Правила внутрішнього розпорядку

ЗАТВЕРДЖЕНО
загальними  зборами трудового колективу
Херсонської гімназії № 6 Херсонської міської ради
Протокол № 1  від 30.08.2019
 

ПРАВИЛА

внутрішнього розпорядку для працівників

Херсонської гімназії  № 6   Херсонської міської ради

І.  Загальні  положення

Відповідно до Конституції  України громадяни України мають право на працю, тобто на одержання гарантованої роботи з оплатою праці відповідно до її кількості та якості і не нижче встановленого державою мінімального розміру, включаючи право на вибір професії, роду занять і роботи відповідно до покликання, здібностей, професійної підготовки, освіти та з урахуванням суспільних потреб.

Метою цих Правил є визначення обов’язків педагогічних та інших працівників закладу,  передбачених нормами, які встановлюють внутрішній розпорядок.

Усі питання, пов’язані із застосуванням правил внутрішнього розпорядку, розв’язує керівник закладу в межах надання йому повноважень, а у випадках, передбачених діючим законодавством і правилами внутрішнього розпорядку спільно з профспілковим комітетом.

У Херсонській гімназії № 6 трудова дисципліна ґрунтується на свідомому і сумлінному виконанні працівниками своїх трудових обов'язків і є необхідною умовою організації ефективної праці та освітнього процесу.

Трудова дисципліна забезпечується методами переконання та заохочення до сумлінної праці.  До порушників дисципліни застосовуються заходи дисциплінарного та громадського впливу.

ІІ. Порядок прийняття та звільнення працівників.

Працівники приймаються на роботу в Херсонську гімназію № 6 за трудовим  договором.

При прийнятті на роботу особа,   що працевлаштовується, подає трудову книжку, оформлену в установленому порядку, пред’являє паспорт, диплом або інший документ про освіту чи професійну підготовку; військовозобов’язані пред’являють військовий квиток.

Особи, які влаштовуються на роботу, що вимагає спеціальних знань, зобов’язані подати відповідні документи про освіту чи професійну підготовку (диплом, атестат, посвідчення), копії яких завіряються керівництвом гімназії  і залишаються в особовій справі працівника. Особи, які приймаються на роботу, зобов’язані подати медичний висновок про відсутність протипоказань для роботи з дітьми.

Працівники гімназії  можуть працювати за сумісництвом  та суміщенням відповідно до чинного законодавства.

Прийняття на роботу та звільнення працівника оформлюється наказом директора, який оголошується працівнику під розпис.

На осіб, які пропрацювали понад п’ять днів, ведуться трудові книжки. На тих, хто працює за сумісництвом, трудові книжки ведуться за основним місцем роботи.  На осіб, які працюють на умовах погодинної оплати, трудова книжка ведеться за умови, якщо ця робота є основною. Запис у трудову книжку відомостей про роботу за сумісництвом проводиться за бажанням працівника власником.

Ведення трудових книжок здійснюється згідно з Інструкцією про порядок ведення трудових книжок на підприємствах, в установах  і організаціях, затвердженою спільним наказом Мінпраці, Мінюсту і Міністерства соціального захисту населення України від 29 липня 1993 року № 58. Трудові книжки працівників зберігаються як документи суворої звітності. Відповідальність за організацію ведення обліку, зберігання і видачу трудових книжок покладається на директора.

Приймаючи працівника або переводячи його в установленому порядку на іншу роботу, директор зобов’язаний:

 • роз’яснити працівникові його права і обов’язки та істотні умови праці, наявність на робочому місці, де він буде працювати, небезпечних і шкідливих виробничих факторів, які ще не усунуто, та можливі наслідки їх впливу на здоров’я, його права на пільги і компенсації за роботу в таких умовах відповідно до чинного законодавства і колективного договору;
 • ознайомити працівника з правилами внутрішнього розпорядку для працівників Херсонської гімназії № 6 та колективним договором;
 • визначити працівникові робоче місце, забезпечити його необхідними для роботи засобами;
 • проінструктувати працівника з техніки безпеки, виробничої санітарії, гігієни праці та протипожежної охорони.

Припинення трудового договору може мати місце лише на підставах, передбачених чинним законодавством, та умовами, передбаченими в контракті.

Розірвання трудового договору з ініціативи власника допускається у випадках, передбачених чинним законодавством. Звільнення педагогічних працівників у зв’язку із скороченням обсягу роботи може мати місце тільки в кінці навчального року. Звільнення педагогічних працівників за результатами атестації, а також у випадках ліквідації закладу освіти, скорочення кількості або штату працівників здійснюється у відповідності до чинного законодавства.

