План роботи гімназії на 2020/2021 навчальний рік

ОСВІТНІЙ ПРОЦЕС
У ЗАКЛАДІ ЗАГАЛЬНОЇ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ
1.1.   Створення оптимальних умов для забезпечення права на здобуття повної загальної середньої освіти
ст. 6 Закону України «Про загальну середню освіту»
з/п
Зміст
Термін
виконання
(вихід)
Відпові­дальний
Відмітка про ви­конання,
№ спра­ви
При­мітка
 1.  
Організувати постійний контроль за здобуттям повної загаль­ної середньої освіти та вести роз’яснювальну роботу серед на­селення щодо обов’язковості здобуття дітьми та підлітками повної загальної середньої освіти
Упродовж навчального року (збори, співбесіди, оголошення)
Адміні­страція
гімназії,
педколектив
Інформа­ція
 
 1.  
Подати статистичний звіт (форма № 77-РВК) про кількість дітей і підлітків шкільного віку, інформацію про охоплен­ня дітей і підлітків шкільного віку навчанням, про облік за роками народження, про облік навчання дітей і підлітків шкільного віку
До 05.09
Заступник директора
Литвиненко В.В.
Статистичний звіт,
інформація
 
 1.  
Проводити роботу щодо залучення до навчання дітей 6-річного віку:
 • уточнити списки дітей, яким виповнилося 5 років;
 • провести бесіди з батьками про необхідність вступу до гімназії  з 6-ти років;
 • зібрати заяви батьків та пояснювальні записки з причи­ною відмови;
 • провести рекламно-інформаційну акцію «Школа для майбутніх пер­шокласників»
Протягом навчального року (під­сумки 01, 05)
Заступник директора Казаріна С.В., учителі майбут­ніх пер­шоклас­ників
План ро­боти
 
 
 1.  
Заслуховувати на нараді при директорі питання:
 • про виконання положень Конституції України, ст. 35 За­кону України «Про освіту», ст. 6 Закону України «Про загальну середню освіту»,
ви­мог Державних стандартів початкової та базової і повної загальної середньої освіти,  Концепції НОВОЇ УКРАЇНСЬКОЇ  ШКОЛИ, вимог Листа Міністерства освіти і науки України від 03.07.2018 р. № 1/9-415 “Щодо вивчення у закладах загальної середньої освіти навчальних предметів у 2018/2019 навчальному році”, навчальних програм, освітньої програми гімназії, Статуту гімназії, Інструкції з обліку дітей і під­літків шкільного віку;
про здійснення контролю за відвідуванням навчальних за­нять учнями гімназії
Вересень,
червень
Заступник директора
Литвиненко В.В.
Прото­кол №
____________
 
 
 1.  
Заслухати на засіданні Ради гімназії питання щодо відвідуван­ня здобувачами освіти гімназії навчальних занять
Жовтень,
квітень
Голова ради гімназії Солодовнікова О.І.,
заступник директора
Саніна С.В.
 
Прото­кол Ра­ди гімназії № ____
_________________
 
 1.  
Перевірити працевлаштування випускників 9-х, 11-х класів, надати інформацію до управління освіти
До 10.10
Заступник директора Радецька І.В.
Інфор­мація,
списки
 
 
1.1.2.  Створення оптимальних умов щодо початку навчального року
з/п
Зміст
Термін
виконання
(вихід)
Відпові­дальний
Відмітка про ви­конання,
№ спра­ви
При­мітка
 1.  
Укомплектувати гімназію педагогічними кадрами
До 31.08
Директор Корж С.С.
Інформація
 
 1.  
Скласти тарифікацію вчителів на 2018/2019 н.р.
До 31.08
Директор Корж С.С.,
заступник директора Литвиненко В.В.
 
 
 1.  
Організувати медичний огляд учнів
До 31.08
Заступник директора Литвиненко В.В.
Наказ
 
 
 1.  
Уточнити контингент учнів. Скласти шкільну мережу. Узгоди­ти її з управлінням освіти
До 05.09
Директор Корж С.С.,
заступник директора Литвиненко В.В.
 
 
 1.  
Провести: серпневу педраду; інструктивну нараду з питань ведення шкільної документації, організованого початку навчального року
31.09
Директор Корж С.С.
 
Прото­кол
 
 
 1.  
Затвердити, схвалити, погодити:
 • нормативні документи роботи гімназії на навчальний рік: навчальні плани, річний план роботи гімназії, режим робо­ти гімназії, розклад занять;
 • Положення про внутрішню систему якості освіти;
 • освітню програму гімназії на 2018/2019;
 • календарне та тематичне планування за предметами на се­местри;
 • плани роботи факультативів, гуртків;
 • плани виховної роботи класних керівників на семестри;
 • план роботи шкільної бібліотеки, психолога, соціального педагога.
До 1.09
Директор,
Заступники директора
Документація,
плани роботи
 
 1.  
Оформити класні журнали, журнали додаткових занять, фа­культативів, індивідуального навчання, гуртків, ГПД
До 05.09
Заступники директора
Інформація
 
 1.  
Укомплектувати списки гуртків, спеціальних медичних груп з фізичної культури, ГПД
До 05.09
Заступники директора
Литвиненко В.В.,
Казаріна С.В.
Наказ
 
 
 1.  
Провести перевірку стану та готовності матеріально-технічної бази кабінетів та гімназії в цілому до нового навчального року. Оформити акти та іншу документацію про готовність гімназії, майстерень, спортивних залів, спортивного майданчика, ка­бінетів до початку навчального року. Провести заходи з охо­рони праці на початок навчального року (у т. ч. інструктажі зі здобувачами освіти та вчителями)
25.08
Директор,
заступники
директора,
комісія щодо підготовки до нового навчального року
Акти
пере­вірок,
інформа­ція
 
 1.  
Забезпечити здобувачів освіти підручниками, учителів навчальними про­грамами, посібниками, методичною літературою
До 01.09
 
Зав. бібліотекою
Шальнова Н.В.
 
Інформація
 
 1.  
Затвердити графіки чергування вчителів, здобувачів освіти, сторожів на семестри, довести під розпис посадові інструкції, пам’ятки
До 31.08
Директор Корж С.С.,
Заступники  директора
Інформація
 
 1.  
Провести роботу зі здобувачами освіти, батьками з метою організації га­рячого харчування  у 1-11-х класах. Затвердити режим хар­чування та обслуговування в шкільній їдальні. Організувати пільгове харчування. Організувати чер­гування вчителів та адміністрації гімназії в їдальні
 
До 10.09
Заступникдиректора
Саніна С.В.,
класні керівники
 
Інформація
 
 1.  
Провести облік малозабезпечених, неповних, багатодітних сімей, учнів-сиріт, напівсиріт, дітей, що залишилися без батьківсько­го піклування, дітей-інвалідів, дітей, що потерпіли від аварії на ЧАЕС, учнів девіантної поведінки, неблагополучних сімей, сімей, які прибули з зони АТО та РК.
 
До 10.09
Заступникдиректора
Саніна С.В.,
соціальний педагог,
Казаріна С.В.
 
Списки
 
 
 1.  
Перевірити та підтвердити довідками працевлаштування випускників 9-х, 11-х класів
 
До 10.09
Заступникдиректора
Радецька І.В.
Довідка
 
 1.  
Затвердити графік проведення шкільних предметно-методичних Декад.
Організувати підготовку здобувачів освіти до участі в І та II етапах Всеукраїнських олімпіад з базових дисциплін
До 01.10
Заступникдиректора
Радецька І.В.
Графік
 
 1.  
Скласти плани роботи класних керівників на осінні, зимові та весняні канікули
Жовтень,
грудень,
березень
Заступник директора
Саніна С.В.
Плани
 
 1.  
 • Забезпечити виконання конституційних прав дітей на освіту;
 • Організувати профорієнтаційну роботу серед майбутніх ви­пускників гімназії
Протягом навчаль­ного року
Директор Корж С.С.,
заступник директора
Радецька І.В.
Інформація
 
 1.  
Забезпечити соціальний захист здобувачів освіти
Протягом навчаль­ного року
Заступник директора
Саніна С.В.
Інфор­мація
 
 1.  
Провести бесіди зі здобувачами освіти з питань надзвичайних ситуацій
Протягом навчаль­ного року
Заступник директора
Саніна С.В.,
Класні керівники, учителі-предметники,
учитель предмета «Захист Вітчизни»
Інфор­мація
 
 1.  
Провести бесіди щодо особливої відповідальності педпрацівників
Протягом навчаль­ного року
Директор Корж С.С.
Інфор­мація
 
1.1.3. Створення оптимальних умов щодо закінчення навчального року
 
з/п
Зміст
Термін
виконання
(вихід)
Відпові­дальний
Відмітка про ви­конання,
№ спра­ви
При­мітка
 1.  
Затвердити план заходів щодо закінчення навчального року, проведення ДПА та підсумкових контрольних робіт
Квітень-
червень
Директор
Корж С.С.
Плани,
протоколи
 
 1.  
Створити робочу групу для складання річного плану на 2019/2020  н. р.
Березень
Директор Корж С.С., заступники директора
Наказ                
 
 1.  
Укомплектувати гімназію педагогічними кадрами на 2019/2020  н. р. Узгодити орієнтовне педагогічне навантаження та відпустки з профспілковим комітетом. Ознайомити з ними педпрацівників. Провести співбесіди з учителями за підсумками навчального року. Підготувати пам’ятку вчителям щодо закінчен­ня навчального року
Травень-
серпень
Директор
Корж С.С.
Інформа­ція, спів­бесіди, пам’ятки, заяви
 
 1.  
Оформити документи на учнів, які звільнені від ДПА за станом здоров'я  та за особливі досягнення у навчанні.
Підготувати до розгляду на засіданнях методичних об’єднань матеріали ДПА.
Оформити куточок «Державна підсумкова атестація» .
Квітень
 
Заступники директора
Накази
 
 1.  
Проаналізувати виконання розділів річного плану за рік
Червень
Директор Корж С.С.,
заступники директора
Довідки
 
 
 1.  
Проаналізувати виконання навчальних програм за рік
Червень
Заступни­ки дирек­тора
Наказ 
 
 
 1.  
Видати накази за підсумками навчального року
Травень-
червень
Заступник директора
Литвиненко В.В.
Наказ,
протоколи
 
 1.  
Розглянути питання щодо завершення навчального року та ви­пуску учнів
До 20.04
Заступник директора
Литвиненко В.В.
Протокол
Ради гімназії
 
