ОСВІТНІ ПРОГРАМИ і НАВЧАЛЬНИЙ ПЛАН ГІМНАЗІЇ

ПРИЗНАЧЕННЯ ГІМНАЗІЇ  ТА ЗАСІБ  ЙОГО РЕАЛІЗАЦІЇ

Херсонська гімназія № 6 Херсонської міської ради – це заклад загальної середньої освіти І - ІІІ ступенів.

Триступенева структура гімназії забезпечує рівний доступ до якісної освіти дітям молодшого шкільного віку, наступність та перспективність у наданні освітніх послуг.

Місія гімназії полягає у створені простору, де свобода педагогічної думки та ідеї стають головною опорою позитивного іміджу навчального закладу. Тому робота педагогічного  колективу спрямована  на здобуття кожним учнем повної загальної середньої освіти, виховання морального і фізичного здоров’я учня; формування громадянської позиції, виховання почуття власної гідності, розвиток здібностей і обдарованості  на основі партнерства між учителем, дитиною і батьками.

Херсонська гімназія № 6 є навчальним закладом, що має безперечний авторитет в освітянському середовищі та серед громадськості міста. Позитивний імідж забезпечується ґрунтовними знаннями здобувачів освіти, змістовним освітнім процесом, інноваційними підходами щодо його організації, тісною та плідною співпрацею з багатьма освітянськими організаціями та установами міста, області, України.

Участь учнів у міжнародних програмах та конкурсах сприяє розвитку їхніх комунікативних компетентностей, інтелектуальних здібностей, лідерських якостей, та виводить здобувачів освіти на суттєво новий рівень європейської ідентифікації.

У центрі едукаційного процесу – декілька поколінь компетентних та мобільних педагогів, готових до змін. Участь у фахових конкурсах, семінарах, конференціях – показовий чинник динамічно-успішного інтелектуального зростання їхніх вихованців.

Комфортне освітнє середовище у гімназії створюється сумісними зусиллями компетентних педагогів, батьків, небайдужих до шкільного життя своїх дітей, відповідальним керуванням учнівського самоврядування. А високий рівень освітнього процесу сприяє залученню спонсорських коштів для вдосконалення матеріально-технічного оснащення навчального закладу.

Викладання іноземних мов на високому рівні продовжує бути візитною карткою закладу. Херсонська гімназія № 6 Херсонської міської ради – єдиний навчальний заклад у місті, який:

 • має більш ніж півстолітній досвід поглибленого вивчення англійської мови з першого класу;
 • якісно готує школярів середньої школи до профільного навчання з використанням виключно автентичних підручників;
 • забезпечує якісне профільне навчання у старшій школі, яке реалізується шляхом викладання циклу профільних дисциплін: «Країнознавство»,  «Англійськалітература», «Американська література», «Ділова англійська мова»;
 • забезпечує наступно-перспективні зв’язки між загальною середньою і професійною освітою відповідно до обраного профілю «іноземна філологія»;
 • поетапно готує учнів до успішного складання як ЗНО, так і екзаменів з англійської та німецької мов міжнародного стандарту;
 • дарує своїм учням можливість упевнитися у своїх комунікативних здібностях, залучаючи їх до участі у skype-конференціях за участі носіїв мов вивчення (англійської та німецької) – волонтерами Корпусу Миру США, представниками Британської Ради, посольств Великої Британії та Німеччини, Гете-Інституту, спілкуючись з якими здобувачі освіти реалізують набуті знання у реальному житті;
 • створює простір для виховання у здобувачів освіти культури міжнаціонального спілкування через вивчення мистецтва і традицій різних країн, формування в учнів поняття художньої компетентності і полікультурного виховання.
 • незважаючи на філологічний профіль навчання, забезпечує якісні знання з природничих дисциплін, що підтверджують впевнені перемоги учнів у Всеукраїнських олімпіадах з фізики, хімії, біології,географії, інформатики.
 • створює необхідні умови для розвитку здібностей та розкриття творчого потенціалу кожної дитини через інтеграцію навчальної та позанавчальної діяльності у гуртках та секціях різних напрямків; дарує дітям повноцінне, корисне й яскраве дозвілля.

ОПИС "МОДЕЛІ" ВИПУСКНИКА ГІМНАЗІЇ

З огляду на місію Херсонської гімназії № 6 та виходячи з поставлених цілей, її випускник має бути цілісною, мобільною, усебічно розвиненою особистістю, яка:

 • має активну позицію щодо реалізації ідеалів і цінностей України, прагне змінити на краще своє життя і життя своєї країни;
 • є особистістю, якій притаманні демократична громадянська культура, усвідомлення взаємозв’язку між індивідуальною свободою, правами людини та її громадянською відповідальністю;
 • уміє грамотно сприймати та аналізувати проблеми суспільства, бути конкурентноспроможним на ринку праці, впевнено приймати сучасні реалії ринкових відносин, використовувати свої знання на практиці;
 • уміє критично мислити;
 • здатний до самоосвіти й саморозвитку;
 • відповідальний, уміє використовувати набуті компетенції для творчого розв’язання проблеми;
 • уміє опрацювати різноманітну інформацію.

У наслідок набутих компетентностей під час поглибленого вивчення англійської мови з першого класу на всіх етапах освіти та циклу профільних дисциплін, участі у Міжнародних проєктах та програмах випускник має рівень володіння англійською В2+, німецькою мовою – В1 та здатен бути повноцінним учасником у полілозі культур.

ЦІЛІ ТА ЗАДАЧІ ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ ГІМНАЗІЇ

Освіта є основою інтелектуального, духовного, фізичного й культурного розвитку особистості.  Метою освіти в гімназії є всебічний розвиток дитини як особистості та найвищої цінності суспільства, її талантів, інтелектуальних, творчих і фізичних здібностей. Тому освіта в навчальному закладі зосереджується на дитині, а не на академічних знаннях, і вчителі підтримують і розвивають потенціал кожного здобувача освіти.

Розуміючи проблеми та потребисучасної школи, визначено основні пріоритети стратегічного розвитку гімназії:

 1. Забезпечення якості освіти.Формування у дітей потреби в освіті і вихованості як найважливіших засобах повноцінного життя людини.
 2. Професійна спрямованість педагогів на творчу підтримку потреби здобувачів світи  у здобутті знань.
 3. Запровадження в закладі інноваційних підходів, форм, методів і засобів навчання.Діяльність закладу в міжнародному та освітньому середовищі.
 4. Забезпечення комфортних умов для учасників освітнього процесу.

Зусилля адміністрації та педагогічного колективу спрямовані на виконання наступних завдань:

 • Спрямувати діяльність закладу освіти на досягнення його стійкого позитивного іміджу, естетичної привабливості та конкурентоздатності в умовах реформування системи освіти.
 • Здійснювати дієву допомогу педагогам щодо їхньої професійної, висококваліфікованої підготовки, зростання фахової майстерності.
 • Розвивати трудові відносини в педагогічному колективі на принципі «прозорість – професіоналізм – конкурентність».
 • Запровадити новий підхід до формування інноваційного мислення, внутрішньої та зовнішньої мобільності вчителя та здобувача освіти.
 • Налагоджувати та розвивати партнерські зв’язки в освітньому середовищі на всеукраїнському та міжнародному рівнях.
 • Продовжити збереження та примноження досягнень та традицій гімназії.
 • Забезпечити ефективну взаємодію та співпрацю батьків, учителів та школярів на демократичних засадах.
 • Забезпечити якісну підготовку здобувачів освіти та підвищити компетентність учителів щодо здачі ЗНО;
 • Забезпечити науково-методичний супровід переходу до НУШ.

