Освітні програми і освітні компоненти

ОСВІТНЯ ПРОГРАМА

Херсонської гімназії № 6 Херсонської міської ради 

на 2018/2019 навчальний рік

ОСВІТНЯ  ПРОГРАМА  ПОЧАТКОВОЇ  ШКОЛИ

  НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНОГО  ПРОЕКТУ  «ІНТЕЛЕКТ  УКРАЇНИ»

1 клас

 

Освітня програма початкової школи науково-педагогічного проекту  «Інтелект України» розроблена з метою виконання Закону України «Про освіту», Державного стандарту початкової освіти (затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 21 лютого 2018 року № 87), розпоряджень Кабінету Міністрів України від 14  грудня 2016 року № 988-р «Про схвалення Концепції реалізації державної політики у сфері реформування загальної середньої освіти «Нова українська школа» на період до 2029 року», від 13 грудня 2017 року № 903-р «Про затвердження плану заходів на 2017-2029 роки із запровадження Концепції реалізації державної політики у сфері реформування загальної середньої освіти «Нова українська школа», наказів Міністерства освіти і науки України від 02.11.2016   № 1319 «Про проведення всеукраїнського експерименту за темою «Реалізація компетентнісного підходу в науково-педагогічному проекті «Інтелект України» на базі загальноосвітніх навчальних закладів» (зі змінами, внесеними наказом Міністерства освіти і науки України від 16.01.2017   № 67), від 13.07.2017   № 1021 «Про організаційні питання запровадження Концепції Нової української школи у загальноосвітніх навчальних закладах І ступеня» та від 14.08.2017   № 1171 «Про завершення І етапу всеукраїнського експерименту за темою «Реалізація компетентнісного підходу в  науково-педагогічному проекті «Інтелект України» на базі загальноосвітніх навчальних закладів».

Відповідно до Закону України «Про освіту» (стаття 33) Програма визначає:

 • вимоги до дітей, які можуть розпочати навчання за цією Програмою;
 • перелік освітніх компонентів та їх логічну послідовність, що презентовано в органічній єдності та взаємозв’язку концептуальних засад, цілей, змісту, методів, форм і засобів освітнього процесу в початковій школі Проекту, а також освітніх програм для 1–2-х класів з мовно-літературної (українська мова і література, іншомовна освіта), математичної, природничої, технологічної, інформатичної, соціальної та здоров’язбережувальної, громадянської та історичної, мистецької, фізкультурної освітніх галузей;
 • загальний обсяг навчального навантаження учнів 1- 4-х класів Проекту й очікувані результати навчальної діяльності учнів 1- 2-х класів.

Згідно із Законом України «Про освіту» початкова освіта в Проекті як перший рівень повної загальної середньої освіти, що відповідає першому рівню Національної рамки кваліфікацій, забезпечує, зокрема, наступність із дошкільним періодом і здатність дитини виконувати під керівництвом учителя прості завдання в типових ситуаціях у чітко визначеній структурованій сфері навчання, а також готовність дитини до навчання на наступному рівні (Закон України «Про освіту», стаття 10).

Цілями початкової освіти в Проекті визнано всебічний розвиток дитини, її талантів, здібностей, компетентностей і наскрізних умінь відповідно до вікових та індивідуальних психофізіологічних особливостей і потреб, формування цінностей, розвиток самостійності, творчості й допитливості. Зазначені цілі досягаються через модернізацію початкової освіти в Проекті на  засадах компетентнісного підходу, концептуальною метою якого є становлення учня як суб’єкта життєдіяльності завдяки сформованості системи   взаємопов’язаних ключових, загальнопредметних і предметних компетентностей. Компетентнісна початкова освіта в Проекті: втілює в життя основні положення компетентнісного підходу та розпочинає процес формування в учнів молодшого шкільного віку ключових, загальнопредметних і предметних компетентностей. Під ключовими розуміємо компетентності, що виявляються в здатності людини до ефективної життєдіяльності в усіх сферах людського буття; під загальнопредметними — компетентності, які допомагають особистості успішно опановувати предмети певної освітньої галузі; під предметними — компетентності, які забезпечують повноцінне засвоєння учнями змісту конкретних навчальних предметів. Як органічно взаємопов’язані складові будь-якої компетентності розглядаємо: знання; інтелектуальні та практичні вміння й навички (зокрема, такі наскрізні вміння, як читання з розумінням, висловлення власної думки усно й письмово, критичне та системне мислення, здатність логічно обґрунтовувати позицію, творчість, ініціативність, конструктивне керування емоціями, оцінювання ризиків, прийняття рішень, розв’язування проблем, здатність співпрацювати з  іншими людьми (Закон України «Про освіту», стаття 1)); ставлення та цінності.

