Батьківський комітет

Батькі́вський коміте́т в школі— орган громадськості, який сприяє розв'язанню найважливіших питань навчання і виховання учнів, а також поліпшенню матеріальної бази школи.
Батьківський комітет складається з представників батьків учнів, обраних відкритим голосуванням на загальних батьківських зборах кожного класу.
До складу батьківського комітету входить директор школи.
Голова батьківського комітету є членом педагогічної ради школи, представляє в ній інтереси батьків.

Нині очолює батьківський комітет Пімахова Надія Олександрівна, тел. 050 8568 799

Батьківський комітет допомагає школі виховувати у дітей любов до знань і суспільнокорисної праці, виробляти навики культурної поведінки. Члени батьківського комітету сприяють поширенню педагогічних знань серед населення. У своїй діяльності батьківський комітет керується принципами, викладеними в "Положенні про Батьківські комітети Херсонської гімназії № 6"  

Голови батьківських комітетів гімназії:

Жосан Світлана Петрівна

Гриб Юлія Сергіївна

Мехасюк Світлана Едуардівна

Буніна Ольга Олегівна

Шейко Наталія Борисівна

Сімашкевич Альона Олександрівна

Буляк Анна Василівна

Коваленко Наталя Олександрівна

Ігнатейко Ольга Вікторівна

Кулікова Ольга Олександрівна

Фоменко Марина Олександрівна

Мелешко Наталія Володимирівна

Яворська Наталія Олександрівна

Яковлєва Ганна

Садова Світлана Георгіївна

Побережна Леся Дмитрівна

Чумаченко Юлія Дмитрівна

Бондаренко Анна Василівна

Мелешко Наталія Володимирівна

Сорокіна Наталя Миколаївна

Самохвалова Олена Георгіївна

Бянова Лілія Георгіївна

Вояковінська-Омфіренко Ольга Миколаївна

Турбова Наталя Юріївна

Литвиненко Лілія Миколаївна

Ордеха Олена Володимирівна

Ярцева Олена Вікторівна

Овсяніченко Олена Володимирівна

Негар Альона Дмитрівна

План роботи батьківського комітету на 2017-2018 навчальний рік

Заходи

Дата

Відповідальні

 1.  

Обрання батьківських комітетів по класах

до 10.09.17

Класні керівники

 1.  

Формування батьківського комітету гімназії

до 20.09.17

Заступник директора з виховної роботи

 1.  

Проведення зборів батьківського комітету гімназії

20.09.17

Голова батьківського комітету гімназії

 1.  

Планування роботи батьківського комітету

20.09.17

Заступник директора з виховної роботи, голова батьківського комітету

 1.  

Розгляд плану батьківського комітету гімназії на 2017-2018 навчальний рік та погодження його з адміністрацією гімназії

20.09.17

Голова батьківського комітету гімназії

 1.  

Розгляд та вивчення нормативно-правових документів діяльності батьківського комітету у 2017-2018 навчальному році

20.09.17

Заступник директора з виховної роботи

 1.  

Готовність гімназії до нового навчального року

20.09.17

Директор гімназії

 1.  

Труднощі адаптаційного періоду учнів 1, 5-х класів

до 01.12.17

Шкільний психолог

 1.  

Співпраця сім’ї та школи у створеній комфортних умов для навчання та виховання підростаючого покоління

Упродовж навчального року

Батьківський комітет та адміністрація гімназії

 1.  

Здійснення контролю за харчуванням учнів гімназії

Щомісяця

Батьківський комітет, громадськість

 1.  

Співпраця з соціальним педагогом та класними керівниками щодо обстеження та ознайомлення з житлово-комунальними умовами

Упродовж навчального року

Члени батьківського комітету,                заст. директора з виховної роботи, соціальний педагог

 1.  

Участь у виховній та позакласній роботі

Упродовж навчального року

Члени батьківського комітету

 1.  

Робота педагогічного колективу щодо збереження здоров’я та життя учнів

Напередодні канікул

Заступник директора з виховної роботи

 1.  

Допомога в проведенні новорічних ранків та вечорів для учнів гімназії

З 25-30 грудня 2017

Члени батьківських комітетів класів, педагог-організатор,         заст. директора з виховної роботи

 1.  

Участь у профорієнтаційній роботі серед учнів гімназії

Впродовж року

Члени батьківських комітетів класів,         заст. директора з виховної роботи та НВР

 1.  

Співпраця з практичним психологом гімназії з метою підготовки порад для батьків «Як створити сприятливі умови для підготовки та участі випускників у ДПА та ЗНО

Березень 2018

Практичний психолог, голови батьківських комітетів 9, 11-х класів, адміністрація

 1.  

Конструктивний діалог «Формування мережі гімназії у 2018-2019 навчальному році

Березень 2018

Адміністрація, батьківський комітет

 1.  

Співпраця педагогічного колективу та батьківської громади гімназії

Систематично

Батьківський комітет гімназії

 1.  

Вивчення потреб гімназії щодо підготовки до нового навчального року

Квітень-травень 2018

Директор, батьківський комітет

 1.  