ОСВІТНЯ ПРОГРАМА ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ

НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНОГО ПРОЄКТУ «ІНТЕЛЕКТ УКРАЇНИ»

1-3  КЛАСИ

Освітня програма початкової школи гімназії  науково-педагогічного проєкту «Інтелект України» розроблена на виконання Законів України «Про освіту», «Про повну загальну середню освіту», Державного стандарту початкової освіти, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 21.02.2018 № 87 (зі змінами, внесеними постановою КМУ від 24.07.2019 № 688), розпоряджень Кабінету Міністрів України від 14.12.2016   № 988-р «Про схвалення Концепції реалізації державної політики у сфері реформування  загальної  середньої  освіти  «Нова  українська  школа»  на  період   до  2029  року»,  від  13.12.2017 № 903-р «Про  затвердження  плану  заходів на 2017 - 2029 роки  із  запровадження  Концепції  реалізації  державної  політики  у сфері реформування загальної середньої освіти «Нова українська  школа», наказів Міністерства освіти і науки України від 02.11.2016   № 1319 «Про проведення всеукраїнського  експерименту  за  темою  «Реалізація  компетентнісного  підходу  в науково-педагогічному проєкті «Інтелект України» на базі загальноосвітніх навчальних закладів» (зі змінами, внесеними наказом Міністерства освіти і науки України від 16.01.2017   № 67), від 13.07.2017   № 1021 «Про організаційні питання запровадження Концепції Нової української школи у загальноосвітніх навчальних закладах І ступеня», від 14.08.2017   № 1171 «Про завершення І етапу всеукраїнського  експерименту  за  темою  «Реалізація  компетентнісного  підходу  в науково-педагогічному проєкті «Інтелект України» на базі загальноосвітніх навчальних закладів», від 08.10.2019 № 1272 «Про затвердження типових навчальних програм для 1–2 класів закладів загальної середньої освіти» та від 08.10.2019   № 1273 «Про затвердження типових освітніх програм для 3–4 класів закладів загальної середньої освіти»

Відповідно до Закону України «Про освіту» (стаття 33) Програма  містить:

 • вимоги до дітей, які можуть розпочати навчання за цією Програмою;
 • перелік освітніх компонентів та їх логічну послідовність, що презентовано в органічній єдності та взаємозв’язку концептуальних засад, цілей, змісту, методів, форм і засобів освітнього процесу в початковій школі Проєкту;
 • загальний обсяг навчального навантаження учнів 1- 3-х проєктних класів;
 • очікувані результати навчання здобувачів освіти 2-3-х проєктних класів.

Перелік освітніх компонентів системи початкової освіти

Згідно із Законом України «Про освіту» початкова освіта в Проєкті як перший рівень повної загальної середньої освіти, що відповідає першому рівню Національної рамки кваліфікацій, забезпечує, зокрема, наступність із дошкільним періодом і здатність дитини виконувати під керівництвом учителя прості завдання в типових ситуаціях у чітко визначеній структурованій сфері навчання, а також готовність дитини до навчання на наступному рівні (Закон України «Про освіту», стаття 10).

Відповідно до дидактичних засад визначення компонентів освітнього процесу до їх переліку віднесено цілі, концептуальні засади їх досягнення, зміст, методи, форми і засоби освітнього процесу в початковій школі Проєкту.

Цілями початкової освіти в Проєкті визнано всебічний розвиток дитини, її талантів, здібностей, компетентностей і наскрізних умінь відповідно до вікових та індивідуальних психофізіологічних особливостей і потреб, формування цінностей, розвиток самостійності, творчості й допитливості. Зазначені цілі досягаються через модернізацію початкової освіти в Проєкті на засадах компетентнісного підходу, концептуальною метою якого є становлення учня як субʼєкта життєдіяльності завдяки сформованості системи взаємопов’язаних ключових, загальнопредметних і предметних компетентностей. Компетентність трактуємо відповідно до Закону України «Про освіту» (стаття 1) як інтегровану якість особистості, що є динамічною комбінацією знань, умінь, навичок, способів мислення, поглядів, цінностей, інших особистих якостей і визначає здатність особи успішно соціалізуватися, провадити професійну та/або подальшу навчальну діяльність.

Концептуальними засадами досягнення цілей початкової освіти  є основні положення компетентнісного, особистісно-діяльнісного, системного та синергетичного підходів, зокрема, низка таких взаємопов’язаних положень.

Компетентнісна початкова освіта в Проєкті:

 •  втілює в життя основні положення компетентнісного підходу та розпочинає процес формування в учнів молодшого шкільного віку ключових, загальнопредметних і предметних компетентностей. Під ключовими розуміємо компетентності, що виявляються в здатності людини до ефективної життєдіяльності в усіх сферах людського буття; під загальнопредметними — компетентності, що допомагають особистості успішно опановувати предмети певної освітньої галузі; під предметними — компетентності, що забезпечують повноцінне засвоєння учнями змісту конкретних навчальних предметів. Як органічно взаємопов’язані складові будь-якої компетентності розглядаємо ставлення та цінності, знання; інтелектуальні та практичні вміння й навички (зокрема, такі наскрізні вміння, як читання з розумінням, висловлення власної думки усно й письмово, критичне та системне мислення, здатність логічно обґрунтовувати позицію, творчість, ініціативність, конструктивне керування емоціями, оцінювання ризиків, прийняття рішень, розв’язування проблем,  здатність співпрацювати з іншими людьми). До ключових відносимо такі компетентності: вільне володіння державною мовою; здатність спілкуватися рідною (у разі відмінності від державної) та іноземними мовами; математичну компетентність; компетентності в галузі природничих наук, техніки і технологій; інноваційність; екологічну компетентність; інформаційно-комунікаційну компетентність; навчання протягом життя; громадянські та соціальні компетентності; культурну компетентність; підприємливість і фінансову грамотність (Закон України «Про освіту», статті 1, 12);
 • проєктується й реалізується на засадах особистісно-діяльнісного підходу як система, що функціонує та розвивається відповідно до основних положень парадигми особистісно зорієнтованої освіти й діяльнісного підходу, зокрема принципів гуманістичної, особистісної та діяльнісної спрямованості освіти;
 •  розглядається  як феномен, що функціонує та розвивається відповідно до принципів системного підходу, зокрема принципів органічної єдності педагогічної системи й середовища, цілеспрямованості, рівноважної відповідності, оптимальності, зворотного зв’язку, єдності програмованого, рефлексивного та адаптивного видів управління тощо.

Згідно з принципом єдності змістового та процесуально-діяльнісного (методи, форми, засоби освітнього процесу) компонентів освіти й відповідно до основних положень Концепції «Нова українська школа», Законів України «Про освіту», «Про повну загальну середню освіту», Державного стандарту початкової освіти в освітньому процесі 1‒3-х проєктних класів реалізуються:

інтерактивні освітні технології та технології критичного мислення, зокрема кооперативне навчання, робота в парах або групах («Ажурна пилка», «Алфавіт»,

«Броунівський рух», «Дерево припущень», «Діалог», «Карусель», «Синтез  думок»,

«Тонкі та товсті запитання», «Учитель», «Шість капелюхів» тощо); технологія навчання в грі; дискусія («Метод прес», «Обери позицію», «Парламентські слухання», «Ток-шоу» тощо); метод проєктів; тренінги (соціально-психологічні тренінги, тренінги особистісного зростання тощо), афірмації, що спрямовані на становлення учнів як суб’єктів життєдіяльності, патріотів України, активних членів громадянського суспільства, які сповідують традиційні й новітні демократичні цінності, ідеї позитивного мислення, а також здатні самостійно та критично мислити, працювати в команді, ефективно взаємодіяти з іншими людьми;

технологія SТЕM-освіти (навчання на основі власних відкриттів; проблемне навчання; запитальне навчання, розв’язання винахідницьких задач на основі теорії розв’язання винахідницьких задач Г. Альтшулера тощо);

технологія раціонального читання, метою якої є формування в учнів таких наскрізних умінь, означених у Законі України «Про освіту» (стаття 12), як читання з розумінням, уміння висловлювати власну думку усно й письмово, критичне та системне мислення, здатність логічно обґрунтовувати позицію, творчість, а також спроможність опрацьовувати значний обсяг  наукової  та  навчальної  інформації  за обмежений час. Сутність цієї технології полягає в системній роботі над формуванням в учнів: 1) технічної складової читання за допомогою комплексу спеціальних вправ, що спрямовані на підвищення темпу читання вголос і про себе, розширення обсягу симультанного сприйняття одиниць тексту й удосконалення процесів запам’ятовування; 2) здатності розуміти прочитане, критично осмислювати й оцінювати інформацію завдяки вправам «Ключові слова»,

«Питайлик», «Техніка аргументації»; 3) спроможності переказувати текст, виділяючи інформацію, яку необхідно запам’ятати, та раціонально запам’ятовувати її, висловлювати усно та письмово власну думку щодо прочитаного, обґрунтовуючи її, завдяки комплексу вправ, зокрема «Учитель», «Броунівський рух», «Дебати»; 4) уміння створювати на основі прочитаного власні есе, тексти- розповіді, тексти-описи, тексти-міркування;

технологія повного засвоєння навчальних одиниць, що ґрунтується на таксономії Б. Блума, теорії поетапного формування розумових дій П. Гальперіна, методиці інтервальних повторень Г. Еббінгауза;

технологія збагачення освітнього процесу, що ґрунтується на тріадній моделі збагачення Дж. Рензуллі. Відповідно до цієї моделі в Проєкті передбачено систему заходів, спрямованих на створення умов для розвитку в учнів мотивації, креативності та інтелекту.

