План роботи школи на навчальний рік

РОЗДІЛ 1.

НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНИЙ ПРОЦЕС

У ЗАГАЛЬНООСВІТНЬОМУ НАВЧАЛЬНОМУ ЗАКЛАДІ

1.1.   Створення оптимальних умов для забезпечення права на здобуття повної загальної середньої освіти

1.1.1. Виконання ст. 53 Конституції України, ст. 35. Закону України «Про освіту»,

ст. 6 Закону України «Про загальну середню освіту»

з/п

Зміст

Термін

виконання

(вихід)

Відпові­дальний

Відмітка про ви­конання,

№ спра­ви

При­мітка

 1.  

Організувати постійний контроль за здобуттям повної загаль­ної середньої освіти та вести роз’яснювальну роботу серед на­селення щодо обов’язковості здобуття дітьми та підлітками повної загальної середньої освіти

Упродовж навчального року (збори, співбесіди, оголошення)

Адміні­страція

гімназії,

педколектив

Інформа­ція

 

 1.  

Подати статистичний звіт (форма № 77-РВК) про кількість дітей і підлітків шкільного віку, інформацію про охоплен­ня дітей і підлітків шкільного віку навчанням, про облік за роками народження, про облік навчання дітей і підлітків шкільного віку

До 05.09

Заступник директора

Литвиненко В.В.

Статистичний звіт,

інформація

 

 1.  

Проводити роботу щодо залучення до навчання дітей 6-річного віку:

 • уточнити списки дітей, яким виповнилося 5 років;
 • провести бесіди з батьками про необхідність вступу до гімназії  з 6-ти років;
 • зібрати заяви батьків та пояснювальні записки з причи­ною відмови;
 • провести рекламно-інформаційну акцію «Школа для майбутніх пер­шокласників»

Протягом навчального року (під­сумки 01, 05)

Заступник директора Казаріна С.В., учителі майбут­ніх пер­шоклас­ників

План ро­боти

 

 

 1.  

Заслуховувати на нараді при директорі питання:

 • про виконання положень Конституції України, ст. 35 За­кону України «Про освіту», ст. 6 Закону України «Про загальну середню освіту», нових Державних стандартівбазової і повної загальної середньої освіти,Статуту гімназії, Інструкції з обліку дітей і під­літків шкільного віку;

про здійснення контролю за відвідуванням навчальних за­нять учнями гімназії

Вересень,

червень

Заступник директора

Литвиненко В.В.

Прото­кол №

____________

 

 

 1.  

Заслухати на засіданні Ради гімназії питання щодо відвідуван­ня учнями школи навчальних занять

Жовтень,

квітень

Голова ради гімназії Солодовнікова О.І.,

заступник директора

Саніна С.В.

 

Прото­кол Ра­ди гімназії № ___

 

_________________

 

 1.  

Перевірити працевлаштування випускників 9-х, 11-х класів, надати інформацію до управління освіти

До 10.10

Заступник директора Радецька І.В.

Інфор­мація,

списки

 

 

 

1.1.2.  Створення оптимальних умов щодо початку навчального року

з/п

Зміст

Термін

виконання

(вихід)

Відпові­дальний

Відмітка про ви­конання,

№ спра­ви

При­мітка

 1.  

Укомплектувати гімназію педагогічними кадрами

До 31.08

Директор Корж С.С.

Інформація

 

 1.  

Скласти тарифікацію вчителів на 2017-2018 н.р.

До 31.08

Директор Корж С.С.,

заступник директора Литвиненко В.В.

 

 

 1.  

Організувати медичний огляд учнів

До 31.08

Заступник директора Литвиненко В.В.

Наказ

 

 

 1.  

Уточнити контингент учнів. Скласти шкільну мережу. Узгоди­ти її з управлінням освіти

До 05.09

Директор Корж С.С.,

заступник директора Литвиненко В.В.

 

 

 1.  

Провести: серпневу педраду; інструктивну нараду з питань ведення шкільної документації, організованого початку навчального року

31.09

Директор Корж С.С.

 

Прото­кол

 

 

 1.  

Затвердити, погодити:

 • нормативні документи роботи школи на навчальний рік: навчальні плани, річний план роботи школи, режим робо­ти школи, розклад занять;
 • календарне та тематичне планування за предметами на се­местри;
 • плани роботи факультативів, гуртків;
 • плани виховної роботи класних керівників на семестри;
 • план роботи шкільної бібліотеки, психолога, соціального педагога

До 1.09

Директор,

Заступники директора

Документація,

плани роботи

 

 1.  

Оформити класні журнали, журнали додаткових занять, фа­культативів, індивідуального навчання, гуртків, ГПД

До 05.09

Заступники директора

Інформація

 

 1.  

Укомплектувати списки гуртків, спеціальних медичних груп з фізичної культури, ГПД

До 05.09

Заступники директора

Литвиненко В.В.,

Казаріна С.В.

Наказ

 

 

 1.  

Провести перевірку стану та готовності матеріально-технічної бази кабінетів та гімназії в цілому до нового навчального року. Оформити акти та іншу документацію про готовність гімназії, майстерень, спортивних залів, спортивного майданчика, ка­бінетів до початку навчального року. Провести заходи з охо­рони праці на початок навчального року (у т. ч. інструктажі з учнями та вчителями)

25.08

Директор,

заступники

директора,

комісія щодо підготовки до нового навчального року

Акти

пере­вірок,

інформа­ція

 

 1.  

Забезпечити учнів підручниками, учителів навчальними про­грамами, посібниками, методичною літературою

До 01.09

 

Зав. бібліотекою

Шальнова Н.В.

 

Інформація

 

 1.  

Затвердити графіки чергування вчителів, учнів, сторожів на семестри, довести під розпис посадові інструкції, пам’ятки

До 31.08

Директор Корж С.С.,

заступники  директора

Інформація

 

 1.  

Провести роботу з учнями, батьками з метою організації га­рячого харчування учнів 1-11-х класів. Затвердити режим хар­чування та обслуговування в шкільній їдальні. Організувати пільгове харчування учнів. Організувати чер­гування вчителів та адміністрації гімназії в їдальні

До 10.09

Заступник директора

Саніна С.В.,

класні керівники

 

Інформація

 

 1.  

Провести облік малозабезпечених, неповних, багатодітних сімей, учнів-сиріт, напівсиріт, дітей, що залишилися без батьківсько­го піклування, дітей-інвалідів, дітей, що потерпіли від аварії на ЧАЕС, учнів девіантної поведінки, неблагополучних сімей, сімей, які прибули з зони АТО та РК

До 10.09

Заступник директора

Саніна С.В.,

Казаріна С.В.,

соціальний педагог

 

Списки

 

 

 1.  

Перевірити та підтвердити довідками працевлаштування випускників 9-х, 11-х класів

До 10.09

Заступник директора

Радецька І.В.

Довідка

 

 1.  

Затвердити графік проведення шкільних предметно-методичних Декад.

Організувати підготовку учнів до участі в І та II етапах Всеукраїнських олімпіад з базових дисциплін

До 01.10

Заступник директора

Радецька І.В.

Графік

 

 1.  

Скласти плани роботи класних керівників на осінні, зимові та весняні канікули

Жовтень,

грудень,

березень

Заступник директора

Саніна С.В.

Плани

 

 1.  

Забезпечити виконання конституційних прав дітей на освіту:

 • організувати профорієнтаційну роботу серед майбутніх ви­пускників школи

Протягом навчаль­ного року

Директор Корж С.С.,

заступник директора

Радецька І.В.

Інформація

 

 1.  

Забезпечити соціальний захист учнів

Протягом навчаль­ного року

Заступник директора

Саніна С.В.

Інфор­мація

 

 1.  

Провести бесіди з учнями з питань надзвичайних ситуацій

Протягом навчаль­ного року

Заступник директора

Саніна С.В.,

Класні керівники, учителі-предметники,

учитель предмета «Захист Вітчизни»

Інфор­мація

 

 1.  

Провести бесіди щодо особливої відповідальності педпрацівників

Протягом навчаль­ного року

Директор Корж С.С.

Інфор­мація

 

 

 

1.1.3. Створення оптимальних умов щодо закінчення навчального року

з/п

Зміст

Термін

виконання

(вихід)

Відпові­дальний

Відмітка про ви­конання,

№ спра­ви

При­мітка

 1.  

Затвердити план заходів щодо закінчення навчального року, проведення ДПА та підсумкових контрольних робіт

Квітень-

червень

Директор

Корж С.С.

Плани,

протоколи

 

 1.  

Створити робочу групу для складання річного плану на 2018-2019 н. р.

Березень

Директор Корж С.С., заступники директора

Наказ№             

 

 1.  

Укомплектувати гімназію педагогічними кадрами на 2017-2018  н. р. Узгодити орієнтовне педагогічне навантаження та відпустки з профспілковим комітетом. Ознайомити з ними педпрацівників. Провести співбесіди з учителями за підсумками навчального року. Підготувати пам’ятку вчителям щодо закінчен­ня навчального року

Травень-

серпень

Директор

Корж С.С.

Інформа­ція, спів­бесіди, пам’ятки, заяви

 

 1.  

Оформити документи на учнів, які звільнені від ДПА за станом здоров'я  та за особливі досягнення у навчанні.

Підготувати до розгляду на засіданнях методичних об’єднань матеріали ДПА.

Оформити куточок «Державна підсумкова атестація» .

Квітень

 

Заступники директора

Накази

 

 1.  

Проаналізувати виконання розділів річного плану за рік

Червень

Директор Корж С.С.,

заступники директора

Довідки

 

 

 1.  

Проаналізувати виконання навчальних програм за рік

Червень

Заступни­ки дирек­тора

Наказ №

 

 

 1.  

Видати накази за підсумками навчального року

Травень-

червень

Заступник директора

Литвиненко В.В.

Наказ,

протоколи

 

 1.  

Розглянути питання щодо завершення навчального року та ви­пуску учнів

До 20.04

Заступник директора

Литвиненко В.В.

Протокол

Ради гімназії №

 

 1.  

Розглянути питання вибору учнями предметів складання ДПА

До 30.04

Адміні­страція,

учителі-предметники

Протокол  №

 

 1.  

Видати наказ «Про порядок організованого закінчення навчаль­ного року та підготовку учнів до підсумкових контрольних робіт та державної підсумкової атестації»

Квітень

Заступник директора

Литвиненко В.В.

Наказ №   

 

 1.  

Видати наказ «Про організацію навчально-виховного процесу під час проведення навчальних екскурсій та навчальної практи­ки учнів загальноосвітнього навчального закладу»

До 01.04

Заступник директора Радецька І.В.,

Литвиненко В.В.

Наказ №   

 

 1.  

Затвердити склад  державних атестаційних комісій

До18.05

Заступник директора

Казаріна С.В.,

Литвиненко В.В.

Пропозиції

 

 1.  

Провести підсумкові контрольні роботи та ДПА для учнів 4-х класів

Травень

Заступник директора Казаріна С.В.

Інформація

 

 1.  

Видати наказ про нагородження учнів:

 • похвальним листом «За високі досягнення в навчанні» — 3-8-х та 10-го класу;
 • похвальною грамотою «За особливі досягнення у вивченні окремих предметів» — 9-х, 1І-х класів

Травень-

червень

Заступники директора

Казаріна С.В.,

Литвиненко В.В.

Наказ №

 

 1.  

Класним керівникам виставити оцінки до табелів успішності 1-8, 10-х класів, особових справ 1-11-х класів та написати харак­теристики до особових справ учнів 1, 4, 9, 11-х класів

Травень-

червень

Заступники директо­ра, кл. керівники

Інформа­ція

 

 1.  

Прийняти рішення на спільному засіданні педагогічної ради і Ради гімназії та видати наказ про представлення випускників до нагородження золотою або срібною медалями. Погодити з управлінням освіти

Квітень-

травень

Директор Корж С.С.

Наказ №

 

Протокол №

 

 1.  

Видати наказ про випуск учнів 9, 11-х класів

Травень-

червень

Заступник директора

Литвиненко В.В.

Наказ №   

 

 1.  

Оформити документи про освіту

Травень

Директор Корж С.С.

Наказ№

 

 

 1.  

Видати наказ «Про призначення комісії з перевірки відповіднос­ті виставлення балів навчальних досягнень учнів у документи про базову та повну загальну середню освіту» та перевірити від­повідність виставлених балів у додатках до свідоцтв та атестатів балам у класних журналах, протоколах ДПА, книгах обліку та видачі зазначених документів. Оформити акти перевірки відповідності виставлення балів у до­датки до свідоцтв про базову загальну середню освіту та атеста­тів про повну загальну середню освіту

Травень-

червень

Директор,

заступник директора

Литвиненко В.В.

Наказ № Протоко­ли ДПА, класні журнали, книги об­ліку ви­дачі до­кументів про освіту, додатки, акт

 

 1.  

Підбити підсумки проведення ДПА учнів 4, 9, 11-х класів

До 01.07

Заступники директора

Казаріна С.В.,

Литвиненко В.В.,

Радецька І.В.

Довідка

Наказ №

 

 

 

1.1.4. Допрофільна підготовка та профільне навчання

з/п

Зміст

Термін

виконання

(вихід)

Відпові­дальний

Відмітка про ви­конання,

№ спра­ви

При­мітка

Організаційні заходи

 1.  

Створити умови для врахування й розвитку навчально- пізнавальних і професійних інтересів, нахилів, здібностей і потреб учнів старшої школи в процесі їхньої загальноосвіт­ньої підготовки

Протягом

року

Адміністра­ція гімназії

Інформа­ція

 

 1.  

Підготувати робочі навчальні плани на 2018-2019 н.р.

Травень

Заступники директора

Навчаль­ний план

 

 1.  

Створити умови для застосування сучасних інформаційних технологій у навчально-виховному процесі профільних класів

Постійно

Директор Корж С.С., заступники директора

Литвиненко В.В.,

Радецька І.В.

Інформа­ція

 

 1.  

 

 

 

 

 

Психолого-педагогічний супровід допрофільної підготовки та профільного навчання

Профорієнтаційна робота

 1.  

Проаналізувати працевлаштування випускників гімназії за минулий навчальний рік

Вересень

Заступник директора

Радецька І.В.

Інформа­ція

 

 1.  

Взяти участь у ярмарках професій з метою ознайомлення школярів з пропозиціями професійно-технічних училищ, ви­щих навчальних закладів,

Березень-

квітень

Заступникдиректора

Радецька І.В.

Інформа­ція

 

 

 1.  

Взяти участь учням випускних класів у Днях відкритих две­рей у професійно-технічних училищах, вищих навчальних закладах

Протягом року

Заступник директора, Радецька І.В.,

класні керівники 11 кл.

Інформа­ція

 

 

Міжгалузева співпраця

 1.  

Співпрацювати з міським Центром зайнятості населення, проводити аналіз освітніх потреб населення міста щодо здо­буття повної загальної середньої освіти

Протягом

року

Директор Корж  С.С.

Інформа­ція

 

Інформаційно-методичне забезпечення

 1.  

Здійснювати програмне забезпечення інваріантної та варіатив­ної складових робочого навчального плану

До 01.09

Заступник директора Литвиненко В.В.,

учителі-предметники

Навчаль­ний План

 

 1.  

Забезпечити вчителів навчально-методичною літературою

Протягом

року

Директор Корж С.С.,

бібліотекар

 

Інформа­ція

 

Матеріально-технічне забезпечення

 1.  

Привести у відповідність до потреб реалізації профільного на­вчання наявне матеріально-технічне забезпечення навчально-виховного процесу

До 01.11

Директор Корж С.С.

Інформа­ція

 

 1.  

Проводити роботу щодо оновлення матеріально-технічної бази класних кімнат та кабінетів

Протягом навчаль­ного року

Адміністрація гімназії,

завідувачі кабінетами

Інформа­ція

 

Робота з батьками та громадськістю

 1.  

Організувати консультативну роботу для учнів і батьків з питань професійної орієнтації молоді

До 01.09

Заступник директора

Радецька І.В.,

психолог

 

 

Графіки

роботи

 

 1.  

Ознайомити учнів та їхніх батьків з професійно-технічними, вищими навчальними заклада­ми, а також напрямами підготовки в них, умовами прийому, навчання та подальшого працевлаштування

Протягом

року

Заступник директора

Радецька І.В.,

психолог

 

 

Інформа­ція

 

Підготовка та перепідготовка педагогічних кадрів

 1.  

Створити умови для безперервної педагогічної самоосвіти, під­готовки вчителів до роботи в профільних класах

Постійно

Адміністра­ція гімназії

Інформа­ція

 

 1.  

Організовувати відвідування уроків адміністрацією гімназії учителів-предметників у профільних класах

Протягом

року

Адміністрація гімназії

Інформа­ція

 

 

 

 1. Виконання ст.10 Конституції України, Закону України «Про мови»

з/п

Зміст

Термін

виконання

(вихід)

Відпові­дальний

Відмітка про ви­конання,

№ спра­ви

При­мітка

 1.  

Продовжувати роз’яснювальну роботу серед батьків, учнів та вчителів гімназії щодо Закону України «Про мови»

Протягом

року

Адміністра­ція гімназії

Оголо­шення, протоко­ли бать­ківських зборів

 

 1.  

Оформити куточки символіки в класних кабінетах

Вересень

Класні ке­рівники

Інформа­ція

 

 1.  

Заслухати на нараді при директорі рекомендації на 2017-2018 н.р. «Про дотримання єдиного орфографічного режиму»

Вересень

Заступник директора

Радецька І.В.

Рекомендації,

протокол

 

 1.  

Взяти участь у Міжнародному дитячому конкурсі

на кращого знавця української мови імені П.Яцика, у Міжнародному мовно-літературному конкурсі

учнівської та студентської молоді ім. Т. Шевченка, Всеукраїнському конкурсі  «Патріот» та ін.

Протягом року

Заступник директора Радецька І.В.,

керівник  МО вчителів укр. мови

 

Інформа­ція

 

 1.  

Заслухати на нараді при директорові заходи на 2017- 2018 н. р. «Про виконання педагогічним колективом гімназії Закону України «Про мови»

Січень

Заступник директора

Радецька І.В.

Довідка

 

 1.  

Провести День української писемності

Листопад

Заступник директора Радецька І.В., керівник МО вчителів укр. мови

План

роботи

 

 1.  

Провести Місячник національного виховання

Березень

Заступник директора

Саніна С.В.

План роботи виховної

роботи

 

 1.  

Провести виховні години з метою виховання в учнів патріотичних почуттів, усвідом­лення своєї національної гідності

Протягом року

Заступник директора Саніна С.В.,

кл. керівни­ки

 

Плани

виховної

роботи

 

 1.  

Здійснювати передплату фахових видань

Грудень

 

Зав. бібліотекою

Шальнова Н.В.

Інформа­ція

 

 1.  

Здійснювати оформлення наочності в гімназії та в навчальних кабінетах відповідно до державних вимог

Постійно

Педагогічні

працівники

 

 

 

 

1.1.6. Організація роботи з предмету «Захист Вітчизни» та військово-патріотичного виховання

з/п

Зміст

Термін

виконання

(вихід)

Відпові­дальний

Відмітка про ви­конання,

№ спра­ви

При­мітка

І.Керівництво допризовною підготовкою

військово-патріотичним вихованням

 1.  

Здійснювати контроль:

 • за якістю проведення занять з допризовної підготовки;
 • за виконанням статутних вимог на уроках фізкультури і допризовної підготовки;
 • за якістю засвоєння програм з навчальних предметів «Захист Вітчизни» та ОМЗ

Березень

 (підбиття підсумків)

Директор Корж С.С.,

Литвиненко В.В.

Довідка

 

 1.  

Перевіряти наявність і технічний стан навчальної зброї та патронів до неї

Один раз на семестр

Директор Корж С.С., керівник гуртка

Інформація

 

 1.  

Підготувати й подати до управління освіти і РВК звіт про стан допризовної підготовки за навчаль­ний рік

До 01.06

Директор Корж С.С.,

керівник гуртка 

Звіт

 

 1.  

Підготувати навчально-матеріальну базу, учнів до навчально-польових зборів

Березень-

квітень

Заступник директора

Литвиненко В.В.

Наказ

 

 1.  

Підготувати й провести День цивільного захисту (за окремим планом)

Квітень

Директор Корж С.С., заступник директора

Литвиненко В.В.

Наказ, документація з ЦО

 

II. Заходи з підвищення якості та ефективності уроків ЗВ

 1.  

Спланувати й організувати методичні заняття з командирами взводів і відділень

До 10.09

Заступник директора

Литвиненко В.В.

 

Календарне планування з ЦО

 

 1.  

На нараді при директорові обговорити захо­ди з підготовки та проведення п’ятиденних навчально-польових зборів та стрільб з юнаками

Вересень

Директор Корж С.С., керівник гуртка 

Наказ

 

III. Військово-патріотична та позакласна робота

 1.  

Організувати й провести диспути, бесіди з питань:

 • «Державна і військова символіка України.

Герб і прапор України»;

 • «Закон України про загальний військовий обов’язок і військову службу»;
 • «Як я розумію особисту відповідальність за захист Батьківщини»;
 • «Військова присяга — клятва на вірність Батьківщині»
 • «Дії учнів у надзвичайних ситуаціях»
 • «Україна – єдина країна»

Протягом року

Керівник гуртка,  класні керівники

План роботи школи на мі­сяць

 

 1.  

Продовжити роботу  роботу спортивних секцій, гуртка «Юний стрілок»

За графіком

Заступник директора

Саніна С.В.,

керівник гуртка 

Наказ

 

 1.  

Організувати підготовку учнів та участь коман­ди гімназії в районних змаганнях з військово-прикладних видів спорту, спартакіаді допризовної молоді

Травень

Заступник директора

Саніна С.В.,

керівник гуртка ,

учителі фізкуль­тури

Наказ

 

 

 

РОЗДІЛ 2.

НАУКОВО-МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СИСТЕМИ ЗАГАЛЬНОЇ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ

 

 1. Атестація педагогічних працівників

з/п

Зміст

Термін

виконання

(вихід)

Відпові­дальний

Відмітка про ви­конання,

№ спра­ви

При­мітка

 1.  

Ознайомлення вчителів, які атестуються, з нормативними документами атестації

Жовтень

Директор Корж С.С.,

 

 

 

 1.  

Затвердження плану курсової підготовки й узгодження його управлінням освіти

Вересень

Директор Корж С.С.

 

 

 

 1.  

Ознайомлення вчителів, які атестуються, з наказом про атес­тацію (під розпис)

До 01.10

Директор Корж С.С.

 

 

 

 1.  

Оформлення куточку «Атестація педпрацівників» у методич­ному кабінеті

Жовтень

Заступник директора

Литвиненко В.В.

 

 

 1.  

Складання графіка атестації

Жовтень

Заступникдиректора

Литвиненко В.В.

 

 

 1.  

Вивчення системи роботи педагогічних працівників, які пре­тендують на підвищення кваліфікаційної категорії або на при­своєння педагогічного звання та які не претендують на підви­щення кваліфікаційної категорії

Жовтень-

березень

Атестаційна комісія

 

 

 1.  

Провести наради та засідання методичних об’єднань з питань атестації (за окремим графіком)

Протягом

року

Директор Корж С.С.

 

 

 

 1.  

Декада вчителя, який атестується. Вивчення та аналіз систе­ми роботи вчителів, які атестуються

Лютий

Заступник директора

Литвиненко В.В.

 

 

 1.  

Творчі звіти вчителів, які атестуються

 

Лютий

Атестаційна комісія

 

 

 1.  

Проведення анкетування серед учнів і батьків з метою виявлення громадської думки за анкетою «Учитель очима дітей»

 

Січень

Психолог

 

 

 

 1.  