III. ПРИПИНЕННЯ ТРУДОВОГО ДОГОВОРУ.

Припинення трудового договору може бути тільки на підставах, передбачених законодавством.

Працівники мають право розірвати трудовий договір, попередивши  адміністрацію гімназії письмово за два тижні.

Враховуючи специфіку установи, вчителю, не рекомендується проводити звільнення протягом навчального року. При комплектуванні педагогічних кадрів на наступний навчальний рік працівник зобов'язаний попередити адміністрацію про наступне звільнення або про тимчасове.

Перед звільненням працівник, якщо він є особою матеріально-відповідальною, зобов'язаний передати закріплені за ним матеріальні цінності через централізовану бухгалтерію управління освіти заступнику директора з господарчої роботи або директору гімназії.

У день звільнення адміністрація повинна видати працівнику його трудову книжку, повністю оформлену, а також видати йому остаточний розрахунок.

Працівнику видається виписка з наказу про термін проходження останньої атестації і про присвоєння категорії.

IV. ОСНОВНІ ОБОВ'ЯЗКИ ПРАЦІВНИКІВ.

 1. Педагогічні працівники мають право на:
 •    захист професійної честі, гідності;
 •    вільний вибір форм, методів, засобів навчання, виявлення педагогічної ініціативи;
 •    індивідуальну педагогічну діяльність;
 •    участь у самоврядуванні;
 •    користування подовженою оплачуваною відпусткою;
 •    підвищення кваліфікації, перепідготовку, вільний вибір змісту програм, форм навчання в організаціях та установах, які здійснюють підвищення кваліфікації і перепідготовку
  1. Працівники гімназії зобов'язані:
   1. Працювати чесно і добросовісно, виконувати обов'язки педагогічних працівників у відповідності із ст. 54 Закону України "Про освіту", суворо виконувати навчальний режим, Закон України "Про загальну середню освіту"  і Правила внутрішнього трудового розпорядку гімназії;
   2. Дотримуватися вимог техніки безпеки, виробничої санітарії і протипожежної охорони, передбачених відповідними правилами та інструкціями;
   3. Берегти навчальні і загальношкільні приміщення, обладнання, інвентар, матеріали, навчальні посібники тощо; виховувати у учнів бережне ставлення до шкільного майна;
   4. Проходити медичні огляди у визначені терміни у відповідності з інструкцією про проведення періодичних медичних оглядів.
  2. Працівники гімназії повинні:
 • забезпечувати умови для засвоєння здобувачами освіти навчальних програм на рівні обов’язкових державних стандартів, сприяти  розвиткові здібностей здобувачів освіти;
 • настановленням та особистим прикладом утверджувати повагу до принципів загальнолюдської моралі; правди, справедливості, патріотизму, гуманізму, доброти, стриманості, працелюбства;
 • виховувати повагу до батьків, жінки, культурно-національних, духовних, історичних цінностей України, любові до країни, державного гімну, соціального устрою, державних символів;
 • готувати до свідомого життя в дусі взаєморозуміння, миру, злагоди між усіма народами, релігійними групами;
 • додержувати педагогічної етики, моралі, поважати гідність дитини;
 • захищати дітей, молодь від будь-яких форм фізичного або психічного насильства, іншим шкідливим звичкам;
 • постійно підвищувати професійний рівень, педагогічну майстерність і загальну культуру.
  1. Основні функціональні обов'язки заступників директора, психолога, вчителів, класних  керівників, керівника допризовної підготовки юнаків, завідуючих навчальними кабінетами, спортзалом,  майстернями, завідуючої бібліотекою, лаборантів, секретаря-діловода, технічного персоналу затверджуються наказом директора.

Коло обов'язків, які виконує кожний працівник на своїй посаді, визначається, крім цих Правил, посадовими інструкціями, затвердженими в установленому порядку.

Заступник директора з господарської роботи за узгодженням з директором визначає об'єм і характер роботи технічного обслуговуючого персоналу гімназії з урахуванням навантаження в межах робочого дня.