Відповідно до Державного стандарту початкової освіти формування в учнів проєктних класів ключових, загальнопредметних і предметних компетентностей здійснюється за такими освітніми галузями:

 1. Мовно-літературна освітня галузь.
 2. Математична освітня галузь.
 3. Природнича освітня галузь.
 4. Технологічна освітня галузь.
 5. Інформатична освітня галузь.
 6. Соціальна і здоров’язбережувальна освітня галузь.
 7. Громадянська та історична освітня галузь.
 8. Мистецька освітня галузь.
 9. Фізкультурна освітня галузь.

Загальний обсяг навчального навантаження учнів 1-3 класів визначено відповідно до вимог Державного стандарту початкової освіти, за якими гранично допустиме тижневе навантаження учнів за класами становить: 1 клас —20 год/тижд.;  2 клас — 22 год/тижд.;  3 клас — 23 год/тижд.

Очікувані результати навчання здобувачів освіти 2-х і 3-х класів у повному обсязі реалізують вимоги до обов’язкових результатів навчання учнів молодшого шкільного віку після першого (адаптаційно-ігрового) та другого (основного) циклів початкової освіти, що визначені Державним стандартом початкової освіти.

Установлення ступеня досягнення учнями 1-3-х класів обов’язкових результатів навчання здійснюється відповідно до наказів Міністерства освіти і науки України від 10.08.2018 № 924 «Про затвердження методичних рекомендацій щодо оцінювання навчальних досягнень учнів першого класу у Новій українській школі» та від 27.08.2019 № 1154 «Про затвердження методичних рекомендацій щодо оцінювання навчальних досягнень учнів другого класу».

Оцінювання результатів навчання та особистих досягнень учнів 1-3-х проєктних   класів   має   формувальний    характер,    здійснюється    вербально    та  передбачає    активне    залучення     здобувачів     освіти     до     самоконтролю й самооцінювання. Воно має на меті:

 • супроводжувати навчальний поступ учнів;
 • вибудовувати індивідуальну траєкторію розвитку учнів;
 • діагностувати досягнення на кожному з етапів навчання;
 • вчасно виявляти проблеми й запобігати їх нашаруванню;
 • аналізувати хід реалізації освітньої програми й ухвалювати рішення щодо корегування програми і методів навчання відповідно до індивідуальних потреб учнів;
 • підтримувати бажання навчатися та прагнути максимально можливих результатів;
 • запобігати побоюванням помилитися;
 • плекати впевненість у власних можливостях і здібностях;
 • виховувати ціннісні якості особистості.

У 1-му класі передбачено формувальне і підсумкове оцінювання. Останнє здійснюється лише в кінці навчального року та має на меті визначення освітніх завдань для реалізації індивідуального підходу до дитини в процесі подальшого навчання.  Облік   результатів   підсумкового   оцінювання   фіксується   вчителем  у свідоцтві досягнень.

Навчальні   досягнення   учнів   2-х    класів    підлягають    формувальному  та підсумковому (тематичному і завершальному) оцінюванню. Тривалість виконання діагностичної роботи не має перевищувати 35 хвилин (5 хвилин — інструктаж, 30 хвилин — виконання роботи). Діагностувальні роботи, що проводяться з мовно-літературної, математичної та природничої освітніх галузей, учні виконують у зошитах для діагностичних робіт або на окремих аркушах тощо. Результатом оцінювання діагностувальної роботи є оцінне судження («має значні успіхи» / «демонструє помітний прогрес» / «досягає результату за допомогою вчителя»  /  «потребує   уваги   й   допомоги»).  Оцінні   судження   не  фіксуються  в Класному журналі, але можуть зберігатися в учнівському портфоліо.

Установлення ступеня досягнення учнями 3-4-х класів обов’язкових результатів навчання здійснюється за допомогою  формувального  та підсумкового (тематичного й завершального) оцінювання відповідно до вимог  чинного  законодавстваЗдобувачі  початкової   освіти   проходять державну підсумкову атестацію, що здійснюється лише з метою моніторингу  якості освітнього процесу в проєктних класах.

Упродовж навчання в початковій школі учні опановують способи самоконтролю, саморефлексії та самооцінювання, що сприяє стимулюванню відповідальності, розвитку інтересу, своєчасному виявленню прогалин і корекції    в знаннях, уміннях, навичках.

НАВЧАЛЬНИЙ ПЛАН

Херсонської гімназії № 6 Херсонської міської ради

Навчальний план Херсонської гімназії   № 6  Херсонської міської ради на 2010/2021 навчальний рік складений на основі:

-  для 1-3-х класів – за освітньою програмою початкової школи науково- педагогічного проекту «Інтелект України» (лист Міністерства освіти і науки України від 06.08.20  № 0 1/01-23/929);

- для 4-х класів - за Типовою освітньою програмою закладів загальної середньої освіти І ступеня, затвердженою наказом Міністерства освіти і науки України від 20.04.2018 № 407 (таблиця 4);

-  для 5-9-х класів – за Типовою освітньою програмою закладів загальної середньої освіти ІІ ступеня, затвердженою наказом Міністерства освіти і науки України від 20.04.2018 № 405 (таблиця 3);

-  для 10-11-х класів – за Типовою освітньою програмою закладів загальної середньої освіти ІІІ ступеня, затвердженою наказом Міністерства освіти і науки України від 20.04.2018 № 408 (таблиця 1, 3);

Загальний обсяг навчального навантаження для учнів 1 класів складає 805 годин/навчальний рік, 2 - х - 875, 3-х класів – 910, 4- х – 910 закладів загальної середньої освіти складає 3500 годин/навчальний рік. Детальний розподіл навчального навантаження на тиждень окреслено у навчальному плані гімназії для І ступеня.

Для 5-9-х класів  складає 6020 годин/навчальний рік: для 5-х класів – 1085 годин/навчальний рік, для 6-х класів – 1190 годин/навчальний рік, для 7-х класів – 1225 годин/навчальний рік, для 8-х класів – 1260 годин/навчальний рік, для 9-х класів – 1260 годин/навчальний рік. Детальний розподіл навчального навантаження на тиждень окреслено у навчальному плані  гімназії  для ІІ ступеня.

 Для 10-х класів – 1330 годин/навчальний рік, для 11-х класів – 1330 годин/навчальний рік. Детальний розподіл навчального навантаження на тиждень окреслено у навчальному плані закладів загальної середньої освіти ІІІ ступеня.

Навчальний план дає цілісне уявлення про зміст і структуру, встановлює погодинне співвідношення між окремими предметами за роками навчання, визначає гранично допустиме тижневе навантаження учнів. Навчальний план передбачає реалізацію освітніх галузей Базового навчального плану Державного стандарту через окремі предмети. Вони охоплюють інваріантну складову, сформовану на державному рівні.

Години варіативної складової навчального плану  використано : у  1- х класах на підсилення вивчення англійської мови – по 1 годині, 2 –х – на підсилення вивчення математики - 1 година та курс «Я пізнаю світ» - 1год., 3 класах по 1 годині на підсилення вивчення курсу «Я пізнаю світ»,  4 класах - по 1 годині на вивчення курсу за вибором «Зарубіжна література»  (Програма курсів за вибором для загальноосвітніх навчальних закладів, 1 – 4 кл.,   авт.  А. Мовчун, Тернопіль 2009 р.).

 У 5 - 9 класах години варіативної складової навчального плану використано на підсилення предметів інваріантної складової.  Збільшено години на вивчення: української мови – по 0,5 години в 5, 6, 8-х класах, німецької мови – по 1 годині у 5-8-х классах. Перерозподілено години інваріантної складової  у 9-х классах (зменшено години  фізики на 1 годину та відповідно збільшено години німецької мови на 1 годину).

Реалізація змісту освіти, визначеного Державним стандартом у 10-х класах забезпечується: вибірково-обов’язковими предметами («Інформатика», «Мистецтво»), що вивчаються на рівні стандарту. Години, передбачені на вибірково-обов’язкові предмети діляться таким чином: інформатика - 2 години, мистецтво – 1 година; на  вивчення  предметів природничого циклу виділено: біологія – 1 година, фізика – 1,5 години, хімія – 1 година, географія – 0,5 години;  години профільних предметів і спеціальних курсів розподілено на вивчення: англійської мови (спецкурс «країнознавство») – 2 години, англійської мови (спецкурс «англійська література») – 1 година, німецької мови – 3 години; збільшено години англійської мови на  3 години. Додаткові години на окремі предмети, факультативні курси, індивідуальні заняття розподілено на вивчення англійської мови (спецкурс «американська  література») по 0,5 години, ділової англійської мови (курс за вибором) по 1 годині, математики  (індивідуальні заняття) по 1 годині.

