Батьківський комітет

Батькі́вський коміте́т в школі— орган громадськості, який сприяє розв'язанню найважливіших питань навчання і виховання учнів, а також поліпшенню матеріальної бази школи.
Батьківський комітет складається з представників батьків учнів, обраних відкритим голосуванням на загальних батьківських зборах кожного класу.
До складу батьківського комітету входить директор школи.
Голова батьківського комітету є членом педагогічної ради школи, представляє в ній інтереси батьків.

Нині очолює батьківський комітет Пімахова Надія Олександрівна, тел. 050 8568 799

Батьківський комітет допомагає школі виховувати у дітей любов до знань і суспільнокорисної праці, виробляти навики культурної поведінки. Члени батьківського комітету сприяють поширенню педагогічних знань серед населення. У своїй діяльності батьківський комітет керується принципами, викладеними в "Положенні про Батьківські комітети Херсонської гімназії № 6"  

Голови батьківських комітетів гімназії:

Голова батьківського комітету класу

Фролова Олена Миколаївна

Степаницька Інна Богданівна

Лапєнкова Крістіна Михайлівна

Стаценко Наталія Іванівна

Чабаненко Ірина Леонідівна

Тікоєва Іоланта Сергіївна

Буніна Ольга Олегівна

Шейко Наталія Борисівна

Сімашкевич Альона Олександрівна

Козак Світлана Олегівна

Коваленко Наталя Олександрівна

Ігнатейко Ольга Вікторівна

Куликова Ольга Олександрівна

Фоменко Марина Олександрівна

Мелешко Наталія Володимирівна

Яворська Наталія Олександрівна

Яковлєва Ганна Леонідівна 

Садова Світлана Георгіївна

Побережна Леся Дмитрівна

Чумаченко Юлія Дмитрівна

Бондаренко Анна Василівна

Куницька Катерина Олегівна

Самохвалова Олена Георгіївна

Бянова Лілія Георгіївна

Олефіренко Ольга Миколаївна

Турбова Наталя Юріївна

Литвиненко Лілія Миколаївна

Ордеха Олена Володимирівна

Овсяніченко Олена Володимирівна

Пімахова Надія Олександрівна

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

План роботи батьківського комітету на 2018/2019 навчальний рік

№ засідання
Зміст заходів
Дата
Відповідальний
І
 1. Про підсумки роботи батьківського комітету школи за 2017/2018 н.р. та вивчення нормативних документів, що стосуються роботи батьківського комітету
 2. Про план роботи б/к на 2018/2019 н.р. 
 3. Про впровадження Проекту «Шкільне радіо»
 4. Забезпечення належних умов по забезпеченню безпечного перебування учнів школи. 
 5. Про впровадження пропускного режиму в гімназії 
вересень
Голова б/к Заступники директора з навчально- виховної роботи
ІІ
 1. Про підсумки І семестру 
 2. Про поведінку та відвідування учнями школи 
 3. Про роботу з питань профорієнтації учнів. 
 4. По проведення часткових ремонтних робіт та проведення санітарно-гігієнічних заходів на ІІ семестр 2018/2019 н.р.
 5. Про організацію дозвілля учнів під час зимових канікул, Новорічних та Різдвяних свят
грудень
Голова б/к Директор
ІІІ
 1. Про роботу школи з профілактики правопорушень учнів та роботу з неблагополучними сім’ями. Про участь батьківського комітету в засіданні шкільної комісії з профілактики правопорушень. 
 2. Про роботу з патріотичного виховання учнів та формування розвитку особистості учня, його громадянської позиції. 
 3. Про харчування учнів у ІІ семестрі 2018/2019 н.р.
лютий
Голова б/к 
IV
 1. Про ознайомлення з нормативно- правовими документами щодо порядок закінчення 2018/2019 н.р. та проведення ДПА»
 2. Про підготовку учнів 9,11-х класів до ДПА 
 3. Про оздоровлення дітей влітку 2019 року.
 4. Про проведення ремонтних робіт та участь батьків у ремонті приміщень школи.
квітень
Директор
Голова б/к
V
 1. Про підсумки роботи батьківського комітету протягом 2018/2019 навчального року та планування роботи на наступний навчальний рік. 
 2. Звіт за ІІ семестр та навчальний рік.
червень
Директор
Голова б/к

 

Положення

про Батьківський комітет Херсонської гімназії № 6

Херсонської міської ради

 

Загальні положення

Положення про батьківські комітети (далі - комітети) Херсонської гімназії № 6 м. Херсона визначає їхні функції у державно-громадській системі управління загальноосвітнім на­вчальним закладом (далі - заклад).