 1. Обов'язки вчителів:
 • Кожний учитель, з'явившись на роботу, знайомиться з усіма розпорядженнями і об'явами, які вивішуються адміністрацією і громадськими організаціями.
 • Учителі з'являються у гімназію не пізніше, ніж за 20 хвилин до початку свого уроку.
 • У випадку неприбуття до дзвінка на урок вважається, що вчитель запізнився.
 • Про причини відсутності чи запізнення вчитель подає пояснення директору гімназії.
 • Перед початком уроку вчитель перевіряє готовність здобувачів освіти до уроку і санітарний стан навчального приміщення. У випадку, якщо кабінет не підготовлений належним чином до занять, учитель не повинен починати урок до приведення кабінету в повну готовність.
 • Після дзвоника з уроку вчитель повідомляє здобувачів освіти про закінчення заняття і дає дозвіл на організований вихід із класу, організує роботу чергових по виконанню санітарно-гігієнічного режиму гімназії.
 • Учитель, який проводив останній урок, не залишає чергових по класу до завершення ними чергування.
 • Учитель несе відповідальність за збереження майна, чистоту і порядок у кабінеті під час уроку.
 • Закріплення робочих місць за здобувачами освіти проводять у класах класні керівники.  
 • Учитель зобов'язаний на  початку уроку особисто відмітити в класному журналі відсутніх учнів.
 • Учитель зобов'язаний у день проведення уроку записати в класному журналі зміст даного уроку і домашнє завдання учням.
 • Учитель повинен на вимогу адміністрації або голови методичного об'єднання кафедри, вийти на заміну уроків відсутнього колеги.
 • Учитель, який замінює урок, зобов'язаний після його закінчення зробити відповідні нотатки у класному журналі і у журналі "Заміни уроків". При відсутності таких оплата заміни не проводиться.
 • Класний керівник супроводжує  здобувачів освіти до їдальні, контролює їх харчування, прибирання столів.
 • Учитель, який не має можливості з'явитись на свої уроки з поважної причини, зобов'язаний заздалегідь попередити про це адміністрацію гімназії.
 • Класні керівники зобов'язані вести облік відвідування здобувачами освіти гімназії і щоденно робити про це відповідну відмітку у класному журналі та журналі відсутності учнів на основі особистих спостережень та відмітки відсутніх на уроках вчителями-предметниками.
 • Класні керівники терміново повинні вжити заходи по виясненню причин пропуску уроків та  щотижня  подавати інформацію про відвідування здобувачами освіти занять заступнику директора.
 • Класні керівники ведуть контроль за станом харчування школярів.
 • Вчителі повинні слідкувати за економією електроенергії та водопостачання.
  1. Обов'язки чергових вчителів:

Відповідальний черговий по гімназії приходить за 30 хвилин до початку занять.

Черговий адміністратор перевіряє наявність чергових по поверхах (вчителів і здобувачів освіти).

Відповідальний черговий адміністратор реєструє в окремому журналі своє чергування і занотовує в нього всі події дня.

Чергові вчителі з'являються на чергування не пізніше,  як за 20 хвилин до початку занять.

Чергові на поверхах слідкують за тим, щоб під час перерви в класах дотримувався санітарно-гігієнічний режим, за порядком в коридорах, на сходинках, у вестибюлі.

Після закінчення чергування відповідальний черговий передає гімназію черговому адміністратору.

Всі вчителі зобов'язані слідкувати за виконанням здобувачами освіти  Правил внутрішнього розпорядку, режиму роботи гімназії, санітарно-гігієнічних вимог.

Кожний учитель, завідуючий кабінетом зобов'язаний наприкінці своєї зміни перевірити наявність ключа від навчального кабінету чи класу, в якому він працював на протязі навчального дня або проводив останній урок.

V. Основні обов’язки директора гімназії.

Директор гімназії зобов'язаний:

 • Здійснювати свою діяльність згідно ст. 26 Закону «Про освіту».
 • Забезпечувати  необхідні організаційні та економічні умови для проведення освітнього процесу на рівні державних стандартів якості освіти.
 • Визначати   педагогічним   працівникам   робочі   місця, своєчасно доводити до відома розклад занять, забезпечувати їх необхідними засобами роботи.
 • Удосконалювати освітній процес, впроваджувати в практику кращий досвід роботи.
 • Доводити до відома педагогічних працівників у кінці навчального     року     (до   надання     відпустки)       навантаження в наступному навчальному році.
 • Надавати відпустку відповідно до графіка відпусток.
 • Забезпечувати належне  утримання  приміщення, опалення, освітлення, вентиляції. Створювати належні умови для зберігання верхнього одягу працівників та здобувачів освіти.
 • Забезпечувати умови техніки безпеки, виробничої санітарії, належне обладнання всіх робочих місць.
 • Створювати  здорові та безпечні умови праці, необхідні для виконання працівниками трудових обов’язків.
 • Дотримуватись чинного законодавства, активно використовувати засоби щодо вдосконалення  управління, зміцнення трудової дисципліни.
 • Дотримуватись умов колективного договору, чуйно ставитись до повсякденних потреб працівників закладу, здобувачів освіти.
 • Своєчасно подавати органам державної  виконавчої  влади встановлену   статистичну звітність та інші необхідні відомості про роботу і стан освітнього  закладу.