Підготовка матеріалів на педпрацівників, які атестуються, для розгляду на засіданнях атестаційної комісії, ознайомлен­ня з атестаційними листами

Березень

Директор Корж С.С.,

заступник директора

Литвиненко В.В.

 

 

 1.  

Методична рада з питань атестації

Березень

Директор Корж С.С.

 

 

 

 1.  

Підбиття підсумків атестації педпрацівників гімназії: наказ, звіт, нарада

Квітень

Заступник директора

Литвиненко В.В.

 

 

 

 

2.2. План заходів щодо підвищення ефективності діяльності гімназії

 

з/п

Зміст

Термін

виконання

(вихід)

Відпові­дальний

Відмітка про ви­конання,

№ спра­ви

При­мітка

 1.  

Провести ґрунтовний аналіз щодо участі та результативності учнів гімназії в турнірах, конкурсах, предметних олімпіадах, конкурсі-захисті МАН у 2017-2018 н.р.

Протягом року

Заступник директора

Радецька І.В.

 

 

 1.  

Здійснювати моніторинг участі вчителів гімназії у фахових конкурсах у 2017-2018 н.р.

Протягом року

Заступник директора

Радецька І.В.

 

 

 1.  

Спланувати роботу творчих, проблемних та динамічних груп з опрацювання обласної науково-методичної про­блеми

До 01.10

Заступник директора

Радецька І.В.

 

 

 1.  

Продовжити проведення ІV етапу дослідно-експериментальної роботи з проблеми

«Науково-методичного забезпечення формування конкурентоздатності особистості в умовах швидкозмінного середовища: соціально-профорієнтаційний аспект»

До 01.10

Заступник директора

Радецька І.В.

 

 

 1.  

Створювати належні умови для якісної самоосвіти вчите­лів, для підвищення кваліфікації педагогічних працівників у 2017-2018 н.р.

Протягом навчаль­ного року

Адміністра­ція гімназії

 

 

 

 

2.3. Організаційна робота

 

з/п

Зміст

Термін

виконання

(вихід)

Відпові­дальний

Відмітка про ви­конання,

№ спра­ви

При­мітка

Серпень

 1.  

Співбесіда з учителями з метою визначення готовнос­ті до роботи в новому навчальному році (знання ви­мог стандарту освіти, вимог листа МОНу №1/9-437 від 17 серпня 2016 року щодо методичних рекомендацій  «Про викладання навчальних предметів у загальноосвітніх навчальних закладах», Статуту гімназії, навчальних програм, наявність навчально-методичного забезпечення з предмета)

25.08

Адміністрація гімназії

Інформація на педраді в серпні

 

 1.  

Проведення інструктивних нарад для вчителів:  

 • інструктаж щодо ведення і заповнення класних журналів;
 • про виконання єдиних вимог до усного і писемного мовлення учнів;
 • організація календарно-тематичного планування на І семестр 2017-2018 н. р.

До 01.09

 

 

 

 

 

До 13.09

Заступники директора, керівники МО

 

Протоколи засі­дань методичних об’єднань

 

 1.  

Участь в огляді готовності кабінетів до початку нового навчального року

18.08

Комісія

Інформація на нараді при ди­ректорові

 

 1.  

Проведення інструктажу з техніки безпеки та охорони праці

28-31.08

Заступник директора

Саніна С.В.

 

Запис у журналі інструктажу

 

 1.  

Педагогічна рада:

 1. Про виконання положень Конституції України, ст. 35 За­кону України «Про освіту», ст. 6 Закону України «Про загальну середню освіту», Статуту гімназії.
 2. Аналіз, стану навчально-виховної роботи гімназії у 2016-2017  н.р. та завдання на новий 2017-2018  н.р.

3. Організований початок навчального року: погоджен­ня річного плану роботи гімназії на 2017-2018  н. р., за­твердження режиму роботи гімназії, система роботи гімназії з охорони праці, охорони безпеки життєді­яльності, дотримання правил внутрішнього трудового розпорядку;

4. Аналіз результатів ДПА і контрольних робіт учнів порівняно з минулим навчальним роком;

5. Про систему роботи гімназії щодо соціального захисту учнів

31.08

Директор Корж С.С.,

заступники директора

 

Протокол,

наказ

 

 

 

 

 

 

Вересень

 1.  

Перевірка та затвердження календарно-тематичного планування на І семестр 2017-2018  н. р.

До 13.09

Директор Корж С.С.,

заступники директора

Інформація

 

 1.  

Закріплення настав­ників за молодими спеціалістами

До 13.09

Заступник директора

Радецька І.В.

Наказ

 

 1.  

Перевірка документації з техніки безпеки в спортзалі, кабінетах фізики, хімії, біології, трудового навчання, інформатики

До 11.09

Заступник директора

Саніна С.В.

 

Інформація

 

 1.  

Ознайомлення з Положенням про атестацію вчителів (індивідуально)

22.09

Заступник директора

Литвиненко В.В.

Інформація

 

 1.  

Спланувати роботу з обдарованими дітьми, учнями, що мають під­вищену мотивацію до навчально-пізнавальної діяльності

До 01.10

Заступник директора

Радецька І.В.

Наказ

 

 1.  

Оформлення документації з методичної роботи

До 01.10

 

Заступник директора

Радецька І.В.

Довідка

 

 1.  

Засідання методичної ради гімназії

15.09

Заступник директора

Радецька І.В.

Протоколи засідань

 

 1.  

Засідання шкільних методичних об’єднань

13.09

Заступник директора

Радецька І.В.,

керівники МО

Протоколи засідань

 

 1.  

Місячник безпеки

Протягом місяця

Заступник директора

Саніна С.В.

Наказ

 

Жовтень

 1.  

Психолого-педагогічний консиліум з метою створення умов для успішного адаптаційного періоду учнів 1-х класів

24.10

Заступник директора

Казаріна С.В.

Інформація

 

 1.  

Засідання атестаційної комісії

 

17.10

Директор Корж С.С.
 

Протокол

засідання

атестаційної комісії

 

 1.  

Перевірка класних журналів

До 30.11

Заступники директора

 

Співбесіди

 

 1.  

Перевірка робочих зошитів, зошитів для РЗМ, прак­тичних та контрольних робіт (ТО) з метою дотримання єдиного орфографічного режиму та об’єктивності ви­ставляння оцінок за роботи контролюючого характеру

За пла­ном

Заступники директора

Казаріна С.В.,

Литвиненко В.В.

Довідки

 

 1.  

Предметно-методична Декада історії та права

3,4-й тижні

Заступник директора

Радецька І.В.

Інформація

(план проведення, звіт)

 

 1.  

Фронтальний контроль за станом викладання фізики

До 01.11

Заступник директора

Литвиненко В.В.

Наказ

 

 1.  

Тематичний контроль за станом викладання англійської мови у початковій школі

До 01.11

Заступник директора

Радецька І.В.

Наказ

 

 1.  

Місячник правового виховання

Протягом місяця

Заступник директора

Саніна С.В.

Наказ

 

Листопад

 1.  

Засідання методичної ради

2-й тиждень

Заступник директора

Радецька І.В.

Протокол

за­сіданняМР

 

 1.  

Засідання шкільних методичних об’єднань

3-й тиждень

Заступник директора

Радецька І.В.,

керівники МО

Протоколи засідань

 

 1.  

Психолого-педагогічний консиліум з метою створення умов для успішного адаптаційного періоду учнів 5-х класів

Листопад

Заступник директора

Литвиненко В.В.

Інформація

 

 

 1.  

Предметно-методична Декада математики та інформатики

3,4-й тижні

Заступник директора

Литвиненко В.В.

Інформація

(план проведення, звіт)

 

 1.  

Тематичний контроль за станом викладання математики у початковій школі

До 01.12

Заступник директора

Казаріна С.В.

Наказ

 

 1.  

Фронтальний контроль за станом викладання предмета «Людина і світ»

До 30.12

Заступник директора

Радецька І.В.

Наказ

 

 1.  

Місячник здорового способу життя

Протягом місяця

Заступник директора

Саніна С.В.

Наказ

 

Грудень

 1.  

Перевірка техніки читання та обчислювальних нави­чок учнів 2-4-х кл.

11-15.12

Заступникдиректора

Казаріна С.В.

Довідка

 

 1.  

Контроль за виконанням навчальних програм

18-22.12

Заступники директора

Довідки,

наказ

 

 1.  

Робота з журналами (класні, індивідуальні, факульта­тивних занять, гурткової роботи, ГПД)

18-22.12

Заступники директора

Довідка

 

 1.  

Перевірка робочих зошитів, зошитів для РЗМ, практичних та контрольних робіт (ТО) з метою дотримання єдиного орфографічного режиму та об'єктивності ви­ставляння оцінок за роботи контролюючого характеру

18-22.12

Заступники директора

Інформація

 

 1.  

Моніторинг педагогічної діяльності вчителів за І семестр

До 28.12

Заступник директора

Радецька І.В.

Інформація

 

 1.  

Фронтальний контроль за станом викладання німецької мови

До 25.12

Заступник директора

Радецька І.В.

Наказ

 

 1.  

Тематичний контроль за станом викладання предмета «Захист Вітчизни»

До 30.01

Заступник директора

Литвиненко В.В.

Наказ

 

 1.  

Предметно-методична Декада початкових класів

3,4-й тижні

Заступник директора

Казаріна С.В.

Інформація

(план проведення, звіт)

 

 1.  

Місячник військово-патріотичного виховання

Протягом місяця

Заступник директора

Саніна С.В.

Наказ

 

Січень 

 1.  

Методично-оперативна нарада з питань:

 • підсумки виконання плану роботи гімназії за І се­местр;
 • результати контролю за виконанням навчальних програм, лабораторних, практичних, контрольних робіт за І семестр;

про набір учнів до 1-го класу на 2018-2019 н. р.;

 • різне

Січень

Директор Корж С.С.

Протокол

 

 1.  

Фронтальний контроль стану викладання географії

До 30.01

Заступник директора

Литвиненко В.В.

Наказ

 

 1.  

Засідання шкільних методичних об’єднань

2-й тиждень

Заступник директора

Радецька І.В.,

керівники МО

Протоколи

засідань   

 

Лютий

 1.  

Декада педагогічної творчості вчителів, які атестують­ся. Вивчення рейтингу вчителів, що проходять атеста­цію. Робота шкільної атестаційної комісії

Лютий

Адмініст­рація гімназії

Інформація

 

 1.  

Виконання вчителями вимог методичного листа Мініс­терства освіти і науки України «Про обсяг і характер домашніх завдань для учнів 1-11 класів»

3-й тиждень

Заступники директора

Інформація

 

 1.  

Предметно-методична Декада вчителів іноземної філології

3,4-й тижні

Заступник директора

Радецька І.В.

Інформація

(план проведення, звіт)

 

 1.  

Тематичний контроль стану викладання літературного читання у початковій школі

До 30.02

Заступник директора

Казаріна С.В.

Наказ

 

 1.  

Місячник художньо-естетичного виховання

Протягом місяця

Заступник директора

Саніна С.В.

Наказ

 

Березень 

 1.  

Підсумки роботи вчителів, які атестуються. Підго­товка атестаційних матеріалів.

Засідання атестаційної комісії

4-й тиждень

Директор Корж С.С.,

заступник директора

Литвиненко В.В.

Атестаційні матеріали. Протоколзасідання

 

 1.  

Засідання шкільних методичних об’єднань

2-й тиждень

Заступник директора

Радецька І.В.,

керівники МО

Протоколи засідань

 

 1.  

Підсумки участі учнів у Всеукраїнських олімпіадах з базових дисциплін, конкурсах, турні­рах, конкурсі-захисті науково-дослідницьких робіт учнів-членів МАН

До 30.03

Заступник директора

Радецька І.В.

Наказ

 

 1.  

Організація повторення вивченого матеріалу та підго­товка до підсумкових контрольних робіт та ЗНО.

Стан поурочного планування

4-й тиждень

Заступники директора

Інформація

 

 1.  

Предметно-методична Декада української мови та літератури, світової літератури

3,4-й тижні

Заступник директора

Радецька І.В.

Інформація

(план проведення, звіт)

 

 1.  

Засідання методичної ради

4-й тиждень

Заступник директора

Радецька І.В.

Протокол

засідання МР

 

 1.  

Відвідування уроків молодих учителів з метою надання їм методичної допомоги

2-й тиждень

Заступник директора

Радецька І.В.

Інформація

 

 1.  

Фронтальний контроль за станом викладання української мови

До 30.03

Заступник директора

Радецька І.В.

Наказ

 

 1.  

Місячник національного виховання

Протягом місяця

Заступник директора

Саніна С.В.

Наказ

 

Квітень

 1.  

Відвідування уроків учителів з метою виявлення рів­ня вирішення науково-методичної проблеми гімназії

4-22.04

Заступники директора

Узагальнення

матеріалів

 

 1.  

Аналіз роботи педагогічного колективу над науково-

методичною проблемою (співбесіди).

Наслідками роботи над науково-методичною пробле­мою мають стати такі показники:

 • підвищення педагогічної майстерності, творчого потенціалу педагогів;
 • використання набутого досвіду більшістю педаго­гів школи;
 • удосконалення змісту, форм і методів внутрі- шкільної методичної роботи;
 • високий рівень навчальних досягнень, вихованос­ті, розвитку учнів;
 • сприятливий педагогічний клімат у колективі

27.04

Заступники директора

Наказ

 

 1.  

Підготовка до підсумкових контрольних робіт учнів 4, 9, 11-х класів. Узгодження змісту ма­теріалів до ДПА

Квітень

Заступники директора

Документація

 

 1.  

Організація навчальної практики та екскурсій

15.04

Заступники директора

Наказ

 

 1.  

Предметно-методична Декада біології, хімії, фізики, географії, основ здоров’я

3,4-й тижні

Заступник директора

Литвиненко В.В.

Інформація

(план проведення, звіт)

 

 1.  

Складання графіка консультацій та розкладу підсум­кових контрольних робіт

До 30.04

Заступники директора

 

Графік

 

 1.  

Підготовка документації про звільнення учнів від атестації

До 30.04

Заступник директора

Литвиненко В.В.

Документація

 

 1.  

Фронтальний контроль за станом викладання екології

До 30.04

Заступник директора

Литвиненко В.В.

Наказ

 

 1.  

Тематичний контроль за станом викладання англійської мови (9 клас)

До 30.04

Заступник директора

Радецька І.В.

Наказ

 

 1.  

Місячник екологічного виховання

Протягом місяця

Заступник директора

Саніна С.В.

Наказ

 

Травень

 1.  

Педагогічна рада:

 • організоване закінчення навчального року;
 • підсумки роботи з учнями, які навчалися за інди­відуальною формою;
 • ознайомлення вчителів гімназії з нормативними до­кументами Міністерства освіти і науки України

До 27.05

Директор Корж С.С.,

заступники директора

Протокол,

інформація

 

 1.  

Співбесіди з молодими вчителями, планування тем із самоосвіти на наступний навчальній рік

20.05

Заступник директора

Радецька І.В.

Інформація

 

 1.  

Перевірка та аналіз техніки читання та обчислюваль­них навичок учнів початкової школи

9-12.05

Заступники директора

Казаріна С.В.

Довідка

 

 1.  

Перевірка виконання навчальних програм за записами в журналах. Система письмових робіт, їх кількість, якість виконання учнями

До 26.05

Заступники директора

Наказ

 

 1.  

Тематичний контроль за станом викладання спецкурсів та курсів за вибором

До 30.05

Заступник директора

Радецька І.В.

Наказ

 

 1.  

Моніторинг педагогічної діяльності вчителів за ІІ семестр

До 01.06

Заступник директора

Радецька І.В.

Інформація

 

 1.  

Місячник родинного виховання

Протягом місяця

Заступник директора

Саніна С.В.

Наказ

 

Червень

 1.  

Засідання методичної ради

2-й тиждень

Заступник директора

Радецька І.В.

Протокол

засідання МР

 

 1.  

Підготовка звітної документації за підсумками роботи за рік. Планування роботи на наступний навчальний рік

11-15.06

Заступники директора

Стат. звіти,

плани

 

 

 

 1. Наукова робота з учнями

 

Дата

Зміст роботи

Відпові­дальний

Виконання

Вересень

 

 1. Діагностика розумових здібностей учнів.
 2. Провести опитування серед учнів з метою вивчення їхнього бажання брати участь у роботі МАН.
 3. Установча конференція з учнями на предмет написання науково-дослідницьких робіт

Психолог,

Заступник директора

Радецька І.В.

Інформація

Жовтень

 1. Корегування картотеки обдарованих дітей.
 2. Планування роботи гуртків, факультативів, індивідуальних занять, секцій

Заступник директора

Радецька І.В.

Інформація

Листопад

 1. Участь у турнірах, конкурсах, олімпіадах.
 2. Індивідуальні консультації з питань роботи над темою дослідження, оформлення наукових робіт, підготовка необхідної документації
 3. Експертиза науково-дослідницьких робіт учнів гімназії

Заступник директора

Радецька І.В.

Інформація

Квітень

Гімназичний конкурс «Учень року»       

Заступники директора

Наказ

Травень

Свято обдарованої молоді

Директор Корж С.С.,

кл. керівники

Наказ

 

                                                                                                                                                    

 

РОЗДІЛ 3.

ВНУТРІШНЬОШКІЛЬНИЙ КОНТРОЛЬ ТА УПРАВЛІННЯ

 1. ПОЧАТКОВА ШКОЛА

 

СЕРПЕНЬ

Зміст контролю

Мета

перевірки

Вид контролю

Метод

Виконавець

Форма узагальнення

Контроль за кадровим забезпеченням навчального процесу, за обсягом навантаження педагогів

Раціональне використання кадрового потенціалу

Попереджувальний

Робота з тарифікацією

Корж С.С.

Казаріна С.В.

Адміністративна нарада

Контроль комплектування 1-х класів

Комплектування, складання списків за роками

Діагностичний

Складання списків

Казаріна С.В.

Нарада в присутності завуча, психолога й класного керівника

Контроль забезпеченості підручниками, врегулювання програм

Готовність складання списків за авторами предметів

Попереджувальний

Співбесіда з бібліотекарем, класним керівником

Казаріна С.В,

Керівник  МО

 

 

Контроль готовності кабінетів до навчального року

Стан ТБ, готовність матеріальної бази, методичного забезпечення

Діагностичний

Рейд по кабінетам

Корж С.С.

Казаріна С.В,

Керівник МО

 

Батьківські збори першокласників

Готовність до школи

Попереджувальний

Проведення зборів

Казаріна С.В,

Учителі

Адміністративна нарада

Засідання з керівником МО початкової школи

Координація роботи МО

Попереджувальний

Засідання

Казаріна С.В,

Керівник МО

Протокол засідання

Готовність до першого уроку

Готовність і оснащення до першого уроку

Діагностичний

Співбесіда

Казаріна С.В.

 

Нарада в присутності завуча

Організація наступності  «Дитячий садок  - школа»

(набір учнів до 1 –го класу  2017-18 н.р.

Набір учнів до 1 –го класу  2017-18 н.р.

Діагностичний

 

 

Складання списків

Казаріна С.В.

 

 

ВЕРЕСЕНЬ

Зміст контролю

Мета перевірки

Вид контролю

Метод

Виконавець

Форма узагальнення

Нарада за підсумками першого дня навчання

Кількісний склад учнів

Діагностичний

Звірка за документами

Казаріна С.В,

 

 

 

Спостереження за рівнем адаптації учнів 1-х класів

Організація адаптаційного періоду

Діагностичний

Бесіда, відвідування уроків

Казаріна С.В,

психолог

Довідка

Проведення співбесід з учителями щодо самоосвіти

Визначення тематики

Поточний

Співбесіда

Казаріна С.В.

 

Нарада в присутності завуча

Перевірка тематичного планування

Навчання й корекція вміння педагога

Попереджувальний

Аналіз роботи вчителів, бесіда

Казаріна С.В.

 

Довідка на МО

Виконання ЄОР з ведення зошитів, оформлення журналів, бесіда за новими програмами, перевірка особистих справ учнів

Вступний інструктаж

Попереджувальний

Вибіркова перевірка

Казаріна С.В.

 

Нарада в присутності завуча

Організація вступного повторення з математики, української мови у 2-4х класах

Перевірка відповідності стандартам

Попереджувальний

Контрольні роботи, диктанти

Казаріна С.В,

керівник МО

Нарада в присутності завуча

Послідовність у навчанні: адаптація учнів 5-х класів

Рівень навчальних досягнень учнів

Тематичний

АКР у 5-х класах

Казаріна С.В,

психолог

Адміністративна нарада

Співбесіда з керівником МО

Планування навчального матеріалу на І півріччя поточного року

Індивідуальний

Бесіда

Казаріна С.В.

 

На засіданні МО

Оформлення листів здоров’я в класних журналах

Рівень заповнення класних журналів шкільним лікарем

Індивідуальний

Перевірка журналів

Керівник МО

Нарада в присутності завуча

Скласти списки за типами обдарованості

 Контингент обдарованих дітей

Діагностичний

Бесіди з учнями

Керівник МО

Нарада в присутності завуча

 

ЖОВТЕНЬ

Зміст контролю

Мета перевірки

Вид контролю

Метод

Виконавець

Форма узагальнення

Стан шкільної документації (класних журналів)

Загальні недоліки ведення шкільної документації

Поточний

Співбесіда, перевірка журналу

Казаріна С.В,

керівник МО

Нарада в присутності завуча

Перевірка формування каліграфічного письма в період навчання грамоти

Перевірка практичної спрямованості урочної корекції

Попереджувальний

Відвідування уроків, перевірка прописів

Казаріна С.В.

 

Співбесіда з учителями

 Співбесіда з класним керівником про роботу з важковиховуваними дітьми

Складання індивідуальних карток

Діагностичний

Бесіди з учителями

Казаріна С.В.

 

Нарада в присутності завуча

Перевірка стану ведення щоденників у 2-4-х класах

Виявлення загальних недоліків

Адміністративний

Перегляд зошитів, щоденників

Казаріна С.В.,

керівник МО

Довідка, запис в індивідуальних зошитах

 Тематичний контроль « Прийоми 

активізації  пізнавальної діяльності  учнів  на уроках англійської мови на початковому етапі навчання»

Моніторинг роботи вчителя щодо використання прийомів для активізації пізнавальної діяльності учнів

Адміністративний

Відвідування уроків

 

 

Радецька  І. В.

 

Довідка

Стан адаптивності учнів, які навчаються в 1-х класах

Контингент дезадаптованих дітей, визначення причин

Діагностичний

Моніторинг

Казаріна С.В.,

психологічна служба

Педконсиліум

Підготовка до атестації вчителів

Стан документації

Поточний

Відвідування уроків, оформлення папки

Казаріна С.В.

 

Запис в індивідуальних зошитах

Методична допомога молодим учителям Ситновій Г.Ю., Клімак І.О.

Рівень вчителя, надання методичної допомоги

Персональний

Відвідування уроків

Казаріна С.В.

 

Співбесіда з учителями

ЛИСТОПАД

Зміст контролю

Мета перевірки

Вид контролю

Метод

Виконавець

Форма узагальнення

Засідання МО

Рівень виконання окреслених завдань

Адміністративний

Підсумковий

Казаріна С.В.

керівник МО

Протокол засідання

Стан робочих зошитів з української мови та математики у 2-4 класах

Якість роботи вчителя з робочими зошитами учнів: робота над помилками, ЄОР.

Поточний

Перевірка зошитів учнів

Казаріна С.В.

 

Довідка, нарада в присутності завуча

Контроль за рівнем навчальних досягнень учнів 3-4-х класів

Відповідність рівня стандартам освіти

Поточний

Контрольні зрізи, відвідування уроків

Казаріна С.В.