Звіт директора гімназії та голови батьківських комітетів

Червень 2018

Батьківський комітет гімназії

 1.  

Участь у проведенні роботи з підготовки до нового навчального року

Червень-серпень

Члени батьківського комітету гімназії

 

Положення

про Батьківські комітети Херсонської гімназії № 6

Херсонської міської ради

 

Загальні положення

Положення про батьківські комітети (далі - комітети) Херсонської гімназії № 6 м. Херсона визначає їхні функції у державно-громадській системі управління загальноосвітнім на­вчальним закладом (далі - заклад).

 • Комітети є добровільним громадським формуванням, створеним на основі єдності інтересів батьків щодо реалізації прав та обов'язків своїх дітей під час їх навчання у за­кладі.
 • У своїй діяльності комітети керуються Конституцією України, Законами України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», «Про об'єднання громадян», Конвенцією ООН «Про права дитини», «Положенням про загальноосвітній навчальний заклад», статутом закладу, цим положенням та іншими нормативно-правовими актами в галузі освіти і між­народного законодавства з прав дитини.
 • Рішення про заснування батьківських комітетів класів та закладу приймаються на загальних зборах батьків відповідних класів або закладу.
 • Легалізація (офіційне визнання) батьківських комітетів є обов'язковою і здійснюється шляхом письмового повідомлення про заснування (реєстрацію) керівництва закладу.
 • Припинення діяльності батьківських комітетів може бути проведене шляхом реор­ганізації або ліквідації (саморозпуску, примусового розпуску).

Мета, завдання, основні принципи діяльності

Метою діяльності комітетів є захист законних інтересів своїх дітей в органах гро­мадського самоврядування закладу, у відповідних державних, судових органах, а також надання допомоги педагогічному колективу в реалізації завдань загальної середньої освіти.

Основне завдання діяльності комітетів сприяти створенню умов для:

 • формування та розвитку особистості учня та його громадянської позиції, становлення учнівського самоврядування;
 • виховання в учнів шанобливого ставлення до державних святинь, української мови й культури, історії і культури народів, які проживають в Україні;
 • формування загальнолюдської культури і моралі, культури міжетнічних відносин;
 • захисту здоров'я та збереження життя і здоров'я дітей;
 • здобуття учнями обов'язкової загальної середньої освіти, розвитку їхніх природних здібностей та підтримки обдарованої молоді;
 • запобігання бездоглядності дітей у вільний від занять час і безпритульності;
 • всебічного зміцнення зв'язків між родинами, навчальним закладом і громадськістю з метою встановлення єдності їхнього виховного впливу на дітей;
 • залучення батьківської громадськості до професійної орієнтації учнів, позакласної та позашкільної роботи;
 • організації роботи з розповсюдження психолого-педагогічних і правових знань серед батьків, підвищення їхньої відповідальності за навчання і виховання дітей;
 • вирішення питань розвитку матеріально-технічної бази навчального закладу та його благоустрою.

Основними принципами діяльності комітетів є:

 •  законність;
 •  гласність;
 •  колегіальність;
 •  толерантність,
 •  виборність,
 •  організаційна самостійність у межах повноважень, визначених цим положенням та за­конодавством;
 •  підзвітність і відповідальність перед загальними зборами батьків закладу, класів.

Організація діяльності комітетів:

Комітет класу формується з батьків або осіб, які їх замінюють, і діє від їхнього імені.

Комітет класу, голова та заступник голови обираються на зборах батьків класу на по­чатку навчального року. Кількісний склад і термін повноважень комітету визначаються зборами батьків класу.

Збори батьків класу проводяться за рішенням комітету класу не рідше двох разів на семестр.

Комітет закладу обирається на загальних зборах батьківського активу.

Кількісний склад комітету закладу складає одинадцять осіб (голова, заступник голо­ви, секретар та по одному представнику від паралелі класів); термін його повноважень - три роки.

Комітет закладу в разі необхідності може скликати позачергові збори батьків закла­ду. Рішення приймаються простою більшістю голосів.

У разі неможливості проведення загальних зборів батьків закладу, питання, які потре­бують розгляду загальними зборами, можуть виноситися на обговорення зборів батьків класів, яких стосуються ці питання. У такому випадку рішення приймається зарахуванням рішень зборів батьків класів простою більшістю голосів згідно з протоколами засіань батьківських комітетів класів.

Рішення зборів батьків і комітетів доводиться до відома батьків, керівництва закла­ду, а за необхідності - відповідного органу управління освітою у 10-денний термін.

Комітети можуть створювати постійні або тимчасові комісії з окремих напрямів ро­боти. Чисельність комісій та зміст їхньої роботи визначаються комітетами й затверджу­ються їхніми головами.

У випадку, коли член комітету достроково складає свої повноваження, вибори ново­го члена відбуваються на батьківських зборах.

Комітети планують свою роботу на підставі плану роботи закладу, рішень зборів батьків, рекомендацій директора, класного керівника, органів учнівського самовряду­вання й громадськості. План роботи має вільну форму і затверджується головою відпо­відного комітету.