В 11-му  класі години навчального плану розділу «Профільні предмети і спеціальні курси» розподілені таким чином: на 3 години збільшено кількість годин на англійську мову, 3 години відведено на вивчення німецької мови, по 2 години  - на англійську мову (спецкурс «американська література») і англійську мову (спецкурс «країнознавство»), на англійську мову (спецкурс «англійська  література») – 1 година. Години, передбачені на вибірково-обов’язкові предмети діляться таким чином: інформатика - 2 години, мистецтво – 1 година. На  вивчення  предметів природничого циклу виділено:  біологія – 1 година, фізика – 2 години, хімія – 1 година. Додаткові години на окремі предмети, факультативні курси, індивідуальні заняття розподілено на вивчення української мови  по 0,5 години, ділової англійської

мови (курс за вибором) по 1 годині, математики  (індивідуальні заняття) по 1 годині, української мови по 0,5 годин.

НАВЧАЛЬНИЙ ПЛАН

ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНОГО ПРОЄКТУ

«ІНТЕЛЕКТ УКРАЇНИ»

Навчальний план початкової школи з українською мовою навчання для закладів загальної середньої освіти розроблено на основі Базового навчального плану для закладів загальної середньої освіти з українською мовою навчання Державного стандарту початкової освіти (зі змінами, внесеними постановою КМУ від 24.07.2019  № 688)

У Навчальному плані використано надану Державним стандартом початкової  освіти  можливість здійснення повної або часткової інтеграції різних освітніх галузей.

Мета  і   завдання   мовно-літературної   освітньої   галузі   (українська   мова і  література)  реалізуються  через   навчальні   предмети   «Українська   мова» (1–3 класи — 6 год/тижд.) і «Я пізнаю світ» (1–3класи — 1 год/тижд.).

Іншомовна освіта як органічна складова мовно-літературної освітньої галузі представлена навчальним предметом «Іноземна  мова»  (1 класи — 2 год/тижд.;  2–3 класи — 3 год/тижд.).

Мета і завдання математичної освітньої галузі реалізуються через навчальні предмети  «Математика»  (1  класи  —  3  год/тижд.;  2–3 класи  — 4  год/тижд)   і «Я пізнаю світ» (1–3 класи — 1 год/тижд.).

Мета і завдання мистецької освітньої галузі реалізуються через навчальні предмети «Мистецтво» (1–3 класи — 1 год/тижд.) і «Я пізнаю світ» (1–3 класи — 1  год/тижд.);  фізкультурної  освітньої  галузі     —    через   навчальні     предмети  «Фізична  культура»  (1–3 класи — 2 год/тижд.)  і  «Я  пізнаю  світ»  (1–3 класи — 1 год/тижд.).

Включення до навчального предмета «Я пізнаю світ» однієї години фізкультурної галузі забезпечує належний рівень рухової активності учнів та дає можливість інтегровано реалізувати здоров’язбережувальну мету освіти завдяки систематичному виконанню різноманітних вправ для психологічного розвантаження, зняття перевтоми, а також для профілактики найпоширеніших відхилень у здоров’ї молодших учнів — порушення зору, постави тощо.

Мета і завдання громадянської й історичної, інформатичної, природничої, соціальної і здоров’язбережувальної, технологічної освітніх галузей реалізуються через навчальний предмет «Я пізнаю світ» (1–3 класи — 4 год/тижд), а також під час вивчення всіх інших навчальних предметів, що викладаються за авторськими навчальними програмами та навчально-методичними комплектами до них, розробленими авторським  колективом  Проєкту.    У  3-х класах  мета  й завдання інформатичної освітньої галузі реалізуються також у процесі вивчення навчального предмета «Інформатика» (1 год/тижд.).

Варіативна складова Навчального плану (1‒3 класи —1 год/тижд.) використовується на підсилення предметів інваріантної складової. У зв’язку зі спрямованістю Проєкту на реалізацію основних положень STEM-освіти, інтеграції української освіти в європейський і світовий освітній простір  години  варіативної  складової виділяються на : іноземну мову (1 клас — 1 год/тижд.), математику (2 клас — 1 год/тижд.) та навчальний предмет «Я пізнаю світ» (2‒3 класи — 1 год/тижд.)

З метою посилення індивідуальної роботи з учнями відповідно до «Порядку поділу класів на групи при вивченні окремих предметів у загальноосвітніх навчальних закладах», затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 20.02.2002 № 128, поділ класів на групи здійснюється під час вивчення іноземної мови, інформатики.

Навчальний план  зорієнтований на роботу закладів загальної середньої освіти за 5-денним навчальним тижнем.

Навчальний план початкової школи

Херсонської гімназії № 6 Херсонської міської ради

для 1- 3 класів, що працюють за науково-педагогічним проектом

 «Інтелект України»

Назва

освітньої галузі

 

Назва

навчального предмета

Кількість годин

на тиждень

 

1

клас

2

клас

3

клас

 

Мовно-літературна

Українська мова

6

6

6

 

Мовно-літературна

Іноземна мова(англійська)

2 +1

3

3

 

Математична

Математика

3

3+1

4

 

Мовно-літературна

 

Я пізнаю світ*

8

8+1

 

 

 

8+1

 

 

 

Математична

 

Природнича

 

Соціальна і здоров’я-

збережувальна

 

Громадянська

та історична

 

Технологічна

 

Фізкультурна***

 

Мистецька

 

Інформатична

 

Інформатика

1

 

Мистецька

Мистецтво**

1

1

1

 

Фізкультурна***

Фізична культура

2

2

2

 

Додаткові години на вивчення предметів інваріантної складової, курсів за вибором, проведення індивідуальних

консультацій та групових занять

1

2

1

 

Гранично допустиме тижневе навчальне навантаження учня

20

22

23

 

Загальна кількість навчальних годин, що фінансуються

з бюджету (без урахування поділу на групи)

23

25

26

 

Розподіл годин між освітніми галузями в межах інтегрованого навчального предмета «Я пізнаю світ»:

1,3 класи: мовно-літературна освітня галузь — 1 год/тижд.; громадянська та історична, інформатична, природнича, соціальна і здоров’язбережувальна, технологічна освітні галузі  —  разом 4 год/тижд.;  математична  освітня  галузь  —  1 год/тижд.;  мистецька  освітня  галузь  —  1 год/тижд.; фізкультурна освітня галузь — 1 год/тижд.;

2 клас: мовно-літературна освітня галузь  — 1 год/тижд.; громадянська та історична, інформатична, природнича, соціальна і здоров’язбережувальна, технологічна освітні галузі — разом 5 год/тижд.;  математична  освітня  галузь  —  1 год/тижд.;  мистецька  освітня  галузь  —  1 год/тижд.; фізкультурна освітня галузь — 1 год/тижд.

** Інтегрований предмет або окремі предмети «Образотворче мистецтво» і «Музичне мистецтво».

*** Години,  передбачені  для  фізичної  культури  (навчальні  предмети   «Я   пізнаю   світ» (1 год/тижд.) та «Фізична культура» (2 год/тижд.), не враховуються під  час  визначення  гранично допустимого навчального навантаження учнів, але обов’язково фінансуються.