 1.  
Розглянути питання вибору учнями предметів складання ДПА
До 30.04
Адміні­страція,
учителі-предметники
Протокол  
 
 1.  
Видати наказ «Про порядок організованого закінчення навчаль­ного року та підготовку учнів до підсумкових контрольних робіт та державної підсумкової атестації»
Квітень
Заступник директора
Литвиненко В.В.
Наказ №   
 
 1.  
Затвердити склад  державних атестаційних комісій 
До18.05
Заступник директора
Казаріна С.В.,
Литвиненко В.В.
Пропозиції
 
 1.  
Провести підсумкові контрольні роботи та ДПА для здобувачів освіти 4-х класів
Травень
Заступник директора Казаріна С.В.
Інформація
 
 1.  
Видати наказ про нагородження здобувачів освіти:
 • похвальним листом «За високі досягнення в навчанні» – 3-8-х та 10-го класу;
 • похвальною грамотою «За особливі досягнення у вивченні окремих предметів» – 9-х, 1І-х класів
Травень-
червень
Заступники директора
Казаріна С.В.,
Литвиненко В.В.
Наказ №
 
 1.  
Класним керівникам виставити оцінки до табелів успішності 1-8, 10-х класів, особових справ 1-11-х класів та написати харак­теристики до особових справ здобувачів освіти 1, 4, 9, 11-х класів
Травень-
червень
Заступники директо­ра, кл. керівники
Інформа­ція
 
 1.  
Прийняти рішення на спільному засіданні педагогічної ради і Ради гімназії та видати наказ про представлення випускників до нагородження золотою або срібною медалями. Погодити з управлінням освіти
Квітень-
травень
Директор Корж С.С.
Наказ №
 
Протокол №
 
 1.  
Видати наказ про випуск здобувачів освіти в 9, 11-х класів
Травень-
червень
Заступник директора
Литвиненко В.В.
 
Наказ №   
 
 1.  
Оформити документи про освіту
Травень
Директор Корж С.С.
Наказ№
 
 
 1.  
Видати наказ «Про призначення комісії з перевірки відповіднос­ті виставлення балів навчальних досягнень учнів у документи про базову та повну загальну середню освіту» та перевірити від­повідність виставлених балів у додатках до свідоцтв та атестатів балам у класних журналах, протоколах ДПА, книгах обліку та видачі зазначених документів. Оформити акти перевірки відповідності виставлення балів у до­датки до свідоцтв про базову загальну середню освіту та атеста­тів про повну загальну середню освіту
Травень-
червень
Директор,
заступник директора
Литвиненко В.В.
Наказ № Протоко­ли ДПА, класні журнали, книги об­ліку ви­дачі до­кументів про освіту, додатки, акт
 
 1.  
Підбити підсумки проведення ДПА здобувачів освіти 4, 9, 11-х класів
До 01.07
Заступники директора
Казаріна С.В.,
Литвиненко В.В.,
Радецька І.В.
Довідка
Наказ №
 
 
 
1.1.4. Допрофільна підготовка та профільне навчання
з/п
Зміст
Термін
виконання
(вихід)
Відпові­дальний
Відмітка про ви­конання,
№ спра­ви
При­мітка
Організаційні заходи
 1.  
Створити умови для врахування й розвитку навчально- пізнавальних і професійних інтересів, нахилів, здібностей і потреб здобувачів освіти старшої школи в процесі їхньої загальноосвіт­ньої підготовки
Протягом
року
Адміністра­ція гімназії
Інформа­ція
 
 1.  
Підготувати робочі навчальні плани на 2019/2020 н.р.
Травень
Заступники директора
Навчаль­ний план
 
 1.  
Створити умови для застосування сучасних інформаційних технологій в освітньому процесі профільних класів
Постійно
Директор Корж С.С., заступники директора
Литвиненко В.В.,
Радецька І.В.
Інформа­ція
 
 1.  
 
 
 
 
 
Психолого-педагогічний супровід допрофільної підготовки та профільного навчання
Профорієнтаційна робота
 1.  
Проаналізувати працевлаштування випускників гімназії за минулий навчальний рік
Вересень
Заступник директора
Радецька І.В.
Інформа­ція
 
 1.  
Взяти участь у ярмарках професій з метою ознайомлення школярів з пропозиціями професійно-технічних училищ, ви­щих навчальних закладів,
Березень-
квітень
Заступникдиректора
Радецька І.В.
Інформа­ція
 
 
 1.  
Взяти участь з майбутніми  випускниками у Днях відкритих две­рей у професійно-технічних училищах, вищих навчальних закладах
Протягом року
Заступник директора,
Радецька І.В.,
класні керівники 11 кл.
Інформа­ція
 
 
Міжгалузева співпраця
 1.  
Співпрацювати з міським Центром зайнятості населення, проводити аналіз освітніх потреб населення міста щодо здо­буття повної загальної середньої освіти
Протягом
року
Директор Корж  С.С.
Інформа­ція
 
Інформаційно-методичне забезпечення
 1.  
Здійснювати програмне забезпечення інваріантної та варіатив­ної складових робочого навчального плану
До 01.09
Заступник директора Литвиненко В.В.,
учителі-предметники
Навчаль­ний План
 
 1.  
Забезпечити вчителів навчально-методичною літературою
Протягом
року
Директор Корж С.С.,
бібліотекар
 
Інформа­ція
 
Матеріально-технічне забезпечення
 1.  
Привести у відповідність до потреб реалізації профільного на­вчання наявне матеріально-технічне забезпечення освітнього процесу
До 01.11
Директор Корж С.С.
Інформа­ція
 
 1.  
Проводити роботу щодо оновлення матеріально-технічної бази класних кімнат та кабінетів
Протягом навчаль­ного року
Адміністрація гімназії,
завідувачі кабінетами
Інформа­ція
 
Робота з батьками та громадськістю
 1.  
Організувати консультативну роботу для здобувачів освіти і батьків з питань професійної орієнтації молоді
До 01.09
Заступник директора
Радецька І.В.,
психолог
 
 
Графіки
роботи
 
 1.  
Ознайомити здобувачів освіти та їхніх батьків з професійно-технічними, вищими навчальними заклада­ми, а також напрямами підготовки в них, умовами прийому, навчання та подальшого працевлаштування
Протягом
року
Заступник директора
Радецька І.В.,
психолог
 
 
Інформа­ція
 
Підготовка та перепідготовка педагогічних кадрів
 1.  
Створити умови для безперервної педагогічної самоосвіти, під­готовки вчителів до роботи в профільних класах
Постійно
Адміністра­ція гімназії
Інформа­ція
 
 1.  
Організовувати відвідування уроків адміністрацією гімназії учителів-предметників у профільних класах
Протягом
року
Адміністрація гімназії
Інформа­ція
 
 
 1. Виконання ст.10 Конституції України, Закону України «Про мови»
з/п
Зміст
Термін
виконання
(вихід)
Відпові­дальний
Відмітка про ви­конання,
№ спра­ви
При­мітка
 1.  
Продовжувати роз’яснювальну роботу серед батьків, здобувачів освіти та вчителів гімназії щодо Закону України «Про мови»
Протягом
року
Адміністра­ція гімназії
Оголо­шення, протоко­ли бать­ківських зборів
 
 1.  
Оформити та оновити куточки символіки в класних кабінетах
Вересень
Класні ке­рівники
Інформа­ція
 
 1.  
Заслухати на нараді при директорі рекомендації на 2018/2019  н.р. «Про дотримання єдиного орфографічного режиму»
Вересень
Заступник директора
Радецька І.В.
Рекомендації,
протокол
 
 1.  
Взяти участь у Міжнародному дитячому конкурсі
на кращого знавця української мови імені П.Яцика, у Міжнародному мовно-літературному конкурсі
учнівської та студентської молоді ім. Т. Шевченка, Всеукраїнському конкурсі  «Патріот» та ін.
Протягом року
Заступник директора
Радецька І.В.,
керівник  МО вчителів укр. мови
 
Інформа­ція
 
 1.  
Заслухати на нараді при директорові заходи на 2018/ 2019 н.р. «Про виконання педагогічним колективом гімназії Закону України «Про мови»
Січень
Заступникдиректора
Радецька І.В.
Довідка
 
 1.  
Провести День української писемності
Листопад
Заступник директора Радецька І.В., керівник МО вчителів укр. мови
План
роботи
 
 1.  
Провести Місячник національного виховання
Березень
Заступник директора
Саніна С.В.
План роботи виховної
роботи
 
 1.  
Провести виховні години з метою виховання в учнів патріотичних почуттів, усвідом­лення своєї національної гідності
Протягом року
Заступник директора
Амбросова Г.О.,
кл. керівни­ки
Плани
виховної
роботи
 
 1.  
Здійснювати передплату фахових видань
Грудень
 
Зав. бібліотекою
Шальнова Н.В.
Інформа­ція
 
 1.  
Здійснювати оформлення наочності в гімназії та в навчальних кабінетах відповідно до державних вимог
Постійно
Педагогічні
працівники
 
 
 
1.1.6. Організація роботи з предмету «Захист Вітчизни» та військово-патріотичного виховання
з/п
Зміст
Термін
виконання
(вихід)
Відпові­дальний
Відмітка про ви­конання,
№ спра­ви
При­мітка
І.Керівництво допризовною підготовкою
військово-патріотичним вихованням
 1.  
Здійснювати контроль:
 • за якістю проведення занять з допризовної підготовки;
 • за виконанням статутних вимог на уроках фізкультури і допризовної підготовки;
 • за якістю засвоєння програм з навчальних предметів «Захист Вітчизни» та ОМЗ
Березень
 (підбиття підсумків)
Директор Корж С.С.,
Литвиненко В.В.
Довідка
 
 1.  
Перевіряти наявність і технічний стан навчальної зброї та патронів до неї
Один раз на семестр
Директор Корж С.С., керівник гуртка
Інформація
 
 1.  
Підготувати й подати до управління освіти і РВК звіт про стан допризовної підготовки за навчаль­ний рік
До 01.06
Директор Корж С.С.,
керівник гуртка 
Звіт
 
 1.  
Підготувати навчально-матеріальну базу, учнів до навчально-польових зборів
Березень-
квітень
Заступникдиректора
Литвиненко В.В.
Наказ
 
 1.  
Підготувати й провести День цивільного захисту (за окремим планом)
Травень
Директор Корж С.С., заступник директора
Литвиненко В.В.
Наказ, документація з ЦО
 