VI. Основні обов’язки адміністрації.

 1.   Адміністрація гімназії  зобов'язана:
 • Забезпечити виконання Законів України "Про освіту", "Про загальну середню освіту", Правил внутрішнього розпорядку в гімназії.
 • Неухильно дотримуватись законодавства про працю, правильно організувати працю всіх у відповідності з їх фахом і кваліфікацією.
 • Удосконалювати освітній процес, сприяти прояву педагогічної ініціативи, створювати умови для вибору педагогічними працівниками форм, методів, засобів навчання.
 • Нести відповідальність за кінцеві результати освітнього процесу.
 • Всіляко кріпити трудову і виробничу дисципліну.            
 • Забезпечувати систематичне підвищення кваліфікації працівників гімназії, створювати необхідні умови для поєднання праці з навчанням у вищих і середніх спеціальних навчальних установах.
 • Забезпечувати дотримання у гімназії  санітарно-гігієнічних норм і правил збереження шкільного майна, безпеки співробітника і здобувачів освіти.
 • Створювати належні умови для праці, які б відповідали правилам охорони праці, протипожежної безпеки.
 • Організовувати гаряче харчування здобувачів освіти.
 • Забезпечувати систематичний контроль за дотриманням умов оплати праці і використанням фонду заробітної плати.
 • Захищати професійну честь і гідність працівників гімназії, чуйно ставитись до їх повсякденних турбот, забезпечувати надані їм пільги.
 1.   Адміністрація гімназії виконує свої обов'язки у відповідних випадках спільно чи за погодженням з профспілковим комітетом.

VІІ. Робочий час і його використання.

У Херсонській гімназії № 6 встановлено такий режим роботи:

Заняття  проходять  в одну зміну   за п’ятиденним навчальним тижнем. В закладі діє пропускний режим.

Для сторожів встановлюється підсумковий робочий час – рік.

Заняття  розпочинаються о 8.15 і закінчуються в 1 класах о 13.00, в 2-4 класах о 14.00, в старшій школі о 15.50.

Додаткові заняття, факультативи, гуртки та заняття у спортивних секціях проводяться після навчальних занять з 16.00 та по суботах з 9.00.

Тривалість уроків складає  у 1 класах 35 хвилин,  у 2-4 кл. – 40 хвилин, у 5-11 кл. – 45 хвилин.

РОЗКЛАД  ДЗВІНКІВ

 

Початкова школа

Основна та старша школа

1 клас

2-4 класи

5-11 класи

Урок

Перерва

Урок

Перерва

Урок

перерва

1

08.15-08.50

20 хв.

08.15-08.55

15 хв.

08.15-09.00

10 хв.

2

09.10-09.45

30 хв.

09.10-09.50

25 хв.

09.10-09.55

20 хв.

3

10.15-10.50

30 хв.

10.15-10.55

25 хв.

10.15-11.00

20 хв.

4

11.20-11.55

30 хв.

11.20-12.00

25 хв.

11.20-12.05

20 хв.

5

12.25-13.00

-

12.25-13.05

15 хв.

12.25-13.10

10 хв.

6

 

 

13.20-14.00

 

13.20-14.05

10 хв.

7

 

 

 

 

14.15-15.00

5 хв.

8

 

 

 

 

15.05-15.50

-

 

Навчальні заняття організовуються за семестровою системою.  Впродовж  навчального року для здобувачів освіти проводяться канікули.

П'ятиденний      навчальний  тиждень      установлюється адміністрацією гімназії спільно з профспілковим комітетом.

В межах робочого дня працівники гімназії повинні вести усі види навчально-методичної роботи, навчального плану.

Робочий час педагогічних працівників регулюється затвердженим розкладом навчальних занять, складеним відповідно до тижневого навчання, а також в плані виховної та методичної роботи. Окрім педагогічного навантаження педагогічного працівника на тарифну ставку (18 навчальних годин на тиждень), робочий час включає й інші види педагогічної діяльності: підготовку до уроків, класне керівництво, перевірку зошитів, завідування навчальними кабінетами, позакласні заходи, чергування по школі.