Довідки, нарада

Перевірка стану ведення класних журналів

Своєчасність, правильність записів у журналі

Попереджувальний

Перегляд журналів

Казаріна С.В.

 

Наказ

Обсяг домашніх завдань

Обсяг домашніх завдань

Поточний

За щоденниками, електронною поштою

Казаріна С.В.

 

Наказ

Перевірити відвідування шкільної бібліотеки учнями початкового ступеня

Охоплення школярів бібліотекою

Діагностичний

Співбесіда з бібліотекарем

Казаріна С.В.

 

Нарада в присутності завуча

Тематичний контроль «Формування логічного  складника математичної компетентності учнів початкової школи»

Відповідність вимогам Державного стандарту

Адміністративний

Відвідування уроків

Казаріна С.В.

Довідка

ГРУДЕНЬ

Зміст контролю

Мета перевірки

Вид контролю

Метод

Виконавець

Форма узагальнення

Стан роботи класних керівників 2-4х класів зі щоденниками

Система роботи класного керівника

Поточний

Перевірка щоденників

Казаріна С.В.,

 

керівник МО

Довідка

Формування графічного досвіду, швидкість письма в першокласників

Стан швидкості письма. Корекція роботи вчителів

Поточний

Зріз

Казаріна С.В.,

класні керівники

Довідки на МО

Перевірка техніки читання в 2-4-х класах

Динаміка, шляхи корекції

Попереджувальний

Опитування учнів

Казаріна С.В.

 

Наказ

Контроль за рівнем навчальних досягнень учнів за підсумками І півріччя (2-4-ті класи)

Рівень ЗУН, міцність знань

Адміністративний

Контрольні роботи, тестування, диктанти

Казаріна С.В.

керівник МО

Наказ

Формування навичок читання в 1-х класах

Рівень сформованості читання по складах у 1-х класах

Діагностичний

Індивідуальна перевірка

Казаріна С.В.

 

Довідка на МО

 

СІЧЕНЬ

Зміст контролю

Мета перевірки

Вид контролю

Метод

Виконавець

Форма узагальнення

Аналіз календарно – тематичного планування на ІІ семестр

 

Стан шкільної документації

Виконання єдиних вимог

Поточний

Перевірка журналів

Казаріна С.В.

 

Запис у журналі, довідка

Рівень методичної майстерності вчителя

Динаміка професійного зростання вчителя

Адміністративний

Відвідування уроків, перевірка документації

 Казаріна С.В.

 

Запис  в індивідуальних зошитах

Бесіда з учнями випускних класів

Труднощі в роботі учня, які уроки є найскладнішими

Діагностичний

Тестування

Казаріна С.В.

 

 

Батьківські збори

Збір матеріалу

Поточний

 

Казаріна С.В.

 

Нарада в присутності завуча

Виконання державних програм

Рівень, якість виконання державних програм (навчальних планів)

Підсумковий

Перегляд журналів, календарних планів, контрольних зошитів

Казаріна С.В.

Наказ

Система підготовки і проведення уроків вчителями ,що атестуються

Рівень проведення  уроків відповідно до кваліфікаційних категорій

Поточний

Відвідування уроків

Казаріна С.В.

 

 

 ЛЮТИЙ

Зміст контролю

Мета перевірки

Вид контролю

Метод

Виконавець

Форма узагальнення

Контроль роботи логопеда

Виконання графіка робіт, просування учнів

Адміністративний

Аналіз документації

Казаріна С.В.

 

 

Робота вчителів 1-х класів щодо формування графічного досвіду

Рівень формування графічного досвіду

Поточний

Перевірка прописів

Казаріна С.В.

 

Довідка

Робота з обдарованими дітьми

Рівень індивідуальної роботи з обдарованими дітьми

Поточний

Співбесіда

Керівник МО

Нарада в присутності завуча

Контроль ведення зошитів

Виконання єдиного орфографічного режиму

Поточний

Перевірка зошитів

Казаріна С.В.

 

Довідка

Педагогічна  майстерня

Обмін досвідом

Поточний

Відкриті уроки

Завуч, учителі

Нарада в присутності завуча

Тематичний контроль з літературного читання «Формування навичок аудіювання  на уроках літературного читання»

Відповідність вимогам Державного стандарту

 

 

 

 

Підготовка до педради

Проведення необхідних зрізів, відвідування уроків

Поточний

Бесіда

Казаріна С.В.

 

Адміністративна нарада

 

БЕРЕЗЕНЬ

Зміст контролю

Мета перевірки

Вид контролю

Метод

Виконавець

Форма узагальнення

Стан контрольних зошитів

Виконання єдиних вимог

Поточний

Перегляд зошитів

Керівник МО

Довідка

Формування графічного досвіду й каліграфічного письма, швидкість у  учнів 1 –х класів

Стан роботи

Поточний

Зріз

Керівник МО, вчителі

Довідка

Простежити результати взаємовідвідування уроків

Узагальнення та обмін досвідом

Індивідуальний

Відвідування уроків, бесіди

Казаріна С.В.

 

Нарада в присутності завуча

Перевірка класних журналів

Виконання програми, об’єктивність виставлення підсумкових оцінок 

Поточний

Перегляд журналів

Казаріна С.В.

 

Довідка

Контроль ведення щоденників у 3-4-х класах

Ведення щоденників і контроль за ними

Попереджувальний

Вибірково по класах

 Керівник МО

Довідка

Засідання МО

Згідно з планом

Поточний

 

Казаріна С.В.

 

 

Контрольні зошити у 2-4 класах

Виконання єдиних вимог, робота над помилками

Поточний

Перегляд зошитів

Казаріна С.В.,

керівник МО

Довідка

Перевірка обчислювальних навичок у 2-4-х класах

Узагальнення рівня засвоєння табличного множення і ділення

Узагальнюючий

Самостійні роботи

Вчителі

Наказ

 

КВІТЕНЬ

Зміст контролю

Мета перевірки

Вид контролю

Метод

Виконавець

Форма узагальнення

Формування навичок усної лічби

Система робота

Узагальнюючий

 

 

 

Настановчі збори для батьків майбутніх першокласників

Лекторій із підготовки дітей до школи

 

Батьківські збори

Корж С.С.,

Казаріна С.В.

 

Матеріали зборів

Організація вчителів, підготовка пакета тестування, інструктаж до 1 класу

Співбесіда

Діагностичний

Проведення тестування

Казаріна С.В.,

психолог

Складання списків

Запис дітей у 1-й клас (упродовж двох місяців)

Набір у 1-й клас

Діагностичний

Збори на рівні готовності до школи

 

Комплектація класів

Перевідні іспити в 5-й клас

Рівень навченості

Діагностичний

Іспит

Казаріна С.В.,

учителі

Складання списків

Контрольні роботи (ДПА) у випускних класах першого ступеня

Рівень опанування навчального матеріалу, якість знань

Підсумковий

Тести

Казаріна С.В.,

учителі

Наказ

«День книжки» - тиждень дитячої книжки

Свято книги

Підсумковий

Учителі, бібліотекар

 

Нарада в присутності завуча

 

 

ТРАВЕНЬ – ЧЕРВЕНЬ

Зміст контролю

Мета перевірки

Вид контролю

Метод

Виконавець

Форма узагальнення

Перевірка техніки читання в 1-4-х класах

Рівень сформованості правильного, виразного, побіжного свідомого читання наприкінці року

Персональний

Індивідуальне прослуховування учнів

Казаріна С.В.

 

Наказ

Проведення підсумкових контрольних робіт (2-3 кл.)

Рівень знань програмного матеріалу

Підсумковий

Проведення контрольних робіт, диктант

Казаріна С.В.,

керівник МО

Довідка

Стан кабінетів на кінець навчального року

Ремонт, підготовка робочих місць

Поточний

Огляд

Адміністрація

Нарада в присутності директора

Засідання МО

Згідно з планом

 

 

Казаріна С.В.,

керівник МО

Протокол

Виконання державних програм

Рівень, якість виконання державних програм (навчальних планів)

Підсумковий

Перегляд журналів, календарних планів, контрольних зошитів

Казаріна С.В.

 

Наказ

 

 

 

 

 

 

 1. ОСНОВНА ТА СТАРША ШКОЛА

 

Об’єкт контролю

Місяць

Зміст контролю

Цілі контролю

Вид контролю

Підсумки контролю

Відмітка про виконання

 1. Контроль за виконанням всеобучу

1.1. Санітарно-гігієнічний режим і техніка безпеки праці

Жовтень

Стенди і документація по техніці безпеки в спортзалі, кабінетах фізики, хімії, трудового навчання, інформатики

Наявність стендів і ознайомлення учнів із правилами техніки безпеки з записом у журналі інструктажу

Фронтальний

Наказ по школі

 

1.2. Домашнє завдання

Листопад

Дозування домашнього завдання (взаємоперевірка в м/о)

Стан роботи з дозування домашнього завдання

Фронтальний

Засідання МО

 

 1. Контроль за веденням документації

2.1. Виконання державних програм

Грудень

травень

Державні програми, програми спецкурсів і факультативів

Виконання програм по предметах і виявлення причин відставання, якщо є

Фронтальний

Наказ по школі

 

2.2. Класні журнали

Жовтень

Грудень

Робота з журналами вчителів-предметників та класних керівників.

Своєчасність заповнення вчителями журналів, своєчасність виставлення оцінок за письмові роботи

Фронтальний

Нарада при заступниках директора

 

 

Січень

 

Стан виконання вимог Інструкції з ведення ділової документації.

Дотримання єдиного орфографічного режиму, об’єктивність виставлення оцінок

Фронтальний

Наказ

 

 

 

 

Січень

травень

Робота вчителів із журналами

Своєчасність і акуратність заповнення вчителями журналів і виставлення оцінок за письмові роботи, наповнюваність оцінок

Фронтальний

Нарада при заступниках директора

 

Червень

Робота вчителів із журналами

Дотримання єдиного орфографічного режиму при оформленні журналів учителями

Тематичний

Наказ

 

2.3. Особові справи

Вересень

 

 

 

 

Перевірка особових справ учнів

 

 

Своєчасність, правильність оформлення і ведення особових справ учнів класними керівниками

Тематичний

Нарада при директорі

 

Грудень

 

Особові справи учнів

 

Своєчасність записів подяк, нагороджень учнів за підсумками I та II етапів Всеукраїнських учнівських олімпіад, конкурсів

Тематичний

наказ

 

 

Червень

Робота класних керівників з особовими справами учнів

Своєчасність виставлення річних оцінок в особові справи учнів та запис рішення педради про перевід до наступного класу

 

Наказ

2.4. Зошити для контрольних робіт

Лютий

Зошити для письмових і контрольних робіт з математики, англійської мови, фізики

Дотримання єдиного орфографічного режиму при веденні зошитів для контрольних робіт, об’єктивність оцінювання

Тематичний

Наказ

 

2.5. Журнали

Березень

 

Журнали для проведення індивідуальних, факультативних занять та спецкурсів

Дотримання єдиного орфографічного режиму оформлення журналів, своєчасність записів у журналах

Фронтальний

Нарада при директорові

 

2.6. Робочі зошити з базових предметів

Грудень

 

 

Стан ведення учнями робочих зошитів з базових предметів

Виконання єдиного орфографічного режиму, об’єм домашніх робіт

Фронтальний

Нарада при заступнику директора з НВР

 

2.7. Домашнє завдання

Листопад

Дозування домашнього завдання

Об’єм та характер домашнього завдання, виконання рекомендацій

Фронтальний

Наказ

 

2.8. Плани роботи МО

Січень

Робота методичних об’єднань

Виконання планів методичних об’єднань, своєчасне оформлення протоколів

Тематичний

Нарада при заступнику директора з НВР

 

2.9. ДПА

Травень

Червень

Стан ведення документації

Оформлення документації до проведення ДПА

Фронтальний

Нарада при директорові

 

 

 

 

 

 

 

 

 1. ОСНОВНА ТА СТАРША ШКОЛА

 

Об’єкт контролю

Місяць

Зміст контролю

Цілі контролю

Вид контролю

Підсумки контролю

Відмітка про виконання

 1. Контроль за виконанням всеобучу

1.1. Санітарно-гігієнічний режим і техніка безпеки праці

Жовтень

Стенди і документація по техніці безпеки в спортзалі, кабінетах фізики, хімії, трудового навчання, інформатики

Наявність стендів і ознайомлення учнів із правилами техніки безпеки з записом у журналі інструктажу

Фронтальний

Наказ по школі

 

1.2. Домашнє завдання

Листопад

Дозування домашнього завдання (взаємоперевірка в м/о)

Стан роботи з дозування домашнього завдання

Фронтальний

Засідання МО

 

 1. Контроль за веденням документації

2.1. Виконання державних програм

Грудень

травень

Державні програми, програми спецкурсів і факультативів

Виконання програм по предметах і виявлення причин відставання, якщо є

Фронтальний

Наказ по школі

 

2.2. Класні журнали

Жовтень

Грудень

Робота з журналами вчителів-предметників та класних керівників.

Своєчасність заповнення вчителями журналів, своєчасність виставлення оцінок за письмові роботи

Фронтальний

Нарада при заступниках директора

 

 

Січень

 

Стан виконання вимог Інструкції з ведення ділової документації.

Дотримання єдиного орфографічного режиму, об’єктивність виставлення оцінок

Фронтальний

Наказ

 

 

Січень

травень

Робота вчителів із журналами

Своєчасність і акуратність заповнення вчителями журналів і виставлення оцінок за письмові роботи, наповнюваність оцінок

Фронтальний

Нарада при заступниках директора

 

Червень

Робота вчителів із журналами

Дотримання єдиного орфографічного режиму при оформленні журналів учителями

Тематичний

Наказ

 

2.3. Особові справи

Вересень

 

 

Перевірка особових справ учнів

 

 

Своєчасність, правильність оформлення і ведення особових справ учнів класними керівниками

Тематичний

Нарада при директорі

 

Грудень

 

Особові справи учнів

 

Своєчасність записів подяк, нагороджень учнів за підсумками I та II етапів Всеукраїнських учнівських олімпіад, конкурсів

Тематичний

наказ

 

 

Червень

Робота класних керівників з особовими справами учнів

Своєчасність виставлення річних оцінок в особові справи учнів та запис рішення педради про перевід до наступного класу

 

Наказ

2.4. Зошити для контрольних робіт

Лютий

Зошити для письмових і контрольних робіт з математики, англійської мови, фізики

Дотримання єдиного орфографічного режиму при веденні зошитів для контрольних робіт, об’єктивність оцінювання

Тематичний

Наказ

 

2.5. Журнали

Березень

 

Журнали для проведення індивідуальних, факультативних занять та спецкурсів

Дотримання єдиного орфографічного режиму оформлення журналів, своєчасність записів у журналах

Фронтальний

Нарада при директорові

 

2.6. Робочі зошити з базових предметів

Грудень

 

 

Стан ведення учнями робочих зошитів з базових предметів

Виконання єдиного орфографічного режиму, об’єм домашніх робіт

Фронтальний

Нарада при заступнику директора з НВР

 

2.7. Домашнє завдання

Листопад

Дозування домашнього завдання

Об’єм та характер домашнього завдання, виконання рекомендацій

Фронтальний

Наказ

 

2.8. Плани роботи МО

Січень

Робота методичних об’єднань

Виконання планів методичних об’єднань, своєчасне оформлення протоколів

Тематичний

Нарада при заступнику директора з НВР

 

2.9. ДПА

Травень

Червень

Стан ведення документації

Оформлення документації до проведення ДПА

Фронтальний

Нарада при директорові

 

 1. Контроль за станом викладання навчальних предметів

3.1. Стан викладання фізики

Жовтень

Стан  викладання та рівень  навчальних досягнень учнів з предмета

Вивчення стану викладання предмета: використання вчителями ефективних технологій для якісного засвоєння знань

Фронтальний

Наказ

 

3.4.Стан викладання предмета «Людина і світ»

Листопад-грудень

Стан  викладання та рівень  навчальних досягнень учнів з предмета

Вивчення стану викладання предмета: використання вчителями ефективних технологій для якісного засвоєння знань

Фронтальний

Наказ

 

3.5.Стан викладання німецької мови

Грудень

Стан  викладання та рівень  навчальних досягнень учнів з предмета

Вивчення стану викладання предмета: використання вчителями ефективних технологій для якісного засвоєння знань

Фронтальний

Наказ

 

3.6.Стан викладання предмета «Захист Вітчизни»

Грудень-січень

Рівень сформованості соціальної активності  та національної свідомості учнів

Моніторинг роботи вчителя з формування соціальної активності  та національної свідомості учнів

Тематичний

Наказ

 

3.7.Стан викладання географії

Січень

Стан  викладання та рівень  навчальних досягнень учнів з предмета

Вивчення стану викладання предмета: використання вчителями ефективних технологій для якісного засвоєння знань

Фронтальний

Наказ

 

3.8.Стан викладання української мови

Березень

Стан  викладання та рівень  навчальних досягнень учнів з предмета

Вивчення стану викладання предмета: використання вчителями ефективних технологій для якісного засвоєння знань

Фронтальний

Наказ

 

3.9.Стан викладання екології

Квітень

Стан  викладання та рівень  навчальних досягнень учнів з предмета

Вивчення стану викладання предмета: використання вчителями ефективних технологій для якісного засвоєння знань

Фронтальний

Наказ

 

3.10.Стан викладання англійської мови у 9 класі

Квітень

Рівень сформованості навичок з основних видів мовленнєвої діяльності у рамках підготовки учнів до ДПА з англійської мови

Моніторинг роботи вчителя з формування навичок з основних видів мовленнєвої діяльності у рамках підготовки учнів до ДПА з англійської мови

Тематичний

Наказ

 

3.11.Стан викладання спецкурсів та курсів за вибором

Травень

Формування соціокультурної компетентності під час вивчення профільних предметів

Моніторинг роботи вчителя з формування соціокультурної компетентності під час вивчення профільних предметів

Тематичний

Наказ

 

 1. Контроль за станом знань, умінь і навичок учнів

4.1. Рівень навчальних досягнень учнів  з базових предметів

Грудень

Травень

Адміністративні контрольні зрізи

Вивчення результативності навчання за I семестр та рік

Тематичний

Наказ

 

4.2. Навченість учнів з базових предметів

Січень

Червень

Моніторинг рівня навчальних досягнень

Вивчення результативності навчання з базових предметів у 5-11 кл.

Фронтальний

Наказ

 

4.4. Домашнє завдання

Жовтень

Квітень

Об’єм домашніх завдань та диференційований підхід

Виконання методичних рекомендацій щодо обсягу і характеру домашніх завдань

Фронтальний

 

 

 

Нарада при директорові

 

 

 1. Спецкурси,

курси за вибором

Травень

Ефективність роботи спецкурсів та курсів за вибором, стан викладання та рівень навчальних досягнень учнів з профільних предметів

Забезпечення наступно-перспективних зв’язків між загальною середньою і професійною освітою відповідно до обраного профілю

Тематичний

Наказ

 

 1. Контроль за роботою з підготовки до ДПА

5.1. Методичні об’єднання вчителів

Вересень

Планування роботи МО з урахуванням недоліків, виявлених при підсумковій державній атестації в минулому році

Включення в план роботи МО рекомендацій, отриманих після проведення державної підсумкової атестації у 2016-2017  н.р. (за підсумковим наказом)

Фронтальний

Нарада при директорові

 

5.2. Підготовка до ДПА

Лютий

Робота вчителів з учнями 9-х та 11-х класів

Перевірка роботи вчителів з надання консультацій учням випускних класів

Фронтальний

Нарада при заступниках директора з НВР

 

Березень

Робота з підготовки до ДПА у випускних класах

1. Своєчасність оформлення стендів на допомогу учням в кабінетах

Фронтальний

Нарада при заступниках директора з НВР

 

2. Ознайомлення учнів  з Інструкцією з проведення ДПА

Фронтальний

Нарада при директорі

 

Квітень

Підготовка до ДПА

Готовність практичних матеріалів до білетів, проведення  консультацій, підготовка документів про звільнення від ДПА

Фронтальний

Нарада при заступниках директора з НВР

 

Травень

Проведення державної підсумкової атестації

Організація та проведення ДПА.

Фронтальний

Наказ

 

5.3. Державна підсумкова атестація

Червень

Підготовка учнів 9х та 11х класів до ДПА

Аналіз результатів за рівнями навчальних досягнень

Фронтальний

Наказ

 

 1. Атестація, курсова перепідготовка

6.1. Підвищення кваліфікації

За графіком курсової підготовки

Відвідування вчителями курсів підвищення кваліфікації

Своєчасність відвідування курсів при РІПО вчителями, виконання графіку курсової перепідготовки

Фронтальний

Нарада при директорові

 

6.2. Атестація вчителів

Протягом навчального року

Якість організації навчально-виховної роботи з учнями, вчителями, які атестуються у поточному навчальному році

Вивчення стану викладання, форм і методів проведення уроків, анкетування, моніторинг  рівня навчальних досягнень, творчі звіти

Тематичний

Наказ про підсумки атестації

 

 1. Наступність та перспективність у навчанні

7.1. Наступність у навчанні

Жовтень

Листопад

Єдність вимог учителів-предметників до учнів 5-х класів. відвідування уроків у 5-х класах

Дотримання принципу наступності та перспективності під час викладання навчальних предметів при переході учнів з початкової до основної школи

Тематичний

Педконсиліум

Наказ

 

7.2. Проведення діагностичних контрольних робіт з української мови, математики, англійської мови

Вересень

Моніторинг рівня навчальних досягнень

Вивчення стану знань, умінь і навичок учнів з основних предметів

Тематичний

Аналіз рівня навчальних досягнень учнів

 

 1. Навчально-матеріальна база гімназії

Навчальні кабінети

Серпень

Стан навчальних кабінетів

Ступінь готовності до нового навчального року, наявність документації кабінету

Тематичний

Наказ

 

Грудень

Стан навчальних кабінетів та їх оснащеність

Санітарний стан і естетичність оформлення кабінету

Тематичний

Нарада при директорові

 

Квітень

Стан навчальних кабінетів

Оформлення куточків та стендів до державної підсумкової атестації

Фронтальний

Нарада при заступникові директора

 

Серпень

Атестація навчальних кабінетів

Оформлення атестаційних листів та додатків до атестаційних листів

Фронтальний

Нарада при заступникові директора з НВР

 

 

Циклограма контролю за веденням документації

 

з/п

Зміст

I семестр

Відмітка про виконання

II семестр

Відмітка про виконання

Відповідальний

Примітка

 1.  

Навчальні плани

07

№_______

 

Інформація, НД

Заступники директора

 

 1.  

Календарне планування

09

Інформація

01

Інформація

Заступники директора

 

 1.  

Плани виховної роботи

09

Інформація

01

Інформація

Заступник директора

Саніна С.В.

 

 1.  

Зошити

11

Довідка

03

Довідка

Заступники директора

 

 1.  

Протоколи ШМО, нарад

 

Інформація

01

Інформація

Заступники директора

 

 

 1.  

Класні журнали 1-11 класів

1 раз на місяць

Інформація

1 раз на місяць

Інформація, наказ №______________

Заступники директора

 

 1.  

Інші журнали

09

Інформація

04

Довідка, наказ

№ _____________

Заступники директора

 

 1.  

Щоденники учнів

11

Довідка

04

Довідка

Заступник директора

Литвиненко В.В.

 

 1.  

Книги наказів

11

Інформація

05, 06

Інформація

Директор Корж С.С.

 

 1.  

Атестаційні матеріали

10

Довідка, наказ

№__________

04

Довідка, наказ

№__________

Заступник директора

Литвиненко В.В.

 

 1.  

Книги внутрішкільного контролю

 

 

01

Інформація

Директор Корж С.С.

 

 1.  