II. Заходи з підвищення якості та ефективності уроків ЗВ
 1.  
Спланувати й організувати методичні заняття з командирами взводів і відділень
До 10.09
Заступник директора
Литвиненко В.В.
Календарне планування з ЦО
 
 1.  
На нараді при директорові обговорити захо­ди з підготовки та проведення п’ятиденних навчально-польових зборів та стрільб з юнаками
Вересень
Директор Корж С.С., керівник гуртка 
Наказ
 
III. Військово-патріотична та позакласна робота
 1.  
Організувати й провести диспути, бесіди з питань:
 • «Державна і військова символіка України.
Герб і прапор України»;
 • «Закон України про загальний військовий обов’язок і військову службу»;
 • «Як я розумію особисту відповідальність за захист Батьківщини»;
 • «Військова присяга — клятва на вірність Батьківщині»
 • «Дії учнів у надзвичайних ситуаціях»
 • «Україна – єдина країна»
Протягом року
Керівник гуртка,  класні керівники
План роботи школи на мі­сяць
 
 1.  
Продовжити роботу  роботу спортивних секцій, гуртка «Юний стрілок»
За графіком
Заступник директора
Саніна С.В.,
керівник гуртка 
Наказ
 
 1.  
Організувати підготовку учнів та участь коман­ди гімназії в районних змаганнях з військово-прикладних видів спорту, спартакіаді допризовної молоді
Травень
Заступник директора
Саніна С.В.,
керівник гуртка ,
учителі фізкуль­тури
Наказ
 
РОЗДІЛ 2.
НАУКОВО-МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СИСТЕМИ ЗАГАЛЬНОЇ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ
 1. Атестація педагогічних працівників
з/п
Зміст
Термін
виконання
(вихід)
Відпові­дальний
Відмітка про ви­конання,
№ спра­ви
При­мітка
 1.  
Ознайомлення вчителів, які атестуються, з нормативними документами атестації
Жовтень
Директор Корж С.С.,
 
 
 
 1.  
Затвердження плану курсової підготовки й узгодження його управлінням освіти
Вересень
Директор Корж С.С.
 
 
 
 1.  
Ознайомлення вчителів, які атестуються, з наказом про атес­тацію (під розпис)
До 01.10
Директор Корж С.С.
 
 
 
 1.  
Оформлення куточку «Атестація педпрацівників» у методич­ному кабінеті
Жовтень
Заступник директора
Литвиненко В.В.
 
 
 1.  
Складання графіка атестації
Жовтень
Заступникдиректора
Литвиненко В.В.
 
 
 1.  
Вивчення системи роботи педагогічних працівників, які пре­тендують на підвищення кваліфікаційної категорії або на при­своєння педагогічного звання та які не претендують на підви­щення кваліфікаційної категорії
Жовтень-
березень
Атестаційна комісія
 
 
 1.  
Провести наради та засідання методичних об’єднань з питань атестації (за окремим графіком)
Протягом
року
Директор Корж С.С.
 
 
 
 1.  
Тиждень вчителя, який атестується. Вивчення та аналіз систе­ми роботи вчителів, які атестуються
Лютий
Заступник директора
Литвиненко В.В.
 
 
 1.  
Творчі звіти вчителів, які атестуються
Лютий
Атестаційна комісія
 
 
 1.  
Проведення анкетування серед учнів і батьків з метою виявлення громадської думки за анкетою «Учитель очима дітей»
Січень
Психолог
 
 
 
 1.  
Підготовка матеріалів на педпрацівників, які атестуються, для розгляду на засіданнях атестаційної комісії, ознайомлен­ня з атестаційними листами
Березень
Директор Корж С.С.,
Заступник директора
Литвиненко В.В.
 
 
 1.  
Методична рада з питань атестації
Березень
Директор Корж С.С.
 
 
 
 1.  
Підбиття підсумків атестації педпрацівників гімназії на нараді при директорові
Квітень
Заступник директора
Литвиненко В.В.
Наказ,
 звіти
 
 
2.2. План заходів щодо підвищення ефективності діяльності гімназії
з/п
Зміст
Термін
виконання
(вихід)
Відпові­дальний
Відмітка про ви­конання,
№ спра­ви
При­мітка
 1.  
Проводити ґрунтовний аналіз щодо участі та результативності здобувачів освіти гімназії в турнірах, конкурсах, предметних олімпіадах, конкурсі-захисті МАН у 2018/2019 н.р.
Протягом року
Заступник директора
Радецька І.В.
 
 
 1.  
Здійснювати моніторинг участі вчителів гімназії у фахових конкурсах у 2018/2019 н.р.
Протягом року
Заступник директора
Радецька І.В.
 
 
 1.  
Спланувати роботу творчих, проблемних та динамічних груп з опрацювання обласної науково-методичної про­блеми
До 01.10
Заступник директора
Радецька І.В.
 
 
 1.  
Створювати належні умови для якісної самоосвіти вчите­лів, для підвищення кваліфікації педагогічних працівників у 2018/2019 н.р.
Протягом навчаль­ного року
Адміністра­ція гімназії
 
 
 
2.3. Організаційна робота
з/п
Зміст
Термін
виконання
(вихід)
Відпові­дальний
Відмітка про ви­конання,
№ спра­ви
При­мітка
Серпень
 1.  
Співбесіда з учителями з метою визначення готовнос­ті до роботи в новому навчальному році (знання положень Конституції України, законів України  «Про освіту», «Про загальну середню освіту», ви­мог Державних стандартів початкової та базової і повної загальної середньої освіти,  Концепції НОВОЇ УКРАЇНСЬКОЇ ШКОЛИвимог Листа Міністерства освіти і науки України від 03.07.2018 р. № 1/9-415 “Щодо вивчення у закладах загальної середньої освіти навчальних предметів у 2018/2019 навчальному році”, Статуту гімназії, освітньої програми гімназії, навчальних програм, наявність навчально-методичного забезпечення з предмета)
25.08
Адміністрація гімназії
Інформація на педраді в серпні
 
 1.  
Проведення інструктивних нарад для вчителів:  
 • інструктаж щодо ведення і заповнення класних журналів;
 • про виконання єдиних вимог до усного і писемного мовлення учнів;
 • організація календарно-тематичного планування на І семестр 2018/2019 н. р.
До 01.09
 
До 12.09.
Заступники директора, керівники МО
 
Протоколи засі­дань методичних об’єднань
 
 1.  
Участь в огляді готовності кабінетів до початку нового навчального року
17.08
Комісія
Інформація на нараді при ди­ректорові
 
 1.  
Проведення інструктажу з техніки безпеки та охорони праці
28-31.08
Заступники директора
Запис у журналі інструктажу
 
 1.  
Педагогічна рада:
 1. Про виконання положень Конституції України, ст. 35 За­кону України «Про освіту», ст. 6 Закону України «Про загальну середню освіту», ви­мог Державних стандартів початкової та базової і повної загальної середньої освіти,  Концепції НОВОЇ УКРАЇНСЬКОЇ ШКОЛИ,  вимог Листа Міністерства освіти і науки України від 03.07.2018 р. № 1/9-415 “Щодо вивчення у закладах загальної середньої освіти навчальних предметів у 2018/2019 навчальному році”, Статуту гімназії, освітньої програми гімназії, навчальних програм.
 2. Аналіз освітньої діяльності педколективу гімназії у 2017/2018  н.р. та завдання на новий 2018/2019  н.р.
 3. Організований початок навчального року: система роботи гімназії з охорони праці, охорони безпеки життєді­яльності, дотримання правил внутрішнього трудового розпорядку; затвердження режиму роботи гімназії на 2018/2019 н.р., схвалення освітньої програми гімназії на 2018/2019 н.р., схвалення робочого навчального плану гімназії на 2018/2019 н.р., затвердження Положень про внутрішню систему якості освіти.
 4. Організація навчання учнів у гімназії за екстернатною та дистанційною формами.
 5. Аналіз результатів ДПА і контрольних робіт учнів порівняно з минулим навчальним роком;
 6. Про систему роботи гімназії щодо соціального захисту учнів.
31.08
Директор Корж С.С.,
заступники директора
 
Протокол,
наказ
 
 
 
 
 
 
Вересень
 1.  
Перевірка та затвердження календарно-тематичного планування на І семестр 2018/2019  н. р.
До 12.09
Директор Корж С.С.
Заступники директора
Інформація
 
 1.  
Закріплення настав­ників за молодими спеціалістами
До 12.09
Заступник директора
Радецька І.В.
Наказ
 
 1.  
Перевірка документації з техніки безпеки в спортзалі, кабінетах фізики, хімії, біології, трудового навчання, інформатики
До 12.09
Заступник директора
Саніна С.В.
 
Інформація
 
 1.  
Ознайомлення з Положенням про атестацію вчителів (індивідуально)
20.09
Заступник директора
Литвиненко В.В.
Інформація
 
 1.  
Спланувати роботу з обдарованою молоддю, та дітьми, що мають під­вищену мотивацію до навчально-пізнавальної діяльності
До 01.10
Заступник директора
Радецька І.В.
Наказ
 
 1.  
Оформлення документації з методичної роботи
До 01.10
 
Заступник директора
Радецька І.В.
Довідка
 
 1.  
Написання діагностичних контрольних робіт з математики, української мови, англійської мови
10-25.09
Заступники директора
 
Наказ
 
 1.  
Засідання методичної ради гімназії
10.09
Заступник директора
Радецька І.В.
Протоколи засідань
 
 1.  
Засідання шкільних методичних об’єднань
12.09
Заступник директора
Радецька І.В.,
керівники МО
Протоколи засідань
 
 1.  
Місячник «Увага! Діти на дорозі»
Протягом місяця
Заступник директора
Саніна С.В.
Наказ
 
Жовтень
 1.  
Засідання атестаційної комісії
 
17.10
Директор Корж С.С.
 