До ключових відносимо такі компетентності: вільне володіння державною мовою; здатність спілкуватися рідною (у разі відмінності від державної) та іноземними мовами; математичну компетентність; компетентності в галузі природничих наук, техніки і технологій; інноваційність; екологічну компетентність; інформаційно-комунікаційну компетентність; навчання протягом життя; громадянські та соціальні компетентності; культурну компетентність; підприємливість і фінансову грамотність (Закон України «Про освіту», стаття 12);

проектується й реалізується на засадах особистісно-діяльнісного підходу як система, що функціонує та розвивається відповідно до основних положень парадигми особистісно орієнтованої освіти й діяльнісного підходу, зокрема принципів  гуманістичної,  особистісної  та діяльнісної  спрямованості  освіти;

розглядається як феномен, що функціонує та розвивається відповідно до принципів системного підходу, зокрема принципів органічної єдності педагогічної системи й середовища, цілеспрямованості, рівноважної відповідності, оптимальності, зворотного зв’язку, єдності програмованого, рефлексивного та адаптивного видів управління тощо. Так, у Проекті реалізується системна модель формування в учнів ключових компетентностей, яка  дозволяє  повною  мірою  задіяти  потенціал  закладів  освіти  завдяки поєднанню  предметно-тематичної,  міжпредметної  та  виховної  моделей.

Зокрема, формування соціальної та громадянської компетентностей учнів 1-х проектних класів відбувається під час ранкових зустрічей, роботи дитячих організацій, клубів тощо (виховна модель), на годинах спілкування, на уроках «Я пізнаю світ» (предметно-тематична модель, оскільки набуття учнями означених компетентностей належить до провідних цілей цього навчального предмета) та під час вивчення всіх інших дисциплін Типового навчального плану (міжпредметна модель, що реалізується через технологію ціннісного насичення кожного уроку);

моделюється й упроваджується в освітню практику на засадах синергетичного підходу як нелінійна система відкритого типу, здатна до самоорганізації. Відкритість освіти виявляється в доцільності її розбудови на основі органічного поєднання різних методологій і підходів, освітніх технологій і методик, а також їх компонентів; нелінійність — у необхідності конструювання освітньої системи як гнучкого багатоваріантного системного утворення з правом вибору суб’єктами освітнього процесу одного/декількох варіантів його організації, у тому числі й за індивідуальною освітньою траєкторією; здатність до самоорганізації — у переважанні технологій інтерактивного навчання, підвищенні ролі  самоосвіти.

Зміст початкової освіти в Проекті визначено відповідно до дидактичних основ конструювання змісту освіти. Згідно з принципом відповідності змісту освіти формаційним і цивілізаційним тенденціям розвитку людства взагалі й українського суспільства зокрема як вихідні розглядаємо основні положення постнекласичної парадигми освіти, в якій концептуальною освітньою метою визнається створення умов для самоактуалізації та творчої самореалізації особистості в складному, нелінійному, нестабільному світі. Аксіологічними імперативами державної освітньої політики у постнекласичній парадигмі є органічне поєднання технократизму з гуманістичними пріоритетами та культуроцентричністю, яка репрезентує такі типові риси культурної особистості: духовність, національну свідомість, культурну толерантність, позитивне мислення, розвинений емоційний інтелект тощо.

У зв’язку з вищезазначеним реалізація компетентнісної моделі освіти в Проекті передбачає, з одного боку, упровадження SТЕM-освіти як провідного тренду модернізації національних освітніх систем, метою якої є підготовка фахівців у галузі сonverging NBIC-технологій — ядра 6-го технологічного укладу, а з іншого — формування в учнів соціальної, громадянської, державницької та культурної компетентностей, позитивного мислення й  емоційного  інтелекту  (EQ).

Як концептуальні засади SТЕM-освіти, що реалізуються в Проекті, визначаємо низку взаємопов’язаних положень.