Навчальний план

Херсонської гімназії № 6 Херсонської міської ради (І ступінь)

4 клас

(за Типовою освітньою програмою закладів загальної середньої освіти  І ступеня, затвердженою наказом Міністерством освіти і науки України                     від 20.04.2018   № 407, таблиця 4)

Освітні галузі

Предмети

Кількість годин на тиждень

4

Мови і літератури (мовний і літературний компоненти)

Українська мова

7

Іноземна мова

4

Математика

Математика

4

Природознавство

Природознавство

2

Суспільствознавство

Я у світі

1

Мистецтво

Мистецтво*/музичне мистецтво, образотворче мистецтво

1

Технології

Трудове навчання

1

Інформатика

1

Здоров'я  і фізична культура

Основи здоров'я

1

Фізична культура

3

Усього

22+3

Додаткові години на вивчення предметів інваріантної складової, курсів за вибором, проведення індивідуальних консультацій та групових занять:

 • Курс за вибором «Зарубіжна література»

1

Гранично допустиме тижневе навчальне навантаження на учня

23

Сумарна кількість навчальних годин інваріантної і варіативної складових, що фінансується з бюджету (без урахування поділу класів на групи)

26

НАВЧАЛЬНИЙ ПЛАН

Херсонської гімназії № 6 (ІІ ступень)

(за Типовою освітньою програмою закладів загальної середньої освіти ІІ ступеня, затвердженою наказом Міністерством освіти і науки України від 20.04.2018 № 405, таблиця 3)

Освітні галузі

Предмети

Кількість годин на тиждень у класах

5

6

7

8

9

Мови і літератури

Українська мова

3,5+0,5

3,5+0,5

2,5

2+0,5

2

Українська література

2

2

2

2

2

Англійська мова

5

5

5

5

5

Німецька мова

2+1

2+1

2+1

2+1

2+1

Зарубіжна література

2

2

2

2

2

Суспільство-знавство

Історія України

1

1

1

1,5

1,5

Всесвітня історія

-

1

1

1

1

Основи правознавства

-

-

-

-

1

Мистецтво*

Мистецтво

1

1

1

0,5

0,5

Математика

Математика

4

4

-

-

-

Алгебра

-

-

2

2

2

Геометрія

-

-

2

2

2

Природознавство

Природознавство

2

-

-

-

-

Біологія

-

2

2

2

2

Географія

-

2

2

2

1,5

Фізика

-

-

2

2

2

Хімія

-

-

1,5

2

2

Технології

Трудове навчання

2

2

1

1

1

Інформатика

1

1

1

2

2

Здоров’я  і фізична культура

Основи здоров’я

1

1

1

0,5

0,5

Фізична культура**

3

3

3

3

3

Разом

26,5+3

29,5+3

31+3

31,5+3

33+3

Додатковий час на предмети, факультативи, індивідуальні заняття та консультації

1,5

1,5

1

1,5

0

Гранично допустиме навчальне навантаження

28

31

32

33

33

Всього (без урахування поділу класів на групи)

28+3

31+3

32+3

33+3

33+3

НАВЧАЛЬНИЙ ПЛАН 

Херсонської гімназії № 6 Херсонської міської ради

(ІІІ ступень, 10,11 класи)

(з експериментальними інтегрованими курсами)

(за Типовою освітньою програмою закладів загальної середньої освіти ІІІ ступеня, затвердженою наказом Міністерством освіти і науки України від 20.04.2018 № 408, таблиці 1, 3)

Предмети

10 клас

11 клас

Базові предмети

23,5

21,5

Українська мова

2

2+0,5

Українська  література

2

2

Зарубіжна література

1

1

Іноземна мова (англійська мова)

2+3

2+3

Історія: Україна і світ (експериментальний інтегрований курс)

3

3

Громадянська освіта

2

-

Математика (алгебра і початки аналізу та геометрія)

3

3

Природничі науки (експериментальний інтегрований курс):

- біологія

- фізика

- хімія

- географія

4

1

1,5

1

0,5

4

1

2

1

-

Фізична культура

3

3

Захист Вітчизни

1,5

1,5

Профільні предмети і спеціальні курси:

- англійська мова (спецкурс «Країнознавство»)

- англійська мова (спецкурс «Англ. література»)

- німецька мова

- англійська мова

- англійська мова (спецкурс «Американська літ-ра»)

9

2

1

3

3

-

11

2

1

3

3

2

Вибірково-обов’язкові предмети:

- інформатика

- мистецтво

3

2

1

3

2

1

Додаткові години на окремі предмети, факультативні курси, індивідуальні заняття:

- англійська мова (спецкурс «Американська літ.»)

- ділова англійська мова (курс за вибором)

- математика (індивідуальні заняття)

- українська мова

2,5 

 

0,5

1

1

-

2,5

 

                      -

1

1

0,5

Гранично допустиме тижневе навантаження на учня

33

33

Усього фінансується

38

38

РОЗДІЛ  5

Особливості організації освітнього процесу та застосування в ньому педагогічних технологій

Відповідно до статті 16 Закону України "Про загальну середню освіту" 2020/2021 навчальний рік починається 1 вересня і закінчується не пізніше 1 липня наступного року.

СТРУКТУРА НАВЧАЛЬНОГО РОКУ:

І семестр – з 01 вересня по 24 грудня

ІІ семестр -  з 11 січня по 08 червня

ТЕРМІНИ КАНІКУЛ:

осінні з 26.10.2020 по 01.11.2020

зимові  з 26.12.2020 по 10.01.2021

весняні з 29.03.2021по 04.04.2021

Навчальний план розрахований на роботу за п’ятиденним навчальним тижнем.

Усі класи діляться  на три групи (у кожній не менше 8 учнів) при вивченні англійської мови, 3 -11 класи -  на 2 групи при вивченні інформатики (Наказ Міністерства  освіти і науки України від 20.02.2002  № 128).

При вивченні окремих предметів у класах з наповнюваністю  понад 27 учнів класи діляться на дві групи, а саме:

 1. 5-11 класи – при вивченні німецької мови;
 2. 10-11 класи – при вивченні спецкурсів «Країнознавство», «Англійська література», «Американська література»;
 3. 5-9 класи – на заняттях з трудового навчання,

Предмети, які не мають повної кількості годин (0,5), вивчаються упродовж року через тиждень А/Б.

Години варіативної складової навчального плану  у 5-11 класах використано відповідно до вибраного профілю - іноземна філологія.

В 10-11 класах введено вивчення спеціальних курсів та курсів за вибором соціокультурного напрямку:

-  англійська література;

-  американська література;

-  країнознавство;

-  ділова англійська мова.

На уроках фізичної культури в 10-11 класах заняття проводяться окремо з хлопцями і дівчатами, якщо в кожній з цих груп не менше 8 учнів.

Основними формами організації освітнього процесу в початковій школі є різні типи уроку, екскурсії, віртуальні подорожі, спектаклі, квести, які вчитель організує у межах уроку або в позаурочний час.

Основними формами організації освітнього процесу в 5 – 9 класах є різні типи уроку:

 • формування компетентностей;
 • розвитку компетентностей;
 • перевірки та/або оцінювання досягнення компетентностей;
 • корекції основних компетентностей;
 • комбінований урок.

Також формами організації освітнього процесу можуть бути екскурсії, віртуальні подорожі, уроки-семінари, конференції, форуми, спектаклі, брифінги, квести, інтерактивні уроки (уроки-«суди», урок-дискусійна група, уроки з навчанням одних учнів іншими), інтегровані уроки, проблемний урок, відео-уроки тощо.

З метою засвоєння нового матеріалу та розвитку компетентностей крім уроку проводяться навчально-практичні заняття. Ця форма організації поєднує виконання різних практичних вправ, експериментальних робіт відповідно до змісту окремих предметів, менш регламентована й має акцент на більшій самостійності учнів в експериментальній та практичній діяльності. Досягнуті компетентності учні можуть застосувати на практичних заняттях і заняттях практикуму. Практичне заняття - це така форма організації, в якій учням надається можливість застосовувати отримані ними знання у практичній діяльності. Експериментальні завдання, передбачені змістом окремих предметів, виконуються на заняттях із практикуму (виконання експериментально-практичних робіт).  Оглядова конференція (для 8-11 класів) повинна передбачати обговорення ключових положень вивченого матеріалу, учнем розкриваються нові узагальнюючі підходи до його аналізу. Оглядова конференція може бути комплексною, тобто реалізувати міжпредметні зв'язки в узагальненні й систематизації навчального матеріалу. Оглядова екскурсія припускає цілеспрямоване ознайомлення учнів з об'єктами та спостереження процесів з метою відновити та систематизувати раніше отримані знання.

Функцію перевірки та/або оцінювання досягнення компетентностей виконує навчально-практичне заняття. Учні одержують конкретні завдання, з виконання яких звітують перед вчителем. Практичні заняття та заняття практикуму також можуть будуватися з метою реалізації контрольних функцій освітнього процесу. На цих заняттях учні самостійно виготовляють вироби, проводять виміри та звітують за виконану роботу.

Можливо проводити заняття в малих групах, бригадах і ланках (у тому числі робота учнів у парах змінного складу) за умови, що окремі учні виконують роботу бригадирів, консультантів, тобто тих, хто навчає малу групу.

Екскурсії в першу чергу покликані показати учням практичне застосування знань, отриманих при вивченні змісту окремих предметів (можливо поєднувати зі збором учнями по ходу екскурсії матеріалу для виконання визначених завдань).

Учні можуть самостійно знімати та монтувати відеофільми (під час відео-уроку) за умови самостійного розроблення сюжету фільму, підбору матеріалу, виконують самостійно розподілені ролі та аналізують виконану роботу.