Протокол
засідання
атестаційної комісії
 
 1.  
Перевірка класних журналів
До 30.11
Заступники директора
 
Співбесіди
 
 1.  
Перевірка робочих зошитів, зошитів для РЗМ, прак­тичних та контрольних робіт (ТО) з метою дотримання єдиного орфографічного режиму та об’єктивності ви­ставляння оцінок за роботи контролюючого характеру
За пла­ном
Заступники директора
Казаріна С.В.,
Литвиненко В.В.
Довідки
 
 1.  
Предметно-методична Декада історії та права
3,4-й тижні
Заступник директора
Радецька І.В.
Інформація
(план проведення, звіт)
 
 1.  
Тематичний контроль стану викладання фізичної культури
До 30.11
Заступник директора
Литвиненко В.В.
Наказ
 
 1.  
Місячник правового виховання
Протягом місяця
Заступник директора
Амбросова Г.О.
Наказ
 
Листопад
 1.  
Засідання методичної ради
2-й тиждень
Заступник директора
Радецька І.В.
Протокол
за­сіданняМР
 
 1.  
Засідання шкільних методичних об’єднань
3-й тиждень
Заступник директора
Радецька І.В.,
керівники МО
Протоколи засідань
 
 1.  
Психолого-педагогічний консиліум з метою створення умов для успішного адаптаційного періоду учнів 1-х класів
8.11
Заступник директора
Казаріна С.В.,
психолог Чечина В.О.
Інформація
 
 1.  
Тематичний контроль стану викладання математики
До 30.11
Заступник директора
Литвиненко В.В.
Наказ
 
 1.  
Предметно-методична Декада математики та інформатики
3,4-й тижні
Заступник директора
Литвиненко В.В.
Інформація
(план проведення, звіт)
 
 1.  
Фронтальний контроль стану викладання української літератури
До 30.12
Заступник директора
Радецька І.В.
Наказ
 
 1.  
Місячник здорового способу життя
Протягом місяця
Заступник директора
Саніна С.В.
Наказ
 
Грудень
 1.  
Перевірка техніки читання та обчислювальних нави­чок учнів 2-4-х кл.
10-14.12
Заступникдиректора
Казаріна С.В.
Довідка
 
 1.  
Контроль за виконанням навчальних програм
17-21.12
Заступники директора
Довідки,
наказ
 
 1.  
Робота з журналами (класні, індивідуальні, факульта­тивних занять, гурткової роботи, ГПД)
17-21.12
Заступники директора
Довідка
 
 1.  
Перевірка робочих зошитів, зошитів для РЗМ, практичних та контрольних робіт (ТО) з метою дотримання єдиного орфографічного режиму та об'єктивності ви­ставляння оцінок за роботи контролюючого характеру
17-21.12
Заступники директора
Інформація
 
 1.  
Моніторинг педагогічної діяльності вчителів за І семестр
До 28.12
Заступник директора
Радецька І.В.
Інформація
 
 1.  
Тематичний контроль  стану викладання зарубіжної літератури
До 28.12
Заступник директора
Радецька І.В.
Наказ
 
 1.  
Фронтальний контроль стану викладання біології
До 30.01
Заступник директора
Литвиненко В.В.
Наказ
 
 1.  
Предметно-методична Декада початкових класів
3,4-й тижні
Заступник директора
Казаріна С.В.
Інформація
(план проведення, звіт)
 
 1.  
Місячник військово-патріотичного виховання
Протягом місяця
Заступник директора
Саніна С.В.
Наказ
 
Січень 
 1.  
Методично-оперативна нарада з питань:
 • підсумки виконання плану роботи гімназії за І се­местр;
 • результати контролю за виконанням навчальних програм, лабораторних, практичних, контрольних робіт за І семестр;
про набір учнів до 1-го класу на 2019/2020 н. р.;
 • різне
Січень
Директор Корж С.С.
Протокол
 
 1.  
Психолого-педагогічний консиліум з метою створення умов для успішного адаптаційного періоду учнів 5-х класів
12.01
Заступник директора
Литвиненко В.В.,
психолог Чечина В.О.
Інформація
 
 
 1.  
Засідання шкільних методичних об’єднань
2-й тиждень
Заступникдиректора
Радецька І.В.,
керівники МО
Протоколи
засідань
 
Лютий
 1.  
Тиждень педагогічної творчості вчителів, які атестують­ся. Вивчення рейтингу вчителів, що проходять атеста­цію. Робота шкільної атестаційної комісії
Лютий
Адмініст­рація гімназії
Інформація
 
 1.  
Виконання вчителями вимог методичного листа Мініс­терства освіти і науки України «Про обсяг і характер домашніх завдань для учнів 1-11 класів»
3-й тиждень
Заступники директора
Інформація
 
 1.  
Предметно-методична Декада вчителів іноземної філології
3,4-й тижні
Заступник директора
Радецька І.В.
Інформація
(план проведення, звіт)
 
 1.  
Тематичний контроль за станом викладання англійської мови
До 30.02
Заступник директора
Радецька І.В
Наказ
 
 1.  
Місячник художньо-естетичного виховання
Протягом місяця
Заступник директора
Амбросова Г.О.
Наказ
 
Березень 
 1.  
Підсумки роботи вчителів, які атестуються. Підго­товка атестаційних матеріалів.
Засідання атестаційної комісії
4-й тиждень
Директор Корж С.С.,
заступник директора
Литвиненко В.В.
Атестаційні матеріали. Протоколзасідання
 
 1.  
Засідання шкільних методичних об’єднань
2-й тиждень
Заступник директора
Радецька І.В.,
керівники МО
Протоколи засідань
 
 1.  
Підсумки участі учнів у Всеукраїнських олімпіадах з базових дисциплін, конкурсах, турні­рах, конкурсі-захисті науково-дослідницьких робіт учнів-членів МАН
До 30.03
Заступник директора
Радецька І.В.
Наказ
 
 1.  
Організація повторення вивченого матеріалу та підго­товка до підсумкових контрольних робіт та ЗНО.
Стан поурочного планування
4-й тиждень
Заступники директора
Інформація
 
 1.  
Предметно-методична Декада української мови та літератури, світової літератури
3,4-й тижні
Заступник директора
Радецька І.В.
Інформація
(план проведення, звіт)
 
 1.  
Засідання методичної ради гімназії
4-й тиждень
Заступникдиректора
Радецька І.В.
Протокол
засідання МР
 
 1.  
Відвідування уроків молодих учителів з метою надання їм методичної допомоги
2-й тиждень
Заступник директора
Радецька І.В.
Інформація
 
 1.  
Фронтальний контроль за станом викладання математики у початковій школі
До 30.03
Заступник директора
Казаріна С.В.
Наказ
 
 1.  
Місячник національного виховання
Протягом місяця
Заступник директора
Саніна С.В.
Наказ
 
Квітень
 1.  
Відвідування уроків учителів з метою виявлення рів­ня вирішення науково-методичної проблеми гімназії
3-21.04
Заступники директора
Узагальнення
матеріалів
 
 1.  
Аналіз роботи педагогічного колективу над науково-
методичною проблемою (співбесіди)
26.04
Заступники директора
Інформація
 
 1.  
Підготовка до підсумкових контрольних робіт здобувачів освіти  4, 9, 11-х класів. Узгодження змісту ма­теріалів до ДПА
Квітень
Заступники директора
Документація
 
 1.  
Предметно-методична Декада біології, хімії, фізики, географії, основ здоров’я
3,4-й тижні
Заступник директора
Литвиненко В.В.
Інформація
(план проведення, звіт)
 
 1.  
Складання графіка консультацій та розкладу підсум­кових контрольних робіт
До 30.04
Заступники директора
 
Графік
 
 1.  
Підготовка документації про звільнення учнів від атестації
До 30.04
Заступник директора
Литвиненко В.В.
Документація
 
 1.  
Фронтальний контроль стану викладання історії
До 30.04
Заступник директора
Радецька І.В.
Наказ
 
 1.  
Фронтальний контроль стану викладання трудового навчання, технологій
До 30.04
Заступник директора
Литвиненко В.В.
Наказ
 
 1.  
Тематичний контроль стану викладання англійської мови у початковій школі
До 30.04
Заступник директора
Радецька І.В.
Наказ
 
 1.  
Місячник екологічного виховання
Протягом місяця
Заступник директора
Саніна С.В.
Наказ
 
Травень
 1.  
Педагогічна рада:
 • організоване закінчення навчального року;
 • підсумки роботи зі здобувачами освіти, які навчалися за інди­відуальною формою;
 • ознайомлення вчителів гімназії з нормативними до­кументами Міністерства освіти і науки України
До 27.05
Директор Корж С.С.,
заступники директора
Протокол,
інформація
 
 1.  
Співбесіди з молодими вчителями, планування тем із самоосвіти на наступний навчальній рік
 
19.05
Заступник директора
Радецька І.В.
Інформація
 
 1.  
Перевірка та аналіз техніки читання та обчислюваль­них навичок учнів початкової школи
9-12.05
Заступники директора
Казаріна С.В.
Довідка
 
 1.  
Перевірка виконання навчальних програм за записами в журналах. Система письмових робіт, їх кількість, якість виконання учнями
До 26.05
Заступники директора
Наказ
 
 1.  
Тематичний контроль за станом викладання спецкурсів та курсів за вибором
До 30.05
Заступник директора
Радецька І.В.
Наказ
 
 1.  
Моніторинг педагогічної діяльності вчителів за ІІ семестр
До 01.06
Заступник директора
Радецька І.В.
Інформація
 
 1.  
Місячник родинного виховання
Протягом місяця
Заступник директора
Саніна С.В.
Наказ
 
Червень
 1.  
Засідання методичної ради
2-й тиждень
Заступник директора
Радецька І.В.
Протокол
засідання МР
 
 1.  
Засідання МО
4-й тиждень
Заступник директора
Радецька І.В.
Протокол
засідання МО
 
 1.  
Підготовка звітної документації за підсумками роботи за рік. Планування роботи на наступний навчальний рік
11-15.06
Заступники директора
Стат. звіти,
плани
 
 
 1. Наукова робота зі здобувачами освіти
Дата
Зміст роботи
Відпові­дальний
Виконання
Вересень
 
 1. Діагностика розумових здібностей здобувачів освіти.
 2. Провести опитування серед здобувачів освіти  з метою вивчення їхнього бажання брати участь у роботі МАН.
 3. Установча конференція з учнями на предмет написання науково-дослідницьких робіт
Психолог,
Заступник директора
Радецька І.В.
Інформація
Жовтень
 1. Корегування картотеки обдарованих дітей.
 2. Планування роботи гуртків, факультативів, індивідуальних занять, секцій
Заступник директора
Радецька І.В.
Інформація
Листопад
 1. Участь у турнірах, конкурсах, олімпіадах.
 2. Індивідуальні консультації з питань роботи над темою дослідження, оформлення наукових робіт, підготовка необхідної документації
 3. Експертиза науково-дослідницьких робіт здобувачів освіти гімназії
Заступник директора
Радецька І.В.
Інформація
Квітень
Гімназичний конкурс «Учень року»       
Заступники директора
Наказ
Травень
Свято обдарованої молоді
Директор Корж С.С.,
кл. керівники
Наказ
                                                        