 1. STEM-освіта має бути неперервною: розпочинатися в дошкільному віці  й тривати протягом усього життя. Раннє залучення дитини до STEM-освіти не лише сприяє розвитку креативного мислення та формуванню дослідницької компетентності, а й поліпшує соціалізацію особистості, оскільки розвиває комунікативні компетентності під час роботи в команді.
 2. STEM-освіта є «містком» між навчанням учнів/студентів та їхньою кар’єрою. (За оцінками науковців, у майбутньому 9 з 10 найбільш затребуваних і    високооплачуваних спеціальностей належатимуть до NBIC-сектора та вимагатимуть від претендентів високого рівня сформованості міждисциплінарних компетентностей у галузі STEM-дисциплін).
 3. Мета STEM-освіти в системі загальної середньої освіти — розвивати в  учнів інтерес до навчальних предметів природничо-математичного циклу, а  також формувати в них систему взаємопов’язаних компетентностей, зокрема концептуальної (розуміння природничо-наукових і математичних концепцій, операцій та відношень), стратегічної (здатність формулювати й розв’язувати наукові, технічні та технологічні проблеми), когнітивної (здатність логічно мислити, пояснювати, аргументувати, а також здатність до рефлексії), операційної (здатність охайно та гнучко виконувати операції), аксіологічної (здатність розглядати об’єкт як корисний одночасно зі здатністю вірити у  власну  ефективність).
 4. Характерними для STEM-освіти в системі загальної середньої освіти є:
  • фундаменталізація освіти, що виявляється в поглибленому вивченні предметів природничо-математичного циклу;
  • інтегроване навчання за темами, а не за предметами, що здійснюється на засадах міждисциплінарного та проектного підходів;
  • навчання на основі власних відкриттів, спрямоване на формування в учнів дослідницької компетентності, опанування учнями алгоритму розв’язання винахідницьких задач, інноваційної стратегії розробки проектів;
  • практична спрямованість навчання (на основі здобутих знань учні на уроках створюють прототипи/моделі реальних об’єктів, процесів або продукти сучасної індустрії);
  • посилена увага до вивчення англійської мови, оскільки найбільш значущі наукові друковані та Інтернет-ресурси публікуються саме цією мовою.
 5. STEM-освіта може реалізовуватися як під час уроку, так і в позаурочний час. Найоптимальнішим є органічне поєднання обох підходів.

Згідно з принципом єдності змістового та процесуально-діяльнісного (методи, форми, засоби освітнього процесу) компонентів освіти й відповідно до основних положень Концепції «Нова українська школа», Закону України «Про освіту», Державного стандарту початкової освіти, в освітньому процесі 1-х проектних класів реалізуються:

інтерактивні освітні технології та технології критичного мислення, зокрема кооперативне навчання, робота в парах або групах («ажурна пилка», «алфавіт», «бреінстормінг», «броунівський рух», «виклик», «дерево припущень», «діалог», «карусель», «синтез думок», «тонкі та товсті запитання», «учитель», «шість капелюхів»); технології навчання в грі; дискусія («дебати у форматі Карла Поппера», «метод прес», «обери позицію», «парламентські слухання», «ток-шоу»); метод проектів; тренінги (соціально-психологічні тренінги, тренінги особистісного зростання), спрямовані на становлення учнів як суб’єктів успішної та щасливої життєдіяльності, патріотів України, активних членів громадянського суспільства, які сповідують традиційні й новітні демократичні цінності, ідеї позитивного мислення, а також здатні самостійно та критично мислити, працювати в команді, ефективно взаємодіяти з іншими людьми;

технологія SТЕM-освіти як провідного тренду модернізації національних освітніх систем високорозвинених країн, метою якої є підготовка фахівців у галузі сonverging NBIC-технологій;

технологія раціонального читання, метою якої є формування в учнів таких наскрізних умінь, означених у Законі України «Про освіту» (стаття 12), як читання з розумінням, уміння висловлювати власну думку усно й письмово, критичне та системне мислення, здатність логічно обґрунтовувати позицію, творчість, а також спроможність опрацьовувати значний обсяг наукової та навчальної інформації за обмежений час. Сутність цієї технології полягає в системній роботі над формуванням в учнів: 1) технічної складової читання за допомогою комплексу спеціальних вправ, спрямованих на підвищення темпу читання вголос, розширення обсягу симультанного сприйняття одиниць тексту й удосконалення процесів запам’ятовування; 2) здатності розуміти прочитане, критично осмислювати й оцінювати інформацію завдяки вправам «Ключові слова», «Питайлик», «Техніка аргументації»; 3) спроможності переказувати текст, виділяючи інформацію, яку необхідно запам’ятати, та запам’ятовувати її, висловлювати усно та письмово власну думку щодо прочитаного, обґрунтовуючи її, завдяки комплексу вправ, зокрема «Учитель», «Броунівський рух», «Дебати»; 4) уміння створювати на основі прочитаного власні есе, тексти-розповіді, тексти-описи, тексти-міркування;

технологія повного засвоєння навчальних одиниць, що ґрунтується на методиці повного засвоєння знань, умінь і навичок у когнітивній, чуттєвій і психомоторній сферах Дж. Керролла і Б. Блума, теорії поетапного формування розумових дій П. Гальперіна, методу інтервального повторення Г. Еббінгауза;