Основними формами організації освітнього процесу в 9 – 11 класах є різні типи уроку:

 • формування компетентностей;
 • розвитку компетентностей;
 • перевірки та/або оцінювання досягнення компетентностей;
 • корекції основних компетентностей;
 • комбінований урок.

Також формами організації освітнього процесу можуть бути екскурсії, віртуальні подорожі, уроки-семінари, конференції, форуми, спектаклі, брифінги, квести, інтерактивні уроки (уроки-«суди», урок-дискусійна група, уроки з навчанням одних учнів іншими), інтегровані уроки, проблемний урок, відео-уроки, прес-конференції, ділові ігри тощо.

Засвоєння нового матеріалу можна проводити на лекції, конференції, екскурсії і т. д. Для конференції, дискусії вчителем або учнями визначаються теми доповідей учнів, основні напрями самостійної роботи. На навчальній екскурсії учні отримують знання, знайомлячись із експонатами в музеї, з роботою механізмів на підприємстві, спостерігаючи за різноманітними процесами, що відбуваються у природі. Консультації проводяться з учнями, які не були присутні на попередніх уроках або не зрозуміли, не засвоїли зміст окремих предметів. Розвиток і корекцію основних компетентностей можна, крім уроку відповідного типу, проводити на семінарі, заключній конференції, екскурсії тощо. Семінар як форма організації об'єднує бесіду та дискусію учнів. Заключна конференція може будуватися як у формі дискусії, так і у формі диспуту, на якому обговорюються полярні точки зору. Учитель або учні підбивають підсумки обговорення і формулюють висновки.

З метою засвоєння нового матеріалу та розвитку компетентностей крім уроку проводяться навчально-практичні заняття. Ця форма організації поєднує виконання різних практичних вправ, експериментальних робіт відповідно до змісту окремих предметів, менш регламентована й має акцент на більшій самостійності учнів в експериментальній та практичній діяльності. Досягнуті компетентності учні можуть застосувати на практичних заняттях і заняттях практикуму. Практичне заняття - це така форма організації, в якій учням надається можливість застосовувати отримані ними знання у практичній діяльності. Експериментальні завдання, передбачені змістом окремих предметів, виконуються на заняттях із практикуму (виконання експериментально-практичних робіт). Оглядова конференція (для 8-11 класів) повинна передбачати обговорення ключових положень вивченого матеріалу, учнем розкриваються нові узагальнюючі підходи до його аналізу.

Оглядова конференція може бути комплексною, тобто реалізувати міжпредметні зв'язки в узагальненні й систематизації навчального матеріалу.

Оглядова екскурсія припускає цілеспрямоване ознайомлення учнів з об'єктами та спостереження процесів з метою відновити та систематизувати раніше отримані знання.

Учням, які готуються здавати заліки або іспити можливе проведення оглядових консультацій, які виконують коригувальну функцію, допомагаючи учням зорієнтуватися у змісті окремих предметів.

Консультація будується за принципом питань і відповідей.

Перевірка та/або оцінювання досягнення компетентностей крім уроку може здійснюватися у формі заліку, співбесіди, контрольного навчально-практичного заняття.

Залік як форма організації проводиться для перевірки якості засвоєння учнями змісту предметів, досягнення компетентностей. Ця форма організації як правило застосовується у класах з вечірньою формою здобуття освіти або для інших здобувачів профільної середньої освіти.

Співбесіда, як і залік, тільки у формі індивідуальної бесіди, проводиться з метою з'ясувати рівень досягнення компетентностей.

Функцію перевірки та/або оцінювання досягнення компетентностей виконує навчально-практичне заняття. Учні одержують конкретні завдання, з виконання яких звітують перед вчителем.

Практичні заняття та заняття практикуму також можуть будуватися з метою реалізації контрольних функцій освітнього процесу. На цих заняттях учні самостійно виготовляють вироби, проводять виміри та звітують за виконану роботу.

Можливо проводити заняття в малих групах, бригадах і ланках (у тому числі робота учнів у парах змінного складу) за умови, що окремі учні виконують роботу бригадирів, консультантів, тобто тих, хто навчає малу групу.

Екскурсії в першу чергу покликані показати учням практичне застосування знань, отриманих при вивченні змісту окремих предметів (можливо поєднувати зі збором учнями по ходу екскурсії матеріалу для виконання визначених завдань).

Учні можуть самостійно знімати та монтувати відеофільми (під час відео-уроку) за умови самостійного розроблення сюжету фільму, підбору матеріалу, виконують самостійно розподілені ролі та аналізують виконану роботу.

Форми організації освітнього процесу можуть уточнюватись та розширюватись у змісті окремих предметів за умови виконання державних вимог Державного стандарту та окремих предметів протягом навчального року.

Вибір форм і методів навчання вчитель визначає самостійно, враховуючи конкретні умови роботи, забезпечуючи водночас досягнення конкретних очікуваних результатів, зазначених у навчальних програмах окремих предметів.

РОЗДІЛ 6

Показники (вимірники) реалізації освітньої програми

Відповідно до мети та загальних цілей, окреслених у Державному стандарті, визначено завдання, які має реалізувати вчитель/вчителька у рамках кожної освітньої галузі. Результати навчання повинні робити внесок у формування ключових компетентностей учнів.

№ з/п

Ключові компетентності

Компоненти

1

Спілкування державною  

(і рідною — у разі відмінності) мовами

Уміння: ставити запитання і розпізнавати проблему; міркувати, робити висновки на основі інформації, поданої в різних формах (у текстовій формі, таблицях, діаграмах, на графіках); розуміти, пояснювати і перетворювати тексти задач (усно і письмово), грамотно висловлюватися рідною мовою; доречно та коректно вживати в мовленні термінологію з окремих предметів, чітко, лаконічно та зрозуміло формулювати думку, аргументувати, доводити правильність тверджень; уникнення невнормованих іншомовних запозичень у спілкуванні на тематику окремого предмета; поповнювати свій словниковий запас.

Ставлення: розуміння важливості чітких та лаконічних формулювань.

Навчальні ресурси: означення понять, формулювання властивостей, доведення правил, теорем

2

Спілкування іноземними мовами

Уміння: здійснювати спілкування в межах сфер, тем і ситуацій, визначених чинною навчальною програмою; розуміти на слух зміст автентичних текстів; читати і розуміти автентичні тексти різних жанрів і видів із різним рівнем розуміння змісту; здійснювати спілкування у письмовій формі відповідно до поставлених завдань; використовувати у разі потреби невербальні засоби спілкування за умови дефіциту наявних мовних засобів; ефективно взаємодіяти з іншими усно, письмово та за допомогою засобів електронного спілкування.

Ставлення: критично оцінювати інформацію та використовувати її для різних потреб; висловлювати свої думки, почуття та ставлення; адекватно використовувати досвід, набутий у вивченні рідної мови та інших навчальних предметів, розглядаючи його як засіб усвідомленого оволодіння іноземною мовою; обирати й застосовувати доцільні комунікативні стратегії відповідно до різних потреб; ефективно користуватися навчальними стратегіями для самостійного вивчення іноземних мов.

Навчальні ресурси: підручники, словники, довідкова література, мультимедійні засоби, адаптовані іншомовні тексти.

3

Математична компетентність

Уміння: оперувати текстовою та числовою інформацією; встановлювати відношення між реальними об’єктами навколишньої дійсності (природними, культурними, технічними тощо); розв’язувати задачі, зокрема практичного змісту; будувати і досліджувати найпростіші математичні моделі реальних об'єктів, процесів і явищ, інтерпретувати та оцінювати результати; прогнозувати в контексті навчальних та практичних задач; використовувати математичні методи у життєвих ситуаціях.

Ставлення: усвідомлення значення математики для повноцінного життя в сучасному суспільстві, розвитку технологічного, економічного й оборонного потенціалу держави, успішного вивчення інших предметів.

Навчальні ресурси: розв'язування математичних задач, і обов’язково таких, що моделюють реальні життєві ситуації

4

Основні компетентності  у природничих науках і технологіях

Уміння: розпізнавати проблеми, що виникають у довкіллі; будувати та досліджувати природні явища і процеси; послуговуватися технологічними пристроями.

Ставлення: усвідомлення важливості природничих наук  як універсальної мови науки, техніки та технологій. усвідомлення ролі наукових ідей в сучасних інформаційних технологіях

Навчальні ресурси: складання графіків та діаграм, які ілюструють функціональні залежності результатів впливу людської діяльності на природу

5

Інформаційно-цифрова компетентність

Уміння: структурувати дані; діяти за алгоритмом та складати алгоритми; визначати достатність даних для розв’язання задачі; використовувати різні знакові системи; знаходити інформацію та оцінювати її достовірність; доводити істинність тверджень.

