семестрових оцінок, адміністрація відзначає, що викладання іноземних мов у гімназії ведеться на належному рівні, а учні набувають сталих знань з іноземних мов. Якісний показник навчальних досягнень учнів з гуманітарних дисциплін у порівнянні з минулим навчальним роком:

Навчальна дисципліна

2019/2020 н.р.

І семестр 2020/2021 н.р.

Українська мова

85

82

Українська література

87

86

Зарубіжна література

81

96

Історія України

78

70

Всесвітня історія

70

75

Правознавство

78

75

Громадянська освіта

95

66

Найнижчі показники з української мови в учнів 8-Б та 8-В класів. Найвищі показники з української мови в учнів 5-А, 5-Б, 5-В класів, 7-А та 7-В класів. Найнижчі показники з української літератури в учнів 8-В класу. Найвищі показники з української літератури мають учні 5-А, 5-Б, 5-В класів, 7-А та 7-В класів, 11-Б класу. Найкращі результати (90-100%) з зарубіжної літератури демонструють учні 5-А, 5-Б, 11-А класів, 5-В класу, найгірші – 8-Б. Результати свідчать про достатню сформованість в учнів комунікативної та навчально-пізнавальної компетентності: вміння аналізувати навчальний матеріал, виділяти головне, робити власні висновки тощо. З історії України найкраще засвоїли програмовий матеріал учні 5-А та  5-Б класів, найгірше – учні 8-Б та 9-Б класів. З всесвітньої історії найкраще засвоїли програмовий матеріал учні 6-Б, 6-В класів;  найгірше – учні 9-Б класу.. Аналіз результатів якості навчальних досягнень з історії показав, що в учнів недостатньо сформовані уміння висловлювати в усній та писемній формі власні думки, порівнювати, узагальнювати та аналізувати історичні процеси. Навчальну дисципліну «Правознавство» вивчають учні 9-х класів, якісний показник їх навчальних досягнень складає 75%. Для дев’ятикласників це новий предмет, який насичений термінологією, що викликає певні труднощі, бо потрібно не тільки механічного запом’ятовувати,  але й і усвідомлювати нові поняття та вміти застосовувати їх на практиці. Причинами виникнення проблем щодо динаміки успішності є недостатня мотиваційна основа, недостатній моніторинговий супровід  освітнього процесу в цих класах, несвоєчасне реагування  батьків на інформацію вчителів про рі­вень успішності дітей.

Критерії  оцінювання навчальних досягнень здобувачів освіти початкової школи

Рівні навчальних

досягнень

Бали

Загальні критерії оцінювання навчальних досягнень

здобувачів освіти

I.

Початковий

 

1

Здобувачі освіти засвоїли знання у формі окремих фактів, елементарних уявлень

2

Здобувачі освіти відтворюють незначну частину навчального матеріалу, володіють окремими видами умінь на рівні копіювання зразка виконання певної навчальної дії 

3

Здобувачі освіти відтворюють частину навчального матеріалу у формі понять з допомогою вчителя, можуть повторити за зразком певну операцію, дію

II.

Середній

 

4

Здобувачі освіти відтворюють частину навчального матеріалу у формі понять з допомогою вчителя, можуть повторити за зразком певну операцію, дію

5

Здобувачі освіти  відтворюють основний навчальний матеріал з допомогою вчителя, здатні з помилками й неточностями дати визначення понять

6

Здобувачі освіти будують відповідь у засвоєній послідовності; виконують дії за зразком у подібній ситуації; самостійно працюють зі значною допомогою вчителя

III.

Достатній

 

7

Здобувачі освіти володіють поняттями, відтворюють їх  зміст, уміють наводити окремі власні приклади на підтвердження певних думок,  частково контролюють власні навчальні дії

8

Здобувачі освіти вміють розпізнавати об'єкти, які визначаються засвоєними поняттями; під час відповіді можуть відтворити засвоєний зміст в іншій послідовності, не змінюючи  логічних зв'язків; володіють вміннями на  рівні застосування способу діяльності за аналогією; самостійні роботи виконують з  незначною допомогою вчителя; відповідають логічно з окремими неточностями 

9

Здобувачі освіти добре володіють вивченим матеріалом, застосовують знання в стандартних  ситуаціях, володіють вміннями виконувати окремі етапи розв'язання проблеми і застосовують їх у співробітництві з учителем (частково-пошукова діяльність) 

IV.