 • Комітети є добровільним громадським формуванням, створеним на основі єдності інтересів батьків щодо реалізації прав та обов'язків своїх дітей під час їх навчання у за­кладі.
 • У своїй діяльності комітети керуються Конституцією України, Законами України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», «Про об'єднання громадян», Конвенцією ООН «Про права дитини», «Положенням про загальноосвітній навчальний заклад», статутом закладу, цим положенням та іншими нормативно-правовими актами в галузі освіти і між­народного законодавства з прав дитини.
 • Рішення про заснування батьківських комітетів класів та закладу приймаються на загальних зборах батьків відповідних класів або закладу.
 • Легалізація (офіційне визнання) батьківських комітетів є обов'язковою і здійснюється шляхом письмового повідомлення про заснування (реєстрацію) керівництва закладу.
 • Припинення діяльності батьківських комітетів може бути проведене шляхом реор­ганізації або ліквідації (саморозпуску, примусового розпуску).

Мета, завдання, основні принципи діяльності

Метою діяльності комітетів є захист законних інтересів своїх дітей в органах гро­мадського самоврядування закладу, у відповідних державних, судових органах, а також надання допомоги педагогічному колективу в реалізації завдань загальної середньої освіти.

Основне завдання діяльності комітетів сприяти створенню умов для:

 • формування та розвитку особистості учня та його громадянської позиції, становлення учнівського самоврядування;
 • виховання в учнів шанобливого ставлення до державних святинь, української мови й культури, історії і культури народів, які проживають в Україні;
 • формування загальнолюдської культури і моралі, культури міжетнічних відносин;
 • захисту здоров'я та збереження життя і здоров'я дітей;
 • здобуття учнями обов'язкової загальної середньої освіти, розвитку їхніх природних здібностей та підтримки обдарованої молоді;
 • запобігання бездоглядності дітей у вільний від занять час і безпритульності;
 • всебічного зміцнення зв'язків між родинами, навчальним закладом і громадськістю з метою встановлення єдності їхнього виховного впливу на дітей;
 • залучення батьківської громадськості до професійної орієнтації учнів, позакласної та позашкільної роботи;
 • організації роботи з розповсюдження психолого-педагогічних і правових знань серед батьків, підвищення їхньої відповідальності за навчання і виховання дітей;
 • вирішення питань розвитку матеріально-технічної бази навчального закладу та його благоустрою.

Основними принципами діяльності комітетів є:

 •  законність;
 •  гласність;
 •  колегіальність;
 •  толерантність,
 •  виборність,
 •  організаційна самостійність у межах повноважень, визначених цим положенням та за­конодавством;
 •  підзвітність і відповідальність перед загальними зборами батьків закладу, класів.

Організація діяльності комітетів:

Комітет класу формується з батьків або осіб, які їх замінюють, і діє від їхнього імені.

Комітет класу, голова та заступник голови обираються на зборах батьків класу на по­чатку навчального року. Кількісний склад і термін повноважень комітету визначаються зборами батьків класу.

Збори батьків класу проводяться за рішенням комітету класу не рідше двох разів на семестр.

Комітет закладу обирається на загальних зборах батьківського активу.

Кількісний склад комітету закладу складає одинадцять осіб (голова, заступник голо­ви, секретар та по одному представнику від паралелі класів); термін його повноважень - три роки.

Комітет закладу в разі необхідності може скликати позачергові збори батьків закла­ду. Рішення приймаються простою більшістю голосів.

У разі неможливості проведення загальних зборів батьків закладу, питання, які потре­бують розгляду загальними зборами, можуть виноситися на обговорення зборів батьків класів, яких стосуються ці питання. У такому випадку рішення приймається зарахуванням рішень зборів батьків класів простою більшістю голосів згідно з протоколами засіань батьківських комітетів класів.

Рішення зборів батьків і комітетів доводиться до відома батьків, керівництва закла­ду, а за необхідності - відповідного органу управління освітою у 10-денний термін.

Комітети можуть створювати постійні або тимчасові комісії з окремих напрямів ро­боти. Чисельність комісій та зміст їхньої роботи визначаються комітетами й затверджу­ються їхніми головами.

У випадку, коли член комітету достроково складає свої повноваження, вибори ново­го члена відбуваються на батьківських зборах.

Комітети планують свою роботу на підставі плану роботи закладу, рішень зборів батьків, рекомендацій директора, класного керівника, органів учнівського самовряду­вання й громадськості. План роботи має вільну форму і затверджується головою відпо­відного комітету.

Плани роботи комісій, створених при комітеті, є складовими плану роботи комітету.

При недосягненні згоди між директором гімназії та більшістю членів комітету за­кладу питання вирішуються управлінням освіти Херсонської міської ради або радою гімназії; між класним керівником і комітетом класу - керівництвом або радою гімназії.