Ставлення: критичне осмислення інформації та джерел її отримання; усвідомлення важливості інформаційних технологій для ефективного розв’язування математичних задач.

Навчальні ресурси: візуалізація даних, побудова графіків та діаграм за допомогою програмних засобів

6

Уміння вчитися впродовж життя

Уміння: визначати мету навчальної діяльності, відбирати й застосовувати потрібні знання та способи діяльності для досягнення цієї мети; організовувати та планувати свою навчальну діяльність; моделювати власну освітню траєкторію, аналізувати, контролювати, коригувати та оцінювати результати своєї навчальної діяльності; доводити правильність власного судження або визнавати помилковість.

Ставлення: усвідомлення власних освітніх потреб та цінності нових знань і вмінь; зацікавленість у пізнанні світу; розуміння важливості вчитися впродовж життя; прагнення до вдосконалення результатів своєї діяльності.

Навчальні ресурси: моделювання власної освітньої траєкторії

7

Ініціативність і підприємливість

Уміння: генерувати нові ідеї, вирішувати життєві проблеми, аналізувати, прогнозувати, ухвалювати оптимальні рішення; використовувати критерії раціональності, практичності, ефективності та точності, з метою вибору найкращого рішення; аргументувати та захищати свою позицію, дискутувати; використовувати різні стратегії, шукаючи оптимальних способів розв’язання життєвого завдання.

Ставлення: ініціативність, відповідальність, упевненість у собі; переконаність, що успіх команди – це й особистий успіх; позитивне оцінювання та підтримка конструктивних ідей інших.

 

Навчальні ресурси: завдання підприємницького змісту (оптимізаційні задачі)

8

Соціальна і громадянська компетентності

Уміння: висловлювати власну думку, слухати і чути інших, оцінювати аргументи та змінювати думку на основі доказів; аргументувати та відстоювати свою позицію; ухвалювати аргументовані рішення в життєвих ситуаціях; співпрацювати в команді, виділяти та виконувати власну роль в командній роботі; аналізувати власну економічну ситуацію, родинний бюджет; орієнтуватися в широкому колі послуг і товарів на основі чітких критеріїв, робити споживчий вибір, спираючись на різні дані.

Ставлення: ощадливість і поміркованість; рівне ставлення до інших незалежно від статків, соціального походження; відповідальність за спільну справу; налаштованість на логічне обґрунтування позиції без передчасного переходу до висновків; повага до прав людини, активна позиція щодо боротьби із дискримінацією.

Навчальні ресурси: завдання соціального змісту

9

Обізнаність і самовираження у сфері культури

Уміння: грамотно і логічно висловлювати свою думку, аргументувати та вести діалог, враховуючи національні та культурні особливості співрозмовників та дотримуючись етики спілкування і взаємодії; враховувати художньо-естетичну складову при створенні продуктів своєї діяльності (малюнків, текстів, схем тощо).

Ставлення: культурна самоідентифікація, повага до культурного розмаїття у глобальному суспільстві; усвідомлення впливу окремого предмета на людську культуру та розвиток суспільства.

Навчальні ресурси: математичні моделі в різних видах мистецтва

10

Екологічна грамотність і здорове життя

Уміння: аналізувати і критично оцінювати соціально-економічні події в державі на основі різних даних; враховувати правові, етичні, екологічні і соціальні наслідки рішень; розпізнавати, як інтерпретації результатів вирішення проблем можуть бути використані для маніпулювання.

 

Ставлення: усвідомлення взаємозв’язку кожного окремого предмета та екології на основі різних даних; ощадне та бережливе відношення до природніх ресурсів, чистоти довкілля та дотримання санітарних норм побуту; розгляд порівняльної характеристики щодо вибору здорового способу життя; власна думка та позиція до зловживань алкоголю, нікотину тощо.

Навчальні ресурси: навчальні проекти, завдання соціально-економічного, екологічного змісту; задачі, які сприяють усвідомленню цінності здорового способу життя

Такі ключові компетентності, як уміння вчитися, ініціативність і підприємливість, екологічна грамотність і здоровий спосіб життя, соціальна та громадянська компетентності можуть формуватися відразу засобами усіх предметів.

Наскрізні лінії є засобом інтеграції ключових і загальнопредметних компетентностей, окремих предметів та предметних циклів; їх необхідно враховувати при формуванні шкільного середовища. Наскрізні лінії є соціально значимими  надпредметними темами, які допомагають формуванню в учнів уявлень про суспільство в цілому, розвивають здатність застосовувати отримані знання у різних ситуаціях.

Навчання за наскрізними лініями реалізується насамперед через:

 • організацію навчального середовища — зміст та цілі наскрізних тем враховуються при формуванні духовного, соціального і фізичного середовища навчання;
 • окремі предмети — виходячи із наскрізних тем при вивченні предмета проводяться відповідні трактовки, приклади і методи навчання, реалізуються надпредметні, міжкласові та загальношкільні проекти. Роль окремих предметів при навчанні за наскрізними темами різна і залежить від цілей і змісту окремого предмета та від того, наскільки тісно той чи інший предметний цикл пов’язаний із конкретною наскрізною темою;
 • предмети за вибором;
 • роботу в проектах;
 • позакласну навчальну роботу і роботу гуртків.

Наскрізна лінія

Коротка характеристика

Екологічна безпека

й сталий розвиток

Формування в учнів соціальної активності, відповідальності та екологічної свідомості, готовності брати участь у вирішенні питань збереження довкілля і розвитку суспільства, усвідомлення важливості сталого розвитку для майбутніх поколінь.

 

Проблематика наскрізної лінії реалізується через завдання з реальними даними про використання природних ресурсів, їх збереження та примноження. Аналіз цих даних сприяє розвитку бережливого ставлення до навколишнього середовища, екології, формуванню критичного мислення, вміння вирішувати проблеми, критично оцінювати перспективи розвитку навколишнього середовища і людини. Можливі уроки на відкритому повітрі.

Громадянська відповідальність

Сприятиме формуванню відповідального члена громади і суспільства, що розуміє принципи і механізми функціонування суспільства. Ця наскрізна лінія освоюється в основному через колективну діяльність (дослідницькі роботи, роботи в групі, проекти тощо), яка поєднує окремі предмети між собою і розвиває в учнів готовність до співпраці, толерантність щодо різноманітних способів діяльності і думок.

Вивчення окремого предмета має викликати в учнів якомога більше позитивних емоцій, а її зміст — бути націленим на виховання порядності, старанності, систематичності, послідовності, посидючості і чесності. Приклад вчителя покликаний зіграти важливу роль у формуванні толерантного ставлення до товаришів, незалежно від рівня навчальних досягнень.

Здоров'я і безпека

Завданням наскрізної лінії є становлення учня як емоційно стійкого члена суспільства, здатного вести здоровий спосіб життя і формувати навколо себе безпечне життєве середовище.

Реалізується через завдання з реальними даними про безпеку і охорону здоров’я (текстові завдання, пов’язані з середовищем дорожнього руху, рухом пішоходів і транспортних засобів). Варто звернути увагу на проблеми, пов’язані із ризиками для життя і здоров’я. Вирішення проблем, знайдених з «ага-ефектом», пошук оптимальних методів вирішення і розв’язування задач тощо, здатні викликати в учнів чимало радісних емоцій.

Підприємливість і фінансова грамотність

Наскрізна лінія націлена на розвиток лідерських ініціатив, здатність успішно діяти в технологічному швидкозмінному середовищі, забезпечення кращого розуміння учнями практичних аспектів фінансових питань (здійснення заощаджень, інвестування, запозичення, страхування, кредитування тощо).

 

Ця наскрізна лінія пов'язана з розв'язуванням практичних завдань щодо планування господарської діяльності та реальної оцінки власних можливостей, складання сімейного бюджету, формування економного ставлення до природних ресурсів.

Необхідною умовою формування компетентностей є діяльнісна спрямованість навчання, яка передбачає постійне включення учнів до різних видів педагогічно доцільної активної навчально-пізнавальної діяльності, а також практична його спрямованість. Доцільно, де це можливо, не лише показувати виникнення факту із практичної ситуації, а й по можливості створювати умови для самостійного виведення нового знання, перевірці його на практиці і встановлення причинно-наслідкових зв’язків шляхом створення проблемних ситуацій, організації спостережень, дослідів та інших видів діяльності. Формуванню ключових компетентностей сприяє встановлення та реалізація в освітньому процесі міжпредметних і внутрішньопредметних зв’язків, а саме: змістово-інформаційних, операційно-діяльнісних і організаційно-методичних. Їх використання посилює пізнавальний інтерес учнів до навчання і підвищує рівень їхньої загальної культури, створює умови для систематизації навчального матеріалу і формування наукового світогляду. Учні набувають досвіду застосування знань на практиці та перенесення їх в нові ситуації.