РОЗДІЛ 3.
ВНУТРІШНЬОШКІЛЬНИЙ КОНТРОЛЬ ТА УПРАВЛІННЯ
 1. ПОЧАТКОВА ШКОЛА
СЕРПЕНЬ
Зміст контролю
Мета
перевірки
Вид контролю
Метод
Виконавець
Форма узагальнення
Контроль за кадровим забезпеченням освітнього процесу, за обсягом навантаження педагогів
Раціональне використання кадрового потенціалу
Попереджувальний
Робота з тарифікацією
Корж С.С.
Казаріна С.В.
Адміністративна нарада
Контроль за комплектацією 1 – х класів
Комплектування, складання списків за роками
Діагностичний
Уточнення списків
Казаріна С.В.
Наказ
Контроль забезпеченості підручниками, врегулювання програм
Готовність складання списків за авторами предметів
Попереджувальний
Співбесіда з бібліотекарем, класним керівником
Казаріна С.В.
Керівник  МО
 
 
 
 
Контроль готовності кабінетів до навчального року
Стан ТБ, готовність матеріальної бази, методичного забезпечення
Діагностичний
Рейд по кабінетам
Корж С.С.
Казаріна С.В,
Керівник МО
 
Батьківські збори першокласників
Готовність до школи
Попереджувальний
Проведення зборів
Казаріна С.В,
Учителі
Адміністративна нарада
Засідання з керівником МО початкової школи
Координація роботи МО
Попереджувальний
Засідання
Казаріна С.В,
 Керівник МО
Протокол засідання
Готовність до першого уроку
Готовність і оснащення до першого уроку
Діагностичний
Співбесіда
Казаріна С.В.
 
Нарада в присутності заступника директора
Організація дистанційного навчання
 
Індивідуальний
Співбесіда
Казаріна С.В.
Наказ
ВЕРЕСЕНЬ
Зміст контролю
Мета перевірки
Вид контролю
Метод
Виконавець
Форма узагальнення
Проведення співбесід з учителями щодо самоосвіти
Визначення тематики
Поточний
Співбесіда
Казаріна С.В.
 
Нарада в присутності заступника директора
Спостереження за рівнем адаптації учнів 1-х класів
Організація адаптаційного періоду
Діагностичний
Бесіда, відвідування уроків
Казаріна С.В.,
Чечина В.М.
Наказ
Оформлення  класних журналів, бесіда за новими програмами, перевірка особистих справ учнів
Вступний інструктаж
Попереджувальний
Вибіркова перевірка
Казаріна С.В.
 
Нарада в присутності заступника директора
Організація вступного повторення з математики, української мови у 2-4х класах
Перевірка відповідності стандартам
Попереджувальний
Контрольні роботи, диктанти
Казаріна С.В.
Керівник МО
Наказ
Співбесіда з керівником МО
Планування навчального матеріалу на І півріччя поточного року
Індивідуальний
Бесіда
Казаріна С.В.
 
На засіданні МО
Оформлення листів здоров’я в класних журналах
Рівень заповнення класних журналів шкільним лікарем
Індивідуальний
Перевірка журналів
Керівник МО
Нарада в присутності заступника директора
Організація  роботи щодо наступності « ДНЗ - центр розвитку дитини  - заклад загальної середньої освіти»  
Складання плану спільних
заходів
Адміністративний
 
Заступник директора, методист
Адміністративна нарада
Комплектування ГПД у 1 – 4 класах(батьківський кошт)
Складання плану роботи ГПД
Адміністративний
Перевірка планів роботи ГПД
Заступник директора
 
ЖОВТЕНЬ
Зміст контролю
Мета перевірки
Вид контролю
Метод
Виконавець
Форма узагальнення
Стан шкільної документації (класних журналів)
Загальні недоліки ведення шкільної документації
Поточний
Співбесіда, перевірка журналу
Казаріна С.В,
Керівник МО
Нарада в присутності заступника директора
 Співбесіда з класним керівником про роботу з важковиховуваними дітьми
Складання індивідуальних карток
Діагностичний
Бесіди з учителями
Казаріна С.В.
 
Нарада в присутності заступника директора
Перевірка стану ведення щоденників у 2-4-х класах
Виявлення загальних недоліків
Адміністративний
Перегляд щоденників
Казаріна С.В.,
Керівник МО
Довідка, запис в індивідуальних зошитах
Робота вчителів НУШ щодо оцінювання першокласників
Здійснення формувального оцінювання першокласників
Поточний
Перегляд свідоцтв досягнегнь
Казаріна С.В
 
Організація роботи підготовчих занять з майбутніми першокласниками
Складання  програми підготовчих занять
Адміністративний
 
Казаріна С.В.
 
Послідовність у навчанні: адаптація учнів 5-х класів
Рівень навчальних досягнень учнів
Тематичний
АКР у 5-х класах
Казаріна С.В,
Психолог
Адміністративна нарада
Підготовка до атестації вчителів
Стан документації
Поточний
Відвідування уроків, оформлення папки
Казаріна С.В.
 
Запис в індивідуальних зошитах
Методична допомога молодим учителям Петренко І.О., Пилаєвій  Н.І.
Рівень вчителя, надання методичної допомоги
Персональний
Відвідування уроків
Казаріна С.В.
 
Співбесіда з учителями
ЛИСТОПАД
Зміст контролю
Мета перевірки
Вид контролю
Метод
Виконавець
Форма узагальнення
Засідання МО
Рівень виконання окреслених завдань
Адміністративний
Підсумковий
Казаріна С.В.
Керівник МО
Протокол засідання
 
Стан адаптивності учнів, які навчаються в 1-х класах
Контингент дезадаптованих дітей, визначення причин
Діагностичний
Моніторинг
Казаріна С.В.,
Психологічна служба
Педконсиліум
Стан робочих зошитів з української мови та математики у 2-4 класах
Якість роботи вчителя з робочими зошитами учнів: робота над помилками.
Поточний
Перевірка зошитів учнів
Казаріна С.В.
 
Довідка, нарада в присутності заступника директора
Контроль за рівнем навчальних досягнень учнів 3-4-х класів
Відповідність рівня стандартам освіти
Поточний
Контрольні зрізи, відвідування уроків
Казаріна С.В.
Довідки, нарада
Обсяг домашніх завдань
Обсяг домашніх завдань
Поточний
За щоденниками, електронною поштою
 
Казаріна С.В.
 
Наказ
ГРУДЕНЬ
Зміст контролю
Мета перевірки
Вид контролю
Метод
Виконавець
Форма узагальнення
Формування графічного досвіду, швидкість письма в першокласників
Стан швидкості письма. Корекція роботи вчителів
Поточний
Зріз
Казаріна С.В.
Класні керівники
Довідки на МО
Перевірка техніки читання в 2-4-х класах
Динаміка, шляхи корекції
Попереджувальний
Опитування учнів
Казаріна С.В.
 
Наказ
Контроль за рівнем навчальних досягнень учнів за підсумками І півріччя (2-4-ті класи)
Рівень учнівських кометенцій , міцність знань
Адміністративний
Контрольні роботи, тестування, диктанти
Казаріна С.В.
Керівник МО
Наказ
Формування навичок читання в 1-х класах
Рівень сформованості читання по складах у 1-х класах
Діагностичний
Індивідуальна перевірка
Казаріна С.В.
 
Довідка на МО
СІЧЕНЬ
Зміст контролю
Мета перевірки
Вид контролю
Метод
Виконавець
Форма узагальнення
Аналіз календарно – тематичного планування на ІІ семестр
Стан шкільної документації
Виконання єдиних вимог
Поточний
Перевірка журналів
Казаріна С.В.
 
Запис у журналі, довідка
Рівень методичної майстерності вчителя
Динаміка професійного зростання вчителя
Адміністративний
Відвідування уроків, перевірка документації
 Казаріна С.В.
 
Запис  в індивідуальних зошитах
Бесіда з учнями випускних класів
Труднощі в роботі учня, які уроки є найскладнішими
Діагностичний
Тестування
Казаріна С.В.
 
 
Батьківські збори
Збір матеріалу
Поточний
 
Казаріна С.В.
.
Нарада в присутності заступника директора
Виконання державних програм
Рівень, якість виконання державних програм (навчальних планів)
Підсумковий
Перегляд журналів, календарних планів, контрольних зошитів
Казаріна С.В.
Наказ
Координування роботи з питань наступності : дошкільний навчальний заклад
Виконання спільного плану роботи
Поточний
 
Казаріна С.В.
Заходи
Система підготовки і проведення уроків вчителями ,що атестуються
Рівень проведення  уроків відповідно до кваліфікаційних категорій
Поточний
Відвідування уроків
Казаріна С.В.
Відвідування уроків
ЛЮТИЙ
Зміст контролю
Мета перевірки
Вид контролю
Метод
Виконавець
Форма узагальнення
Контроль роботи логопеда
Виконання графіка робіт, просування учнів
Адміністративний
Аналіз документації
Казаріна С.В.
 
 
Робота з обдарованими дітьми
Рівень індивідуальної роботи з обдарованими дітьми
Поточний
Співбесіда
Керівник МО
Нарада в присутності заступника директора
Контроль ведення зошитів
Виконання єдиного орфографічного режиму
Поточний
Перевірка зошитів
Казаріна С.В.
 
Довідка
Педагогічна  майстерня
Обмін досвідом
Поточний
Відкриті уроки
Заступник директора, учителі початкових класів
Нарада в присутності заступника директора
БЕРЕЗЕНЬ
Зміст контролю
Мета перевірки
Вид контролю
Метод
Виконавець
Форма узагальнення
Стан контрольних зошитів
Виконання єдиних вимог
Поточний
Перегляд зошитів
Керівник МО
Довідка
 
 
 
 
 
 
Простежити результати взаємовідвідування уроків
Узагальнення та обмін досвідом
Індивідуальний
Відвідування уроків, бесіди
Казаріна С.В.
 
Нарада в присутності заступника директора
Перевірка класних журналів
Виконання програми, об’єктивність виставлення підсумкових оцінок 
Поточний
Перегляд журналів
Казаріна С.В.
 