Документація з ОП та ТБ

09

Інформація

03

Довідка, наказ

№_____________

Заступник директора

Саніна С.В.

 

 1.  

Протоколи батьківських зборів

12

Інформація

04

Довідка

Заступник директора

Саніна С.В.

 

 1.  

Алфавітна книга

09

Інформація

06

Інформація

Директор Корж С.С.

 

 1.  

Особові справи вчителів та учнів

09

Інформація

06

Інформація

Заступники директора

 

 1.  

Контрольно-візитаційна книга

 

 

01

Інформація

Директор Корж С.С.

 

 1.  

Інвентарна книга

 

10

Інформація

03

Інформація

Директор Корж С.С.

 

 1.  

Поурочні плани

1 раз на місяць

Довідка

1 раз на місяць

Довідка

Заступники директора

 

 1.  

Номенклатура справ

 

 

01

Наказ №_______

______________

Директор Корж С.С.

 

 

 

Педагогічні ради

 

Дата

Зміст

Відповідальний

Серпень

 1. Підсумки діяльності педагогічного колективу за 2016-2017 н.р. та пріоритетні напрями розвитку закладу в 2017-2018 навчальному році.
 2. Затвердження плану роботи гімназії на 2017-2018 навчальний рік. Затвердження плану роботи педагога-організатора, бібліотекаря, соціального педагога, практичного психолога.
 3. Продовження проведення ІV етапу експериментальної діяльності у гімназії у 2017-2018 н.р.

Директор Корж С.С.,

заступники директора

 

 

 

 

Радецька І.В.

Листопад

 1. Про виконання рішень попередньої педради.
 2. «Забезпечення наступності початкової та середньої ланок освіти».

 

Директор Корж С.С.

Заступник директора

Казаріна С.В.

 

Січень

 1. Про виконання рішень попередньої педради.

 

 1. «Виховна робота як можливий засіб формування духовно-моральних, громадянських та патріотичних рис особистості учня».

Директор Корж С.С.

Заступники директора

Саніна С.В.

 

Березень

 1. Про виконання рішень попередньої педради.
 2. «Домашнє завдання з іноземних мов як засіб підвищення якості досягнень учнів та розвитку їхнього креативного потенціалу в умовах поглибленого та профільного навчання».

3. Про затвердження предметів для проходження ДПА за вибором учнів.

Директор Корж С.С.

Заступник директора

Радецька І.В.

 

 

Заступник директора

Литвиненко В.В.

Травень

 1. Про виконання рішень попередньої педради.
 2. Про допуск до ДПА учнів 9-х, 11-х класів.
 3. Про  переведення учнів 1-4-х класів та нагородження Похвальними листами.
 4. Про претендентів на одержання свідоцтва з відзнакою та нагородження золотою медаллю «За високі досягнення у навчанні» та срібною медаллю «За досягнення у навчанні».

4. Про підготовку гімназії до нового навчального року.

Директор Корж С.С.

Заступник директора

Литвиненко В.В.

Червень

 1. Про виконання рішень попередньої педради.
 2. Про випуск учнів 9-х та 11-х класів.
 3. Про нагородження випускників 11-х класів золотою та срібною медалями та грамотами «За особливі успіхи у вивченні окремих предметів.
 4. Про підсумки проведення навчальної практики та навчальних екскурсій у 1-8-х та 10-х класах.
 1. Про перевід учнів 1-8-х та 10-х класів.

Директор Корж С.С.

Заступники директора

 

 

 

 

Наради при директорові

 

Термі­ни

вико­нання

Заходи

 

Відпові­дальний. Контроль за інфор­маційним забезпечен­ням

Відмітка про ви­конання

 

Щомісяця

 1. Про класні журнали, журнали гурт­кової роботи, курсів за вибором.
 2. Про виконання нормативних доку­ментів.
 3. Про контроль за відвідуванням учня­ми навчальних занять у школі.
 4. Про результати участі учнів школи в різ­них шкільних і позашкільних заходах.
 5. Про дані про роботу з неблагополучними сім’ями, з учнями девіантної поведінки.
 6. Про профілактику травматизму, правопорушень, злочинності.

Директор,

заступники

директора

 

 

 

Вере­сень

 1. Про виконання плану заходів з організованого початку навчального року.
 2. Про організацію проведення медогляду.
 3. Про організацію харчування учнів у гімназії, храчування дітей пільгового контингенту, дієтхарчуваня.
 4. Про організацію платних послуг.
 5. Про продовження профільного навчання з урахуванням спеціалізації закладу.
 6. Про ведення шкільної документації, особових справ учнів.
 7. Організаці явиховної роботи
 8. Організація методичної роботи.
 9. Про організацію та проведення Місячника безпеки.
 10. Про організацію роботи в гімназії щодо обмеження перебуваннядітей у закладах, у яких проводиться діяльність  у сфері розваг та громадського харчування м. Херсона у нічний час.

Директор, заступники директо­ра з НВР

 

 

 

 

Жов­тень

 1. Про проведення інвентаризації матеріальних цінностей.
 2. Про підготовку до роботи в осінньо-зимовий період.
 3. Про підготовку учнів до участі у І етапі Всеукраїнських олімпіад з базових дисциплін.
 4. Про атестацію педагогічних кадрів.
 5. Про роботу з молодими спеціалістами.
 6. Про стан ведення шкільноїд окументації.
 7. Про стан харчування в гімназії.
 8. Про організацію осінніх канікул.
 9. Про організацію та проведення Місячника правового виховання.
 10. Про підсумки фронтального контролю стану викладання фізики.
 11. Про підсумки тематичного контролю стану викладання англійської мови у початковій школі.
 12. Про проведення  Декади історії та права.

Директор, заступники директо­ра з НВР.

Протокол

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Листо­пад

 1. Про адаптацію учнів 6-річного віку до навчання.
 2. Про адаптацію учнів 5-х класів до навчання в основній школі.
 3. Про дотримання техніки безпеки, пожежної безпеки в навчально-виховному процесі під час проведення Новорічних свят.
 4. Про організацію та проведення Місячника здорового способу життя.
 5. Про організацію та проведення допризовної підготовки юнаків у гімназії     2017-2018 н.р.
 6. Про виконання учнями правил внутрішнього трудового розпорядку.
 7. Про проведення Декади математики та інформатики.
 8. Про виконання рішень педагогічної ради.
 9. Про підсумки тематичного контролю стану викладання математики у початковій школі.

Директор, заступники директо­ра з НВР

 

 

Грудень

 1. Про план роботи на зимових канікулах.
 2. Про план закінчення І семестру.
 3. Про стан роботи педагогічного колективу з профілактики СНІДу, наркоманії, алкоголізму.
 4. Про підсумки участі учнів гімназії у Всеукраїнських олімпіадах, МАН.
 5. Про хід проведення ІV етапу експериментальної діяльності.
 6. Про проведення Тижня пожежної безпеки.
 7. Про проведення Місячника військово-патріотичного виховання.
 8. Про проведення Декади вчителів початкових класів.
 9. Моніторинг педдіяльності вчителів за І семестр.
 10. Про підсумки фронтального контролю стану викладання предмету «Людина і світ».
 11. Про підсумки фронтального контролю стану викладання німецької мови.

Директор, заступники директо­ра з НВР

 

 

Січень

 1. Про виконання навчальних програм.
 2. Про підсумки перевірки стану ведення класних журналів за І семестр.
 3. Про результати роботи гуртків та секцій у І семестрі.
 4. Про стан техніки безпеки та безпеки життєдіяльності за І семестр.
 5. Про роботу колективу з організації контролю за відвідування учнями навчальних занять.
 6. Про моніторинг навчальних досягнень учнів за І семестр.
 7. Про проведення Місячника художньо-естетичного виховання.
 8. Про виконання плану роботи гімназії.
 9. Про стан харчування учнів у гімназії за І семестр.
 10. Про роботу зі здібними та обдаро­ваними учнями.
 11. Про роботу шкільної бібліотеки за І семестр
 12. Про результати роботи гуртків та секцій у I семестрі.
 13. Про результативність роботи соціально-психологічної служби.
 14. Про стан техніки безпеки та безпеки життєдіяльності за I семестр.
 15. Про виконання планів роботи МО.
 16. Про підсумки тематичного контролю стану викладання предмету «Захист Вітчизни».
 17. Про підсумки фронтального контролю стану викладання географії.
 18. Про виконання рішень педагогічної ради.

Директор, заступники директо­ра з НВР.

Протокол

 

Лютий

 1. Про роботу учнівського самоврядування.
 2. Про організацію та виконання заходів з реалізації в області Національної стратегії розвитку освіти в України на період до 2021 року у гімназії.
 3. Про організацію та проведення Місячника художньо-естетичного виховання.
 4. Про підсумки участі гімназистів у ІІІ етапі Всеукраїнських предметних олімпіад з базових дисциплін у 2016-2017 н.р.
 5. Про тематичний контроль ведення документації МО за І семестр 2016-2017 н.р.
 6. Про проведення Декади іноземної філології.
 7. Про підсумки тематичного контролю стану викладання літературного читання у початковій школі.

Директор, заступники директо­ра з НВР.

Протокол

 

Бере­зень

 1. Про попередню мережу.
 2. Про підсумки участі гімназистів у міському конкурсі «Херсонщина пам’ятає».
 3. Про реалізацію заходів з правової освіти на 2013-2020 роки.
 4. Про створення робочої групи з підготовки проекту навчального плану гімназії на 2017-2018  н.р.
 5. Про підсумки Місячника художньо-естетичного виховання.
 6. Про організацію оздоровлення гімназистів улітку 2018 р.
 7. Про підсумки атестації педагогічних працівників.
 8. Про проведення Декади української мови та літератури, світової літератури.
 9. Про організацію та проведення Місячника національного виховання.
 10. Про виконання рішень педагогічної ради.
 11. Про підсумки фронтального контролю стану викладання української мови.

Директор, заступники директо­ра з НВР.

Протокол

 

 

Квітень

 1. Про ознайомлення з інструктивно-

нормативною документацією щодо за­кінчення навчального року:

 • навчальна практика, екскурсії,, оздоровлення;
 • організація проведення державної підсумкової атестації
 • про роботу педколективу з органі­зації контролю за відвідуванням учнями навчальних занять;
 • про стан роботи педколективу з охорони здоров’я дітей та тех­ніки безпеки під час навчально-виховного процесу;
 • про підготовку та проведення заходів щодо святкування 72-ї річниці з Дня Перемоги у Світовій війні.
 • про підготовку до поточного ремонту.
 • про організацію роботи з благоустрою території гімназії.

2. Про підготовку до літнього оздоровлення.

 1. Про проведення Декади біології, хімії, фізики, географії, основ здоров’я.
 2. Про організацію та проведення Місячника екологічного виховання.
 3. Про підсумки тематичного контролю стану викладання англійської мови (9 клас).

Директор, заступники директо­ра з НВР. Протокол

 

 

Травень

 1. Про виконання навчальних програм.
 2. Про роботу з попередження дитячого травматизму, профілактики правопо­рушень, злочинності, наркоманії.
 3. Про затвердження щорічних від­пусток працівників. Про попере­днє педагогічне навантаження на 2017-2018 н.р.
 4. Про підсумки виконання річного плану: навчальна робота, методична робота, вихов­на робота, організаційна робота, оздоровлення, навчальна практика, індивідуальне навчання, всеобуч, облік дітей мікрорайону, управлін­ська діяльність, чергування, біблі­отека та психолог, Рада школи, соціальний захист, самоврядуван­ня, підвищення кваліфікації пед­кадрів, обдаровані діти, ТБ та ОП, фінансово-господарська діяльність, збереження матеріальних ціннос­тей, документація, комплексні та тематичні перевірки і т. д.
 5. Про організоване закінчення навчального року, виконання нових ініціатив Президента України, про підсумки роботи педколектику щодо впровадження  нових Державних стандартівстандартівбазової і повної загальної середньої освітиза рік.
 6. Про проведення Місячника молодого вчителя.
 7.  Про виконання Законів України «Про освіту», «Про загальну серед­ню освіту», Інструкції з обліку ді­тей і підлітків шкільного віку.
 8. Про організацію та проведення Місячника родинного виховання.
 9. Про хід організації оздоровлення учнів гімназії.
 10. Про підсумки проведення предметно-методичних Декад.
 11. Моніторинг педдіяльності вчителів гімназії за ІІ семестр 2017-2018 н.р.
 12. Про підсумки тематичного контролю стану викладання спецкурсів та курсів за вибором.

Директор, заступники директо­ра з НВР. Протокол

 

 

Червень

 1. Про підготовку гімназії до нового навчального року.
 2. Підсумки ДПА.
 3. Набір учнів до гімназії.

Директор, заступники директо­ра з НВР. Протокол

 

 

           
 

 

 

 

 

РОЗДІЛ 6.

ОХОРОНА ЗДОРОВ’Я І ЖИТТЯ ДІТЕЙ, УЧИТЕЛІВ, ІНШИХ ПРАЦІВНИКІВ ШКОЛИ,

ОЗДОРОВЛЕННЯ УЧНІВ, ЗАХОДИ З ТБ ТА ОП

з/п

Заходи

Термін

виконання

Відпові­дальний

Контроль за інформаційним забезпеченням

Відмітка про виконання

 1.  

Одержати акт прийняття гімназії до нового на­вчального року

22.08

Директор Корж С.С., заступник директора з АГЧ Щербина Т.О.

 

 

 1.  

Здійснювати перевірку стану охорони праці та техніки безпеки в гімназії

Постійно

Комісія з охорони праці, за­ступник директора Саніна С.В.

Довідки

 

 1.  

Затвердити угоду з охорони праці між адміністра­цією та профспілковим комітетом гімназії. Скласти акт на виконання угоди

Вересень

Директор Корж С.С., голова ПК

Григор’єва  О.В.

Збори. Прото­кол, угода

 

 1.  

З метою попередження дитячого травматизму про­водити роботу з учнями та їх батьками: вивчати правила дорожнього руху; правила поведінки на воді, правила поводження з джерелами електро­струму та правила безпеки при користуванні га­зом, щодо запобігання дитячого травматизму від вибухово-небезпечних предметів, протирадіаційної безпеки

Протягом

навчального

року

Заступник директора

Саніна С.В.,

класні керівники

 

Класні жур­нали

 

 1.  

Організувати роботу загонів ЮІР та ДЮП

Протягом

навчального

року

Заступник директора

Саніна С.В.

Накази

 

 1.  

Перед проведенням екскурсій, походів проводити інструктажі з попередження травматизму дітей

Протягом

навчального

року

Заступник директора

Саніна С.В.

Книга інструктажів

 

 1.  

Здійснювати контроль за роботою вчителів хімії, біології, фізики, ЗВ, трудового навчання, фізичної культури щодо виконання правил з техніки безпе­ки в кабінетах, майстернях, спортивних залах

1 раз на се­местр

Комісія з охорони праці,

ди­ректор Корж С.С.

Акт

 

 1.  

Оформити акти-дозволи на проведення занять у спортивному залі, на спортивних майданчиках, у майстернях, кабінетах з особливими умовами ро­боти, акти перевірки міцності укріплення установ­ки спортивних споруджень

До 31.08

Комісія з охорони праці, зав. кабінетами

Акти-дозволи на роботу

 

 1.  

Перевірити наявність інструкцій з охорони праці в приміщеннях, де це передбачено відповідними нормативами. Довести до працівників під розпис

До 01.09

За­ступник ди­ректора

Саніна С.В.

Інформація, копії інструк­цій з розпи­сами праців­ників

 

 1.  

Систематично запрошувати до гімназії співробітни­ків ДАІ, пожежної частини для проведення бесід з учнями та батьками

Протягом

навчального

року

Заступник директора

Саніна С.В.

 

План роботи школи

 

 1.  

Забезпечити виконання санітарно-гігієнічних вимог у класних кімнатах, спортивному залі, майстер­нях, харчоблоку, інших приміщеннях гімназії

Протягом навчального року 1 раз на тиждень

Заступник директора, завгосп, черговий клас

Інформація 1 раз на се­местр

 

 1.  

Забезпечити контроль за якістю їжі та харчів у шкільній їдальні

Щодня

Заступник директора

Саніна С.В., медсестра

Акти переві­рок 1 раз на семестр

 

 1.  

Забезпечити систематичне проведення санітарно- освітньої роботи серед учнів та батьків на класних годинах, зборах, співбесідах, передбачити в планах виховної роботи бесіди:

 • гігієна та режим для школяра;
 • профілактика грипу та гострих респіраторних захворювань;
 • профілактика СНІДу та венеричних захворю­вань

Протягом

навчального

року

Заступник директора

Саніна С.В.,

медсестра,

класні ке­рівники

Плани вихов­ної роботи

 

 1.  

Організувати проведення фізкультхвилинки о 08.25

Протягом

навчального

року

Заступник директора,

класні ке­рівники

Інформація 1 раз на се­местр

 

 1.  

Слідкувати за зовнішнім виглядом учнів, акурат­ністю, охайністю кожного учня

Протягом

навчального

року

Заступник директора

Саніна С.В.,

класні ке­рівники

Інформація 1 раз на се­местр

 

 1.  

Провести планові заміри опору ізоляції         ---

Грудень

Заступник директора з АГЧ Щербина Т.О.

Акт викона­них робіт

 

 1.  

Провести планові та позапланові інструктажі з ОП та ТБ з персоналом школи

Вересень,

березень

Заступник директора

Саніна С.В

Протоколи нарад

 

 1.  

Організувати літнє оздоровлення учнів, дітей, учи­телів

Травень-

червень

Заступник директора

Саніна С.В.

Наказ

 

 

РОЗДІЛ 7.

ФІНАНСОВО-ГОСПОДАРСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ, МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНА БАЗА

ЗАГАЛЬНООСВІТНЬОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ

Щомісяця:

 • Профогляд і заміна електроламп;
 • Передавання показань лічильників тепла
 • Придбання інвентарю, обладнання

з/п

Заходи

Термін

виконання

Відпові­дальний

Контроль за інформаційним забезпеченням

Відмітка про виконання

 1.  

Провести перевірку якості ремонтних робіт та підготов­ки до нового навчального року кабінетів, рекреацій, ін­ших приміщень

22.08

Заступник директора з АГЧ Щербина Т.О.

Протоко­ли комісії

 

 

 1.  

Здійснити комплекс заходів щодо підготовки гімназії  до роботи в зимових умовах

20.10

Заступник директора з АГЧ Щербина Т.О.

План за­ходів

 

 1.  

Провести ревізію опалювальної системи, систем водо­постачання та каналізації, електромережі на предмет якісної підготовки їх до навчального року. Здати систе­му теплопостачання та опалення на гідравлічне випробування представникові тепломережі

До 28.08

Заступник директора з АГЧ Щербина Т.О.

Акти

 

 1.  

Перевірити збереження, поповнення та використання бі­бліотечного фонду:

комплектування та забезпечення учнів підручника­ми и навчальними посібниками;

 • стан збереження підручників; комплектування бібліотечного фонду необхідною на­вчальною, навчально-методичною, художньою літе­ратурою;
 • поповнення бібліотеки художньою літературою (спонсорська допомога учнів, батьків, учителів)

Вересень

Директор Корж С.С.,

зав. бібліотекою

Шальнова Н.В.

Інформа­ція 1 раз на семестр

 

 1.  

Поповнити матеріальну базу шкільних майстерень, про­вести поточний ремонт

 

Учителі праці

Акти ви­конаних робіт

 

 

 1.  

Поповнювати методичний кабінет навчально-методичною літературою, періодикою, ТЗН за позабюджетні кошти

Протягом

навчаль­ного

року

Заступник ди­ректора

Радецька І.В.

Підписка

 

 1.  

Підготувати і провести внутрішню інвентаризацію матеріальної бази, паспортизацію кабінетів, провести списання матеріальних цінностей

Жовтень

Заступник директора  з АГЧ Щербина Т.О.

Акти на матеріаль­но відпові­дальних

 

 1.  

Проводити огляд стану та збереження шкільного майна, інвентарю, обладнання в кабінетах

1 раз на семестр

Заступник директора з АГЧ Щербина Т.О.

Інформа­ція 1 раз на семестр

 

 1.  

Провести благоустрій пришкільної ділянки, екологічний двомісячник. Організувати догляд за зеленими наса­дженнями в літній період

Квітень,

травень

Заступник директора з АГЧ Щербина Т.О., двір­ник, клас­ні керівники 5-8, 10 кл.

Наказ

 

 1.  

Контролювати показники водомірного лічильника, те­пломірного лічильника, електролічильників. Дотримува­тись лімітів по енергоносіях

Протягом

навчаль­ного

року

Директор Корж С.С.,

заступник директора з АГЧ Щербина Т.О.

Інфор­мація

 

 1.  

Придбати миючі засоби, інвентар, спецодяг

Протягом

навчаль­ного

року

Заступник директора з АГЧ Щербина Т.О.

Акти

списання

 

 1.  

Аналіз економії бюджету та енергоресурсів гімназії за рік

02.01

Директор Корж С.С.

Інформа­ція 1 раз на рік

 

 1.  

Підвести підсумки роботи гімназії щодо зміцнення мате­ріальної бази та результатів господарської діяльності за навчальний рік

Червень

Директор Корж С.С.

 

Протокол

 

 

Підготовка гімназії до роботи в осінньо-зимовий період

та забезпечення збереження тепла, енерго- і водоресурсів

 

з/п

Заходи

Термін

виконання

Відпові­дальний

Відмітка про виконання

 1.  

Проведення ремонту віконних рам, кватирок, дверей

Липень-жовтень

Заступник директора з АГЧ Щербина Т.О.

 

 1.  

Обклеювання віконних рам у класах, коридорах, місцях загального користування

Жовтень

Заступник директора з АГЧ Щербина Т.О., зав.кабінетами

 

 1.  

Профілактичний контроль манометрів, лічильників

Червень

Заступник директора з АГЧ Щербина Т.О.

 

 1.  

Забезпечення здачі системи опалення на гідравлічне випро­бування

Червень-серпень

Заступник директора з АГЧ Щербина Т.О.

 

 1.  

Фарбування, утеплення труб

Серпень

Заступник директора з АГЧ Щербина Т.О.

 

 1.  

Ревізія справності електровимикачів у кабінетах, коридорах

1 раз на місяць

Заступник директора з АГЧ Щербина Т.О.

 

 1.  

Маркування електровимикачів

Серпень

Заступник директора з АГЧ Щербина Т.О.

 

 1.  

Проведення рейдів з перевірки участі працівників і учнів у заходах з енергозбереження

1 раз на місяць

Заступник директора з АГЧ Щербина Т.О.

 

 1.  

Перевірка функціонування водоміру

Вересень

Заступник директора з АГЧ Щербина Т.О.

 

 1.  

Проведення зварювання водопостачальних труб (за потре­бою)

Серпень

Заступник директора з АГЧ Щербина Т.О.

 

 1.  

Закриття кранів системи зливу унітазів на вихідні, каніку­лярні та святкові дні

Постійно

Заступник директора з АГЧ Щербина Т.О., сторожа

 

 1.  

Придбання лопат, грабель для очищення території

Вересень

Заступник директора з АГЧ Щербина Т.О.

 

 1.  

Заготівля піску, тирси для посипання тротуарів

Жовтень

Заступник директора з АГЧ Щербина Т.О.

 

 1.  

Закріплення ділянок шкільної території за класами для прибирання

Вересень

Заступник директора

Саніна С.В.

 

 1.  

Проведення роз’яснювальних бесід з учнями про збережен­ня тепла, електроенергії, води

Постійно

Класні керівники

 

 

РОЗДІЛ 1.

НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНИЙ ПРОЦЕС

У ЗАГАЛЬНООСВІТНЬОМУ НАВЧАЛЬНОМУ ЗАКЛАДІ

1.1.   Створення оптимальних умов для забезпечення права на здобуття повної загальної середньої освіти

1.1.1. Виконання ст. 53 Конституції України, ст. 35. Закону України «Про освіту»,

ст. 6 Закону України «Про загальну середню освіту»

з/п

Зміст

Термін

виконання

(вихід)

Відпові­дальний

Відмітка про ви­конання,

№ спра­ви

При­мітка

 1.  

Організувати постійний контроль за здобуттям повної загаль­ної середньої освіти та вести роз’яснювальну роботу серед на­селення щодо обов’язковості здобуття дітьми та підлітками повної загальної середньої освіти

Упродовж навчального року (збори, співбесіди, оголошення)

Адміні­страція

гімназії,

педколектив

Інформа­ція

 

 1.  

Подати статистичний звіт (форма № 77-РВК) про кількість дітей і підлітків шкільного віку, інформацію про охоплен­ня дітей і підлітків шкільного віку навчанням, про облік за роками народження, про облік навчання дітей і підлітків шкільного віку

До 05.09

Заступник директора

Литвиненко В.В.

Статистичний звіт,

інформація

 

 1.  

Проводити роботу щодо залучення до навчання дітей 6-річного віку:

 • уточнити списки дітей, яким виповнилося 5 років;
 • провести бесіди з батьками про необхідність вступу до гімназії  з 6-ти років;
 • зібрати заяви батьків та пояснювальні записки з причи­ною відмови;
 • провести рекламно-інформаційну акцію «Школа для майбутніх пер­шокласників»

Протягом навчального року (під­сумки 01, 05)

Заступник директора Казаріна С.В., учителі майбут­ніх пер­шоклас­ників

План ро­боти

 

 

 1.  

Заслуховувати на нараді при директорі питання:

 • про виконання положень Конституції України, ст. 35 За­кону України «Про освіту», ст. 6 Закону України «Про загальну середню освіту», нових Державних стандартівбазової і повної загальної середньої освіти,Статуту гімназії, Інструкції з обліку дітей і під­літків шкільного віку;

про здійснення контролю за відвідуванням навчальних за­нять учнями гімназії

Вересень,

червень

Заступник директора

Литвиненко В.В.

Прото­кол №

____________

 

 

 1.  

Заслухати на засіданні Ради гімназії питання щодо відвідуван­ня учнями школи навчальних занять

Жовтень,

квітень

Голова ради гімназії Солодовнікова О.І.,

заступник директора

Саніна С.В.

 

Прото­кол Ра­ди гімназії № ___

 

_________________

 

 1.  

Перевірити працевлаштування випускників 9-х, 11-х класів, надати інформацію до управління освіти

До 10.10

Заступник директора Радецька І.В.

Інфор­мація,

списки

 

 

 

1.1.2.  Створення оптимальних умов щодо початку навчального року

з/п

Зміст

Термін

виконання

(вихід)

Відпові­дальний

Відмітка про ви­конання,

№ спра­ви

При­мітка

 1.  

Укомплектувати гімназію педагогічними кадрами

До 31.08

Директор Корж С.С.

Інформація

 

 1.  

Скласти тарифікацію вчителів на 2017-2018 н.р.

До 31.08

Директор Корж С.С.,

заступник директора Литвиненко В.В.

 

 

 1.  

Організувати медичний огляд учнів

До 31.08

Заступник директора Литвиненко В.В.

Наказ

 

 

 1.  

Уточнити контингент учнів. Скласти шкільну мережу. Узгоди­ти її з управлінням освіти

До 05.09

Директор Корж С.С.,

заступник директора Литвиненко В.В.

 

 

 1.  

Провести: серпневу педраду; інструктивну нараду з питань ведення шкільної документації, організованого початку навчального року

31.09

Директор Корж С.С.

 

Прото­кол

 

 

 1.  

Затвердити, погодити:

 • нормативні документи роботи школи на навчальний рік: навчальні плани, річний план роботи школи, режим робо­ти школи, розклад занять;
 • календарне та тематичне планування за предметами на се­местри;
 • плани роботи факультативів, гуртків;
 • плани виховної роботи класних керівників на семестри;
 • план роботи шкільної бібліотеки, психолога, соціального педагога

До 1.09

Директор,

Заступники директора

Документація,

плани роботи

 

 1.  

Оформити класні журнали, журнали додаткових занять, фа­культативів, індивідуального навчання, гуртків, ГПД

До 05.09

Заступники директора

Інформація

 

 1.  

Укомплектувати списки гуртків, спеціальних медичних груп з фізичної культури, ГПД

До 05.09

Заступники директора

Литвиненко В.В.,

Казаріна С.В.

Наказ

 

 

 1.  

Провести перевірку стану та готовності матеріально-технічної бази кабінетів та гімназії в цілому до нового навчального року. Оформити акти та іншу документацію про готовність гімназії, майстерень, спортивних залів, спортивного майданчика, ка­бінетів до початку навчального року. Провести заходи з охо­рони праці на початок навчального року (у т. ч. інструктажі з учнями та вчителями)

25.08

Директор,

заступники

директора,

комісія щодо підготовки до нового навчального року

Акти

пере­вірок,

інформа­ція

 

 1.  

Забезпечити учнів підручниками, учителів навчальними про­грамами, посібниками, методичною літературою

До 01.09

 

Зав. бібліотекою

Шальнова Н.В.

 

Інформація

 

 1.  

Затвердити графіки чергування вчителів, учнів, сторожів на семестри, довести під розпис посадові інструкції, пам’ятки

До 31.08

Директор Корж С.С.,

заступники  директора

Інформація

 

 1.  

Провести роботу з учнями, батьками з метою організації га­рячого харчування учнів 1-11-х класів. Затвердити режим хар­чування та обслуговування в шкільній їдальні. Організувати пільгове харчування учнів. Організувати чер­гування вчителів та адміністрації гімназії в їдальні

До 10.09

Заступник директора

Саніна С.В.,

класні керівники

 

Інформація

 

 1.  

Провести облік малозабезпечених, неповних, багатодітних сімей, учнів-сиріт, напівсиріт, дітей, що залишилися без батьківсько­го піклування, дітей-інвалідів, дітей, що потерпіли від аварії на ЧАЕС, учнів девіантної поведінки, неблагополучних сімей, сімей, які прибули з зони АТО та РК

До 10.09

Заступник директора

Саніна С.В.,

Казаріна С.В.,

соціальний педагог

 

Списки

 

 

 1.  

Перевірити та підтвердити довідками працевлаштування випускників 9-х, 11-х класів

До 10.09

Заступник директора

Радецька І.В.

Довідка

 

 1.  

Затвердити графік проведення шкільних предметно-методичних Декад.

Організувати підготовку учнів до участі в І та II етапах Всеукраїнських олімпіад з базових дисциплін

До 01.10

Заступник директора

Радецька І.В.

Графік

 

 1.  

Скласти плани роботи класних керівників на осінні, зимові та весняні канікули

Жовтень,

грудень,

березень

Заступник директора

Саніна С.В.

Плани

 

 1.  

Забезпечити виконання конституційних прав дітей на освіту:

 • організувати профорієнтаційну роботу серед майбутніх ви­пускників школи

Протягом навчаль­ного року

Директор Корж С.С.,

заступник директора

Радецька І.В.

Інформація

 

 1.  

Забезпечити соціальний захист учнів

Протягом навчаль­ного року

Заступник директора

Саніна С.В.

Інфор­мація

 

 1.  

Провести бесіди з учнями з питань надзвичайних ситуацій

Протягом навчаль­ного року

Заступник директора

Саніна С.В.,

Класні керівники, учителі-предметники,

учитель предмета «Захист Вітчизни»

Інфор­мація

 

 1.  

Провести бесіди щодо особливої відповідальності педпрацівників

Протягом навчаль­ного року

Директор Корж С.С.

Інфор­мація

 

 

 

1.1.3. Створення оптимальних умов щодо закінчення навчального року

з/п

Зміст

Термін

виконання

(вихід)

Відпові­дальний

Відмітка про ви­конання,

№ спра­ви

При­мітка

 1.  

Затвердити план заходів щодо закінчення навчального року, проведення ДПА та підсумкових контрольних робіт

Квітень-

червень

Директор

Корж С.С.

Плани,

протоколи

 

 1.  

Створити робочу групу для складання річного плану на 2018-2019 н. р.

Березень

Директор Корж С.С., заступники директора

Наказ№             

 

 1.  

Укомплектувати гімназію педагогічними кадрами на 2017-2018  н. р. Узгодити орієнтовне педагогічне навантаження та відпустки з профспілковим комітетом. Ознайомити з ними педпрацівників. Провести співбесіди з учителями за підсумками навчального року. Підготувати пам’ятку вчителям щодо закінчен­ня навчального року

Травень-

серпень

Директор

Корж С.С.

Інформа­ція, спів­бесіди, пам’ятки, заяви

 

 1.  

Оформити документи на учнів, які звільнені від ДПА за станом здоров'я  та за особливі досягнення у навчанні.

Підготувати до розгляду на засіданнях методичних об’єднань матеріали ДПА.

Оформити куточок «Державна підсумкова атестація» .

Квітень

 

Заступники директора

Накази

 

 1.  

Проаналізувати виконання розділів річного плану за рік

Червень

Директор Корж С.С.,

заступники директора

Довідки

 

 

 1.  

Проаналізувати виконання навчальних програм за рік

Червень

Заступни­ки дирек­тора

Наказ №

 

 

 1.  

Видати накази за підсумками навчального року

Травень-

червень

Заступник директора

Литвиненко В.В.

Наказ,

протоколи

 

 1.  

Розглянути питання щодо завершення навчального року та ви­пуску учнів

До 20.04

Заступник директора

Литвиненко В.В.

Протокол

Ради гімназії №

 

 1.  

Розглянути питання вибору учнями предметів складання ДПА

До 30.04

Адміні­страція,

учителі-предметники

Протокол  №

 

 1.  

Видати наказ «Про порядок організованого закінчення навчаль­ного року та підготовку учнів до підсумкових контрольних робіт та державної підсумкової атестації»

Квітень

Заступник директора

Литвиненко В.В.

Наказ №   

 

 1.  

Видати наказ «Про організацію навчально-виховного процесу під час проведення навчальних екскурсій та навчальної практи­ки учнів загальноосвітнього навчального закладу»

До 01.04

Заступник директора Радецька І.В.,

Литвиненко В.В.

Наказ №   

 

 1.  

Затвердити склад  державних атестаційних комісій

До18.05

Заступник директора

Казаріна С.В.,

Литвиненко В.В.

Пропозиції

 

 1.  

Провести підсумкові контрольні роботи та ДПА для учнів 4-х класів

Травень

Заступник директора Казаріна С.В.

Інформація

 

 1.  

Видати наказ про нагородження учнів:

 • похвальним листом «За високі досягнення в навчанні» — 3-8-х та 10-го класу;
 • похвальною грамотою «За особливі досягнення у вивченні окремих предметів» — 9-х, 1І-х класів

Травень-

червень

Заступники директора

Казаріна С.В.,

Литвиненко В.В.

Наказ №

 

 1.  

Класним керівникам виставити оцінки до табелів успішності 1-8, 10-х класів, особових справ 1-11-х класів та написати харак­теристики до особових справ учнів 1, 4, 9, 11-х класів

Травень-

червень

Заступники директо­ра, кл. керівники

Інформа­ція

 

 1.  

Прийняти рішення на спільному засіданні педагогічної ради і Ради гімназії та видати наказ про представлення випускників до нагородження золотою або срібною медалями. Погодити з управлінням освіти

Квітень-

травень

Директор Корж С.С.

Наказ №

 

Протокол №

 

 1.  

Видати наказ про випуск учнів 9, 11-х класів

Травень-

червень

Заступник директора

Литвиненко В.В.

Наказ №   

 

 1.  

Оформити документи про освіту

Травень

Директор Корж С.С.

Наказ№

 

 

 1.  

Видати наказ «Про призначення комісії з перевірки відповіднос­ті виставлення балів навчальних досягнень учнів у документи про базову та повну загальну середню освіту» та перевірити від­повідність виставлених балів у додатках до свідоцтв та атестатів балам у класних журналах, протоколах ДПА, книгах обліку та видачі зазначених документів. Оформити акти перевірки відповідності виставлення балів у до­датки до свідоцтв про базову загальну середню освіту та атеста­тів про повну загальну середню освіту

Травень-

червень

Директор,

заступник директора

Литвиненко В.В.

Наказ № Протоко­ли ДПА, класні журнали, книги об­ліку ви­дачі до­кументів про освіту, додатки, акт

 

 1.  

Підбити підсумки проведення ДПА учнів 4, 9, 11-х класів

До 01.07

Заступники директора

Казаріна С.В.,

Литвиненко В.В.,

Радецька І.В.

Довідка

Наказ №

 

 

 

1.1.4. Допрофільна підготовка та профільне навчання

з/п

Зміст

Термін

виконання

(вихід)

Відпові­дальний

Відмітка про ви­конання,

№ спра­ви

При­мітка

Організаційні заходи

 1.  

Створити умови для врахування й розвитку навчально- пізнавальних і професійних інтересів, нахилів, здібностей і потреб учнів старшої школи в процесі їхньої загальноосвіт­ньої підготовки

Протягом

року

Адміністра­ція гімназії

Інформа­ція

 

 1.  

Підготувати робочі навчальні плани на 2018-2019 н.р.

Травень

Заступники директора

Навчаль­ний план

 

 1.  

Створити умови для застосування сучасних інформаційних технологій у навчально-виховному процесі профільних класів

Постійно

Директор Корж С.С., заступники директора

Литвиненко В.В.,

Радецька І.В.

Інформа­ція

 

 1.  

 

 

 

 

 

Психолого-педагогічний супровід допрофільної підготовки та профільного навчання

Профорієнтаційна робота

 1.  

Проаналізувати працевлаштування випускників гімназії за минулий навчальний рік

Вересень

Заступник директора

Радецька І.В.

Інформа­ція

 

 1.  

Взяти участь у ярмарках професій з метою ознайомлення школярів з пропозиціями професійно-технічних училищ, ви­щих навчальних закладів,

Березень-

квітень

Заступникдиректора

Радецька І.В.

Інформа­ція

 

 

 1.  

Взяти участь учням випускних класів у Днях відкритих две­рей у професійно-технічних училищах, вищих навчальних закладах

Протягом року

Заступник директора, Радецька І.В.,

класні керівники 11 кл.

Інформа­ція

 

 

Міжгалузева співпраця

 1.  

Співпрацювати з міським Центром зайнятості населення, проводити аналіз освітніх потреб населення міста щодо здо­буття повної загальної середньої освіти

Протягом

року

Директор Корж  С.С.

Інформа­ція

 

Інформаційно-методичне забезпечення

 1.  

Здійснювати програмне забезпечення інваріантної та варіатив­ної складових робочого навчального плану

До 01.09

Заступник директора Литвиненко В.В.,

учителі-предметники

Навчаль­ний План

 

 1.  

Забезпечити вчителів навчально-методичною літературою

Протягом

року

Директор Корж С.С.,

бібліотекар

 

Інформа­ція

 

Матеріально-технічне забезпечення

 1.  

Привести у відповідність до потреб реалізації профільного на­вчання наявне матеріально-технічне забезпечення навчально-виховного процесу

До 01.11

Директор Корж С.С.

Інформа­ція

 

 1.  

Проводити роботу щодо оновлення матеріально-технічної бази класних кімнат та кабінетів

Протягом навчаль­ного року

Адміністрація гімназії,

завідувачі кабінетами

Інформа­ція

 

Робота з батьками та громадськістю

 1.  

Організувати консультативну роботу для учнів і батьків з питань професійної орієнтації молоді

До 01.09

Заступник директора

Радецька І.В.,

психолог

 

 

Графіки

роботи

 

 1.  

Ознайомити учнів та їхніх батьків з професійно-технічними, вищими навчальними заклада­ми, а також напрямами підготовки в них, умовами прийому, навчання та подальшого працевлаштування

Протягом

року

Заступник директора

Радецька І.В.,

психолог

 

 

Інформа­ція

 

Підготовка та перепідготовка педагогічних кадрів

 1.  

Створити умови для безперервної педагогічної самоосвіти, під­готовки вчителів до роботи в профільних класах

Постійно

Адміністра­ція гімназії

Інформа­ція

 

 1.  

Організовувати відвідування уроків адміністрацією гімназії учителів-предметників у профільних класах

Протягом

року

Адміністрація гімназії

Інформа­ція

 

 

 

 1. Виконання ст.10 Конституції України, Закону України «Про мови»

з/п

Зміст

Термін

виконання

(вихід)

Відпові­дальний

Відмітка про ви­конання,

№ спра­ви

При­мітка

 1.  

Продовжувати роз’яснювальну роботу серед батьків, учнів та вчителів гімназії щодо Закону України «Про мови»

Протягом

року

Адміністра­ція гімназії

Оголо­шення, протоко­ли бать­ківських зборів

 

 1.  

Оформити куточки символіки в класних кабінетах

Вересень

Класні ке­рівники

Інформа­ція

 

 1.  

Заслухати на нараді при директорі рекомендації на 2017-2018 н.р. «Про дотримання єдиного орфографічного режиму»

Вересень

Заступник директора

Радецька І.В.

Рекомендації,

протокол

 

 1.  

Взяти участь у Міжнародному дитячому конкурсі

на кращого знавця української мови імені П.Яцика, у Міжнародному мовно-літературному конкурсі

учнівської та студентської молоді ім. Т. Шевченка, Всеукраїнському конкурсі  «Патріот» та ін.

Протягом року

Заступник директора Радецька І.В.,

керівник  МО вчителів укр. мови

 

Інформа­ція

 

 1.  

Заслухати на нараді при директорові заходи на 2017- 2018 н. р. «Про виконання педагогічним колективом гімназії Закону України «Про мови»

Січень

Заступник директора

Радецька І.В.

Довідка

 

 1.  

Провести День української писемності

Листопад

Заступник директора Радецька І.В., керівник МО вчителів укр. мови

План

роботи

 

 1.  

Провести Місячник національного виховання

Березень

Заступник директора

Саніна С.В.

План роботи виховної

роботи

 

 1.  

Провести виховні години з метою виховання в учнів патріотичних почуттів, усвідом­лення своєї національної гідності

Протягом року

Заступник директора Саніна С.В.,

кл. керівни­ки

 

Плани

виховної

роботи

 

 1.  

Здійснювати передплату фахових видань

Грудень

 

Зав. бібліотекою

Шальнова Н.В.

Інформа­ція

 

 1.  

Здійснювати оформлення наочності в гімназії та в навчальних кабінетах відповідно до державних вимог

Постійно

Педагогічні

працівники

 

 

 

 

1.1.6. Організація роботи з предмету «Захист Вітчизни» та військово-патріотичного виховання

з/п

Зміст

Термін

виконання

(вихід)

Відпові­дальний

Відмітка про ви­конання,

№ спра­ви

При­мітка

І.Керівництво допризовною підготовкою

військово-патріотичним вихованням

 1.  

Здійснювати контроль:

 • за якістю проведення занять з допризовної підготовки;
 • за виконанням статутних вимог на уроках фізкультури і допризовної підготовки;
 • за якістю засвоєння програм з навчальних предметів «Захист Вітчизни» та ОМЗ

Березень

 (підбиття підсумків)

Директор Корж С.С.,

Литвиненко В.В.

Довідка

 

 1.  

Перевіряти наявність і технічний стан навчальної зброї та патронів до неї

Один раз на семестр

Директор Корж С.С., керівник гуртка

Інформація

 

 1.  

Підготувати й подати до управління освіти і РВК звіт про стан допризовної підготовки за навчаль­ний рік

До 01.06

Директор Корж С.С.,

керівник гуртка 

Звіт

 

 1.  

Підготувати навчально-матеріальну базу, учнів до навчально-польових зборів

Березень-

квітень

Заступник директора

Литвиненко В.В.

Наказ

 

 1.  

Підготувати й провести День цивільного захисту (за окремим планом)

Квітень

Директор Корж С.С., заступник директора

Литвиненко В.В.

Наказ, документація з ЦО

 

II. Заходи з підвищення якості та ефективності уроків ЗВ

 1.  

Спланувати й організувати методичні заняття з командирами взводів і відділень

До 10.09

Заступник директора

Литвиненко В.В.

 

Календарне планування з ЦО

 

 1.  

На нараді при директорові обговорити захо­ди з підготовки та проведення п’ятиденних навчально-польових зборів та стрільб з юнаками

Вересень

Директор Корж С.С., керівник гуртка 

Наказ

 

III. Військово-патріотична та позакласна робота

 1.  

Організувати й провести диспути, бесіди з питань:

 • «Державна і військова символіка України.

Герб і прапор України»;

 • «Закон України про загальний військовий обов’язок і військову службу»;
 • «Як я розумію особисту відповідальність за захист Батьківщини»;
 • «Військова присяга — клятва на вірність Батьківщині»
 • «Дії учнів у надзвичайних ситуаціях»
 • «Україна – єдина країна»

Протягом року

Керівник гуртка,  класні керівники

План роботи школи на мі­сяць

 

 1.  

Продовжити роботу  роботу спортивних секцій, гуртка «Юний стрілок»

За графіком

Заступник директора

Саніна С.В.,

керівник гуртка 

Наказ

 

 1.  

Організувати підготовку учнів та участь коман­ди гімназії в районних змаганнях з військово-прикладних видів спорту, спартакіаді допризовної молоді

Травень

Заступник директора

Саніна С.В.,

керівник гуртка ,

учителі фізкуль­тури

Наказ

 

 

 

РОЗДІЛ 2.

НАУКОВО-МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СИСТЕМИ ЗАГАЛЬНОЇ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ

 

 1. Атестація педагогічних працівників

з/п

Зміст

Термін

виконання

(вихід)

Відпові­дальний

Відмітка про ви­конання,

№ спра­ви

При­мітка

 1.  

Ознайомлення вчителів, які атестуються, з нормативними документами атестації

Жовтень

Директор Корж С.С.,

 

 

 

 1.  

Затвердження плану курсової підготовки й узгодження його управлінням освіти

Вересень

Директор Корж С.С.

 

 

 

 1.  

Ознайомлення вчителів, які атестуються, з наказом про атес­тацію (під розпис)

До 01.10

Директор Корж С.С.

 

 

 

 1.  

Оформлення куточку «Атестація педпрацівників» у методич­ному кабінеті

Жовтень

Заступник директора

Литвиненко В.В.

 

 

 1.  

Складання графіка атестації

Жовтень

Заступникдиректора

Литвиненко В.В.

 

 

 1.  

Вивчення системи роботи педагогічних працівників, які пре­тендують на підвищення кваліфікаційної категорії або на при­своєння педагогічного звання та які не претендують на підви­щення кваліфікаційної категорії

Жовтень-

березень

Атестаційна комісія

 

 

 1.  

Провести наради та засідання методичних об’єднань з питань атестації (за окремим графіком)

Протягом

року

Директор Корж С.С.

 

 

 

 1.  

Декада вчителя, який атестується. Вивчення та аналіз систе­ми роботи вчителів, які атестуються

Лютий

Заступник директора

Литвиненко В.В.

 

 

 1.  

Творчі звіти вчителів, які атестуються

 

Лютий

Атестаційна комісія

 

 

 1.  

Проведення анкетування серед учнів і батьків з метою виявлення громадської думки за анкетою «Учитель очима дітей»

 

Січень

Психолог

 

 

 

 1.  

Підготовка матеріалів на педпрацівників, які атестуються, для розгляду на засіданнях атестаційної комісії, ознайомлен­ня з атестаційними листами

Березень

Директор Корж С.С.,

заступник директора

Литвиненко В.В.

 

 

 1.  