технологія збагачення освітнього процесу, що ґрунтується на тріадній моделі збагачення Дж. Рензуллі (Schoolwide Enrichment Triad Model). Відповідно до цієї моделі в Проекті передбачено систему заходів, спрямованих на формування в учнів дослідницької компетентності в єдності всіх її компонентів, створення умов для розвитку в учнів особистісних якостей (креативності, цілеспрямованості, наполегливості, відданості справі, впевненості у власних силах тощо), пізнавальних процесів та уваги, здатності до ефективної навчально-пізнавальної діяльності, опанування учнями на теоретичному й практичному рівнях теорії розв’язання винахідницьких задач.

Відповідно до Державного стандарту початкової освіти формування в учнів початкової школи 11 ключових компетентностей, означених у Законі України «Про освіту» (стаття 12), здійснюється за такими освітніми галузями:

 1. Мовно-літературна освітня галузь.
 2. Математична освітня галузь.
 3. Природнича освітня галузь.
 4. Технологічна освітня галузь.
 5. Інформатична освітня галузь.
 6. Соціальна і здоров’язбережувальна освітня галузь.
 7. Громадянська та історична освітня галузь.
 8. Мистецька освітня галузь.
 9. Фізкультурна освітня галузь.

Для кожної з наведених освітніх галузей відповідно до принципу наступності та перспективності окремих рівнів освіти визначено мету, завдання й загальні результати І циклу початкової освіти, відображені в освітніх програмах відповідних освітніх галузей.

Загальний обсяг навчального навантаження учнів 1-х класів визначено відповідно до вимог Державного стандарту початкової освіти (додаток 2 до Стандарту «Базовий навчальний план початкової освіти для закладів загальної середньої освіти з українською мовою навчання»), за якими гранично допустиме тижневе навчальне навантаження у 1 класі становить клас — 20 год/тижд.

Очікувані результати навчання здійснюється відповідно до Державного стандарту початкової освіти за допомогою формувального оцінювання, що має на меті:

 • супроводжувати навчальний поступ учнів;
 • вибудовувати індивідуальну траєкторію розвитку учня/учениці;
 • діагностувати досягнення на кожному з етапів навчання;
 • вчасно виявляти проблеми й запобігати їх нашаруванню;
 • аналізувати хід реалізації освітньої програми й ухвалювати рішення щодо корегування програми і методів навчання відповідно до індивідуальних потреб учня/учениці;
 • підтримувати бажання навчатися та прагнути максимально можливих результатів;
 • запобігати побоюванням помилитися;
 • плекати впевненість у власних можливостях і здібностях;
 • виховувати ціннісні якості особистості.

Упродовж навчання в початковій школі учні опановують способи самоконтролю, саморефлексії та самооцінювання, що сприяє стимулюванню відповідальності, розвитку інтересу, своєчасному виявленню прогалин і корекції в  знаннях,   уміннях,   навичках.   Навчальні   досягнення   учнів   у   1 - х  класах  підлягають формувальному (вербальному) оцінюванню.

Проектні класи працюватимуть за авторськими навчально-методичними комплектами (навчальна програма, методичні рекомендації для вчителя, посібники, зошити з друкованою основою, мультимедійні засоби навчання тощо), що реалізують навчально-виховні завдання Проекту відповідно до вікових можливостей дітей молодшого шкільного віку, мають відповідний гриф Міністерства освіти і науки України та видаються позабюджетним коштом.

ПРИЗНАЧЕННЯ  ГІМНАЗІЇ  ТА ЗАСІБ  ЙОГО РЕАЛІЗАЦІЇ

Херсонська гімназія № 6 Херсонської міської ради – це заклад загальної середньої освіти  І-ІІІ ступенів.

Триступенева структура гімназії забезпечує рівний доступ до якісної освіти дітям молодшого шкільного віку, наступність та перспективність у наданні освітніх послуг.

Місія гімназії полягає у створені простору, де свобода педагогічної думки та ідеї стають головною опорою позитивного іміджу навчального закладу. Тому робота педагогічного  колективу спрямована  на здобуття кожним учнем повної загальної середньої освіти, виховання морального і фізичного здоров’я учня; формування громадянської позиції, виховання почуття власної гідності, розвиток здібностей і обдарованості  на основі партнерства між учителем, дитиною і батьками.

Херсонська гімназія № 6 є навчальним закладом, що має безперечний авторитет в освітянському середовищі та серед громадськості міста. Позитивний імідж забезпечується ґрунтовними знаннями здобувачів освіти, змістовним освітнім процесом, інноваційними підходами щодо його організації, тісною та плідною співпрацею з багатьма освітянськими організаціями та установами міста, області, України.