Довідка
Перевірка стану викладання  математики
Вивчення стану викладання предмета: використання вчителями інтерактивних технологій для якісного засвоєння знань
Фронтальний
Відвідування уроків
Казаріна С.В.
Наказ
Контроль ведення щоденників у 3-4-х класах
Ведення щоденників і контроль за ними
Попереджувальний
Вибірково по класах
 Керівник МО
Довідка
Засідання МО
Згідно з планом
Поточний
 
Казаріна С.В.
 
 
Контрольні зошити у 2-4 класах
Виконання єдиних вимог, робота над помилками
Поточний
Перегляд зошитів
Казаріна С.В.
Керівник МО
Довідка
 
Узагальнення рівня засвоєння табличного множення і ділення
Узагальнюючий
Самостійні роботи
Учителі
Наказ
КВІТЕНЬ
Зміст контролю
Мета перевірки
Вид контролю
Метод
Виконавець
Форма узагальнення
Формування навичок усної лічби
Система робота
Узагальнюючий
 
 
 
Настановчі збори для батьків майбутніх першокласників
Лекторій із підготовки дітей до школи
 
Батьківські збори
Корж С.С.
Казаріна С.В.
 
Матеріали зборів
Організація вчителів, підготовка пакета тестування, інструктаж до 1 класу
Співбесіда
Діагностичний
Проведення тестування
Казаріна С.В.
Психолог
Складання списків
Запис дітей у 1-й клас (упродовж двох місяців)
Набір у 1-й клас
Діагностичний
Збори на рівні готовності до школи
 
Комплектація класів
Перевідні іспити в 5-й клас
Рівень навченості
Діагностичний
Іспит
Казаріна С.В.
Учителі
Складання списків
Контрольні роботи (ДПА) у випускних класах першого ступеня
Рівень опанування навчального матеріалу, якість знань
Підсумковий
Тести
Казаріна С.В.
Учителі
Наказ
«День книжки» - тиждень дитячої книжки
Свято книги
Підсумковий
Учителі, бібліотекар
 
Нарада в присутності заступника директора
ТРАВЕНЬ – ЧЕРВЕНЬ
Зміст контролю
Мета перевірки
Вид контролю
Метод
Виконавець
Форма узагальнення
Формування графічного досвіду й каліграфічного письма, швидкість у  учнів 1 –х класів
Стан роботи
Поточний
Зріз
Керівник МО Учителі
Наказ
Перевірка техніки читання в 1-4-х класах
Рівень сформованості правильного, виразного, побіжного свідомого читання наприкінці року
Персональний
Індивідуальне прослуховування учнів
Казаріна С.В.
 
Наказ
Проведення підсумкових контрольних робіт (2-3 кл.)
Рівень знань програмного матеріалу
Підсумковий
Проведення контрольних робіт, диктант
Казаріна С.В.
Керівник МО
Довідка
Проведення підсумкового оцінювання учнів - першокласників
Облік результатів завершального (підсумкового) оцінювання
Підсумковий
Заповнення  свідоцтв досягнень учнів перших класів
Учителі 1- х  класів
 
Стан кабінетів на кінець навчального року
Ремонт, підготовка робочих місць
Поточний
Огляд
Адміністрація
Нарада в присутності директора
Виконання державних програм
Рівень, якість виконання державних програм (навчальних планів)
Підсумковий
Перегляд журналів, календарних планів, контрольних зошитів
Казаріна С.В.
 
Наказ
 1. ОСНОВНА ТА СТАРША ШКОЛА
Об’єкт контролю
Місяць
Зміст контролю
Цілі контролю
Вид контролю
Підсумки контролю
Відмітка про виконання
 1. Контроль за виконанням всеобучу
1.1. Санітарно-гігієнічний режим і техніка безпеки праці
Жовтень
Стенди і документація по техніці безпеки в спортзалі, кабінетах фізики, хімії, трудового навчання, інформатики
Наявність стендів і ознайомлення учнів із правилами техніки безпеки з записом у журналі інструктажу
Фронтальний
Наказ по школі
 
1.2. Домашнє завдання
Листопад
Дозування домашнього завдання (взаємоперевірка в м/о)
Стан роботи з дозування домашнього завдання
Фронтальний
Засідання МО
 
 1. Контроль за веденням документації
2.1. Виконання державних програм
Грудень
травень
Державні програми, програми спецкурсів і факультативів
Виконання програм по предметах і виявлення причин відставання, якщо є
Фронтальний
Наказ по школі
 
2.2. Класні журнали
Жовтень
Грудень
Робота з журналами вчителів-предметників та класних керівників.
Своєчасність заповнення вчителями журналів, своєчасність виставлення оцінок за письмові роботи
Фронтальний
Нарада при заступниках директора
 
 
Січень
 
Стан виконання вимог Інструкції з ведення ділової документації.
Дотримання єдиного орфографічного режиму, об’єктивність виставлення оцінок
Фронтальний
Наказ
 
 
 
 
Січень
травень
Робота вчителів із журналами
Своєчасність і акуратність заповнення вчителями журналів і виставлення оцінок за письмові роботи, наповнюваність оцінок
Фронтальний
Нарада при заступниках директора
 
Червень
Робота вчителів із журналами
Дотримання єдиного орфографічного режиму при оформленні журналів учителями
Тематичний
Наказ
 
2.3. Особові справи
Вересень
 
 
 
 
Перевірка особових справ учнів
 
 
Своєчасність, правильність оформлення і ведення особових справ учнів класними керівниками
Тематичний
Нарада при директорі
 
Грудень
 
Особові справи учнів
 
Своєчасність записів подяк, нагороджень учнів за підсумками I та II етапів Всеукраїнських учнівських олімпіад, конкурсів
Тематичний
наказ
 
 
Червень
Робота класних керівників з особовими справами учнів
Своєчасність виставлення річних оцінок в особові справи учнів та запис рішення педради про перевід до наступного класу
 
Наказ
2.4. Зошити для контрольних робіт
Лютий
Зошити для письмових і контрольних робіт з математики, англійської мови, фізики
Дотримання єдиного орфографічного режиму при веденні зошитів для контрольних робіт, об’єктивність оцінювання
Тематичний
Наказ
 
2.5. Журнали
Березень
 
Журнали для проведення індивідуальних, факультативних занять та спецкурсів
Дотримання єдиного орфографічного режиму оформлення журналів, своєчасність записів у журналах
Фронтальний
Нарада при директорові
 
2.6. Робочі зошити з базових предметів
Грудень
 
 
Стан ведення учнями робочих зошитів з базових предметів
Виконання єдиного орфографічного режиму, об’єм домашніх робіт
Фронтальний
Нарада при заступнику директора з НВР
 
2.7. Домашнє завдання
Листопад
Дозування домашнього завдання
Об’єм та характер домашнього завдання, виконання рекомендацій
Фронтальний
Наказ
 
2.8. Плани роботи МО
Січень
Робота методичних об’єднань
Виконання планів методичних об’єднань, своєчасне оформлення протоколів
 
Тематичний
Нарада при заступнику директора з НВР
 
2.9. ДПА
Травень
Червень
Стан ведення документації
Оформлення документації до проведення ДПА
Фронтальний
Нарада при директорові
 
 1. ОСНОВНА ТА СТАРША ШКОЛА
Об’єкт контролю
Місяць
Зміст контролю
Цілі контролю
Вид контролю
Підсумки контролю
Відмітка про виконання
 1. Контроль за виконанням всеобучу
1.1. Санітарно-гігієнічний режим і техніка безпеки праці
Жовтень
Стенди і документація по техніці безпеки в спортзалі, кабінетах фізики, хімії, трудового навчання, інформатики
Наявність стендів і ознайомлення учнів із правилами техніки безпеки з записом у журналі інструктажу
Фронтальний
Наказ по школі
 
1.2. Домашнє завдання
Листопад
Дозування домашнього завдання (взаємоперевірка в м/о)
Стан роботи з дозування домашнього завдання
Фронтальний
Засідання МО
 
 1. Контроль за веденням документації
2.1. Виконання державних програм
Грудень
травень
Державні програми, програми спецкурсів і факультативів
Виконання програм по предметах і виявлення причин відставання, якщо є
Фронтальний
Наказ по школі
 
2.2. Класні журнали
Жовтень
Грудень
Робота з журналами вчителів-предметників та класних керівників.
Своєчасність заповнення вчителями журналів, своєчасність виставлення оцінок за письмові роботи
Фронтальний
Нарада при заступниках директора
 
 
Січень
 
Стан виконання вимог Інструкції з ведення ділової документації.
Дотримання єдиного орфографічного режиму, об’єктивність виставлення оцінок
Фронтальний
Наказ
 
 
 
 
Січень
травень
Робота вчителів із журналами
Своєчасність і акуратність заповнення вчителями журналів і виставлення оцінок за письмові роботи, наповнюваність оцінок
Фронтальний
Нарада при заступниках директора
 
Червень
Робота вчителів із журналами
Дотримання єдиного орфографічного режиму при оформленні журналів учителями
Тематичний
Наказ
 
2.3. Особові справи
Вересень
 
 
 
 
Перевірка особових справ учнів
 
 
Своєчасність, правильність оформлення і ведення особових справ учнів класними керівниками
Тематичний
Нарада при директорі
 
Грудень
 
Особові справи учнів
 
Своєчасність записів подяк, нагороджень учнів за підсумками I та II етапів Всеукраїнських учнівських олімпіад, конкурсів
Тематичний
наказ
 
 
Червень
Робота класних керівників з особовими справами учнів
Своєчасність виставлення річних оцінок в особові справи учнів та запис рішення педради про перевід до наступного класу
 
Наказ
2.4. Зошити для контрольних робіт
Лютий
Зошити для письмових і контрольних робіт з математики, англійської мови, фізики
Дотримання єдиного орфографічного режиму при веденні зошитів для контрольних робіт, об’єктивність оцінювання
Тематичний
Наказ
 
2.5. Журнали
Березень
 
Журнали для проведення індивідуальних, факультативних занять та спецкурсів
Дотримання єдиного орфографічного режиму оформлення журналів, своєчасність записів у журналах
Фронтальний
Нарада при директорові
 
2.6. Робочі зошити з базових предметів
Грудень
 
 
Стан ведення учнями робочих зошитів з базових предметів
Виконання єдиного орфографічного режиму, об’єм домашніх робіт
Фронтальний
Нарада при заступнику директора з НВР
 