Комітети звітують про свою роботу перед зборами батьків (батьківського активу) один раз на рік та підконтрольні - перед Наглядовою радою. Наглядова рада обирається в кількості 5-ти осіб із числа батьків на загальних зборах батьків (батьківського активу).

Комітети ведуть протоколи своїх засідань і зборів, які зберігаються у голови коміте­ту протягом терміну повноважень.

Адміністрація і класні керівники закладу не несуть відповідальності за стан   оформлення і зміст протоколів.

Права та обов'язки комітетів

Комітети мають право:

 • брати участь в обстеженні житлово-побутових умов учнів, які перебувають у неспри­ятливих соціально-економічних умовах;
 • встановлювати зв'язки з місцевими органами виконавчої влади та місцевого самоврядування, органами внутрішніх справ, громадськими організаціями, підприємствами, навчальними та науковими установами, сільськогосподарськими господарствами, фізичними особами щодо надання фінансової та матеріально-технічної допомоги за­гальноосвітньому навчальному закладу, захисту здоров'я і життя учнів, навчальної та виховної роботи, організації підвозу та харчування учнів, благоустрою та з питань за­безпечення санітарно-гігієнічних умов у навчальному закладі;
 • виносити на розгляд керівництва (педагогічної, піклувальної рад) навчального за­кладу пропозиції щодо зміни типу навчального закладу, його статусу, вдосконалення умов організації навчально-виховного процесу, організаційно-господарських питань, які мають бути розглянуті керівництвом навчального закладу в місячний термін, а ре­зультати розгляду доведені до відома батьків;
 • звертатися до директора, класного керівника, піклувальної, педагогічної та ради гім­назії щодо роз'яснення стану і перспектив роботи навчального закладу та з окремих питань, які турбують батьків;
 • порушувати клопотання щодо позбавлення чи обмеження батьківських прав;
 • за необхідності заслуховувати звіти батьківських комітетів і надавати допомогу щодо поліпшення їхньої роботи;
 • скликати позачергові батьківські збори (конференції);
 • створювати благодійні фонди відповідно до чинного законодавства, у т.ч. контролю­вати надходження й розподіл коштів, брати участь у вирішенні інших питань, перед­бачених статутом цих фондів;
 • висувати пропозиції щодо матеріальної допомоги учням, стимулювання діяльності педагогічних працівників і результативності виступів учнів-переможців олімпіад (кон­курсів, змагань тощо), батьків;
 • сприяти покращенню харчування учнів;
 • сприяти дотриманню санітарно-гігієнічних і матеріально-технічних умов функціону­вання навчального закладу;
 • брати участь у прийнятті рішень стосовно організації оздоровлення учнів;
 • контролювати раціональне використання фондів загального обов'язкового навчання;
 • сприяти організації інноваційної та експериментальної діяльності загальноосвітнього навчального закладу;
 • звертатися до відповідних органів управління освітою, органів громадського само­врядування з питаннями, пов'язаними з навчанням і вихованням дітей;
 • бути відзначеними грамотами та іншими формами морального й матеріального за­охочення.

З метою ефективнішого захисту прав та інтересів дітей батьки можуть об'єднуватися в асоціації та інші добровільні об'єднання.

Комітети зобов'язані:

 • виконувати плани роботи, затверджені головою відповідного комітету;
 • вести протоколи засідань батьківських зборів, які зберігаються протягом поточного навчального року;
 • надавати інформацію про свою діяльність за проханням директора гімназії або відпо­відного органу управління освітою;
 • залучати батьків до організації позакласної та позашкільної роботи;
 • організовувати чергування батьків під час культурно-масових заходів у закладі з ме­тою збереження життя і здоров'я учнів;
 • у разі потреби звітувати перед загальними зборами (конференціями).

Голова комітету закладу є членом ради закладу. Він може брати участь у засіданнях педагогічної ради закладу під час розгляду питань, віднесених до компетенції комітету, з правом дорадчого голосу.

Голова комітету закладу має право знайомитися з організацією, проведенням і ре­зультатами державної підсумкової атестації учнів.

Голова (представник) комітету може бути членом атестаційної комісії для проведен­ня атестації педагогічних працівників закладу.

Посилання

Ми на мапі

Приєднуйтесь

Приєднуйтесь до наших груп

Приєднавшись до наших груп Ви зможете приймати активну участь у житті гімназії

Контакти

Є питання? Зв'яжітся з нами

73003, м. Херсон, вул. Пестеля, 4

Тел.: (0552) 22-50-53
Тел.: (0552) 22-58-58

Education - This is a contributing Drupal Theme
Design by WeebPal.