Високий

 

10

Здобувачі освіти володіють системою понять у межах, визначених навчальними програмами, встановлюють як внутрішньопонятійні, так і міжпонятійні зв'язки; вміють розпізнавати об'єкти, які охоплюються засвоєними

11

Здобувачі освіти  мають гнучкі знання в межах вимог навчальних програм, вміють застосовувати способи діяльності за аналогією і в нових ситуаціях 

12

Здобувачі освіти  мають системні, міцні знання в обсязі та в межах вимог навчальних програм, усвідомлено використовують їх у стандартних та нестандартних ситуаціях; самостійні роботи виконують під опосередкованим керівництвом; виконують творчі завдання

Критерії  оцінювання навчальних досягнень здобувачів освіти основної  та старшої школи

Рівні навчальних

досягнень

Бали

 

Загальні критерії оцінювання навчальних досягненьздобувачів освіти

 

I.

Початковий

 

1

Здобувачі освіти  розрізняють об'єкти вивчення

2

Здобувачі освіти відтворюють незначну частину навчального матеріалу, мають нечіткі уявлення про об'єкт вивчення 

3

Здобувачі освіти  відтворюють частину навчального матеріалу; з допомогою вчителя виконують  елементарні завдання 

II.

Середній

 

4

Здобувачі освіти  з допомогою вчителя відтворюють основний навчальний матеріал, можуть повторити за зразком певну операцію, дію 

5

Здобувачі освіти відтворюють основний навчальний матеріал, здатні з помилками й неточностями дати визначення понять, сформулювати правило 

6

Здобувачі освіти  виявляють знання й розуміння основних положень навчального матеріалу. Відповіді їх правильні, але недостатньо осмислені. Вміють застосовувати знання при виконанні завдань за зразком 

III.

Достатній

 

7

Здобувачі освіти  правильно відтворюють навчальний матеріал, знають основоположні теорії і факти, вміють наводити окремі власні приклади на підтвердження певних думок, частково контролюють власні навчальні дії

8

Знання здобувачів освіти є достатніми. Учні застосовують вивчений матеріал у стандартних ситуаціях, намагаються аналізувати, встановлювати найсуттєвіші зв'язки і залежність між явищами, фактами, робити висновки, загалом контролюють власну діяльність. Відповіді їх логічні, хоч і мають неточності 

9

Здобувачі освіти  добре володіють вивченим матеріалом, застосовують знання в стандартних ситуаціях, уміють аналізувати й систематизувати інформацію, використовують загальновідомі докази із самостійною і    правильною аргументацією 

IV.

Високий

 

10

Здобувачі освіти мають повні, глибокі знання, здатні використовувати їх у практичній  діяльності, робити висновки, узагальнення 

11

Здобувачі освіти мають гнучкі знання в межах вимог навчальних програм, аргументовано використовують їх у різних ситуаціях, уміють знаходити інформацію та аналізувати її, ставити і розв'язувати проблеми

12

Здобувачі освіти мають системні, міцні знання в обсязі та в межах вимог навчальних програм, усвідомлено використовують їх у стандартних та нестандартних ситуаціях. Уміють самостійно аналізувати, оцінювати, узагальнювати опанований матеріал, самостійно користуватися джерелами інформації, приймати рішення 

Положення про внутрішню систему забезпечення якості освіти. Схвалено педагогічною радою (протокол № 2 від 10.09.2019).

Положення про академічну доброчесність учасників освітнього процесу Херсонської гімназії № 6 Херсонської міської ради.

 

Посилання

Ми на мапі

Приєднуйтесь

Приєднуйтесь до наших груп

Приєднавшись до наших груп Ви зможете приймати активну участь у житті гімназії

Контакти

Є питання? Зв'яжітся з нами

73003, м. Херсон, вул. Пестеля, 4

Тел.: (0552) 22-50-53
Тел.: (0552) 22-58-58

Education - This is a contributing Drupal Theme
Design by WeebPal.