2.7. Домашнє завдання
Листопад
Дозування домашнього завдання
Об’єм та характер домашнього завдання, виконання рекомендацій
Фронтальний
Наказ
 
2.8. Плани роботи МО
Січень
Робота методичних об’єднань
Виконання планів методичних об’єднань, своєчасне оформлення протоколів
 
Тематичний
Нарада при заступнику директора з НВР
 
2.9. ДПА
Травень
Червень
Стан ведення документації
Оформлення документації до проведення ДПА
Фронтальний
Нарада при директорові
 
 1. Контроль за станом викладання навчальних предметів
3.1. Стан викладання фізичної культури
Жовтень
 
 
Тематичний
Наказ
 
3.4.Стан викладання математики
 
Листопад
 
 
Тематичний
Наказ
 
3.5.Стан викладання української літератури
Листопад
Стан  викладання та рівень  навчальних досягнень учнів з предмета
Вивчення стану викладання предмета: використання вчителями ефективних технологій для якісного засвоєння знань
Фронтальний
Наказ
 
3.6.Стан викладання предмета біології
Грудень
Рівень сформованості соціальної активності  та національної свідомості учнів
Моніторинг роботи вчителя з формування соціальної активності  та національної свідомості учнів
Фронтальний
Наказ
 
3.7.Стан викладання світової літератури
Грудень
 
 
Тематичний
 
 
3.8.Стан викладання англійської  мови
Лютий
Рівень сформованості навичок з основних видів мовленнєвої діяльності у рамках підготовки учнів до ЗНО з англійської мови
Моніторинг роботи вчителя з формовання навичок з основних видів мовленнєвої діяльності у рамках підготовки учнів до ЗНО з англійської мови
Тематичний
Наказ
 
3.9.Стан викладання математики у початковій школі
Березень
Стан  викладання та рівень  навчальних досягнень учнів з предмета
Вивчення стану викладання предмета: використання вчителями ефективних технологій для якісного засвоєння знань
Фронтальний
Наказ
 
3.10.Стан викладання трудового навчання, технологій
Квітень
 
 
Фронтальний
Наказ
 
3.11.Стан викладання історії
Квітень
 
 
Фронтальний
Наказ
 
3.12. Стан викладання англійської  мови у початковій школі
Квітень
 
 
Тематичний
Наказ
 
3.13.Стан викладання спецкурсів та курсів за вибором
Травень
Формування соціокультурної компетентності під час вивчення профільних предметів
Моніторинг роботи вчителя з формування соціокультурної компетентності під час вивчення профільних предметів
Тематичний
Наказ
 
 1. Контроль за станом знань, умінь і навичок учнів
4.1. Рівень навчальних досягнень учнів  з базових предметів
Грудень
Травень
Адміністративні контрольні зрізи
Вивчення результативності навчання за I семестр та рік
Тематичний
Наказ
 
4.2. Навченість учнів з базових предметів
Січень
Червень
Моніторинг рівня навчальних досягнень
Вивчення результативності навчання з базових предметів у 5-11 кл.
Фронтальний
Наказ
 
4.4. Домашнє завдання
Жовтень
Квітень
Об’єм домашніх завдань та диференційований підхід
Виконання методичних рекомендацій щодо обсягу і характеру домашніх завдань
Фронтальний
 
 
 
 
 
Нарада при директорові
 
 
 1. Спецкурси,
курси за вибором
Травень
Ефективність роботи спецкурсів та курсів за вибором, стан викладання та рівень навчальних досягнень учнів з профільних предметів
 
Забезпечення наступно-перспективних зв’язків між загальною середньою і професійною освітою відповідно до обраного профілю
 
Тематичний
 
Наказ
 
 1. Контроль за роботою з підготовки до ДПА
5.1. Методичні об’єднання вчителів
Вересень
Планування роботи МО з урахуванням недоліків, виявлених при підсумковій державній атестації в минулому році
Включення в план роботи МО рекомендацій, отриманих після проведення державної підсумкової атестації у 2016-2017  н.р. (за підсумковим наказом)
 
 
Фронтальний
Нарада при директорові
 
5.2. Підготовка до ДПА
Лютий
Робота вчителів з учнями 9-х та 11-х класів
Перевірка роботи вчителів з надання консультацій учням випускних класів
Фронтальний
Нарада при заступниках директора з НВР
 
Березень
Робота з підготовки до ДПА у випускних класах
1. Своєчасність оформлення стендів на допомогу учням в кабінетах
Фронтальний
Нарада при заступниках директора з НВР
 
 
 
2. Ознайомлення учнів  з Інструкцією з проведення ДПА
Фронтальний
Нарада при директорі
 
Квітень
 
Підготовка до ДПА
Готовність практичних матеріалів до білетів, проведення  консультацій, підготовка документів про звільнення від ДПА
Фронтальний
Нарада при заступниках директора з НВР
 
Травень
Проведення державної підсумкової атестації
Організація та проведення ДПА.
Фронтальний
Наказ
 
5.3. Державна підсумкова атестація
Червень
Підготовка учнів 9х та 11х класів до ДПА
Аналіз результатів за рівнями навчальних досягнень
Фронтальний
Наказ
 
 1. Атестація, курсова перепідготовка
6.1. Підвищення кваліфікації
За графіком курсової підготовки
Відвідування вчителями курсів підвищення кваліфікації
Своєчасність відвідування курсів при РІПО вчителями, виконання графіку курсової перепідготовки
Фронтальний
Нарада при директорові
 
6.2. Атестація вчителів
Протягом навчального року
Якість організації навчально-виховної роботи з учнями, вчителями, які атестуються у поточному навчальному році
Вивчення стану викладання, форм і методів проведення уроків, анкетування, моніторинг  рівня навчальних досягнень, творчі звіти
Тематичний
Наказ про підсумки атестації
 
 1. Наступність та перспективність у навчанні
7.1. Наступність у навчанні
Жовтень
Листопад
Єдність вимог учителів-предметників до учнів 5-х класів. відвідування уроків у 5-х класах
Дотримання принципу наступності та перспективності під час викладання навчальних предметів при переході учнів з початкової до основної школи
Тематичний
Педконсиліум
Наказ
 
7.2. Проведення діагностичних контрольних робіт з української мови, математики, англійської мови
Вересень
Моніторинг рівня навчальних досягнень
Вивчення стану знань, умінь і навичок учнів з основних предметів
Тематичний
Аналіз рівня навчальних досягнень учнів
 
 1. Навчально-матеріальна база гімназії
Навчальні кабінети
Серпень
Стан навчальних кабінетів
Ступінь готовності до нового навчального року, наявність документації кабінету
Тематичний
Наказ
 
Грудень
Стан навчальних кабінетів та їх оснащеність
Санітарний стан і естетичність оформлення кабінету
Тематичний
Нарада при директорові
 
Квітень
Стан навчальних кабінетів
Оформлення куточків та стендів до державної підсумкової атестації
Фронтальний
Нарада при заступникові директора
 
Серпень
Атестація навчальних кабінетів
Оформлення атестаційних листів та додатків до атестаційних листів
Фронтальний
Нарада при заступникові директора з НВР
 
 
Циклограма контролю за веденням документації
з/п
Зміст
I семестр
Відмітка про виконання
II семестр
Відмітка про виконання
Відповідальний
Примітка
 1.  
Навчальні плани
07
№_______
 
Інформація, НД
Заступники директора
 
 1.  
Календарне планування
09
Інформація
01
Інформація
Заступники директора
 
 1.  
Плани виховної роботи
09
Інформація
01
Інформація
Заступник директора
Саніна С.В.
 
 1.  
Зошити
11
Довідка
03
Довідка
Заступники директора
 
 1.  
Протоколи ШМО, нарад
 
Інформація
01
Інформація
Заступники директора
 
 
 1.  
Класні журнали 1-11 класів
1 раз на місяць
Інформація
1 раз на місяць
Інформація, наказ №______________
Заступники директора
 
 1.  
Інші журнали
09
Інформація
04
Довідка, наказ
№ _____________
Заступники директора
 
 1.  
Щоденники учнів
11
Довідка
04
Довідка
Заступник директора
Литвиненко В.В.
 
 1.  
Книги наказів
11
Інформація
05, 06
Інформація
Директор Корж С.С.
 
 1.  
Атестаційні матеріали
10
Довідка, наказ
№__________
04
Довідка, наказ
№__________
Заступник директора
Литвиненко В.В.
 
 1.  
Книги внутрішкільного контролю
 
 
01
Інформація
Директор Корж С.С.
 
 1.  
Документація з ОП та ТБ
09
Інформація
03
Довідка, наказ
№_____________
Заступник директора
Саніна С.В.
 
 1.  
Протоколи батьківських зборів
12
Інформація
04
Довідка
Заступник директора
Саніна С.В.
 
 1.  
Алфавітна книга
09
Інформація
06
Інформація
Директор Корж С.С.
 
 1.  
Особові справи вчителів та учнів
09
Інформація
06
Інформація
Заступники директора
 
 1.  
Контрольно-візитаційна книга
 
 
01
Інформація
Директор Корж С.С.
 
 1.  
Інвентарна книга
 
10
Інформація
03
Інформація
Директор Корж С.С.
 
 1.  
Поурочні плани
1 раз на місяць
Довідка
1 раз на місяць
Довідка
Заступники директора
 
 1.  
Номенклатура справ
 
 
01
Наказ №_______
______________
Директор Корж С.С.
 
 
 
РОЗДІЛ 7.
ОХОРОНА ЗДОРОВ’Я І ЖИТТЯ ДІТЕЙ, УЧИТЕЛІВ, ІНШИХ ПРАЦІВНИКІВ ШКОЛИ,
ОЗДОРОВЛЕННЯ УЧНІВ, ЗАХОДИ З ТБ ТА ОП
з/п
Заходи
Термін
виконання
Відпові­дальний
Контроль за інформаційним забезпеченням
Відмітка про виконання
 1.  
Одержати акт прийняття гімназії до нового на­вчального року
22.08
Директор Корж С.С., заступник директора з АГЧ Щербіна Т.О.
 