Тривалість робочої години педагогічного працівника регулюється п. 64 Інструкції про порядок обчислення заробітної плати працівників освіти, згідно з якою ставки заробітної плати педагогічних працівників установлюються, виходячи із затрат робочого часу в астрономічних годинах 60 хвилин.

Позакласні заняття з предметів, додаткові,  індивідуальні та групові заняття із здобувачами освіти, які потребують педагогічної підтримки, робота гуртків та спортивних секцій проводиться за  розкладом, затвердженим директором гімназії на І та II семестр.

Різного роду збори проводяться за планом робочого тижня, затвердженим  директором, у визначені дні і години. Вся робота гімназії повинна закінчуватись не пізніше 21 години  вечора.  

Адміністрація гімназії повинна організовувати облік виходу співробітників на роботу і закінчення їх роботи.

Адміністрація гімназії встановлює навчальне навантаження педагогічним працівникам на новий навчальний рік (до початку періоду відпусток) з урахуванням рекомендацій шкільних МО кафедр, а також дотримання принципів:

- наступності у викладанні предметів у класах;

- збереження об'єму навчального навантаження, забезпечення стабільності об'єму навчального навантаження протягом навчального року;

- забезпечення молодих спеціалістів навчальним навантаженням за фахом в обсязі, не менше кількості годин на ставку заробітної плати;

- встановлення навчального навантаження вище кількості годин на 1,5 ставки заробітної плати, а також неповного навчального навантаження тільки за згодою працівника.

Розклад уроків затверджується директором гімназії.

Праця директора гімназії, його заступників, секретаря, педагога-організатора, психолога, соціального педагога, бібліотекаря,   молодшого обслуговуючого персоналу  визначається графіком,  який затверджується директором гімназії за узгодженням з профспілковим комітетом. Заступники  директора   при необхідності працюють понаднормово. Графік роботи надається працівникам для ознайомлення під розпис.

Під час канікул педагогічні працівники відмічають початок та закінчення своєї роботи у спеціальному журналі.

Адміністрація залучає вчителів до чергування по гімназії. Графік чергування затверджує директор гімназії, узгодивши його з ПК.

Під час зимових, осінніх та весняних канікул, а також літніх, що не співпадають з черговою відпусткою, адміністрація гімназії залучає педагогічних працівників до педагогічної та організаційної діяльності в межах часу, що не перевищує їх навчального навантаження до початку канікул.

Адміністрація гімназії за погодженням з профспілковим комітетом складає графік чергових відпусток і доводить до його відома всіх працівників гімназії під розпис. Вчителям та іншим працівникам щорічні відпустки надаються, як правило, під час літніх канікул. Графік відпусток складається на кожний календарний рік.

Надання відпустки директору оформляється наказом відділу освіти Херсонського міськвиконкому, а іншим працівникам – наказом  по Херсонській гімназії № 6.

Відпустка, необхідна для санаторного лікування, може бути надана протягом навчального року тільки при   наявності стабільної заміни з предмета.

Вчителям і іншим працівникам гімназії не дозволяється:

- змінювати на свій розсуд розклад уроків і графіки роботи;

- проводити заміну уроків без відома навчальної частини;

- продовжувати чи скорочувати продовжність уроків і перерв між ними. Педагогічним працівникам забороняється:

- відволікати вчителів і учнів за рахунок навчального часу на роботу і проведення заходів, не пов'язаних з процесом навчання;

- відволікати вчителя на розмови з батьками і колегами після початку уроку;

- входити в клас після початку уроку для різних об'яв та інформацій.         

- продовжувати або скорочувати заняття і перерви між ними.

- передоручати виконання трудових обов’язків.

- знаходитись у гімназії стороннім особам під час навчального процесу.

Для окремих категорій працівників може бути запроваджено підсумковий облік робочого часу.

У межах робочого дня педагогічні працівники  гімназії повинні вести всі види навчально-методичної та науково-дослідницької роботи відповідно до посади, робочого навчального плану і плану навчально-дослідницької  роботи.

У гімназії  діє дрес-код (форма одягу, необхідна для відвідування закладу). Для учнів – костюм чорного кольору (допускається сарафан для дівчаток), сорочка та блуза пастельних тонів. Для вчителів форма одягу класична. Забороняється носити облягаючі лосини  і брюки,  короткі спідниці.

За умови відсутності педагога або іншого працівника директор зобов’язаний вжити термінових заходів щодо його заміни іншим педагогом чи працівником.