Участь учнів у міжнародних програмах та конкурсах сприяє розвитку їхніх комунікативних компетентностей, інтелектуальних здібностей, лідерських якостей, та виводить здобувачів освіти на суттєво новий рівень європейської  ідентифікації.

У центрі едукаційного процесу – декілька поколінь компетентних та мобільних педагогів, готових до змін. Участь у фахових конкурсах, семінарах, конференціях – показовий чинник динамічно-успішного інтелектуального зростання їхніх вихованців.

Комфортне освітнє середовище у гімназії створююється сумісними зусиллями компетентних педагогів, батьків, небайдужих до шкільного життя своїх дітей, відповідальним керуванням учнівського самоврядування. А високий рівень освітнього процесу сприяє залученню спонсорських коштів для вдосконалення матеріально-технічного оснащення навчального закладу.

Викладання іноземних мов на високому рівні продовжує бути візитною карткою закладу. Херсонська гімназія №6 Херсонської міської ради – єдиний навчальний заклад у місті, який:

 • має більш ніж півстолітній досвід поглибленого вивчення англійської мови з першого класу;
 • якісно готує школярів середньої школи до профільного навчання з використанням виключно автентичних підручників;
 • забезпечує якісне профільне навчання у старшій школі, яке реалізується шляхом викладання циклу профільних дисциплін: «Країнознавство», «Науково-технічний переклад», «Англійська література», «Американська література», «Ділова англійська мова»;
 • забезпечує наступно-перспективні зв’язки між загальною середньою і професійною освітою відповідно до обраного профілю «іноземна філологія»;
 • поетапно готує учнів до успішного складання як ЗНО, так і екзаменів з англійської мови міжнародного стандарту;
 • дарує своїм учням можливість упевнитися у своїх комунікативних здібностях, залучаючи їх до участі у скайп-конференціях за участі носіїв мов вивчення (англійської та німецької) – волонтерами Корпусу Миру США, представниками Британської Ради, посольств Великої Британії та Німеччини, Гете-Інституту, спілкуючись з якими здобувачі освіти реалізують набуті знання у реальному житті;
 • створює простір для виховання у здобувачів освіти культури міжнаціонального спілкування через вивчення мистецтва і традицій різних країн, формування в учнів поняття художньої компетентності і полікультурного виховання.
 • незважаючи на філологічний профіль навчання, забезпечує якісні знання з природничих дисциплін, що підтверджують впевнені перемоги учнів у Всеукраїнських олімпіадах з фізики, хімії, біології,географії, інформатики.
 • створює необхідні умови для розвитку здібностей та розкриття творчого потенціалу кожної дитини через інтеграцію навчальної та позанавчальної діяльності у більш ніж 26 гуртках та секціях; дарує дітям повноцінне, корисне й яскраве дозвілля.

ОПИС "МОДЕЛІ" ВИПУСКНИКА ГІМНАЗІЇ

З огляду на місію Херсонської гімназії № 6 та виходячи з поставлених цілей, її випускник  має бути цілісною, мобільною, усебічно розвиненою особистістю з активною позицією,  здатною критично мислити,  приймати відповідальні рішення за принципами сталого розвитку, співпрацювати в команді та виявляти творчу ініціативу, успішно конкурувати на ринку праці, учитися впродовж життя.

У наслідок набутих компетентностей під час поглибленого вивчення англійської мови з першого класу на всіх етапах освіти та циклу профільних дисциплін, участі у Міжнародних проектах та програмах випускник має рівень володіння англійською В2+ та здатен бути повноцінним учасником у полілозі культур.

Результат виховної роботи полягає у формуванні випускника-патріота з активною позицією, який діє згідно з морально-етичними принципами, поважає гідність і права людини.

ЦІЛІ ТА ЗАДАЧІ ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ ГІМНАЗІЇ

Освіта є основою інтелектуального, духовного, фізичного й культурного розвитку особистості.  Метою освіти в гімназії є всебічний розвиток дитини як особистості та найвищої цінності суспільства, її талантів, інтелектуальних, творчих і фізичних здібностей. Тому освіта в навчальному закладі зосереджується на дитині, а не на академічних знаннях, і вчителі підтримують і розвивають потенціал кожного здобувача освіти.