 
 1.  
Здійснювати перевірку стану охорони праці та техніки безпеки в гімназії
Постійно
Комісія з охорони праці, за­ступник ди­ректора
Саніна С.В
Довідки
 
 1.  
Затвердити угоду з охорони праці між адміністра­цією та профспілковим комітетом гімназії. Скласти акт на виконання угоди
Вересень
Директор Корж С.С.,
голова ПК
Григор’єва О.В.
Збори. Прото­кол, угода
 
 1.  
З метою попередження дитячого травматизму про­водити роботу з учнями та їх батьками: вивчати правила дорожнього руху; правила поведінки на воді, правила поводження з джерелами електро­струму та правила безпеки при користуванні га­зом, щодо запобігання дитячого травматизму від вибухово-небезпечних предметів, протирадіаційної безпеки
Протягом
навчального
року
Заступник директора
Саніна С.В.,
класні керівники
 
Класні жур­нали
 
 1.  
Організувати роботу загонів ЮІР та ДЮП
Протягом
навчального
року
Заступник директора
Саніна С.В 
Накази
 
 1.  
Перед проведенням екскурсій, походів проводити інструктажі з попередження травматизму дітей
Протягом
навчального
року
Заступник директора
Саніна С.В 
Книга інструктажів
 
 1.  
Здійснювати контроль за роботою вчителів хімії, біології, фізики, ЗВ, трудового навчання, фізичної культури щодо виконання правил з техніки безпе­ки в кабінетах, майстернях, спортивних залах
1 раз на се­местр
Комісія з охорони праці,
ди­ректор Корж С.С.
Акт
 
 1.  
Оформити акти-дозволи на проведення занять у спортивному залі, на спортивних майданчиках, у майстернях, кабінетах з особливими умовами ро­боти, акти перевірки міцності укріплення установ­ки спортивних споруджень
До 31.08
Комісія з охорони праці,
зав. кабінетами
Акти-дозволи на роботу
 
 1.  
Перевірити наявність інструкцій з охорони праці в приміщеннях, де це передбачено відповідними нормативами. Довести до працівників під розпис
До 01.09
За­ступник ди­ректора
Саніна С.В.
Інформація, копії інструк­цій з розпи­сами праців­ників
 
 1.  
Систематично запрошувати до гімназії співробітни­ків ДАІ, пожежної частини для проведення бесід з учнями та батьками
Протягом
навчального
року
Заступник директора
Саніна С.В.
 
План роботи школи
 
 1.  
Забезпечити виконання санітарно-гігієнічних вимог у класних кімнатах, спортивному залі, майстер­нях, харчоблоку, інших приміщеннях гімназії
Протягом навчального року 1 раз на тиждень
Заступник директора, завгосп, черговий клас
Інформація 1 раз на се­местр
 
 1.  
Забезпечити контроль за якістю їжі та харчів у шкільній їдальні
Щодня
Заступникдиректора
Саніна С.В., 
медсестра
Акти переві­рок 1 раз на семестр
 
 1.  
Забезпечити систематичне проведення санітарно- освітньої роботи серед учнів та батьків на класних годинах, зборах, співбесідах, передбачити в планах виховної роботи бесіди:
 •  гігієна та режим для школяра;
 • профілактика грипу та гострих респіраторних захворювань;
 • профілактика СНІДу та венеричних захворю­вань
 
Протягом
навчального
року
Заступник директора
Саніна С.В.,
медсестра,
класні ке­рівники
Плани вихов­ної роботи
 
 1.  
Слідкувати за зовнішнім виглядом здобувачів освіти
Протягом
навчального
року
Заступник директора
Саніна С.В.,
класні ке­рівники
Інформація 1 раз на се­местр
 
 1.  
Провести планові заміри опору ізоляції         ---
Грудень
Заступник директора з АГЧ Щербіна Т.О.
Акт викона­них робіт
 
 1.  
Провести планові та позапланові інструктажі з ОП та ТБ з персоналом школи
Вересень,
березень
Заступник директора
Саніна С.В
Протоколи нарад
 
 1.  
Організувати літнє оздоровлення дітей та вчи­телів
Травень-
червень
Заступник директора
Саніна С.В.
Наказ
 
 
РОЗДІЛ 8.
ФІНАНСОВО-ГОСПОДАРСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ, МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНА БАЗА
У ЗАКЛАДІ ЗАГАЛЬНОЇ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ
Щомісяця:
 • Профогляд і заміна електроламп;
 • Передавання показань лічильників тепла
 • Придбання інвентарю, обладнання
з/п
Заходи
Термін
виконання
Відпові­дальний
Контроль за інформаційним забезпеченням
Відмітка про виконання
 1.  
Провести перевірку якості ремонтних робіт та підготов­ки до нового навчального року кабінетів, рекреацій, ін­ших приміщень
22.08
Заступник директора з АГЧ Щербіна Т.О.
Протоко­ли комісії
 
 
 1.  
Здійснити комплекс заходів щодо підготовки гімназії  до роботи в зимових умовах
20.10
Заступник директора з АГЧ Щербіна Т.О.
План за­ходів
 
 1.  
Провести ревізію опалювальної системи, систем водо­постачання та каналізації, електромережі на предмет якісної підготовки їх до навчального року. Здати систе­му теплопостачання та опалення на гідравлічне випробування представникові тепломережі
До 28.08
Заступник директора з АГЧ Щербіна Т.О.
Акти
 
 1.  
Перевірити збереження, поповнення та використання бі­бліотечного фонду:
комплектування та забезпечення учнів підручника­ми и навчальними посібниками;
 • стан збереження підручників; комплектування бібліотечного фонду необхідною на­вчальною, навчально-методичною, художньою літе­ратурою;
 • поповнення бібліотеки художньою літературою (спонсорська допомога учнів, батьків, учителів)
Вересень
Директор Корж С.С.,
зав. бібліотекою
Шальнова Н.В.
Інформа­ція 1 раз на семестр
 
 1.  
Поповнити матеріальну базу шкільних майстерень, про­вести поточний ремонт
 
Учителі праці
Акти ви­конаних робіт
 
 
 1.  
Поповнювати методичний кабінет навчально-методичною літературою, періодикою, ТЗН за позабюджетні кошти
Протягом
навчаль­ного
року
Заступник ди­ректора
Радецька І.В.
Підписка
 
 1.  
Підготувати і провести внутрішню інвентаризацію матеріальної бази, паспортизацію кабінетів, провести списання матеріальних цінностей
Жовтень
Заступник директора  з АГЧ Щербіна Т.О.
Акти на матеріаль­но відпові­дальних
 
 1.  
Проводити огляд стану та збереження шкільного майна, інвентарю, обладнання в кабінетах
1 раз на семестр
Заступник директора з АГЧ Щербіна Т.О.
Інформа­ція 1 раз на семестр
 
 1.  
Провести благоустрій пришкільної ділянки, екологічний двомісячник. Організувати догляд за зеленими наса­дженнями в літній період
Квітень,
травень
Заступник директора з АГЧ Щербіна Т.О., двір­ник, клас­ні керівники 5-8, 10 кл.
Наказ
 
 1.  
Контролювати показники водомірного лічильника, те­пломірного лічильника, електролічильників. Дотримува­тись лімітів по енергоносіях
Протягом
навчаль­ного
року
Директор Корж С.С.,
заступник директора з АГЧ Щербіна Т.О.
Інфор­мація
 
 1.  
Придбати миючі засоби, інвентар, спецодяг
Протягом
навчаль­ного
року
Заступник директора з АГЧ Щербіна Т.О.
Акти
списання
 
 1.  
Аналіз економії бюджету та енергоресурсів гімназії за рік
02.01
Директор Корж С.С.
Інформа­ція 1 раз на рік
 
 1.  
Підвести підсумки роботи гімназії щодо зміцнення мате­ріальної бази та результатів господарської діяльності за навчальний рік
Червень
Директор Корж С.С.,
педрада
Протокол
 
 
Підготовка гімназії до роботи в осінньо-зимовий період
та забезпечення збереження тепла, енерго- і водоресурсів
 
з/п
Заходи
Термін
виконання
Відпові­дальний
Відмітка про виконання
 1.  
Проведення ремонту віконних рам, кватирок, дверей
Липень-жовтень
Заступник директора з АГЧ Щербіна Т.О.
 
 1.  
Обклеювання віконних рам у класах, коридорах, місцях загального користування
Жовтень
Заступник директора з АГЧЩербіна Т.О., зав.кабінетами
 
 1.  
Профілактичний контроль манометрів, лічильників
Червень
Заступник директора з АГЧ Щербіна Т.О.
 
 1.  
Забезпечення здачі системи опалення на гідравлічне випро­бування
Червень-серпень
Заступник директора з АГЧ Щербіна Т.О.
 
 1.  
Фарбування, утеплення труб
Серпень
Заступник директора з АГЧ Щербіна Т.О.
 
 1.  
Ревізія справності електровимикачів у кабінетах, коридорах
1 раз на місяць
Заступник директора з АГЧ Щербіна Т.О.
 
 1.  
Маркування електровимикачів
Серпень
Заступник директора з АГЧ Щербіна Т.О.
 
 1.  
Проведення рейдів з перевірки участі працівників і учнів у заходах з енергозбереження
1 раз на місяць
Заступник директора з АГЧ Щербіна Т.О.
 
 1.  
Перевірка функціонування водоміру
Вересень
Заступник директора з АГЧ Щербіна Т.О.
 
 1.  
Проведення зварювання водопостачальних труб (за потре­бою)
Серпень
Заступник директора з АГЧ Щербіна Т.О.
 
 1.  
Закриття кранів системи зливу унітазів на вихідні, каніку­лярні та святкові дні
Постійно
Заступник директора з АГЧ Щербіна Т.О.,
сторожа
 
 1.  
Придбання лопат, грабель для очищення території
Вересень
Заступник директора з АГЧ Щербіна Т.О.
 
 1.  
Заготівля піску, тирси для посипання тротуарів
Жовтень
Заступник директора з АГЧ Щербіна Т.О.
 
 1.  
Закріплення ділянок шкільної території за класами для прибирання
Вересень
Заступник директора
Саніна С.В.
 
 1.  
Проведення роз’яснювальних бесід з учнями про збережен­ня тепла, електроенергії, води
Постійно
Класні керівники
 
 
 

Посилання

Ми на мапі

Приєднуйтесь

Приєднуйтесь до наших груп

Приєднавшись до наших груп Ви зможете приймати активну участь у житті гімназії

Контакти

Є питання? Зв'яжітся з нами

73003, м. Херсон, вул. Пестеля, 4

Тел.: (0552) 22-50-53
Тел.: (0552) 22-58-58

Education - This is a contributing Drupal Theme
Design by WeebPal.