Плани роботи комісій, створених при комітеті, є складовими плану роботи комітету.

При недосягненні згоди між директором гімназії та більшістю членів комітету за­кладу питання вирішуються управлінням освіти Херсонської міської ради або радою гімназії; між класним керівником і комітетом класу - керівництвом або радою гімназії.

Комітети звітують про свою роботу перед зборами батьків (батьківського активу) один раз на рік та підконтрольні - перед Наглядовою радою. Наглядова рада обирається в кількості 5-ти осіб із числа батьків на загальних зборах батьків (батьківського активу).

Комітети ведуть протоколи своїх засідань і зборів, які зберігаються у голови коміте­ту протягом терміну повноважень.

Адміністрація і класні керівники закладу не несуть відповідальності за стан   оформлення і зміст протоколів.

Права та обов'язки комітетів

Комітети мають право:

 • брати участь в обстеженні житлово-побутових умов учнів, які перебувають у неспри­ятливих соціально-економічних умовах;
 • встановлювати зв'язки з місцевими органами виконавчої влади та місцевого самоврядування, органами внутрішніх справ, громадськими організаціями, підприємствами, навчальними та науковими установами, сільськогосподарськими господарствами, фізичними особами щодо надання фінансової та матеріально-технічної допомоги за­гальноосвітньому навчальному закладу, захисту здоров'я і життя учнів, навчальної та виховної роботи, організації підвозу та харчування учнів, благоустрою та з питань за­безпечення санітарно-гігієнічних умов у навчальному закладі;
 • виносити на розгляд керівництва (педагогічної, піклувальної рад) навчального за­кладу пропозиції щодо зміни типу навчального закладу, його статусу, вдосконалення умов організації навчально-виховного процесу, організаційно-господарських питань, які мають бути розглянуті керівництвом навчального закладу в місячний термін, а ре­зультати розгляду доведені до відома батьків;
 • звертатися до директора, класного керівника, піклувальної, педагогічної та ради гім­назії щодо роз'яснення стану і перспектив роботи навчального закладу та з окремих питань, які турбують батьків;
 • порушувати клопотання щодо позбавлення чи обмеження батьківських прав;
 • за необхідності заслуховувати звіти батьківських комітетів і надавати допомогу щодо поліпшення їхньої роботи;
 • скликати позачергові батьківські збори (конференції);
 • створювати благодійні фонди відповідно до чинного законодавства, у т.ч. контролю­вати надходження й розподіл коштів, брати участь у вирішенні інших питань, перед­бачених статутом цих фондів;
 • висувати пропозиції щодо матеріальної допомоги учням, стимулювання діяльності педагогічних працівників і результативності виступів учнів-переможців олімпіад (кон­курсів, змагань тощо), батьків;
 • сприяти покращенню харчування учнів;
 • сприяти дотриманню санітарно-гігієнічних і матеріально-технічних умов функціону­вання навчального закладу;
 • брати участь у прийнятті рішень стосовно організації оздоровлення учнів;
 • контролювати раціональне використання фондів загального обов'язкового навчання;
 • сприяти організації інноваційної та експериментальної діяльності загальноосвітнього навчального закладу;
 • звертатися до відповідних органів управління освітою, органів громадського само­врядування з питаннями, пов'язаними з навчанням і вихованням дітей;
 • бути відзначеними грамотами та іншими формами морального й матеріального за­охочення.

З метою ефективнішого захисту прав та інтересів дітей батьки можуть об'єднуватися в асоціації та інші добровільні об'єднання.

Комітети зобов'язані:

 • виконувати плани роботи, затверджені головою відповідного комітету;
 • вести протоколи засідань батьківських зборів, які зберігаються протягом поточного навчального року;
 • надавати інформацію про свою діяльність за проханням директора гімназії або відпо­відного органу управління освітою;
 • залучати батьків до організації позакласної та позашкільної роботи;
 • організовувати чергування батьків під час культурно-масових заходів у закладі з ме­тою збереження життя і здоров'я учнів;
 • у разі потреби звітувати перед загальними зборами (конференціями).

Голова комітету закладу є членом ради закладу. Він може брати участь у засіданнях педагогічної ради закладу під час розгляду питань, віднесених до компетенції комітету, з правом дорадчого голосу.

Голова комітету закладу має право знайомитися з організацією, проведенням і ре­зультатами державної підсумкової атестації учнів.

Голова (представник) комітету може бути членом атестаційної комісії для проведен­ня атестації педагогічних працівників закладу.

 

Посилання

Ми на мапі

Приєднуйтесь

Приєднуйтесь до наших груп

Приєднавшись до наших груп Ви зможете приймати активну участь у житті гімназії

Контакти

Є питання? Зв'яжітся з нами

73003, м. Херсон, вул. Пестеля, 4

Тел.: (0552) 22-50-53
Тел.: (0552) 22-58-58

Education - This is a contributing Drupal Theme
Design by WeebPal.