Методична рада з питань атестації

Березень

Директор Корж С.С.

 

 

 

 1.  

Підбиття підсумків атестації педпрацівників гімназії: наказ, звіт, нарада

Квітень

Заступник директора

Литвиненко В.В.

 

 

 

 

2.2. План заходів щодо підвищення ефективності діяльності гімназії

 

з/п

Зміст

Термін

виконання

(вихід)

Відпові­дальний

Відмітка про ви­конання,

№ спра­ви

При­мітка

 1.  

Провести ґрунтовний аналіз щодо участі та результативності учнів гімназії в турнірах, конкурсах, предметних олімпіадах, конкурсі-захисті МАН у 2017-2018 н.р.

Протягом року

Заступник директора

Радецька І.В.

 

 

 1.  

Здійснювати моніторинг участі вчителів гімназії у фахових конкурсах у 2017-2018 н.р.

Протягом року

Заступник директора

Радецька І.В.

 

 

 1.  

Спланувати роботу творчих, проблемних та динамічних груп з опрацювання обласної науково-методичної про­блеми

До 01.10

Заступник директора

Радецька І.В.

 

 

 1.  

Продовжити проведення ІV етапу дослідно-експериментальної роботи з проблеми

«Науково-методичного забезпечення формування конкурентоздатності особистості в умовах швидкозмінного середовища: соціально-профорієнтаційний аспект»

До 01.10

Заступник директора

Радецька І.В.

 

 

 1.  

Створювати належні умови для якісної самоосвіти вчите­лів, для підвищення кваліфікації педагогічних працівників у 2017-2018 н.р.

Протягом навчаль­ного року

Адміністра­ція гімназії

 

 

 

 

2.3. Організаційна робота

 

з/п

Зміст

Термін

виконання

(вихід)

Відпові­дальний

Відмітка про ви­конання,

№ спра­ви

При­мітка

Серпень

 1.  

Співбесіда з учителями з метою визначення готовнос­ті до роботи в новому навчальному році (знання ви­мог стандарту освіти, вимог листа МОНу №1/9-437 від 17 серпня 2016 року щодо методичних рекомендацій  «Про викладання навчальних предметів у загальноосвітніх навчальних закладах», Статуту гімназії, навчальних програм, наявність навчально-методичного забезпечення з предмета)

25.08

Адміністрація гімназії

Інформація на педраді в серпні

 

 1.  

Проведення інструктивних нарад для вчителів:  

 • інструктаж щодо ведення і заповнення класних журналів;
 • про виконання єдиних вимог до усного і писемного мовлення учнів;
 • організація календарно-тематичного планування на І семестр 2017-2018 н. р.

До 01.09

 

 

 

 

 

До 13.09

Заступники директора, керівники МО

 

Протоколи засі­дань методичних об’єднань

 

 1.  

Участь в огляді готовності кабінетів до початку нового навчального року

18.08

Комісія

Інформація на нараді при ди­ректорові

 

 1.  

Проведення інструктажу з техніки безпеки та охорони праці

28-31.08

Заступник директора

Саніна С.В.

 

Запис у журналі інструктажу

 

 1.  

Педагогічна рада:

 1. Про виконання положень Конституції України, ст. 35 За­кону України «Про освіту», ст. 6 Закону України «Про загальну середню освіту», Статуту гімназії.
 2. Аналіз, стану навчально-виховної роботи гімназії у 2016-2017  н.р. та завдання на новий 2017-2018  н.р.

3. Організований початок навчального року: погоджен­ня річного плану роботи гімназії на 2017-2018  н. р., за­твердження режиму роботи гімназії, система роботи гімназії з охорони праці, охорони безпеки життєді­яльності, дотримання правил внутрішнього трудового розпорядку;

4. Аналіз результатів ДПА і контрольних робіт учнів порівняно з минулим навчальним роком;

5. Про систему роботи гімназії щодо соціального захисту учнів

31.08

Директор Корж С.С.,

заступники директора

 

Протокол,

наказ

 

 

 

 

 

 

Вересень

 1.  

Перевірка та затвердження календарно-тематичного планування на І семестр 2017-2018  н. р.

До 13.09

Директор Корж С.С.,

заступники директора

Інформація

 

 1.  

Закріплення настав­ників за молодими спеціалістами

До 13.09

Заступник директора

Радецька І.В.

Наказ

 

 1.  

Перевірка документації з техніки безпеки в спортзалі, кабінетах фізики, хімії, біології, трудового навчання, інформатики

До 11.09

Заступник директора

Саніна С.В.

 

Інформація

 

 1.  

Ознайомлення з Положенням про атестацію вчителів (індивідуально)

22.09

Заступник директора

Литвиненко В.В.

Інформація

 

 1.  

Спланувати роботу з обдарованими дітьми, учнями, що мають під­вищену мотивацію до навчально-пізнавальної діяльності

До 01.10

Заступник директора

Радецька І.В.

Наказ

 

 1.  

Оформлення документації з методичної роботи

До 01.10

 

Заступник директора

Радецька І.В.

Довідка

 

 1.  

Засідання методичної ради гімназії

15.09

Заступник директора

Радецька І.В.

Протоколи засідань

 

 1.  

Засідання шкільних методичних об’єднань

13.09

Заступник директора

Радецька І.В.,

керівники МО

Протоколи засідань

 

 1.  

Місячник безпеки

Протягом місяця

Заступник директора

Саніна С.В.

Наказ

 

Жовтень

 1.  

Психолого-педагогічний консиліум з метою створення умов для успішного адаптаційного періоду учнів 1-х класів

24.10

Заступник директора

Казаріна С.В.

Інформація

 

 1.  

Засідання атестаційної комісії

 

17.10

Директор Корж С.С.
 

Протокол

засідання

атестаційної комісії

 

 1.  

Перевірка класних журналів

До 30.11

Заступники директора

 

Співбесіди

 

 1.  

Перевірка робочих зошитів, зошитів для РЗМ, прак­тичних та контрольних робіт (ТО) з метою дотримання єдиного орфографічного режиму та об’єктивності ви­ставляння оцінок за роботи контролюючого характеру

За пла­ном

Заступники директора

Казаріна С.В.,

Литвиненко В.В.

Довідки

 

 1.  

Предметно-методична Декада історії та права

3,4-й тижні

Заступник директора

Радецька І.В.

Інформація

(план проведення, звіт)

 

 1.  

Фронтальний контроль за станом викладання фізики

До 01.11

Заступник директора

Литвиненко В.В.

Наказ

 

 1.  

Тематичний контроль за станом викладання англійської мови у початковій школі

До 01.11

Заступник директора

Радецька І.В.

Наказ

 

 1.  

Місячник правового виховання

Протягом місяця

Заступник директора

Саніна С.В.

Наказ

 

Листопад

 1.  

Засідання методичної ради

2-й тиждень

Заступник директора

Радецька І.В.

Протокол

за­сіданняМР

 

 1.  

Засідання шкільних методичних об’єднань

3-й тиждень

Заступник директора

Радецька І.В.,

керівники МО

Протоколи засідань

 

 1.  

Психолого-педагогічний консиліум з метою створення умов для успішного адаптаційного періоду учнів 5-х класів

Листопад

Заступник директора

Литвиненко В.В.

Інформація

 

 

 1.  

Предметно-методична Декада математики та інформатики

3,4-й тижні

Заступник директора

Литвиненко В.В.

Інформація

(план проведення, звіт)

 

 1.  

Тематичний контроль за станом викладання математики у початковій школі

До 01.12

Заступник директора

Казаріна С.В.

Наказ

 

 1.  

Фронтальний контроль за станом викладання предмета «Людина і світ»

До 30.12

Заступник директора

Радецька І.В.

Наказ

 

 1.  

Місячник здорового способу життя

Протягом місяця

Заступник директора

Саніна С.В.

Наказ

 

Грудень

 1.  

Перевірка техніки читання та обчислювальних нави­чок учнів 2-4-х кл.

11-15.12

Заступникдиректора

Казаріна С.В.

Довідка

 

 1.  

Контроль за виконанням навчальних програм

18-22.12

Заступники директора

Довідки,

наказ

 

 1.  

Робота з журналами (класні, індивідуальні, факульта­тивних занять, гурткової роботи, ГПД)

18-22.12

Заступники директора

Довідка

 

 1.  

Перевірка робочих зошитів, зошитів для РЗМ, практичних та контрольних робіт (ТО) з метою дотримання єдиного орфографічного режиму та об'єктивності ви­ставляння оцінок за роботи контролюючого характеру

18-22.12

Заступники директора

Інформація

 

 1.  

Моніторинг педагогічної діяльності вчителів за І семестр

До 28.12

Заступник директора

Радецька І.В.

Інформація

 

 1.  

Фронтальний контроль за станом викладання німецької мови

До 25.12

Заступник директора

Радецька І.В.

Наказ

 

 1.  

Тематичний контроль за станом викладання предмета «Захист Вітчизни»

До 30.01

Заступник директора

Литвиненко В.В.

Наказ

 

 1.  

Предметно-методична Декада початкових класів

3,4-й тижні

Заступник директора

Казаріна С.В.

Інформація

(план проведення, звіт)

 

 1.  

Місячник військово-патріотичного виховання

Протягом місяця

Заступник директора

Саніна С.В.

Наказ

 

Січень 

 1.  

Методично-оперативна нарада з питань:

 • підсумки виконання плану роботи гімназії за І се­местр;
 • результати контролю за виконанням навчальних програм, лабораторних, практичних, контрольних робіт за І семестр;

про набір учнів до 1-го класу на 2018-2019 н. р.;

 • різне

Січень

Директор Корж С.С.

Протокол

 

 1.  

Фронтальний контроль стану викладання географії

До 30.01

Заступник директора

Литвиненко В.В.

Наказ

 

 1.  

Засідання шкільних методичних об’єднань

2-й тиждень

Заступник директора

Радецька І.В.,

керівники МО

Протоколи

засідань   

 

Лютий

 1.  

Декада педагогічної творчості вчителів, які атестують­ся. Вивчення рейтингу вчителів, що проходять атеста­цію. Робота шкільної атестаційної комісії

Лютий

Адмініст­рація гімназії

Інформація

 

 1.  

Виконання вчителями вимог методичного листа Мініс­терства освіти і науки України «Про обсяг і характер домашніх завдань для учнів 1-11 класів»

3-й тиждень

Заступники директора

Інформація

 

 1.  

Предметно-методична Декада вчителів іноземної філології

3,4-й тижні

Заступник директора

Радецька І.В.

Інформація

(план проведення, звіт)

 

 1.  

Тематичний контроль стану викладання літературного читання у початковій школі

До 30.02

Заступник директора

Казаріна С.В.

Наказ

 

 1.  

Місячник художньо-естетичного виховання

Протягом місяця

Заступник директора

Саніна С.В.

Наказ

 

Березень 

 1.  

Підсумки роботи вчителів, які атестуються. Підго­товка атестаційних матеріалів.

Засідання атестаційної комісії

4-й тиждень

Директор Корж С.С.,

заступник директора

Литвиненко В.В.

Атестаційні матеріали. Протоколзасідання

 

 1.  

Засідання шкільних методичних об’єднань

2-й тиждень

Заступник директора

Радецька І.В.,

керівники МО

Протоколи засідань

 

 1.  

Підсумки участі учнів у Всеукраїнських олімпіадах з базових дисциплін, конкурсах, турні­рах, конкурсі-захисті науково-дослідницьких робіт учнів-членів МАН

До 30.03

Заступник директора

Радецька І.В.

Наказ

 

 1.  

Організація повторення вивченого матеріалу та підго­товка до підсумкових контрольних робіт та ЗНО.

Стан поурочного планування

4-й тиждень

Заступники директора

Інформація

 

 1.  

Предметно-методична Декада української мови та літератури, світової літератури

3,4-й тижні

Заступник директора

Радецька І.В.

Інформація

(план проведення, звіт)

 

 1.  

Засідання методичної ради

4-й тиждень

Заступник директора

Радецька І.В.

Протокол

засідання МР

 

 1.  

Відвідування уроків молодих учителів з метою надання їм методичної допомоги

2-й тиждень

Заступник директора

Радецька І.В.

Інформація

 

 1.  

Фронтальний контроль за станом викладання української мови

До 30.03

Заступник директора

Радецька І.В.

Наказ

 

 1.  

Місячник національного виховання

Протягом місяця

Заступник директора

Саніна С.В.

Наказ

 

Квітень

 1.  

Відвідування уроків учителів з метою виявлення рів­ня вирішення науково-методичної проблеми гімназії

4-22.04

Заступники директора

Узагальнення

матеріалів

 

 1.  

Аналіз роботи педагогічного колективу над науково-

методичною проблемою (співбесіди).

Наслідками роботи над науково-методичною пробле­мою мають стати такі показники:

 • підвищення педагогічної майстерності, творчого потенціалу педагогів;
 • використання набутого досвіду більшістю педаго­гів школи;
 • удосконалення змісту, форм і методів внутрі- шкільної методичної роботи;
 • високий рівень навчальних досягнень, вихованос­ті, розвитку учнів;
 • сприятливий педагогічний клімат у колективі

27.04

Заступники директора

Наказ

 

 1.  

Підготовка до підсумкових контрольних робіт учнів 4, 9, 11-х класів. Узгодження змісту ма­теріалів до ДПА

Квітень

Заступники директора

Документація

 

 1.  

Організація навчальної практики та екскурсій

15.04

Заступники директора

Наказ

 

 1.  

Предметно-методична Декада біології, хімії, фізики, географії, основ здоров’я

3,4-й тижні

Заступник директора

Литвиненко В.В.

Інформація

(план проведення, звіт)

 

 1.  

Складання графіка консультацій та розкладу підсум­кових контрольних робіт

До 30.04

Заступники директора

 

Графік

 

 1.  

Підготовка документації про звільнення учнів від атестації

До 30.04

Заступник директора

Литвиненко В.В.

Документація

 

 1.  

Фронтальний контроль за станом викладання екології

До 30.04

Заступник директора

Литвиненко В.В.

Наказ

 

 1.  

Тематичний контроль за станом викладання англійської мови (9 клас)

До 30.04

Заступник директора

Радецька І.В.

Наказ

 

 1.  

Місячник екологічного виховання

Протягом місяця

Заступник директора

Саніна С.В.

Наказ

 

Травень

 1.  

Педагогічна рада:

 • організоване закінчення навчального року;
 • підсумки роботи з учнями, які навчалися за інди­відуальною формою;
 • ознайомлення вчителів гімназії з нормативними до­кументами Міністерства освіти і науки України

До 27.05

Директор Корж С.С.,

заступники директора

Протокол,

інформація

 

 1.  

Співбесіди з молодими вчителями, планування тем із самоосвіти на наступний навчальній рік

20.05

Заступник директора

Радецька І.В.

Інформація

 

 1.  

Перевірка та аналіз техніки читання та обчислюваль­них навичок учнів початкової школи

9-12.05

Заступники директора

Казаріна С.В.

Довідка

 

 1.  

Перевірка виконання навчальних програм за записами в журналах. Система письмових робіт, їх кількість, якість виконання учнями

До 26.05

Заступники директора

Наказ

 

 1.  

Тематичний контроль за станом викладання спецкурсів та курсів за вибором

До 30.05

Заступник директора

Радецька І.В.

Наказ

 

 1.  

Моніторинг педагогічної діяльності вчителів за ІІ семестр

До 01.06

Заступник директора

Радецька І.В.

Інформація

 

 1.  

Місячник родинного виховання

Протягом місяця

Заступник директора

Саніна С.В.

Наказ

 

Червень

 1.  

Засідання методичної ради

2-й тиждень

Заступник директора

Радецька І.В.

Протокол

засідання МР

 

 1.  

Підготовка звітної документації за підсумками роботи за рік. Планування роботи на наступний навчальний рік

11-15.06

Заступники директора

Стат. звіти,

плани

 

 

 

 1. Наукова робота з учнями

 

Дата

Зміст роботи

Відпові­дальний

Виконання

Вересень

 

 1. Діагностика розумових здібностей учнів.
 2. Провести опитування серед учнів з метою вивчення їхнього бажання брати участь у роботі МАН.
 3. Установча конференція з учнями на предмет написання науково-дослідницьких робіт

Психолог,

Заступник директора

Радецька І.В.

Інформація

Жовтень

 1. Корегування картотеки обдарованих дітей.
 2. Планування роботи гуртків, факультативів, індивідуальних занять, секцій

Заступник директора

Радецька І.В.

Інформація

Листопад

 1. Участь у турнірах, конкурсах, олімпіадах.
 2. Індивідуальні консультації з питань роботи над темою дослідження, оформлення наукових робіт, підготовка необхідної документації
 3. Експертиза науково-дослідницьких робіт учнів гімназії

Заступник директора

Радецька І.В.

Інформація

Квітень

Гімназичний конкурс «Учень року»       

Заступники директора

Наказ

Травень

Свято обдарованої молоді

Директор Корж С.С.,

кл. керівники

Наказ

 

                                                                                                                                                    

 

РОЗДІЛ 3.

ВНУТРІШНЬОШКІЛЬНИЙ КОНТРОЛЬ ТА УПРАВЛІННЯ

 1. ПОЧАТКОВА ШКОЛА

 

СЕРПЕНЬ

Зміст контролю

Мета

перевірки

Вид контролю

Метод

Виконавець

Форма узагальнення

Контроль за кадровим забезпеченням навчального процесу, за обсягом навантаження педагогів

Раціональне використання кадрового потенціалу

Попереджувальний

Робота з тарифікацією

Корж С.С.

Казаріна С.В.

Адміністративна нарада

Контроль комплектування 1-х класів

Комплектування, складання списків за роками

Діагностичний

Складання списків

Казаріна С.В.

Нарада в присутності завуча, психолога й класного керівника

Контроль забезпеченості підручниками, врегулювання програм

Готовність складання списків за авторами предметів

Попереджувальний

Співбесіда з бібліотекарем, класним керівником

Казаріна С.В,

Керівник  МО

 

 

Контроль готовності кабінетів до навчального року

Стан ТБ, готовність матеріальної бази, методичного забезпечення

Діагностичний

Рейд по кабінетам

Корж С.С.

Казаріна С.В,

Керівник МО

 

Батьківські збори першокласників

Готовність до школи

Попереджувальний

Проведення зборів

Казаріна С.В,

Учителі

Адміністративна нарада

Засідання з керівником МО початкової школи

Координація роботи МО

Попереджувальний

Засідання

Казаріна С.В,

Керівник МО

Протокол засідання

Готовність до першого уроку

Готовність і оснащення до першого уроку

Діагностичний

Співбесіда

Казаріна С.В.

 

Нарада в присутності завуча

Організація наступності  «Дитячий садок  - школа»

(набір учнів до 1 –го класу  2017-18 н.р.

Набір учнів до 1 –го класу  2017-18 н.р.

Діагностичний

 

 

Складання списків

Казаріна С.В.

 

 

ВЕРЕСЕНЬ

Зміст контролю

Мета перевірки

Вид контролю

Метод

Виконавець

Форма узагальнення

Нарада за підсумками першого дня навчання

Кількісний склад учнів

Діагностичний

Звірка за документами

Казаріна С.В,

 

 

 

Спостереження за рівнем адаптації учнів 1-х класів

Організація адаптаційного періоду

Діагностичний

Бесіда, відвідування уроків

Казаріна С.В,

психолог

Довідка

Проведення співбесід з учителями щодо самоосвіти

Визначення тематики

Поточний

Співбесіда

Казаріна С.В.

 

Нарада в присутності завуча

Перевірка тематичного планування

Навчання й корекція вміння педагога

Попереджувальний

Аналіз роботи вчителів, бесіда

Казаріна С.В.

 

Довідка на МО

Виконання ЄОР з ведення зошитів, оформлення журналів, бесіда за новими програмами, перевірка особистих справ учнів

Вступний інструктаж

Попереджувальний

Вибіркова перевірка

Казаріна С.В.

 

Нарада в присутності завуча

Організація вступного повторення з математики, української мови у 2-4х класах

Перевірка відповідності стандартам

Попереджувальний

Контрольні роботи, диктанти

Казаріна С.В,

керівник МО

Нарада в присутності завуча

Послідовність у навчанні: адаптація учнів 5-х класів

Рівень навчальних досягнень учнів

Тематичний

АКР у 5-х класах

Казаріна С.В,

психолог

Адміністративна нарада

Співбесіда з керівником МО

Планування навчального матеріалу на І півріччя поточного року

Індивідуальний

Бесіда

Казаріна С.В.

 

На засіданні МО

Оформлення листів здоров’я в класних журналах

Рівень заповнення класних журналів шкільним лікарем

Індивідуальний

Перевірка журналів

Керівник МО

Нарада в присутності завуча

Скласти списки за типами обдарованості

 Контингент обдарованих дітей

Діагностичний

Бесіди з учнями

Керівник МО

Нарада в присутності завуча

 

ЖОВТЕНЬ

Зміст контролю

Мета перевірки

Вид контролю

Метод

Виконавець

Форма узагальнення

Стан шкільної документації (класних журналів)

Загальні недоліки ведення шкільної документації

Поточний

Співбесіда, перевірка журналу

Казаріна С.В,

керівник МО

Нарада в присутності завуча

Перевірка формування каліграфічного письма в період навчання грамоти

Перевірка практичної спрямованості урочної корекції

Попереджувальний

Відвідування уроків, перевірка прописів

Казаріна С.В.

 

Співбесіда з учителями

 Співбесіда з класним керівником про роботу з важковиховуваними дітьми

Складання індивідуальних карток

Діагностичний

Бесіди з учителями

Казаріна С.В.

 

Нарада в присутності завуча

Перевірка стану ведення щоденників у 2-4-х класах

Виявлення загальних недоліків

Адміністративний

Перегляд зошитів, щоденників

Казаріна С.В.,

керівник МО

Довідка, запис в індивідуальних зошитах

 Тематичний контроль « Прийоми 

активізації  пізнавальної діяльності  учнів  на уроках англійської мови на початковому етапі навчання»

Моніторинг роботи вчителя щодо використання прийомів для активізації пізнавальної діяльності учнів

Адміністративний

Відвідування уроків

 

 

Радецька  І. В.

 

Довідка

Стан адаптивності учнів, які навчаються в 1-х класах

Контингент дезадаптованих дітей, визначення причин

Діагностичний

Моніторинг

Казаріна С.В.,

психологічна служба

Педконсиліум

Підготовка до атестації вчителів

Стан документації

Поточний

Відвідування уроків, оформлення папки

Казаріна С.В.

 

Запис в індивідуальних зошитах

Методична допомога молодим учителям Ситновій Г.Ю., Клімак І.О.

Рівень вчителя, надання методичної допомоги

Персональний

Відвідування уроків

Казаріна С.В.

 

Співбесіда з учителями

ЛИСТОПАД

Зміст контролю

Мета перевірки

Вид контролю

Метод

Виконавець

Форма узагальнення

Засідання МО

Рівень виконання окреслених завдань

Адміністративний

Підсумковий

Казаріна С.В.

керівник МО

Протокол засідання

Стан робочих зошитів з української мови та математики у 2-4 класах

Якість роботи вчителя з робочими зошитами учнів: робота над помилками, ЄОР.

Поточний

Перевірка зошитів учнів

Казаріна С.В.

 

Довідка, нарада в присутності завуча

Контроль за рівнем навчальних досягнень учнів 3-4-х класів

Відповідність рівня стандартам освіти

Поточний

Контрольні зрізи, відвідування уроків

Казаріна С.В.

Довідки, нарада

Перевірка стану ведення класних журналів

Своєчасність, правильність записів у журналі

Попереджувальний

Перегляд журналів

Казаріна С.В.

 

Наказ

Обсяг домашніх завдань

Обсяг домашніх завдань

Поточний

За щоденниками, електронною поштою

Казаріна С.В.