Розуміючи проблеми та потреби сучасної школи, визначено основні пріоритети стратегічного розвитку гімназії:

 1. Забезпечення якості освіти. Формування у дітей потреби в освіті і вихованості як найважливіших засобах повноцінного життя людини.
 2. Професійна спрямованість педагогів на творчу підтримку потреби здобувачів світи  у здобутті знань.
 3. Запровадження в закладі інноваційних підходів, форм, методів і засобів навчання. Діяльність закладу в міжнародному та освітньому середовищі.
 4. Забезпечення комфортних умов для учасників освітнього процесу.

Зусилля адміністрації та педагогічного колективу спрямовані на виконання наступних завдань:

 • Спрямувати діяльність закладу на досягнення його стійкого позитивного іміджу, естетичної привабливості та конкурентоздатності в умовах реформування системи освіти.
 • Здійснювати дієву допомогу педагогам щодо їхньої професійної, висококваліфікованої підготовки, зростання фахової майстерності.
 • Розвивати трудові відносини в педагогічному колективі на принципі «прозорість – професіоналізм – конкурентність».
 • Запровадити новий підхід до формування інноваційного мислення, внутрішньої та зовнішньої мобільності вчителя та здобувача освіти.
 • Налагоджувати та розвивати партнерські зв’язки в освітньому середовищі на всеукраїнському та міжнародному рівнях.
 • Продовжити збереження та примноження досягнень та традицій гімназії.
 • Забезпечити ефективну взаємодію та співпрацю батьків, учителів та школярів на демократичних засадах.
 • Забезпечити якісну підготовку здобувачів освіти та підвищити компетентність учителів щодо здачі ЗНО;
 • Забезпечити науково-методичний супровід переходу до НУШ.

НАВЧАЛЬНИЙ ПЛАН

 

Робочий навчальний план Херсонської гімназії   № 6  Херсонської  міської ради на 2018/2019 навчальний рік складений на основі:

-  для 1-х класів – за освітньою програмою початкової школи науково- педагогічного проекту «Інтелект України» (лист Міністерства освіти і науки України від 25.05.2018 № 1/9-344);

- для 2-4-х класів - за Типовою освітньою програмою закладів загальної середньої освіти І ступеня, затвердженою наказом Міністерства освіти і науки України від 20.04.2018 № 407 (таблиця 4);

-  для 5-9-х класів – за Типовою освітньою програмою закладів загальної середньої освіти ІІ ступеня, затвердженою наказом Міністерства освіти і науки України від 20.04.2018 № 405 (таблиця 3);

-  для 10-х класів – за Типовою освітньою програмою закладів загальної середньої освіти ІІІ ступеня, затвердженою наказом Міністерства освіти і науки України від 20.04.2018 № 408 (таблиця 1, 3);

-   для 11-х класів Типовою освітньою програмою закладів загальної середньої освіти ІІІ ступеня, затвердженою наказом Міністерства освіти і науки України від 20.04.2018 № 406 (таблиця 19, 23);

Загальний обсяг навчального навантаження для учнів

2-4-х класів закладів загальної середньої освіти складає 2695 годин/навчальний рік: для  2-х класів – 875 годин/навчальний рік, для 3-х класів – 910 годин/навчальний рік, для 4-х класів – 910 годин/навчальний рік. Детальний розподіл навчального навантаження на тиждень окреслено у навчальному плані гімназії для І ступеня.

5-9-х класів    складає 5845 годин/навчальний рік: для 5-х класів – 1050 годин/навчальний рік, для 6-х класів – 1155 годин/навчальний рік, для 7-х класів – 1172,5 годин/навчальний рік, для 8-х класів – 1207,5 годин/навчальний рік, для 9-х класів – 1260 годин/навчальний рік. Детальний розподіл навчального навантаження на тиждень окреслено у навчальному плані  гімназії  для ІІ ступеня.

 Для 10-х класів – 1330 годин/навчальний рік, для 11-х класів – 1330 годин/навчальний рік. Детальний розподіл навчального навантаження на тиждень окреслено у навчальному плані закладів загальної середньої освіти ІІІ ступеня.

Навчальний план дає цілісне уявлення про зміст і структуру, встановлює погодинне співвідношення між окремими предметами за роками навчання, визначає гранично допустиме тижневе навантаження учнів. Навчальний план передбачає реалізацію освітніх галузей Базового навчального плану Державного стандарту через окремі предмети. Вони охоплюють інваріантну складову, сформовану на державному рівні.

Години варіативної складової навчального плану  використано: у  1-х класах на підсилення вивчення англійської мови – по 1 годині,  2- 4 класах - по 1 годині на вивчення курсу за вибором «Зарубіжна література»  (Програма курсів за вибором для загальноосвітніх навчальних закладів, 1 – 4 кл.,   авт.  А. Мовчун, Тернопіль 2009 р.), у 2 -3  кл. по 1 годині на індивідуальні консультації та групові заняття.