Надурочна робота та робота у вихідні та святкові дні не допускається.

Директор залучає педагогічних працівників до чергування в закладі. Графік чергування і його тривалість затверджує за погодженням з педагогічним колективом та профорганізацією.

VIІІ. Заохочення за успіхи в роботі.

Заохочення за успіхи в роботі є важливим засобом зміцнення трудової дисципліни. Заохочення обґрунтовується реальними трудовими досягненнями, не допускаються зрівняння:

 • За зразкове виконання трудових обов'язків, результативність в освітній роботі, довгу і сумлінну працю, новації у професійній діяльності, активну участь у житті трудового колективу адміністрація гімназії  застосовує такі заохочення:
 • оголошення подяки з занесенням у трудову книжку;
 • оголошення подяки;
 • премія;
 • нагородження Почесною грамотою;
 • нагородження цінним подарунком;
 • ушанування майстрів педагогічної праці, ветеранів праці.
 • Право застосування заходів заохочення (за погодженням з профспілковим комітетом) належить директору гімназії.
 • Працівникам, які успішно і добросовісно виконують свої обов'язки, надають в першу чергу пільги і переваги в галузі соціально-культурного і житлово-побутового обслуговування (путівки в санаторії, будинки відпочинку, путівки для оздоровлення дітей тощо).
 • За досягнення високих результатів у навчанні і вихованні педагогічні працівники рекомендуються для нагородження державними нагородами, присвоєння почесних звань, нагородження іменними медалями, значками.
 • При заохоченні працівників гімназії дотримується принцип гласності.
 • Адміністрація гімназії разом з профспілковим комітетом розробляє Положення  преміювання і керується ним при застосуванні заходів заохочення.

Стягнення за порушення трудової дисципліни.

1.  За порушення трудової дисципліни до працівника може бути застосовано один з таких заходів стягнення:

а) догана;

б) звільнення.

Педагогічні працівники, які систематично порушують Статут Херсонської гімназії № 6, Правила внутрішнього розпорядку дня працівників, не виконують посадових обов’язків, умови трудового договору або за результатами атестації не відповідають обійманій посаді, звільняються з роботи згідно із законодавством про працю.

Звільнення як дисциплінарне стягнення може бути застосоване відповідно до п.п. 3, 4, 7, 8 ст.40, ст.41 Кодексу законів про працю України.

2. Дисциплінарні стягнення застосовуються органом, якому надано право приймати  на роботу (обрання, затвердження, призначення на посаду) даного працівника.

3. Працівники, обрані до складу профспілкових органів і звільнені від виробничої діяльності, не можуть бути піддані дисциплінарному стягненню без попередньої згоди органу, членами якого вони є; профорганізатор – без попередньої згоди органу відповідного профспілкового об’єднання.

До застосування дисциплінарного стягнення директор гімназії  повинен зажадати від порушника трудової дисципліни письмові пояснення. У випадку відмови працівника дати письмові пояснення складається відповідний акт.

Дисциплінарні стягнення застосовуються директором гімназії  безпосередньо після виявлення провини, але не пізніше одного місяця від дня її виявлення, не рахуючи часу хвороби працівника або перебування його у відпустці. Дисциплінарне стягнення не може бути накладене пізніше шести місяців з дня вчинення проступку.

4. За кожне порушення трудової дисципліни накладається тільки одне  дисциплінарне стягнення.

5. Дисциплінарне стягнення оголошується в наказі і повідомляється працівникові під розписку.

6. Якщо протягом року з дня накладання дисциплінарного стягнення працівника не буде подано на нове порушення, то він вважається таким, що не мав дисциплінарного стягнення. Якщо працівник не припустився нового порушення трудової дисципліни і до того ж проявив себе як сумлінний працівник, то стягнення може бути зняте до закінчення одного року.  Протягом строку дії дисциплінарного стягнення заходи заохочення до працівника не застосовуються.

Правила внутрішнього розпорядку вивішуються у гімназії на видному місці.

 

Директор гімназії                                                          С.С. Корж

Голова профспілкового комітету                                О.В. Григор'єва

Посилання

Ми на мапі

Приєднуйтесь

Приєднуйтесь до наших груп

Приєднавшись до наших груп Ви зможете приймати активну участь у житті гімназії

Контакти

Є питання? Зв'яжітся з нами

73003, м. Херсон, вул. Пестеля, 4

Тел.: (0552) 22-50-53
Тел.: (0552) 22-58-58

Education - This is a contributing Drupal Theme
Design by WeebPal.