 

Наказ

Перевірити відвідування шкільної бібліотеки учнями початкового ступеня

Охоплення школярів бібліотекою

Діагностичний

Співбесіда з бібліотекарем

Казаріна С.В.

 

Нарада в присутності завуча

Тематичний контроль «Формування логічного  складника математичної компетентності учнів початкової школи»

Відповідність вимогам Державного стандарту

Адміністративний

Відвідування уроків

Казаріна С.В.

Довідка

ГРУДЕНЬ

Зміст контролю

Мета перевірки

Вид контролю

Метод

Виконавець

Форма узагальнення

Стан роботи класних керівників 2-4х класів зі щоденниками

Система роботи класного керівника

Поточний

Перевірка щоденників

Казаріна С.В.,

 

керівник МО

Довідка

Формування графічного досвіду, швидкість письма в першокласників

Стан швидкості письма. Корекція роботи вчителів

Поточний

Зріз

Казаріна С.В.,

класні керівники

Довідки на МО

Перевірка техніки читання в 2-4-х класах

Динаміка, шляхи корекції

Попереджувальний

Опитування учнів

Казаріна С.В.

 

Наказ

Контроль за рівнем навчальних досягнень учнів за підсумками І півріччя (2-4-ті класи)

Рівень ЗУН, міцність знань

Адміністративний

Контрольні роботи, тестування, диктанти

Казаріна С.В.

керівник МО

Наказ

Формування навичок читання в 1-х класах

Рівень сформованості читання по складах у 1-х класах

Діагностичний

Індивідуальна перевірка

Казаріна С.В.

 

Довідка на МО

 

СІЧЕНЬ

Зміст контролю

Мета перевірки

Вид контролю

Метод

Виконавець

Форма узагальнення

Аналіз календарно – тематичного планування на ІІ семестр

 

Стан шкільної документації

Виконання єдиних вимог

Поточний

Перевірка журналів

Казаріна С.В.

 

Запис у журналі, довідка

Рівень методичної майстерності вчителя

Динаміка професійного зростання вчителя

Адміністративний

Відвідування уроків, перевірка документації

 Казаріна С.В.

 

Запис  в індивідуальних зошитах

Бесіда з учнями випускних класів

Труднощі в роботі учня, які уроки є найскладнішими

Діагностичний

Тестування

Казаріна С.В.

 

 

Батьківські збори

Збір матеріалу

Поточний

 

Казаріна С.В.

 

Нарада в присутності завуча

Виконання державних програм

Рівень, якість виконання державних програм (навчальних планів)

Підсумковий

Перегляд журналів, календарних планів, контрольних зошитів

Казаріна С.В.

Наказ

Система підготовки і проведення уроків вчителями ,що атестуються

Рівень проведення  уроків відповідно до кваліфікаційних категорій

Поточний

Відвідування уроків

Казаріна С.В.

 

 

 ЛЮТИЙ

Зміст контролю

Мета перевірки

Вид контролю

Метод

Виконавець

Форма узагальнення

Контроль роботи логопеда

Виконання графіка робіт, просування учнів

Адміністративний

Аналіз документації

Казаріна С.В.

 

 

Робота вчителів 1-х класів щодо формування графічного досвіду

Рівень формування графічного досвіду

Поточний

Перевірка прописів

Казаріна С.В.

 

Довідка

Робота з обдарованими дітьми

Рівень індивідуальної роботи з обдарованими дітьми

Поточний

Співбесіда

Керівник МО

Нарада в присутності завуча

Контроль ведення зошитів

Виконання єдиного орфографічного режиму

Поточний

Перевірка зошитів

Казаріна С.В.

 

Довідка

Педагогічна  майстерня

Обмін досвідом

Поточний

Відкриті уроки

Завуч, учителі

Нарада в присутності завуча

Тематичний контроль з літературного читання «Формування навичок аудіювання  на уроках літературного читання»

Відповідність вимогам Державного стандарту

 

 

 

 

Підготовка до педради

Проведення необхідних зрізів, відвідування уроків

Поточний

Бесіда

Казаріна С.В.

 

Адміністративна нарада

 

БЕРЕЗЕНЬ

Зміст контролю

Мета перевірки

Вид контролю

Метод

Виконавець

Форма узагальнення

Стан контрольних зошитів

Виконання єдиних вимог

Поточний

Перегляд зошитів

Керівник МО

Довідка

Формування графічного досвіду й каліграфічного письма, швидкість у  учнів 1 –х класів

Стан роботи

Поточний

Зріз

Керівник МО, вчителі

Довідка

Простежити результати взаємовідвідування уроків

Узагальнення та обмін досвідом

Індивідуальний

Відвідування уроків, бесіди

Казаріна С.В.

 

Нарада в присутності завуча

Перевірка класних журналів

Виконання програми, об’єктивність виставлення підсумкових оцінок 

Поточний

Перегляд журналів

Казаріна С.В.

 

Довідка

Контроль ведення щоденників у 3-4-х класах

Ведення щоденників і контроль за ними

Попереджувальний

Вибірково по класах

 Керівник МО

Довідка

Засідання МО

Згідно з планом

Поточний

 

Казаріна С.В.

 

 

Контрольні зошити у 2-4 класах

Виконання єдиних вимог, робота над помилками

Поточний

Перегляд зошитів

Казаріна С.В.,

керівник МО

Довідка

Перевірка обчислювальних навичок у 2-4-х класах

Узагальнення рівня засвоєння табличного множення і ділення

Узагальнюючий

Самостійні роботи

Вчителі

Наказ

 

КВІТЕНЬ

Зміст контролю

Мета перевірки

Вид контролю

Метод

Виконавець

Форма узагальнення

Формування навичок усної лічби

Система робота

Узагальнюючий

 

 

 

Настановчі збори для батьків майбутніх першокласників

Лекторій із підготовки дітей до школи

 

Батьківські збори

Корж С.С.,

Казаріна С.В.

 

Матеріали зборів

Організація вчителів, підготовка пакета тестування, інструктаж до 1 класу

Співбесіда

Діагностичний

Проведення тестування

Казаріна С.В.,

психолог

Складання списків

Запис дітей у 1-й клас (упродовж двох місяців)

Набір у 1-й клас

Діагностичний

Збори на рівні готовності до школи

 

Комплектація класів

Перевідні іспити в 5-й клас

Рівень навченості

Діагностичний

Іспит

Казаріна С.В.,

учителі

Складання списків

Контрольні роботи (ДПА) у випускних класах першого ступеня

Рівень опанування навчального матеріалу, якість знань

Підсумковий

Тести

Казаріна С.В.,

учителі

Наказ

«День книжки» - тиждень дитячої книжки

Свято книги

Підсумковий

Учителі, бібліотекар

 

Нарада в присутності завуча

 

 

ТРАВЕНЬ – ЧЕРВЕНЬ

Зміст контролю

Мета перевірки

Вид контролю

Метод

Виконавець

Форма узагальнення

Перевірка техніки читання в 1-4-х класах

Рівень сформованості правильного, виразного, побіжного свідомого читання наприкінці року

Персональний

Індивідуальне прослуховування учнів

Казаріна С.В.

 

Наказ

Проведення підсумкових контрольних робіт (2-3 кл.)

Рівень знань програмного матеріалу

Підсумковий

Проведення контрольних робіт, диктант

Казаріна С.В.,

керівник МО

Довідка

Стан кабінетів на кінець навчального року

Ремонт, підготовка робочих місць

Поточний

Огляд

Адміністрація

Нарада в присутності директора

Засідання МО

Згідно з планом

 

 

Казаріна С.В.,

керівник МО

Протокол

Виконання державних програм

Рівень, якість виконання державних програм (навчальних планів)

Підсумковий

Перегляд журналів, календарних планів, контрольних зошитів

Казаріна С.В.

 

Наказ

 

 

 

 

 

 

 1. ОСНОВНА ТА СТАРША ШКОЛА

 

Об’єкт контролю

Місяць

Зміст контролю

Цілі контролю

Вид контролю

Підсумки контролю

Відмітка про виконання

 1. Контроль за виконанням всеобучу

1.1. Санітарно-гігієнічний режим і техніка безпеки праці

Жовтень

Стенди і документація по техніці безпеки в спортзалі, кабінетах фізики, хімії, трудового навчання, інформатики

Наявність стендів і ознайомлення учнів із правилами техніки безпеки з записом у журналі інструктажу

Фронтальний

Наказ по школі

 

1.2. Домашнє завдання

Листопад

Дозування домашнього завдання (взаємоперевірка в м/о)

Стан роботи з дозування домашнього завдання

Фронтальний

Засідання МО

 

 1. Контроль за веденням документації

2.1. Виконання державних програм

Грудень

травень

Державні програми, програми спецкурсів і факультативів

Виконання програм по предметах і виявлення причин відставання, якщо є

Фронтальний

Наказ по школі

 

2.2. Класні журнали

Жовтень

Грудень

Робота з журналами вчителів-предметників та класних керівників.

Своєчасність заповнення вчителями журналів, своєчасність виставлення оцінок за письмові роботи

Фронтальний

Нарада при заступниках директора

 

 

Січень

 

Стан виконання вимог Інструкції з ведення ділової документації.

Дотримання єдиного орфографічного режиму, об’єктивність виставлення оцінок

Фронтальний

Наказ

 

 

 

 

Січень

травень

Робота вчителів із журналами

Своєчасність і акуратність заповнення вчителями журналів і виставлення оцінок за письмові роботи, наповнюваність оцінок

Фронтальний

Нарада при заступниках директора

 

Червень

Робота вчителів із журналами

Дотримання єдиного орфографічного режиму при оформленні журналів учителями

Тематичний

Наказ

 

2.3. Особові справи

Вересень

 

 

 

 

Перевірка особових справ учнів

 

 

Своєчасність, правильність оформлення і ведення особових справ учнів класними керівниками

Тематичний

Нарада при директорі

 

Грудень

 

Особові справи учнів

 

Своєчасність записів подяк, нагороджень учнів за підсумками I та II етапів Всеукраїнських учнівських олімпіад, конкурсів

Тематичний

наказ

 

 

Червень

Робота класних керівників з особовими справами учнів

Своєчасність виставлення річних оцінок в особові справи учнів та запис рішення педради про перевід до наступного класу

 

Наказ

2.4. Зошити для контрольних робіт

Лютий

Зошити для письмових і контрольних робіт з математики, англійської мови, фізики

Дотримання єдиного орфографічного режиму при веденні зошитів для контрольних робіт, об’єктивність оцінювання

Тематичний

Наказ

 

2.5. Журнали

Березень

 

Журнали для проведення індивідуальних, факультативних занять та спецкурсів

Дотримання єдиного орфографічного режиму оформлення журналів, своєчасність записів у журналах

Фронтальний

Нарада при директорові

 

2.6. Робочі зошити з базових предметів

Грудень

 

 

Стан ведення учнями робочих зошитів з базових предметів

Виконання єдиного орфографічного режиму, об’єм домашніх робіт

Фронтальний

Нарада при заступнику директора з НВР

 

2.7. Домашнє завдання

Листопад

Дозування домашнього завдання

Об’єм та характер домашнього завдання, виконання рекомендацій

Фронтальний

Наказ

 

2.8. Плани роботи МО

Січень

Робота методичних об’єднань

Виконання планів методичних об’єднань, своєчасне оформлення протоколів

Тематичний

Нарада при заступнику директора з НВР

 

2.9. ДПА

Травень

Червень

Стан ведення документації

Оформлення документації до проведення ДПА

Фронтальний

Нарада при директорові

 

 

 

 

 

 

 

 

 1. ОСНОВНА ТА СТАРША ШКОЛА

 

Об’єкт контролю

Місяць

Зміст контролю

Цілі контролю

Вид контролю

Підсумки контролю

Відмітка про виконання

 1. Контроль за виконанням всеобучу

1.1. Санітарно-гігієнічний режим і техніка безпеки праці

Жовтень

Стенди і документація по техніці безпеки в спортзалі, кабінетах фізики, хімії, трудового навчання, інформатики

Наявність стендів і ознайомлення учнів із правилами техніки безпеки з записом у журналі інструктажу

Фронтальний

Наказ по школі

 

1.2. Домашнє завдання

Листопад

Дозування домашнього завдання (взаємоперевірка в м/о)

Стан роботи з дозування домашнього завдання

Фронтальний

Засідання МО

 

 1. Контроль за веденням документації

2.1. Виконання державних програм

Грудень

травень

Державні програми, програми спецкурсів і факультативів

Виконання програм по предметах і виявлення причин відставання, якщо є

Фронтальний

Наказ по школі

 

2.2. Класні журнали

Жовтень

Грудень

Робота з журналами вчителів-предметників та класних керівників.

Своєчасність заповнення вчителями журналів, своєчасність виставлення оцінок за письмові роботи

Фронтальний

Нарада при заступниках директора

 

 

Січень

 

Стан виконання вимог Інструкції з ведення ділової документації.

Дотримання єдиного орфографічного режиму, об’єктивність виставлення оцінок

Фронтальний

Наказ

 

 

Січень

травень

Робота вчителів із журналами

Своєчасність і акуратність заповнення вчителями журналів і виставлення оцінок за письмові роботи, наповнюваність оцінок

Фронтальний

Нарада при заступниках директора

 

Червень

Робота вчителів із журналами

Дотримання єдиного орфографічного режиму при оформленні журналів учителями

Тематичний

Наказ

 

2.3. Особові справи

Вересень

 

 

Перевірка особових справ учнів

 

 

Своєчасність, правильність оформлення і ведення особових справ учнів класними керівниками

Тематичний

Нарада при директорі

 

Грудень

 

Особові справи учнів

 

Своєчасність записів подяк, нагороджень учнів за підсумками I та II етапів Всеукраїнських учнівських олімпіад, конкурсів

Тематичний

наказ

 

 

Червень

Робота класних керівників з особовими справами учнів

Своєчасність виставлення річних оцінок в особові справи учнів та запис рішення педради про перевід до наступного класу

 

Наказ

2.4. Зошити для контрольних робіт

Лютий

Зошити для письмових і контрольних робіт з математики, англійської мови, фізики

Дотримання єдиного орфографічного режиму при веденні зошитів для контрольних робіт, об’єктивність оцінювання

Тематичний

Наказ

 

2.5. Журнали

Березень

 

Журнали для проведення індивідуальних, факультативних занять та спецкурсів

Дотримання єдиного орфографічного режиму оформлення журналів, своєчасність записів у журналах

Фронтальний

Нарада при директорові

 

2.6. Робочі зошити з базових предметів

Грудень

 

 

Стан ведення учнями робочих зошитів з базових предметів

Виконання єдиного орфографічного режиму, об’єм домашніх робіт

Фронтальний

Нарада при заступнику директора з НВР

 

2.7. Домашнє завдання

Листопад

Дозування домашнього завдання

Об’єм та характер домашнього завдання, виконання рекомендацій

Фронтальний

Наказ

 

2.8. Плани роботи МО

Січень

Робота методичних об’єднань

Виконання планів методичних об’єднань, своєчасне оформлення протоколів

Тематичний

Нарада при заступнику директора з НВР

 

2.9. ДПА

Травень

Червень

Стан ведення документації

Оформлення документації до проведення ДПА

Фронтальний

Нарада при директорові

 

 1. Контроль за станом викладання навчальних предметів

3.1. Стан викладання фізики

Жовтень

Стан  викладання та рівень  навчальних досягнень учнів з предмета

Вивчення стану викладання предмета: використання вчителями ефективних технологій для якісного засвоєння знань

Фронтальний

Наказ

 

3.4.Стан викладання предмета «Людина і світ»

Листопад-грудень

Стан  викладання та рівень  навчальних досягнень учнів з предмета

Вивчення стану викладання предмета: використання вчителями ефективних технологій для якісного засвоєння знань

Фронтальний

Наказ

 

3.5.Стан викладання німецької мови

Грудень

Стан  викладання та рівень  навчальних досягнень учнів з предмета

Вивчення стану викладання предмета: використання вчителями ефективних технологій для якісного засвоєння знань

Фронтальний

Наказ

 

3.6.Стан викладання предмета «Захист Вітчизни»

Грудень-січень

Рівень сформованості соціальної активності  та національної свідомості учнів

Моніторинг роботи вчителя з формування соціальної активності  та національної свідомості учнів

Тематичний

Наказ

 

3.7.Стан викладання географії

Січень

Стан  викладання та рівень  навчальних досягнень учнів з предмета

Вивчення стану викладання предмета: використання вчителями ефективних технологій для якісного засвоєння знань

Фронтальний

Наказ

 

3.8.Стан викладання української мови

Березень

Стан  викладання та рівень  навчальних досягнень учнів з предмета

Вивчення стану викладання предмета: використання вчителями ефективних технологій для якісного засвоєння знань

Фронтальний

Наказ

 

3.9.Стан викладання екології

Квітень

Стан  викладання та рівень  навчальних досягнень учнів з предмета

Вивчення стану викладання предмета: використання вчителями ефективних технологій для якісного засвоєння знань

Фронтальний

Наказ

 

3.10.Стан викладання англійської мови у 9 класі

Квітень

Рівень сформованості навичок з основних видів мовленнєвої діяльності у рамках підготовки учнів до ДПА з англійської мови

Моніторинг роботи вчителя з формування навичок з основних видів мовленнєвої діяльності у рамках підготовки учнів до ДПА з англійської мови

Тематичний

Наказ

 

3.11.Стан викладання спецкурсів та курсів за вибором

Травень

Формування соціокультурної компетентності під час вивчення профільних предметів

Моніторинг роботи вчителя з формування соціокультурної компетентності під час вивчення профільних предметів

Тематичний

Наказ

 

 1. Контроль за станом знань, умінь і навичок учнів

4.1. Рівень навчальних досягнень учнів  з базових предметів

Грудень

Травень

Адміністративні контрольні зрізи

Вивчення результативності навчання за I семестр та рік

Тематичний

Наказ

 

4.2. Навченість учнів з базових предметів

Січень

Червень

Моніторинг рівня навчальних досягнень

Вивчення результативності навчання з базових предметів у 5-11 кл.

Фронтальний

Наказ

 

4.4. Домашнє завдання

Жовтень

Квітень

Об’єм домашніх завдань та диференційований підхід

Виконання методичних рекомендацій щодо обсягу і характеру домашніх завдань

Фронтальний

 

 

 

Нарада при директорові

 

 

 1. Спецкурси,

курси за вибором

Травень

Ефективність роботи спецкурсів та курсів за вибором, стан викладання та рівень навчальних досягнень учнів з профільних предметів

Забезпечення наступно-перспективних зв’язків між загальною середньою і професійною освітою відповідно до обраного профілю

Тематичний

Наказ

 

 1. Контроль за роботою з підготовки до ДПА

5.1. Методичні об’єднання вчителів

Вересень

Планування роботи МО з урахуванням недоліків, виявлених при підсумковій державній атестації в минулому році

Включення в план роботи МО рекомендацій, отриманих після проведення державної підсумкової атестації у 2016-2017  н.р. (за підсумковим наказом)

Фронтальний

Нарада при директорові

 

5.2. Підготовка до ДПА

Лютий

Робота вчителів з учнями 9-х та 11-х класів

Перевірка роботи вчителів з надання консультацій учням випускних класів

Фронтальний

Нарада при заступниках директора з НВР

 

Березень

Робота з підготовки до ДПА у випускних класах

1. Своєчасність оформлення стендів на допомогу учням в кабінетах

Фронтальний

Нарада при заступниках директора з НВР

 

2. Ознайомлення учнів  з Інструкцією з проведення ДПА

Фронтальний

Нарада при директорі

 

Квітень

Підготовка до ДПА

Готовність практичних матеріалів до білетів, проведення  консультацій, підготовка документів про звільнення від ДПА

Фронтальний

Нарада при заступниках директора з НВР

 

Травень

Проведення державної підсумкової атестації

Організація та проведення ДПА.

Фронтальний

Наказ

 

5.3. Державна підсумкова атестація

Червень

Підготовка учнів 9х та 11х класів до ДПА

Аналіз результатів за рівнями навчальних досягнень

Фронтальний

Наказ

 

 1. Атестація, курсова перепідготовка

6.1. Підвищення кваліфікації

За графіком курсової підготовки

Відвідування вчителями курсів підвищення кваліфікації

Своєчасність відвідування курсів при РІПО вчителями, виконання графіку курсової перепідготовки

Фронтальний

Нарада при директорові

 

6.2. Атестація вчителів

Протягом навчального року

Якість організації навчально-виховної роботи з учнями, вчителями, які атестуються у поточному навчальному році

Вивчення стану викладання, форм і методів проведення уроків, анкетування, моніторинг  рівня навчальних досягнень, творчі звіти

Тематичний

Наказ про підсумки атестації

 

 1. Наступність та перспективність у навчанні

7.1. Наступність у навчанні

Жовтень

Листопад

Єдність вимог учителів-предметників до учнів 5-х класів. відвідування уроків у 5-х класах

Дотримання принципу наступності та перспективності під час викладання навчальних предметів при переході учнів з початкової до основної школи

Тематичний

Педконсиліум

Наказ

 

7.2. Проведення діагностичних контрольних робіт з української мови, математики, англійської мови

Вересень

Моніторинг рівня навчальних досягнень

Вивчення стану знань, умінь і навичок учнів з основних предметів

Тематичний

Аналіз рівня навчальних досягнень учнів

 

 1. Навчально-матеріальна база гімназії

Навчальні кабінети

Серпень

Стан навчальних кабінетів

Ступінь готовності до нового навчального року, наявність документації кабінету

Тематичний

Наказ

 

Грудень

Стан навчальних кабінетів та їх оснащеність

Санітарний стан і естетичність оформлення кабінету

Тематичний

Нарада при директорові

 

Квітень

Стан навчальних кабінетів

Оформлення куточків та стендів до державної підсумкової атестації

Фронтальний

Нарада при заступникові директора

 

Серпень

Атестація навчальних кабінетів

Оформлення атестаційних листів та додатків до атестаційних листів

Фронтальний

Нарада при заступникові директора з НВР

 

 

Циклограма контролю за веденням документації

 

з/п

Зміст

I семестр

Відмітка про виконання

II семестр

Відмітка про виконання

Відповідальний

Примітка

 1.  

Навчальні плани

07

№_______

 

Інформація, НД

Заступники директора

 

 1.  

Календарне планування

09

Інформація

01

Інформація

Заступники директора

 

 1.  

Плани виховної роботи

09

Інформація

01

Інформація

Заступник директора

Саніна С.В.

 

 1.  

Зошити

11

Довідка

03

Довідка

Заступники директора

 

 1.  

Протоколи ШМО, нарад

 

Інформація

01

Інформація

Заступники директора

 

 

 1.  

Класні журнали 1-11 класів

1 раз на місяць

Інформація

1 раз на місяць

Інформація, наказ №______________

Заступники директора

 

 1.  

Інші журнали

09

Інформація

04

Довідка, наказ

№ _____________

Заступники директора

 

 1.  

Щоденники учнів

11

Довідка

04

Довідка

Заступник директора

Литвиненко В.В.

 

 1.  

Книги наказів

11

Інформація

05, 06

Інформація

Директор Корж С.С.

 

 1.  

Атестаційні матеріали

10

Довідка, наказ

№__________

04

Довідка, наказ

№__________

Заступник директора

Литвиненко В.В.

 

 1.  

Книги внутрішкільного контролю

 

 

01

Інформація

Директор Корж С.С.

 

 1.  

Документація з ОП та ТБ

09

Інформація

03

Довідка, наказ

№_____________

Заступник директора

Саніна С.В.

 

 1.  

Протоколи батьківських зборів

12

Інформація

04

Довідка

Заступник директора

Саніна С.В.