  У 5 - 9 класах години варіативної складової навчального плану використано на підсилення предметів інваріантної складової.  Збільшено години на вивчення: української мови – по 0,5 години в 5,6,8-х класах, німецької мови – по 1 годині у 5-8-х классах. Перерозподілено години інваріантної складової у 9 – х класах (зменешено години  фізики на 1 годину та відповідно збільшено години німецької мови на 1 годину).

Реалізація змісту освіти, визначеного Державним стандартом у 10 - класах забезпечується:  вибірково-обов’язковими предметами («Інформатика», «Мистецтво»), що вивчаються на рівні стандарту. Години, передбачені на вибірково-обов’язкові предмети діляться між двома обраними предметами порівну по 1,5 години;  на  вивчення  предметів природничого циклу: біологія, фізика, хімія, географія виділено по 1 годині;  години профільних предметів і спеціальних курсів розподілено на вивчення: країнознавства – 2 години, англійської літератури – 1 година, збільшено години англійської мови на  3 години, німецької мови – 3 години.; додаткові години на окремі предмети, факультативні курси, індивідуальні заняття розподілено на вивчення американської літератури по 0,5 години, ділової англійської мови (курс за вибором) по 1 годині, математики  (індивідуальні заняття) по 1 годині

         В 11 – му  класі  на вивчення профільного предмету – англійська мова використано 5 годин, англійської літератури – 1 годину,  курсу за вибором «Ділова англійська мова» - 1 година. Додатковий час на профільне і поглиблене вивчення предметів, введення курсів за вибором, факультативів розподілено на вивчення американської літератури (курс за вибором) по 2 години, збільшено години на вивчення країнознавства на 1 годину.

        Навчальний  план  початкової  школи
Херсонської гімназії № 6 Херсонської міської ради (І ступінь)

(за освітньою програмою початкової школи

науково - педагогічного проекту «Інтелект України»)

1 клас

Назва
освітньої  галузі
Назва навчального предмета
Кількість  годин  на  тиждень
1 клас
Мовно-літературна
(українська мова)
Українська мова
6
 
Математична
Математика
3
Мовно-літературна
(література)
Я пізнаю світ
8
Математична
Природнича
Соціальна і здоров’я-збережувальна
Громадянська та історична
Технологічна
Фізкультурна
Мистецька
Іншомовна освіта
Англійська  мова
2
Інформатична
 
Мистецька
Мистецтво
1
Фізкультурна
Фізична культура
2
Додаткові години на вивчення предметів інваріантної складової (англійська мова)
1
Гранично допустиме тижневе навчальне навантаження учня
20
Загальна кількість навчальних годин, що фінансуються з бюджету (без урахування поділу на групи)
23

Навчальний план

Херсонської гімназії № 6 Херсонської міської ради (І ступінь)

2-4 класи

(за Типовою освітньою програмою закладів загальної середньої освіти І ступеня, затвердженою наказом Міністерством освіти і науки України від 20.04.2018  № 407, таблиця 4)

Освітні галузі
Предмети
Кількість годин на тиждень у класах
2
3
4
Мови і літератури (мовний і літературний компоненти)
Українська мова
7
7
7
Іноземна мова
3
3
4
Математика
Математика
4
4
4
Природознавство
Природознавство
2
2
2
Суспільствознавство
Я у світі
 
1
1
Мистецтво
Мистецтво*/музичне мистецтво, образотворче мистецтво
1
1
1
Технології
Трудове навчання
1
1
1
Інформатика
1
1
1
Здоров'я і фізична культура
Основи здоров'я
1
1
1
Фізична культура
3
3
3
Усього
20+3
21+3
22+3
Додаткові години на вивчення предметів інваріантної складової, курсів за вибором, проведення індивідуальних консультацій та групових занять:
 • Курс за вибором «Зарубіжна література»
 • Індивідуальні заняття
       2
 
1
1
2
 
1
1
1
 
1
 
Гранично допустиме тижневе навчальне навантаження на учня
22
23
23
Сумарна кількість навчальних годин інваріантної і варіативної складових, що фінансується з бюджету (без урахування поділу класів на групи)
 
25
26
26

Навчальний план

Херсонської гімназії № 6 Херсонської міської ради (ІІ ступень)

(за Типовою освітньою програмою закладів загальної середньої освіти ІІ ступеня, затвердженою наказом Міністерством освіти і науки України від 20.04.2018   № 405, таблиця 3)