РОЗДІЛ 7

Програмно – методичне забезпечення освітньої програми

Освітню програму гімназії укладено за такими освітніми галузями:

 • Мови і літератури
 • Суспільствознавство
 • Мистецтво
 • Математика
 • Природознавство
 • Технології
 • Здоров’я і фізична культура

Логічна послідовність вивчення предметів розкривається у відповідних навчальних програмах.

 

ПЕРЕЛІК НАВЧАЛЬНИХ ПРОГРАМ

науково – методичного проекту

«Інтелект України» на 2020 рік

1-2 класи

Предмет

Гриф ІМЗО № 22.1/12-Г-432

від 26.06.2018

+ лист ДСЯО на програму:

«Освітня програма початкової школи науково-педагогічного проекту «Інтелект України» (Харківський національний педагогічний університет

імені Г.С. Сковороди,

науковий керівник І. В. Гавриш).

1

НМК* (разом із навчальною

програмою)

Математика  1-2 кл.

2

НМК* (разом із навчальною

програмою)

Українська мова 1-2 кл.

3

НМК *(разом із навчальною

програмою)

«Я пізнаю світ» 1-2 кл.

 

3 класи

Предмет

 

Гриф  ІМЗО № 22.1/12-Г-72

від 28.02.2019

 

 

1

НМК *(разом із навчальною програмою)

Математика. для 3-го класу

2

НМК* (разом із навчальною програмою) Українська мова для 3-го класу

3

НМК* (разом із навчальною програмою)

Читання для 2-го, 3-го  класів

4

НМК* (разом із навчальною програмою)

«Я пізнаю світ» для 3-го класу

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*НМК – навчально –методичний комплект

 

Перелік навчальних програм

для учнів закладів загальної середньої освіти І ступеня (4 клас)

(затверджені наказом МОН від 29.05.2015 № 584)

№ п/п

Назва навчальної програми

 1.  

Українська мова. Навчальна програма для загальноосвітніх навчальних закладів 1–4 класи

 1.  

Інформатика. Навчальна програма для загальноосвітніх навчальних закладів 2–4 класів

 1.  

Літературне читання. Навчальна програма для загальноосвітніх навчальних закладів 2–4 класи

 1.  

Математика. Навчальна програма для загальноосвітніх навчальних закладів 1–4 класи

 1.  

Мистецтво. Навчальна програма для загальноосвітніх навчальних закладів 1–4 класи

 1.  

Основи здоров'я. Навчальна програма для загальноосвітніх навчальних закладів 1–4 класи

 1.  

Природознавство. Навчальна програма для загальноосвітніх навчальних закладів 1–4 класи

 1.  

Трудове навчання. Навчальна програма для загальноосвітніх навчальних закладів 1–4 класи

 1.  

Фізична культура. Навчальна програма для загальноосвітніх навчальних закладів 1–4 класи

 1.  

Я у світі. Навчальна програма для загальноосвітніх навчальних закладів 3–4 класи

 1.  

Іноземні мови. Навчальні програми для 1–4 класів загальноосвітніх навчальних закладів та спеціалізованих шкіл

 

Перелік навчальних програм

для учнів закладів загальної середньої освіти ІІ ступеня (5-9 класи)

 № п/п
Назва навчальної програми
 1.  
Українська мова, наказ МОН України від 07.06.2017 № 804
 1.  
Українська література, наказ МОН України від 07.06.2017 № 804
 1.  
Біологія, наказ МОН України від 07.06.2017 № 804
 1.  
Всесвітня історія, 7-9 класи наказ МОН України від 07.06.2017 № 804,  6 класи наказ МОН України від 21.02.2019 № 236
 1.  
Географія, наказ МОН України від 07.06.2017 № 804
 1.  
Зарубіжна література, наказ МОН України від 07.06.2017 № 804
 1.  
Інформатика, наказ МОН України від 07.06.2017 № 804
 1.  
Історія України, 5-9 класи  наказ МОН України від 21.02.2019 № 236
 1.  
Основи правознавства, наказ МОН України від 07.06.2017 № 804
 1.  
Математика, наказ МОН України від 07.06.2017 № 804
 1.  
Мистецтво, наказ МОН України від 07.06.2017 № 804
 1.  
Основи здоров’я, наказ МОН України від 07.06.2017 № 804
 1.  
Природознавство, наказ МОН України від 07.06.2017 № 804
 1.  
Трудове навчання, наказ МОН України від 07.06.2017 № 804
 1.  
Фізика, наказ МОН України від 07.06.2017 № 804
 1.  
Фізична культура, наказ МОН України від 23.10.2017 № 1407
 1.  
Хімія, наказ МОН України від 07.06.2017 № 804
 1.  
Англійська мова, наказ МОН України від 07.06.2017 № 804
 1.  
Німецька мова, наказ МОН України від 07.06.2017 № 804

 

Перелік навчальних програм

для учнів закладів загальної середньої освіти ІІІ ступеня (10-11клас)

№ п/п
Назва навчальної програми
Рівень вивчення
 1.  
Українська мова,
наказ МОН України від 23.10.2017 № 1407
Рівень стандарту
 1.  
Громадянська освіта (інтегрований курс),
наказ МОН України від 23.10.2017 № 1407
Рівень стандарту
 1.  
Зарубіжна література,
наказ МОН України від 23.10.2017 № 1407
Рівень стандарту
 1.  
Захист України,
наказ МОН України від 23.10.2017 № 1407
Рівень стандарту
 1.  
Інформатика,  
наказ МОН України від 23.10.2017 № 1407
Рівень стандарту
 1.  
Історія: Україна і світ  (інтегрований курс),
наказ МОН України від 21.02.2019 № 236
Рівень стандарту
 1.  
Математика (алгебра і початки аналізу та геометрія),
наказ МОН України від 23.10.2017 № 1407
Рівень стандарту
 1.  
Мистецтво,
наказ МОН України від 23.10.2017 № 1407
Рівень стандарту
 1.  
Природничі науки (чотири навчальні програми):
проект 1 – автори І. Дьоміна, В. Задояний, С. Костик;
проект 2 – авторський колектив під керівництвом Т. Засєкіної;
проект 3 – автори Д. Шабанов, О. Козленко;
проект 4 – авторський колектив під керівництвом В. Ільченко
наказ МОН України від 03.08.2018 № 863
Рівень стандарту
 1.  
Українська література,
наказ МОН України від 23.10.2017 № 1407
Рівень стандарту
 1.  
Фізична культура,
наказ МОН України від 23.10.2017 № 1407
Рівень стандарту
 1.  
Англійська мова,
наказ МОН України від 23.10.2017 № 1407
Профільний рівень
 1.  
Німецька мова,
наказ МОН України від 23.10.2017 № 1407
Рівень стандарту
 1.  
Англійська література, програма спецкурсів з англійської мови для профільного навчання у ЗНЗ, схвалена для використання Інститутом інноваційних технологій і змісту освіти (протокол № 1 від 03.03.2011)
Профільний рівень
 1.  
Американська література, програма спецкурсів з англійської мови для профільного навчання у ЗНЗ, схвалена для використання Інститутом інноваційних технологій і змісту освіти (протокол № 1 від 03.03.2011)
Профільний рівень
 1.  
Країнознавство, програма спецкурсів з англійської мови для профільного навчання у ЗНЗ, схвалена для використання Інститутом інноваційних технологій і змісту освіти (протокол № 1 від 03.03.2011)
Профільний рівень
 1.  
Ділова англійська мова, програма спецкурсів з англійської мови для профільного навчання у ЗНЗ, схвалена для використання Інститутом інноваційних технологій і змісту освіти (протокол № 1 від 03.03.2011)
Профільний рівень

 

Посилання

Ми на мапі

Приєднуйтесь

Приєднуйтесь до наших груп

Приєднавшись до наших груп Ви зможете приймати активну участь у житті гімназії

Контакти

Є питання? Зв'яжітся з нами

73003, м. Херсон, вул. Пестеля, 4

Тел.: (0552) 22-50-53
Тел.: (0552) 22-58-58

Education - This is a contributing Drupal Theme
Design by WeebPal.