 

 1.  

Алфавітна книга

09

Інформація

06

Інформація

Директор Корж С.С.

 

 1.  

Особові справи вчителів та учнів

09

Інформація

06

Інформація

Заступники директора

 

 1.  

Контрольно-візитаційна книга

 

 

01

Інформація

Директор Корж С.С.

 

 1.  

Інвентарна книга

 

10

Інформація

03

Інформація

Директор Корж С.С.

 

 1.  

Поурочні плани

1 раз на місяць

Довідка

1 раз на місяць

Довідка

Заступники директора

 

 1.  

Номенклатура справ

 

 

01

Наказ №_______

______________

Директор Корж С.С.

 

 

 

Педагогічні ради

 

Дата

Зміст

Відповідальний

Серпень

 1. Підсумки діяльності педагогічного колективу за 2016-2017 н.р. та пріоритетні напрями розвитку закладу в 2017-2018 навчальному році.
 2. Затвердження плану роботи гімназії на 2017-2018 навчальний рік. Затвердження плану роботи педагога-організатора, бібліотекаря, соціального педагога, практичного психолога.
 3. Продовження проведення ІV етапу експериментальної діяльності у гімназії у 2017-2018 н.р.

Директор Корж С.С.,

заступники директора

 

 

 

 

Радецька І.В.

Листопад

 1. Про виконання рішень попередньої педради.
 2. «Забезпечення наступності початкової та середньої ланок освіти».

 

Директор Корж С.С.

Заступник директора

Казаріна С.В.

 

Січень

 1. Про виконання рішень попередньої педради.

 

 1. «Виховна робота як можливий засіб формування духовно-моральних, громадянських та патріотичних рис особистості учня».

Директор Корж С.С.

Заступники директора

Саніна С.В.

 

Березень

 1. Про виконання рішень попередньої педради.
 2. «Домашнє завдання з іноземних мов як засіб підвищення якості досягнень учнів та розвитку їхнього креативного потенціалу в умовах поглибленого та профільного навчання».

3. Про затвердження предметів для проходження ДПА за вибором учнів.

Директор Корж С.С.

Заступник директора

Радецька І.В.

 

 

Заступник директора

Литвиненко В.В.

Травень

 1. Про виконання рішень попередньої педради.
 2. Про допуск до ДПА учнів 9-х, 11-х класів.
 3. Про  переведення учнів 1-4-х класів та нагородження Похвальними листами.
 4. Про претендентів на одержання свідоцтва з відзнакою та нагородження золотою медаллю «За високі досягнення у навчанні» та срібною медаллю «За досягнення у навчанні».

4. Про підготовку гімназії до нового навчального року.

Директор Корж С.С.

Заступник директора

Литвиненко В.В.

Червень

 1. Про виконання рішень попередньої педради.
 2. Про випуск учнів 9-х та 11-х класів.
 3. Про нагородження випускників 11-х класів золотою та срібною медалями та грамотами «За особливі успіхи у вивченні окремих предметів.
 4. Про підсумки проведення навчальної практики та навчальних екскурсій у 1-8-х та 10-х класах.
 1. Про перевід учнів 1-8-х та 10-х класів.

Директор Корж С.С.

Заступники директора

 

 

 

 

Наради при директорові

 

Термі­ни

вико­нання

Заходи

 

Відпові­дальний. Контроль за інфор­маційним забезпечен­ням

Відмітка про ви­конання

 

Щомісяця

 1. Про класні журнали, журнали гурт­кової роботи, курсів за вибором.
 2. Про виконання нормативних доку­ментів.
 3. Про контроль за відвідуванням учня­ми навчальних занять у школі.
 4. Про результати участі учнів школи в різ­них шкільних і позашкільних заходах.
 5. Про дані про роботу з неблагополучними сім’ями, з учнями девіантної поведінки.
 6. Про профілактику травматизму, правопорушень, злочинності.

Директор,

заступники

директора

 

 

 

Вере­сень

 1. Про виконання плану заходів з організованого початку навчального року.
 2. Про організацію проведення медогляду.
 3. Про організацію харчування учнів у гімназії, храчування дітей пільгового контингенту, дієтхарчуваня.
 4. Про організацію платних послуг.
 5. Про продовження профільного навчання з урахуванням спеціалізації закладу.
 6. Про ведення шкільної документації, особових справ учнів.
 7. Організаці явиховної роботи
 8. Організація методичної роботи.
 9. Про організацію та проведення Місячника безпеки.
 10. Про організацію роботи в гімназії щодо обмеження перебуваннядітей у закладах, у яких проводиться діяльність  у сфері розваг та громадського харчування м. Херсона у нічний час.

Директор, заступники директо­ра з НВР

 

 

 

 

Жов­тень

 1. Про проведення інвентаризації матеріальних цінностей.
 2. Про підготовку до роботи в осінньо-зимовий період.
 3. Про підготовку учнів до участі у І етапі Всеукраїнських олімпіад з базових дисциплін.
 4. Про атестацію педагогічних кадрів.
 5. Про роботу з молодими спеціалістами.
 6. Про стан ведення шкільноїд окументації.
 7. Про стан харчування в гімназії.
 8. Про організацію осінніх канікул.
 9. Про організацію та проведення Місячника правового виховання.
 10. Про підсумки фронтального контролю стану викладання фізики.
 11. Про підсумки тематичного контролю стану викладання англійської мови у початковій школі.
 12. Про проведення  Декади історії та права.

Директор, заступники директо­ра з НВР.

Протокол

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Листо­пад

 1. Про адаптацію учнів 6-річного віку до навчання.
 2. Про адаптацію учнів 5-х класів до навчання в основній школі.
 3. Про дотримання техніки безпеки, пожежної безпеки в навчально-виховному процесі під час проведення Новорічних свят.
 4. Про організацію та проведення Місячника здорового способу життя.
 5. Про організацію та проведення допризовної підготовки юнаків у гімназії     2017-2018 н.р.
 6. Про виконання учнями правил внутрішнього трудового розпорядку.
 7. Про проведення Декади математики та інформатики.
 8. Про виконання рішень педагогічної ради.
 9. Про підсумки тематичного контролю стану викладання математики у початковій школі.

Директор, заступники директо­ра з НВР

 

 

Грудень

 1. Про план роботи на зимових канікулах.
 2. Про план закінчення І семестру.
 3. Про стан роботи педагогічного колективу з профілактики СНІДу, наркоманії, алкоголізму.
 4. Про підсумки участі учнів гімназії у Всеукраїнських олімпіадах, МАН.
 5. Про хід проведення ІV етапу експериментальної діяльності.
 6. Про проведення Тижня пожежної безпеки.
 7. Про проведення Місячника військово-патріотичного виховання.
 8. Про проведення Декади вчителів початкових класів.
 9. Моніторинг педдіяльності вчителів за І семестр.
 10. Про підсумки фронтального контролю стану викладання предмету «Людина і світ».
 11. Про підсумки фронтального контролю стану викладання німецької мови.

Директор, заступники директо­ра з НВР

 

 

Січень

 1. Про виконання навчальних програм.
 2. Про підсумки перевірки стану ведення класних журналів за І семестр.
 3. Про результати роботи гуртків та секцій у І семестрі.
 4. Про стан техніки безпеки та безпеки життєдіяльності за І семестр.
 5. Про роботу колективу з організації контролю за відвідування учнями навчальних занять.
 6. Про моніторинг навчальних досягнень учнів за І семестр.
 7. Про проведення Місячника художньо-естетичного виховання.
 8. Про виконання плану роботи гімназії.
 9. Про стан харчування учнів у гімназії за І семестр.
 10. Про роботу зі здібними та обдаро­ваними учнями.
 11. Про роботу шкільної бібліотеки за І семестр
 12. Про результати роботи гуртків та секцій у I семестрі.
 13. Про результативність роботи соціально-психологічної служби.
 14. Про стан техніки безпеки та безпеки життєдіяльності за I семестр.
 15. Про виконання планів роботи МО.
 16. Про підсумки тематичного контролю стану викладання предмету «Захист Вітчизни».
 17. Про підсумки фронтального контролю стану викладання географії.
 18. Про виконання рішень педагогічної ради.

Директор, заступники директо­ра з НВР.

Протокол

 

Лютий

 1. Про роботу учнівського самоврядування.
 2. Про організацію та виконання заходів з реалізації в області Національної стратегії розвитку освіти в України на період до 2021 року у гімназії.
 3. Про організацію та проведення Місячника художньо-естетичного виховання.
 4. Про підсумки участі гімназистів у ІІІ етапі Всеукраїнських предметних олімпіад з базових дисциплін у 2016-2017 н.р.
 5. Про тематичний контроль ведення документації МО за І семестр 2016-2017 н.р.
 6. Про проведення Декади іноземної філології.
 7. Про підсумки тематичного контролю стану викладання літературного читання у початковій школі.

Директор, заступники директо­ра з НВР.

Протокол

 

Бере­зень

 1. Про попередню мережу.
 2. Про підсумки участі гімназистів у міському конкурсі «Херсонщина пам’ятає».
 3. Про реалізацію заходів з правової освіти на 2013-2020 роки.
 4. Про створення робочої групи з підготовки проекту навчального плану гімназії на 2017-2018  н.р.
 5. Про підсумки Місячника художньо-естетичного виховання.
 6. Про організацію оздоровлення гімназистів улітку 2018 р.
 7. Про підсумки атестації педагогічних працівників.
 8. Про проведення Декади української мови та літератури, світової літератури.
 9. Про організацію та проведення Місячника національного виховання.
 10. Про виконання рішень педагогічної ради.
 11. Про підсумки фронтального контролю стану викладання української мови.

Директор, заступники директо­ра з НВР.

Протокол

 

 

Квітень

 1. Про ознайомлення з інструктивно-

нормативною документацією щодо за­кінчення навчального року:

 • навчальна практика, екскурсії,, оздоровлення;
 • організація проведення державної підсумкової атестації
 • про роботу педколективу з органі­зації контролю за відвідуванням учнями навчальних занять;
 • про стан роботи педколективу з охорони здоров’я дітей та тех­ніки безпеки під час навчально-виховного процесу;
 • про підготовку та проведення заходів щодо святкування 72-ї річниці з Дня Перемоги у Світовій війні.
 • про підготовку до поточного ремонту.
 • про організацію роботи з благоустрою території гімназії.

2. Про підготовку до літнього оздоровлення.

 1. Про проведення Декади біології, хімії, фізики, географії, основ здоров’я.
 2. Про організацію та проведення Місячника екологічного виховання.
 3. Про підсумки тематичного контролю стану викладання англійської мови (9 клас).

Директор, заступники директо­ра з НВР. Протокол

 

 

Травень

 1. Про виконання навчальних програм.
 2. Про роботу з попередження дитячого травматизму, профілактики правопо­рушень, злочинності, наркоманії.
 3. Про затвердження щорічних від­пусток працівників. Про попере­днє педагогічне навантаження на 2017-2018 н.р.
 4. Про підсумки виконання річного плану: навчальна робота, методична робота, вихов­на робота, організаційна робота, оздоровлення, навчальна практика, індивідуальне навчання, всеобуч, облік дітей мікрорайону, управлін­ська діяльність, чергування, біблі­отека та психолог, Рада школи, соціальний захист, самоврядуван­ня, підвищення кваліфікації пед­кадрів, обдаровані діти, ТБ та ОП, фінансово-господарська діяльність, збереження матеріальних ціннос­тей, документація, комплексні та тематичні перевірки і т. д.
 5. Про організоване закінчення навчального року, виконання нових ініціатив Президента України, про підсумки роботи педколектику щодо впровадження  нових Державних стандартівстандартівбазової і повної загальної середньої освітиза рік.
 6. Про проведення Місячника молодого вчителя.
 7.  Про виконання Законів України «Про освіту», «Про загальну серед­ню освіту», Інструкції з обліку ді­тей і підлітків шкільного віку.
 8. Про організацію та проведення Місячника родинного виховання.
 9. Про хід організації оздоровлення учнів гімназії.
 10. Про підсумки проведення предметно-методичних Декад.
 11. Моніторинг педдіяльності вчителів гімназії за ІІ семестр 2017-2018 н.р.
 12. Про підсумки тематичного контролю стану викладання спецкурсів та курсів за вибором.

Директор, заступники директо­ра з НВР. Протокол

 

 

Червень

 1. Про підготовку гімназії до нового навчального року.
 2. Підсумки ДПА.
 3. Набір учнів до гімназії.

Директор, заступники директо­ра з НВР. Протокол

 

 

           
 

 

 

 

 

РОЗДІЛ 6.

ОХОРОНА ЗДОРОВ’Я І ЖИТТЯ ДІТЕЙ, УЧИТЕЛІВ, ІНШИХ ПРАЦІВНИКІВ ШКОЛИ,

ОЗДОРОВЛЕННЯ УЧНІВ, ЗАХОДИ З ТБ ТА ОП

з/п

Заходи

Термін

виконання

Відпові­дальний

Контроль за інформаційним забезпеченням

Відмітка про виконання

 1.  

Одержати акт прийняття гімназії до нового на­вчального року

22.08

Директор Корж С.С., заступник директора з АГЧ Щербина Т.О.

 

 

 1.  

Здійснювати перевірку стану охорони праці та техніки безпеки в гімназії

Постійно

Комісія з охорони праці, за­ступник директора Саніна С.В.

Довідки

 

 1.  

Затвердити угоду з охорони праці між адміністра­цією та профспілковим комітетом гімназії. Скласти акт на виконання угоди

Вересень

Директор Корж С.С., голова ПК

Григор’єва  О.В.

Збори. Прото­кол, угода

 

 1.  

З метою попередження дитячого травматизму про­водити роботу з учнями та їх батьками: вивчати правила дорожнього руху; правила поведінки на воді, правила поводження з джерелами електро­струму та правила безпеки при користуванні га­зом, щодо запобігання дитячого травматизму від вибухово-небезпечних предметів, протирадіаційної безпеки

Протягом

навчального

року

Заступник директора

Саніна С.В.,

класні керівники

 

Класні жур­нали

 

 1.  

Організувати роботу загонів ЮІР та ДЮП

Протягом

навчального

року

Заступник директора

Саніна С.В.

Накази

 

 1.  

Перед проведенням екскурсій, походів проводити інструктажі з попередження травматизму дітей

Протягом

навчального

року

Заступник директора

Саніна С.В.

Книга інструктажів

 

 1.  

Здійснювати контроль за роботою вчителів хімії, біології, фізики, ЗВ, трудового навчання, фізичної культури щодо виконання правил з техніки безпе­ки в кабінетах, майстернях, спортивних залах

1 раз на се­местр

Комісія з охорони праці,

ди­ректор Корж С.С.

Акт

 

 1.  

Оформити акти-дозволи на проведення занять у спортивному залі, на спортивних майданчиках, у майстернях, кабінетах з особливими умовами ро­боти, акти перевірки міцності укріплення установ­ки спортивних споруджень

До 31.08

Комісія з охорони праці, зав. кабінетами

Акти-дозволи на роботу

 

 1.  

Перевірити наявність інструкцій з охорони праці в приміщеннях, де це передбачено відповідними нормативами. Довести до працівників під розпис

До 01.09

За­ступник ди­ректора

Саніна С.В.

Інформація, копії інструк­цій з розпи­сами праців­ників

 

 1.  

Систематично запрошувати до гімназії співробітни­ків ДАІ, пожежної частини для проведення бесід з учнями та батьками

Протягом

навчального

року

Заступник директора

Саніна С.В.

 

План роботи школи

 

 1.  

Забезпечити виконання санітарно-гігієнічних вимог у класних кімнатах, спортивному залі, майстер­нях, харчоблоку, інших приміщеннях гімназії

Протягом навчального року 1 раз на тиждень

Заступник директора, завгосп, черговий клас

Інформація 1 раз на се­местр

 

 1.  

Забезпечити контроль за якістю їжі та харчів у шкільній їдальні

Щодня

Заступник директора

Саніна С.В., медсестра

Акти переві­рок 1 раз на семестр

 

 1.  

Забезпечити систематичне проведення санітарно- освітньої роботи серед учнів та батьків на класних годинах, зборах, співбесідах, передбачити в планах виховної роботи бесіди:

 • гігієна та режим для школяра;
 • профілактика грипу та гострих респіраторних захворювань;
 • профілактика СНІДу та венеричних захворю­вань

Протягом

навчального

року

Заступник директора

Саніна С.В.,

медсестра,

класні ке­рівники

Плани вихов­ної роботи

 

 1.  

Організувати проведення фізкультхвилинки о 08.25

Протягом

навчального

року

Заступник директора,

класні ке­рівники

Інформація 1 раз на се­местр

 

 1.  

Слідкувати за зовнішнім виглядом учнів, акурат­ністю, охайністю кожного учня

Протягом

навчального

року

Заступник директора

Саніна С.В.,

класні ке­рівники

Інформація 1 раз на се­местр

 

 1.  

Провести планові заміри опору ізоляції         ---

Грудень

Заступник директора з АГЧ Щербина Т.О.

Акт викона­них робіт

 

 1.  

Провести планові та позапланові інструктажі з ОП та ТБ з персоналом школи

Вересень,

березень

Заступник директора

Саніна С.В

Протоколи нарад

 

 1.  

Організувати літнє оздоровлення учнів, дітей, учи­телів

Травень-

червень

Заступник директора

Саніна С.В.

Наказ

 

 

РОЗДІЛ 7.

ФІНАНСОВО-ГОСПОДАРСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ, МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНА БАЗА

ЗАГАЛЬНООСВІТНЬОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ

Щомісяця:

 • Профогляд і заміна електроламп;
 • Передавання показань лічильників тепла
 • Придбання інвентарю, обладнання

з/п

Заходи

Термін

виконання

Відпові­дальний

Контроль за інформаційним забезпеченням

Відмітка про виконання

 1.  

Провести перевірку якості ремонтних робіт та підготов­ки до нового навчального року кабінетів, рекреацій, ін­ших приміщень

22.08

Заступник директора з АГЧ Щербина Т.О.

Протоко­ли комісії

 

 

 1.  

Здійснити комплекс заходів щодо підготовки гімназії  до роботи в зимових умовах

20.10

Заступник директора з АГЧ Щербина Т.О.

План за­ходів

 

 1.  

Провести ревізію опалювальної системи, систем водо­постачання та каналізації, електромережі на предмет якісної підготовки їх до навчального року. Здати систе­му теплопостачання та опалення на гідравлічне випробування представникові тепломережі

До 28.08

Заступник директора з АГЧ Щербина Т.О.

Акти

 

 1.  

Перевірити збереження, поповнення та використання бі­бліотечного фонду:

комплектування та забезпечення учнів підручника­ми и навчальними посібниками;

 • стан збереження підручників; комплектування бібліотечного фонду необхідною на­вчальною, навчально-методичною, художньою літе­ратурою;
 • поповнення бібліотеки художньою літературою (спонсорська допомога учнів, батьків, учителів)

Вересень

Директор Корж С.С.,

зав. бібліотекою

Шальнова Н.В.

Інформа­ція 1 раз на семестр

 

 1.  

Поповнити матеріальну базу шкільних майстерень, про­вести поточний ремонт

 

Учителі праці

Акти ви­конаних робіт

 

 

 1.  

Поповнювати методичний кабінет навчально-методичною літературою, періодикою, ТЗН за позабюджетні кошти

Протягом

навчаль­ного

року

Заступник ди­ректора

Радецька І.В.

Підписка

 

 1.  

Підготувати і провести внутрішню інвентаризацію матеріальної бази, паспортизацію кабінетів, провести списання матеріальних цінностей

Жовтень

Заступник директора  з АГЧ Щербина Т.О.

Акти на матеріаль­но відпові­дальних

 

 1.  

Проводити огляд стану та збереження шкільного майна, інвентарю, обладнання в кабінетах

1 раз на семестр

Заступник директора з АГЧ Щербина Т.О.

Інформа­ція 1 раз на семестр

 

 1.  

Провести благоустрій пришкільної ділянки, екологічний двомісячник. Організувати догляд за зеленими наса­дженнями в літній період

Квітень,

травень

Заступник директора з АГЧ Щербина Т.О., двір­ник, клас­ні керівники 5-8, 10 кл.

Наказ

 

 1.  

Контролювати показники водомірного лічильника, те­пломірного лічильника, електролічильників. Дотримува­тись лімітів по енергоносіях

Протягом

навчаль­ного

року

Директор Корж С.С.,

заступник директора з АГЧ Щербина Т.О.

Інфор­мація

 

 1.  

Придбати миючі засоби, інвентар, спецодяг

Протягом

навчаль­ного

року

Заступник директора з АГЧ Щербина Т.О.

Акти

списання

 

 1.  

Аналіз економії бюджету та енергоресурсів гімназії за рік

02.01

Директор Корж С.С.

Інформа­ція 1 раз на рік

 

 1.  

Підвести підсумки роботи гімназії щодо зміцнення мате­ріальної бази та результатів господарської діяльності за навчальний рік

Червень

Директор Корж С.С.

 

Протокол

 

Підготовка гімназії до роботи в осінньо-зимовий період та забезпечення збереження тепла, енерго- і водоресурсів

з/п

Заходи

Термін

виконання

Відпові­дальний

Відмітка про виконання

 1.  

Проведення ремонту віконних рам, кватирок, дверей

Липень-жовтень

Заступник директора з АГЧ Щербина Т.О.

 

 1.  

Обклеювання віконних рам у класах, коридорах, місцях загального користування

Жовтень

Заступник директора з АГЧ Щербина Т.О., зав.кабінетами

 

 1.  

Профілактичний контроль манометрів, лічильників

Червень

Заступник директора з АГЧ Щербина Т.О.

 

 1.  

Забезпечення здачі системи опалення на гідравлічне випро­бування

Червень-серпень

Заступник директора з АГЧ Щербина Т.О.

 

 1.  

Фарбування, утеплення труб

Серпень

Заступник директора з АГЧ Щербина Т.О.

 

 1.  

Ревізія справності електровимикачів у кабінетах, коридорах

1 раз на місяць

Заступник директора з АГЧ Щербина Т.О.

 

 1.  

Маркування електровимикачів

Серпень

Заступник директора з АГЧ Щербина Т.О.

 

 1.  

Проведення рейдів з перевірки участі працівників і учнів у заходах з енергозбереження

1 раз на місяць

Заступник директора з АГЧ Щербина Т.О.

 

 1.  

Перевірка функціонування водоміру

Вересень

Заступник директора з АГЧ Щербина Т.О.

 

 1.  

Проведення зварювання водопостачальних труб (за потре­бою)

Серпень

Заступник директора з АГЧ Щербина Т.О.

 

 1.  

Закриття кранів системи зливу унітазів на вихідні, каніку­лярні та святкові дні

Постійно

Заступник директора з АГЧ Щербина Т.О., сторожа

 

 1.  

Придбання лопат, грабель для очищення території

Вересень

Заступник директора з АГЧ Щербина Т.О.

 

 1.  

Заготівля піску, тирси для посипання тротуарів

Жовтень

Заступник директора з АГЧ Щербина Т.О.

 

 1.  

Закріплення ділянок шкільної території за класами для прибирання

Вересень

Заступник директора

Саніна С.В.

 

 1.  

Проведення роз’яснювальних бесід з учнями про збережен­ня тепла, електроенергії, води

Постійно

Класні керівники

 

 

 

Посилання

Ми на мапі

Приєднуйтесь

Приєднуйтесь до наших груп

Приєднавшись до наших груп Ви зможете приймати активну участь у житті гімназії

Контакти

Є питання? Зв'яжітся з нами

73003, м. Херсон, вул. Пестеля, 4

Тел.: (0552) 22-50-53
Тел.: (0552) 22-58-58

Education - This is a contributing Drupal Theme
Design by WeebPal.