Освітні галузі
Предмети
Кількість годин на тиждень у класах
5
6
7
8
9
Мови і літератури
Українська мова
3,5+0,5
3,5+0,5
2,5
2+0,5
2
Українська література
2
2
2
2
2
Англійська мова
5
5
5
5
5
Німецька мова
2+1
2+1
2+1
2+1
2+1
Зарубіжна література
2
2
2
2
2
Суспільство-знавство
Історія України
1
1
1
1,5
1,5
Всесвітня історія
-
1
1
1
1
Основи правознавства
-
-
-
-
1
Мистецтво*
Мистецтво
1
1
1
0,5
0,5
Математика
Математика
4
4
-
-
-
Алгебра
-
-
2
2
2
Геометрія
-
-
2
2
2
Природо-знавство
Природознавство
2
-
-
-
-
Біологія
-
2
2
2
2
Географія
-
2
2
2
1,5
Фізика
-
-
2
2
2
Хімія
-
-
1,5
2
2
Технології
Трудове навчання
2
2
1
1
1
Інформатика
1
1
1
2
2
Здоров’я і фізична культура
Основи здоров’я
1
1
1
0,5
0,5
Фізична культура**
3
3
3
3
3
Разом
26,5+3
29,5+3
31+3
31,5+3
33+3
Додатковий час на предмети, факультативи, індивідуальні заняття та консультації
1,5
1,5
1
1,5
0
Гранично допустиме навчальне навантаження
28
31
32
33
33
Всього (без урахування поділу класів на групи)
28+3
31+3
32+3
33+3
33+3

 

Навчальний план 

Херсонської гімназії № 6 Херсонської міської ради

(ІІІ ступень, 10 клас)

(з експериментальними інтегрованими курсами)

(за Типовою освітньою програмою закладів загальної середньої освіти ІІІ ступеня, затвердженою наказом Міністерством освіти і науки України від 20.04.2018   № 405, таблиця 1, 3)

Предмети
10 клас
Базові предмети
23,5
Українська мова
2
Українська  література
2
Зарубіжна література
1
Іноземна мова (англійська мова)
2+3
Історія: Україна і світ (експериментальний інтегрований курс)
3
Громадянська освіта
2
Математика (алгебра і початки аналізу та геометрія)
3
Природничі науки (експериментальний інтегрований курс):
- біологія
- фізика
- хімія
- географія
4
1
1
1
1
Фізична культура
3
Захист Вітчизни
1,5
Профільні предмети і спеціальні курси:
- англійська мова (країнознавство, спецкурс)
- англійська мова (англійська література,   спецкурс)
- німецька мова
9
2
1
3
Вибірково-обов’язкові предмети:
- інформатика
- мистецтво
3
2
1
Додаткові години на окремі предмети, факультативні курси, індивідуальні заняття:
- англійська мова (американська література)
- ділова англійська мова (курс  за вибором)
- математика ( індивідуальні заняття )
2,5 
 
 
0,5
1
1
Гранично допустиме тижневе навантаження на учня
33
Усього фінансується
38

 

Навчальний план

Херсонської гімназії № 6 Херсонської міської ради  (ІІІ ступень, 11клас)

(за Типовою освітньою програмою закладів загальної середньої освіти ІІІ ступеня, затвердженою наказом Міністерством освіти і науки України від 20.04.2018  № 405, таблиця 19)

Предмети
Кількість годин на тиждень у 11 класі
1. Загальноосвітній цикл
Українська мова
2
Українська література
2
Зарубіжна література
2
Історія України
1,5
Всесвітня історія
1
Громадянська освіта:
 
1
економіка
людина і світ
0,5
Художня культура
0,5
Математика
3
Астрономія
0,5
Біологія
1,5
Фізика
2
Хімія
1
Екологія
0,5
Інформатика
1
Технології
1
Фізична культура *
2
Захист Вітчизни
1
Разом
24
2. Цикл профільних предметів
 Англійська мова
5
 Німецька мова
3
Англійська література
1
Країнознавство
1+1
Курси за вибором (ділова англійська мова)
1
Разом
11
Додатковий час на профільне і поглиблене вивчення предметів, введення курсів за вибором, факультативи:
 • Американська література (курс за вибором)
 
2
 
Гранично допустиме навчальне навантаження на учня:
33
Всього (без урахування поділу класів на групи)
38

 

Посилання

Ми на мапі

Приєднуйтесь

Приєднуйтесь до наших груп

Приєднавшись до наших груп Ви зможете приймати активну участь у житті гімназії

Контакти

Є питання? Зв'яжітся з нами

73003, м. Херсон, вул. Пестеля, 4

Тел.: (0552) 22-50-53
Тел.: (0552) 22-58-58

Education - This is a contributing Drupal Theme
Design by WeebPal.